Scheiden en geld, welke financiŽle aspecten komen er kijken bij een echtscheiding?

Scheiden en geld, welke financiële aspecten komen er kijken bij een echtscheiding?

Scheiden en geld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zijn een flink aantal financiële aspecten die kunnen komen er kijken bij een echtscheiding. Deze aspecten kunnen betrekking hebben op zaken als de verdeling van het gezamenlijke vermogen en de eventuele schulden, het pensioen, de belastingtechnische zaken, de huisvesting (de hypotheek van een koophuis), eventuele alimentatieregelingen en de kosten van een scheiding. 

Elders op deze website treft u zeer veel gedetailleerde informatie over deze specifieke scheiding gerelateerde geldzaken. In dit artikel treft u een opsomming van financiële aspecten die voor u van belang kunnen zijn bij een scheiding. Voor de volledigheid willen we er u op wijzen dat dit een algemene opsomming is en hierin geen specifieke situaties onder de aandacht worden gebracht. Uiteraard kunt u bij uw juridische ondersteuner (uw echtscheidingsadvocaat of mediator) terecht met persoonlijke vragen over deze onderwerpen. 

Verdeling van het gezamenlijke vermogen bij een scheiding

Bij de verdeling van het gezamenlijke vermogen bij een scheiding wordt er onder andere gekeken naar de bezittingen, inboedel en overige financiële zaken. Onder dit laatste punt vallen de saldi op bankrekeningen, eventuele schulden, verzekeringspolissen en lijfrenten. Als een of beide van de partners een onderneming heeft, kan de waarde van het bedrijf opgenomen worden in de verdeling van het gezamenlijke vermogen. Bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden zullen persoonlijke bezittingen niet in deze verdeling worden opgenomen.

Verdeling van het pensioen bij een scheiding

Pensioenen worden bij een scheiding niet automatisch verdeeld. Dit is afhankelijk van het huwelijksgoederenregime. De verdeling van het ouderdomspensioen wordt bepaald volgens de Wet Verevening Pensioen. De verdeling van het nabestaandenpensioen wordt bepaald volgens de Pensioenwet. Om zelf na de scheiding eigen keuzes te kunnen maken over het pensioen, moet het verevende pensioen worden omgezet in een eigen pensioenrecht. Hierbij wordt het pensioenrecht opgesplitst in twee delen. Deze stap wordt ook wel “conversie” genoemd.

Fiscale veranderingen bij een scheiding

Scheidende partners zijn na een scheiding geen fiscale partners meer en zijn verplicht om individueel aangifte te doen. Alleen de aangifte over het jaar waarin de scheiding is uitgesproken mag er nog een gezamenlijke belastingaangifte plaatsvinden. Uiteraard heeft een scheiding ook tot het gevolg dat er geen toeslagpartnerschap meer is. Dit heeft effect op gebied van onder andere de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kind gebonden budget.

Veranderingen met betrekking tot de huisvesting na een scheiding

Als scheidende partners gezamenlijk eigenaar zijn van een koophuis waar een hypotheek op staat, zal er op dit gebied zeker een verandering optreden. De eerste stap die hierin gezet moet worden, is of een van de partners interesse en de financiële mogelijkheden heeft om in het huis te blijven wonen. Als dit het geval is, zal de waarde van het huis vastgesteld moeten worden aan de hand van een onafhankelijke taxatie. Op basis hiervan kan de vertrekkende partner worden uitgekocht en de hypotheek worden gewijzigd. 

Als er een situatie ontstaat waarbij beide partners het huis zullen verlaten, zal de woning te koop worden gezet. Op basis van de opbrengst hiervan, kan worden bepaald of er sprake is van een over- of onderwaarde. In het meest gunstige geval, zal de overwaarde verdeeld worden onder de scheidende partners. Als er nog een restschuld is ontstaan, zal deze kunnen worden kwijtgescholden als de hypotheek destijds is afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie. In andere gevallen zullen beide scheidende partners verantwoordelijk zijn voor hun deel van de schuld.

Alimentatieregeling bij scheidingen

Alimentatie is een term voor de financiële onderhoudsverplichting die bij een scheiding kan worden vastgesteld waarbij de partner met de meeste draagkracht periodiek een vastgesteld bedrag moet afstaan aan zijn of haar ex-partner. De alimentatieverplichting is onderdeel van de onderhoudsplicht die partners met elkaar zijn overeengekomen door in huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Partneralimentatie is een keuze die gemaakt kan worden als een van de scheidende partners niet zelf in levensonderhoud kan voorzien als gevolg van de scheiding. Eventuele kinderalimentatie is een financiële onderhoudsverplichting die de niet verzorgende ouder heeft om financieel bij te dragen in de kosten die de andere (verzorgende) ouder moet maken om de kinderen te onderhouden.

Bij het vaststellen van het alimentatiebedrag (de alimentatieberekening), spelen de draagkracht van de onderhoudsplichtige (dus de persoon die alimentatie moet betalen) en behoefte van de onderhoudsgerechtigde (dus de persoon die het alimentatiebedrag ontvangt) een rol.

Kosten van een scheiding

De kosten van een scheiding bestaan uit de griffiekosten, de kosten voor de rechtbank, en de leges die gemeenten in rekening brengen voor het verkrijgen van de noodzakelijke uittreksels om te kunnen scheiden. Daarnaast is het in Nederland wettelijk voorgeschreven dat alleen een echtscheidingsadvocaat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank mag indienen. Het is ook mogelijk om een echtscheidingstraject te doorlopen aan de hand van een mediationtraject. Judex heeft een netwerk van MfN- of ADR gecertificeerde mediators die zich gespecialiseerd hebben op de financiële kant van echtscheidingen. Zij kunnen u de nodige ondersteuning bieden bij het doorlopen van dit traject en het maken van overwogen keuzes. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.