Scheiden met subsidie, hoe werkt dat?

Scheiden met subsidie, hoe werkt dat?

Iedere Nederlandse burger heeft recht op juridische ondersteuning, ook als de financiële middelen van deze persoon het niet toelaten om de kosten hiervan te dragen. Dit wordt ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Scheiden met subsidie behoort ook tot de mogelijkheden. Een scheidend stel dat recht heeft om van deze regeling gebruik te maken, hoeft alleen maar een persoonlijke bijdrage te betalen.

Scheiden met toevoeging

Scheiden met subsidie wordt ook wel scheiden met toevoeging genoemd. De mogelijkheid om gebruik te maken van gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheiden is in het leven geroepen om te voorkomen dat financiële argumenten een belemmering vormen bij het maken van een eventuele keuze om te scheiden. Scheiden met toevoeging is niet alleen een regeling waarvan gebruik kan worden gemaakt als een persoon genoodzaakt is om gebruik van juridische diensten (zoals het geval kan zijn als de partner besluit om te scheiden) maar ook als de persoon in kwestie zelf deze keuze maakt. Uiteraard hangt de toekenning van de subsidie wel af van de omstandigheden van de betreffende persoon in combinatie met de situatie die is ontstaan.

Wat kost een echtscheiding?

De hoogte van de kosten om te scheiden is situatieafhankelijk. De keuze met betrekking tot de manier waarop een scheidingstraject wordt doorlopen en de intensiteit van de ondersteuning zijn hierin leidend. Hierbij kan vanuit worden gegaan dat hoe intensiever de juridische ondersteuning is, hoe meer kosten hieraan verbonden zullen zitten. Deze juridische kosten zijn niet te voorkomen. Het is in Nederland immers wettelijk verplicht dat alleen een echtscheidingsadvocaat een verzoek tot echtscheiding mag indienen bij een rechtbank. Individuele personen zijn hier niet toe gerechtigd. Daarnaast zullen er griffiekosten (de kosten voor het gebruik maken van de rechtbank) en de leges die gemeenten in rekening brengen voor het verkrijgen van de noodzakelijke uittreksels om te kunnen scheiden in rekening worden gebracht. 

Tot slot zijn veel stellen gedurende een echtscheidingsproces afhankelijk van een vakkundige ondersteuning bij het doorlopen hiervan. Uiteraard kan er gekozen worden voor de meest voordelige vorm van scheiden (online mediation) maar de ontstane situatie moet hier wel op aansluiten. Op het moment dat het scheidend stel niet in staat is om samen tot de afspraken te komen die van belang is om een huwelijk te kunnen ontbinden of in het geval er een zeer ingewikkelde situatie is ontstaan, is er geen andere keuze dan te kiezen voor de duurdere optie. De partners moeten dan hun belangen laten behartigen door afzonderlijke echtscheidingsadvocaten.

Dekt een rechtsbijstandverzekering de kosten voor een scheiding?

De vraag die als eerste bij veel mensen opkomt bij een scheiding, is of een rechtsbijstandverzekering de kosten voor een scheiding dekt. Dit verschilt per situatie en uiteraard voor een groot deel afhankelijk van de polis die is afgesloten. Deze informatie is dan ook terug te vinden in de polisvoorwaarden. Over het algemeen is de dekking van een rechtsbijstandverzekering in geval van een echtscheiding beperkt. Deze dekking is vaak alleen van toepassing als er gebruik wordt gemaakt van mediation, waarbij tot een vastgesteld maximum bedrag gebruik gemaakt mag worden van de mediator. Als er meer kosten moeten worden, komen deze voor eigen rekening. Daarnaast is het goed te realiseren dat er vaak polisvoorwaarden zijn gesteld waarin is opgenomen dat er de eerste periode (vaak 1 tot 3 jaar) geen gebruik mag worden gemaakt van de rechtsbijstandverzekering in geval van scheiding.   

Een andere voorwaarde is wel dat de juridische bijstand is aangesloten bij een specifiek juridisch kwaliteitskeurmerk zoals de vFAS, een vereniging van advocaten en mediators die zich hebben gespecialiseerd in het personen-, familie-, of erfrecht of de kwaliteitseisen van de Raad voor Rechtsbijstand. Een MfN- of ADR gecertificeerde mediator die aangesloten is bij een organisatie zoals Judex, voldoet uiteraard aan deze voorwaarden.    

Gesubsidieerde rechtsbijstand, tegemoetkoming in de kosten van echtscheidingen

De regeling met betrekking tot tegemoetkoming in de kosten van echtscheidingen wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Van deze regeling kan gebruik gemaakt worden door personen of stellen die geen géén financiële middelen hebben om een scheidingsprocedure te betalen en hier in het verleden geen verzekering voor hebben afgesloten. De overheid zorgt voor een tegemoetkoming in kosten voor echtscheiding en betaalt hier een deel van. In veel gevallen blijft er alleen nog een eigen bijdrage over van €54 of €107 per persoon.

Hoe het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheiden wordt bepaald 

De omstandigheden van een persoon is leidend bij het bepalen of er recht is op gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheiden. De hoogte van de toevoeging is afhankelijk van het eigen vermogen, het inkomen van het stel en het in het bezit zijn van een eventuele rechtsbijstandverzekering. Bij de toetsing hiervan worden financiële normen aangehouden. In geval van scheiding wordt de norm van alleenstaanden aangehouden. Het hanteren van een criterium wat is vastgesteld voor gehuwden of samenwonenden is immers niet de juiste keuze omdat hierbij tegengestelde belangen kunnen ontstaan.

Hoe werkt het aanvragen van scheiden met subsidie?

Het aanvragen van scheiden met subsidie wordt door de (online) echtscheidingsadvocaat of mediator aangevraagd bij de Hoge Raad. Deze Raad voor Rechtsbijstand kent alleen subsidie toe aan de op dit rechtsgebied gespecialiseerde aanbieders van juridische hulp. De toevoeging zal direct aan de (online) echtscheidingsadvocaat of mediator worden uitgekeerd.

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding, uiteraard ook als u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.