Wat is een voorlopige voorziening bij een echtscheiding?

Wat is een voorlopige voorziening bij een echtscheiding?

Een voorlopige voorziening bij een echtscheiding is een tussentijdse oplossing van de rechter in afwachting van de definitieve afwikkeling van een echtscheidingsprocedure. Het is tijdelijke regeling waarvoor gekozen kan worden om de scheidende partijen de gelegenheid te geven om de zaken voor zichzelf even rustig op een rijtje te kunnen zetten.

Voorlopige voorzieningen bij een langdurig echtscheidingstraject

Voorlopige voorzieningen zijn regelingen die toegepast kunnen worden bij een langdurig echtscheidingstraject. Het komt regelmatig voor dat echtscheidingstrajecten een lange tijd in beslag nemen. Dit is zeker het geval bij de zogenaamde “vechtscheidingen” waarbij de betrokken partijen moeilijk tot elkaar kunnen komen en waarbij in het ergste geval zelfs de rechter tot een uitspraak moet komen. In dit soort situaties kan een echtscheidingstraject zelfs enkele maanden tot enkele jaren in beslag nemen. 

Hoewel het klinkt als een cliché, gaat het leven wel door, ook gedurende een echtscheidingstaject. Om hierin de benodigde rust te creëren en misverstanden te voorkomen, heeft de rechter de mogelijkheden om voorlopige voorzieningen uit te spreken. Deze regeling heeft betrekking op de alledaagse gang van zaken die niet kunnen, wachten tot de rechter de scheiding officieel heeft uitgesproken.

Zaken waarop voorlopige voorzieningen betrekking hebben

Voorlopige voorzieningen hebben betrekking op de dagelijkse gang van zaken. Hierbij kan gedacht worden aan de omgang van kinderen, het betalen van alimentatie (kinder- en partneralimentatie), wie van de scheidende partners in de gezamenlijke woning mag blijven wonen en wie van de gezamenlijke spullen gebruik mag maken. Deze voorlopige toekenningen zijn van kracht totdat de scheiding officieel is uitgesproken. Als de noodzaak er is zal er achteraf overgegaan worden op een financiële compensatie tussen de scheidende partners.

Het belangrijkste voordeel van de voorlopige toekenningen is dat het rust brengt gedurende het proces. In de praktijk is het vaak duidelijk te merken dat door de rust die hierdoor ontstaat, een scheidingsproces op een veel prettigere manier kan worden doorlopen. Er wordt een bepaalde regelmaat gecreëerd die vooral voor betrokken kinderen van groot belang is.

Beroep tegen een voorlopige voorziening bij een echtscheiding mogelijk?

Het is niet mogelijk om inhoudelijk tegen de uitspraak met betrekking op een voorlopige voorziening in beroep te gaan. Het is wel mogelijk om een wijziging in de voorlopige voorzieningen aan te vragen. Dit kan echter alleen als blijkt dat de rechter uit is gegaan van verkeerde informatie of als er een ingrijpende verandering heeft plaatsgevonden in de situatie. Het verzoek om de rechter te laten buigen over een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend door de familierechtadvocaat.

Hoe lang zijn voorlopige voorzieningen van kracht bij scheidingen?

Zoals de naam al aangeeft, kunnen voorlopige voorzieningen gezien worden als een tijdelijke regeling. De duur van deze regeling zal door de rechter bepaald worden. In verreweg de meeste gevallen zal dit zijn van het moment van uitspreken tot het moment dat een huwelijk officieel ontbonden is. Het behoort ook tot de mogelijkheden om een voorlopige voorziening aan te vragen voordat het officiële echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank. Dit verzoek tot echtscheiding moet in dat geval dan wel binnen 4 weken bij de rechtbank zijn ingediend. Als dat niet het geval is, zullen de voorlopige voorzieningen direct vervallen. Uitzondering op deze laatste regel is als de rechter anders beslist.

Wanneer zijn voorlopige voorzieningen vrijwel niet aan de orde?

Als er gekozen is voor mediation om een echtscheidingstraject te doorlopen, zal deze situatie veel minder (lees: vrijwel niet) voordoen. De achterliggende gedachte van mediation is immers dat de scheidende partners het gehele traject gezamenlijk doorlopen en in onderling overleg tot de keuzes komen die hierbij van belang zijn. Dit is een optie waarvoor gekozen kan worden als de partners hiertoe bereid zijn en er het vertrouwen in hebben dat zij gezamenlijk tot de benodigde afspraken kunnen komen, uiteraard met behulp van een mediator. In veel gevallen kunnen ook tijdelijke regelingen in goed overleg worden getroffen, als dit noodzakelijk mocht blijken te zijn. Daarnaast is neemt een mediationtraject in de meeste gevallen veel minder tijd in beslag dan andere echtscheidingsvormen waardoor voorlopige voorzieningen niet noodzakelijk zijn.

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van uw scheiding. Bekijk via deze link de diensten rondom scheiden. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.