Wat is birdnesting voor optie bij een scheiding?

Wat is birdnesting voor optie bij een scheiding?

Birdnesting is een term dat betrekking heeft op de manier waarop gescheiden ouders de verzorgende taken van hun kinderen op zich nemen. Bij deze constructie blijven de kinderen op een adres wonen maar switchen de ouders van woonplek en zullen om en om een tijd bij de kinderen verblijven. Birdnesting (co-housing) bij scheiding wordt steeds populairder.

Birdnesting voor het bieden van vastigheid aan kinderen na een scheiding

Als ouders van minderjarige kinderen besluiten om van elkaar te scheiden, moeten er keuzes worden gemaakt hoe de opvoeding en de verzorging van de kinderen wordt vormgegeven. In veel gevallen kiezen de ouders voor een regeling waarbij de kinderen om en om bij de vader en moeder verblijven. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een tegenovergestelde keuze. De ouders verblijven dan om en om bij de kinderen. Deze keuze wordt birdnesting genoemd: de kinderen blijven hierbij in het ouderlijk huis (op het nest) wonen en de ouders voegen zich om en om bij de kinderen. Naast de ouderlijke woning hebben zij een (apart) woonadres. In de meest ideale situatie kunnen zij dit woonadres ook samen delen maar dat is vaak niet de wens en de realiteit. Het is een optie waarvoor gekozen kan worden in een wens om zoveel mogelijk vastigheid te bieden aan de kinderen na een scheiding.

Birdnesting als vorm van omgekeerde co-ouderschap

Birdnesting kan gezien worden als omgekeerde co-ouderschap. Het is een optie waarbij de ouders er uitdrukkelijk voor kiezen om een gezamenlijke rol te vervullen bij de opvoeding en verzorging van de kinderen. Deze vorm van co-ouderschap kan op diverse manieren ingekleurd worden. Het is hierbij géén vastgesteld gegeven dat de rolverdeling precies 50/50 is. Een 60/40 verhouding is bijvoorbeeld ook mogelijk maar dit komt in de praktijk minder voor omdat de praktische uitvoering hiervan wat lastiger is.

Belangrijk voordeel van birdnesting

Het meest belangrijke voordeel van birdnesting is uiteraard het bieden van vastigheid voor de kinderen. Voor veel kinderen heeft een scheiding immers een grote impact. Door het bieden van een vaste basis wordt deze impact (en de kans op vervelende gevolgen hiervan) verkleind. Birdnesting biedt immers rust en stabiliteit voor kinderen omdat zij in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Er is geen sprake van een wisseldag waarbij ze van papa of mama gaan. Daarnaast hebben zij minder te maken met loyaliteitsproblemen omdat er minder de noodzaak bestaat om keuzes te maken tussen de vader of moeder. Voor de betrokken ouders heeft deze constructie als voordeel dat ze letterlijk afstand kunnen doen van het gezin en vaak een beter contact kunnen houden met de kinderen.

Birdnesting kan ook voor de scheidende ouders een oplossing zijn. Een eventueel conflict wie er in het ouderlijk huis mag blijven wonen wordt hiermee weggenomen. Tevens kan dit een oplossing zijn als scheidende ouders elkaar op financieel gebied om voor een deel samen met de kinderen in het ouderlijk huis te kunnen blijven wonen en het wonen of logeren in een voordelige woonruimte (gedurende de andere periode) voor lief nemen.  

Nadelen van birdnesting

De uitvoer van birdnesting kent ook een aantal praktische nadelen. Birdnesting heeft als gevolg dat er een relatief hechte band (zeker in geval van gescheiden ouders) tussen de betrokkenen blijft bestaan. De ouders cijferen zichzelf voor een groot deel weg. Dit kan een belemmering zijn voor de opbouw van hun eigen privé leven na de scheiding. De keuze voor birdnesting zou het aangaan van bijvoorbeeld een nieuwe relatie in de weg kunnen staan.

Een ander groot nadeel van birdnesting ligt op financieel gebied. In de praktijk komt het er vaak op neer dat birdnesting een constructie is waarbij meerdere huishoudens moeten worden bekostigd. Het betrekken van een andere (extra) woonruimte geeft extra woonlasten. Dit is zeker het geval als de gescheiden partners een eigen woonruimte betrekken. Het financiële kostenplaatje moet worden geanalyseerd bij het overwegen van deze keuze. Hierbij moet er ook gekeken worden naar de praktische zaken zoals het beheer van de huisshoudpot en de uitvoer van huishoudelijke klussen.

Praktische vormgeving van co-housing

Alle afspraken met betrekking op co-housing moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Het is van groot belang dat dit zo specifiek mogelijk gebeurt, om eventuele misverstanden te voorkomen. Hierbij moeten niet alleen de financiële- en fiscale kant (belastingvrije sommen en toeslagen) van co-housing worden vastgelegd maar ook de praktische kant van birdnesting. Bij dit laatste kan gedacht worden aan de informatievoorziening naar elkaar over de kinderen, het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes of het betrekken van een eigen kamer. Dit is van groot belang omdat een schending van vertrouwen en afspraken ervoor kan zorgen dat de plannen mislukken en de gewenste rust voor de kinderen alsnog wordt weggenomen.

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied ook bij het vormgeven van afspraken met betrekking tot birdnesting. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.