Gevolgen scheiding samengesteld gezin

Gevolgen scheiding samengesteld gezin

De gevolgen van een echtscheiding worden vaak als ingrijpend ervaren, zeker in de ogen van kinderen. De afspraken hierover wordt zo gedetailleerd mogelijk vastgelegd in een ouderschapsplan om het kind zo min mogelijk de gevolgen te laten ervaren van een scheiding. Op het moment dat een van de ouders een nieuwe relatie krijgt, ontstaat er een samengesteld gezin. Hierdoor krijgt het “speelveld” een ander karakter. De gevolgen van een scheiding kunnen door het formeren van een samengesteld gezin nogmaals aan de oppervlakte komen.

De afspraken die in het ouderschapsplan worden vormgegeven

Scheidende ouders hebben de verplichting om een ouderschapsplan op te stellen waarin de afspraken met betrekking tot de opvoeding en ontwikkeling van het kind worden vastgelegd. De voornaamste doelstelling van het vormgeven van een ouderschapsplan is het creëren van duidelijkheid en transparantie. De achterliggende gedachte bij het opstellen van een ouderschapsplan is dat het kind zo min mogelijk negatieve gevolgen zal ervaren van de scheiding en een evenwichtige opvoeding krijgt. Het getrouwde paar moet hierbij transformeren naar een ouder paar. Als deze transformatie heeft plaatsgevonden, zal ieder gezinslid zijn of haar plek innemen in het “nieuwe normaal”.

Gevolgen scheiding nieuw samengesteld gezin

Op het moment dat het nieuwe dagelijks leven is opgepakt en de scheiding is verwerkt, is de kans niet uitgesloten dat een van de partners (wellicht beide partners) een nieuwe relatie krijgt. Als er een besluit wordt genomen om met deze nieuwe partner te gaan samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, is er sprake van een nieuw samengesteld gezin. Deze gezinssamenstelling wordt ook wel een “fusie gezin” genoemd.   

Door het formeren van een nieuw samengesteld gezin kunnen de gevolgen van de scheiding voor kinderen nogmaals aan de oppervlakte komen. Het omgaan met de nieuwe gezinssituatie is niet altijd even gemakkelijk. Er kunne hierdoor praktische en emotionele problemen ontstaan, zeker als de nieuwe partner ook kinderen heeft en de kinderen hierdoor met elkaar “moeten” optrekken. Daarnaast zal de nieuwe partner ook zijn of haar rol moeten vinden in het fusie gezin.

Veranderingen noodzakelijk in het ouderschapsplan door het formeren van een fusie gezin

Als gevolg van het formeren van een fusie gezin, is er sprake van een ingrijpende verandering van de situatie. De kans is groot dat het als gevolg hiervan noodzakelijk is om veranderingen aan te brengen in het ouderschapsplan dat bij de scheiding is vormgegeven. De belangrijkste doelstelling hiervan is ongewijzigd gebleven. Er wordt gestreefd naar duidelijkheid en transparantie maar nu in een nieuwe situatie. 

De gecompliceerde structuur van het nieuwe ouderschapsplan komt nog meer tot uiting door het feit dat er vaak sprake is van wisselende gezinssamenstellingen. Daarnaast is de kans niet uitgesloten dat er uit een nieuwe relatie ook kinderen ontstaan. Een ander belangrijk punt wat besproken moet worden is de rol die de stiefouder zal vervullen. Deze stiefouder zal zich immers (onbewust) ook met de opvoeding van kinderen bezighouden wat onderlinge wrijving tussen de betrokkenen als gevolg kan hebben. Tot slot is er in veel gevallen sprake van een verandering van een financiële situatie. Stiefouders zijn immers net als de biologische ouders onderhoudsplichtig. Als er sprake is van het formeren van een nieuw zelfstandig gezin, heeft dit gevolgen voor de alimentatieregeling. Deze zal opnieuw moeten worden herzien.

Verandering van ouderschapsplan, zelf doen of hulp inschakelen?

De overweging die bij een verandering van ouderschapsplan moet worden gemaakt, is of de gescheiden ouders dit zelf kunnen doen of dat hier gespecialiseerde hulp voor moet worden ingeschakeld. Hoewel het geen wettelijke verplichting is om hier hulp voor in te schakelen, wordt dit wel aangeraden. Dit is zeker het geval als er sprake is van ingrijpende veranderingen of een gecompliceerde situatie zoals bij een samengesteld gezin het geval is. Voor het veranderen van ouderschapsplan kan de hulp van een echtscheidingsadvocaat worden ingeschakeld maar in veel gevallen is de ondersteuning van een mediator toereikend. 

De achterliggende gedachte van mediation is dat het gescheiden stel zelf naar de ontstane situatie kijkt, eventuele mogelijke oplossingen formuleert en hieruit zelf de meest geschikte keuze maakt. Zij doorlopen dit traject gezamenlijk waarbij ze de benodigde ondersteuning krijgen van de mediator. Deze juridische ondersteuning bestaat uit het in kaart brengen van de mogelijke oplossingen voor een situatie en de schriftelijke formulering van de uiteindelijke afspraken hierover die gemaakt worden. Het grote voordeel van deze keuze is dat dit traject in eigen tempo kan worden doorlopen en de kosten hiervan beperkt zullen blijven.  

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied ook bij het vormgeven van een omgangsregeling bij scheiding. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.