Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 15-02-2005
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelDe coŲrdinerende taak van provincies en de nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening
CiteertitelBR 2005/24
SamenvattingJaarrede van de voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht, gehouden op 25 november 2004 te Amersfoort. Op deze jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht staan de nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening, zoals die op dit moment in een bij de Tweede Kamer aanhangig wetsvoortsel zijn neergelegd, op de agenda.
Auteur(s)P.J.J. van Buuren
Pagina87-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bestrijding van permanente bewoning van recreatie-woningen: geen eenvoudige taak!
CiteertitelBR 2005/25
SamenvattingDe bestrijding van permanente bewoning van recreatiewoningen staat hoog op de politieke agenda. De overheid is druk in de weer om dit met het bestemmingsplan strijdige gebruik van recreatiewoningen aan te pakken. In deze bijdrage staan wij stil bij de instrumenten die de overheid daartoe heeft ontwikkeld: legaliseren, gedogen en handhaven, en stellen wij de vraag aan de orde of de minister gemeenten kan dwingen van die instrumenten gebruik te maken. Wij plaatsen voorts enkele kritische kanttekeningen bij de eerste twee instrumenten. Tot slot gaan wij in op het instrument handhaving en de grootste obstakels bij toepassing van dat instrument: de bewijslast en de kosten.
Auteur(s)M.H. Blokvoort , S.C.P. Giesen
Pagina92-101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMediation in het omgevingsrecht: gegevens en ervaringen
CiteertitelBR, 2005, 101
SamenvattingBij brief van 19 april 2004 heeft de Minister van Justitie de Tweede Kamer een notitie doen toekomen over het onderwerp 'Mediation en het rechtsbestel'. De minister wil mediation door het geven van positieve prikkels bevorderen. Hij ziet mediation als een van de instrumenten tot conflictbeslechting. De verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan ligt primair bij partijen zelf. Wel acht hij van belang dat vanuit de overheid bepaalde stimulansen worden gegeven om van dit instrument effectief gebruik te kunnen maken. De overheid, vindt de minister, heeft een voorbeeldfunctie te vervullen ten aanzien van de manier waarop met conflicten wordt omgegaan.
Pagina101-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArchitectenbureau B. Haas B.V.
CiteertitelBR 2005/27
SamenvattingOver de toepassing van de Wet op architectentitel op rechtspersonen. Met de inwerkingtreding van de Wet op de architectentitel (de Wet) op 1 oktober 1988 werd in Nederland een systeem van wettelijke bescherming van de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect in het leven geroepen. Vanaf het begin van de twintigste eeuw heeft de beroepsgroep van architecten al gestreefd naar wettelijke bescherming van titel en beroep. In 1960 werd een reeds in 1949 ingediend wetsvoorstel tot beroepsbescherming echter ingetrokken, omdat het de positie van architecten in loondienst en van de 'aannemer-architect' zou aantasten.
Auteur(s)M.A. Pach
Pagina111-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet 'zelf-vereiste': een (on)toelaatbare ervaringseis?
CiteertitelBR 2005/28
SamenvattingIn de dagelijkse aanbestedingspraktijk wordt met het 'zelf-vereiste' geworsteld. Aanbesteders willen veilig stellen dat de opdracht wordt verstrekt aan een aannemer die over 'eigen' ervaring beschikt met de uitvoering van het type werk dat aanbesteed wordt. Geen 'makelaars in werken' dus. Ondernemingen die niet kunnen aantonen een vergelijkbaar werk met eigen inzet tot een goed einde te hebben gebracht, moeten worden geweerd - aldus verschillende aanbesteders. De bouwsector ervaart het 'zelf-vereiste' als een last en een beperking.
Auteur(s)H.D. Ploeger , D.C. Orobio de Castro
Pagina119-121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2004, 200401923/1
CiteertitelBR, 2005, 122
SamenvattingPermanente bewoning recreatiewoning? (Recreatiewoning Ermelo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2002 heeft appellant [wederpartij] op straffe van een dwangsom gelast de permanente bewoning van de recreatiewoning op het perceel [locatie], huisje [], te Ermelo (hierna: het perceel) vůůr 1 augustus 2002 te beŽindigen en beŽindigd te houden.
Pagina122-123
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200401550/1
CiteertitelBR, 2005, 123
SamenvattingWeigering om met toepassing van art. 19, lid 1, WRO een vergunning te verlenen voor het verbouwen van een evenementenhal omdat van een goede ruimtelijke onderbouwing geen sprake is nu de uitkomsten van het MER en de opzet van het toekomstige bestemmingsplan onvoldoende zeker waren. (Ruimtelijke onderbouwing Assen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Assen (hierna: het college) aan appellante bouwvergunning verleend voor het verbouwen van een evenementenhal op het perceel kadastraal bekend gemeente Assen, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te Assen.
Pagina123-125
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5078
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-12-2003, 200301373/1
CiteertitelBR, 2005, 125
SamenvattingGeen gelegenheid geboden voor mondelinge toelichting zienswijze. Prostitutieregeling niet aanvaardbaar. Gedeeltelijke proceskostenveroordeling. (Bestemmingsplan 'Berg, herziening Johan van Oldenbarnevelt gymnasium', Amersfoort).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2002 heeft de gemeenteraad van Amersfoort, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 juni 2002, het bestemmingsplan "Berg, herziening Johan van Oldenbarnevelt gymnasium" vastgesteld.
Pagina125-128
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AO0328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200308704/1
CiteertitelBR, 2005, 128
SamenvattingGevolgen specifieke gebruiksverboden niet onderzocht. Toevoeging algemeen verbod aan 65 bestemmingsplannen om gronden en bouwwerken te gebruiken ten behoeve van seksinrichting aanvaardbaar. Betekenis gemeentelijke Nota Prostitutiebeleid. Geen voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Amersfoort, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2003, het bestemmingsplan "Gebruiksbepalingen en Seksinrichtingen" vastgesteld.
Pagina128-133
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200306936/1
CiteertitelBR, 2005, 133
SamenvattingProstitutieregeling niet aanvaardbaar. Geen beroep op gemeentelijke beleidsnotitie inzake prostitutie. (Bestemmingsplan 'Voordorp-Voorveldse polder', Utrecht I).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2003 heeft de gemeenteraad van Utrecht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2002, het bestemmingsplan "Voordorp-Voorveldse polder" vastgesteld.
Pagina133-137
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5459
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200401019/1
CiteertitelBR, 2005, 137
SamenvattingBouwaanvraag voor het oprichten van een terrasoverkapping met een gesloten voorzijde, naderhand gevolgd door een faxbericht waarin werd medegedeeld dat de voorzijde van de overkapping open zal blijven. Vraag of vergunning is verleend voor een overkapping met een gesloten dan wel open voorzijde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Egmond (thans gemeente Bergen) aan appellant met toepassing van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van een terrasoverkapping bestaand uit een constructie met een vaste overkapping die is afgedicht met glas en voorts is opgebouwd uit een demontabele afscheiding aan de zijkanten en een open voorzijde met een maximale breedte van 4.15 meter en een lengte van 11.28 meter op het perceel plaatselijk bekend als [locatie] te [plaats].
Pagina137-139
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8726
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200401942/1
CiteertitelBR, 2005, 139
SamenvattingVerlening van een gebruiksvergunning als bedoeld in art. 6.1.1 van de gemeentelijke bouwverordening. Weigeringsgronden gebruiksvergunning. (Gebruiksvergunning Den Haag).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een gebruiksvergunnning als bedoeld in artikel 6.1.1., eerste lid, aanhef en onder c, van de bouwverordening van de gemeente Den Haag (hierna: de bouwverordening) verleend voor het in gebruik hebben van een verblijfsinrichting op het perceel [locatie 1] te Den Haag.
Pagina139-140
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5835
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200306865/1
CiteertitelBR, 2005, 140
SamenvattingAfwijzing van een verzoek om vergoeding van schade geleden ten gevolge van een verleende bouwvergunning. Formele rechtskracht. Vraag of uitgegaan dient te worden van de rechtmatigheid van dit besluit, nu de onrechtmatigheid door B en W is erkend. (Schadevergoeding Onderbanken).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken (hierna: het college), voorzover hier van belang, een verzoek van appellanten om schadevergoeding afgewezen.
Pagina140-142
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200306975/1
CiteertitelBR, 2005, 142
SamenvattingAfwijzing van een verzoek om schadevergoeding van de eigenaar van een hotel-cafť voor schade geleden ten gevolge van een aantal verkeersbesluiten, waardoor de bereikbaarheid van zijn bedrijf is verminderd. Causaal verband. (Omzetschade Heerlen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 oktober 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerlen (hierna: het college) een verzoek van appellante en haar echtgenoot om schadevergoeding wegens werkzaamheden aan de Schaesbergerweg te Heerlen afgewezen.
Pagina142-144
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9961
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200400944/1
CiteertitelBR, 2005, 144
SamenvattingVerzoek om compensatie van omrijschade geleden als gevolg van de onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van een weg. Regeling nadeelcompensatie Rijkswaterstaat. Normaal maatschappelijk risico. (Nadeelcompensatie Zeeland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2001 heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) een verzoek van appellant om nadeelcompensatie toegewezen.
Pagina144-147
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 25-03-2004, 24553
CiteertitelBR, 2005, 147
SamenvattingAfwijkende terreinomstandigheden? Bestek bevatte voldoende gegevens omtrent werkelijke toestand werkterrein. Geen beroep mogelijk op par. 29, lid 3, UAV 1989. (Terreinomstandigheden).
Pagina147-148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 02-08-2004, 70637
CiteertitelBR, 2005, 148
SamenvattingBouwstop. Tijdig ter beschikking stellen vergunningen. BeŽindiging van overeenkomst. (BeŽindiging werk in onvoltooide staat).
Pagina148-150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Alkmaar, 20-10-2004, 56992/HA ZA 01-1054
CiteertitelBR, 2005, 150
SamenvattingOntbinding. BeŽindiging in onvoltooide staat. Toerekenbare tekortkoming. Aansprakelijkheid voor bezwijken staalconstructie. Afwijkende deskundigenverklaringen. (Instorten toneeltoren).
Samenvatting (Bron)De opdrachtgever heeft de overeenkomst van aanneming ontbonden op grond van het feit dat de aannemer niet tijdig een aantal veiligheidsvoorzieningen heeft getroffen. De rechtbank acht deze ontbinding niet rechtsgeldig op grond van het feit dat de aannemer (ook) voor het aanbrengen van de veiligheidsvoorzieningen ex paragraaf 44 UAV goedkeuring behoefde van de directievoerder en deze goedkeuring op het moment van ontbinding niet had verkregen. In casu is sprake van een eenzijdige beŽindiging van de aannemingsovereenkomst, welke meebrengt dat een financiŽle afrekening moet plaatsvinden. Bij deze afrekening dient in aanmerking te worden genomen dat de aannemer, die op grond van de bevindingen van TNO Bouw aansprakelijk wordt gehouden voor het bezwijken van de constructie van de toneeltoren, zich de kosten van herstel en van de te treffen veiligheidsvoorzieningen heeft kunnen besparen. De rechtbank oordeelt dat partijen zich wat betreft de oorzaak van de instorting tevoren hebben gebonden aan de uitkomst van het door TNO Bouw ingestelde onderzoek en acht geen grond aanwezig voor doorbreking van deze gebondenheid.
Pagina150-155
UitspraakECLI:NL:RBALK:2004:AR4575
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArbitrage instituut Bouwkunst, 16-02-2004, 1200-0184
CiteertitelBR, 2005, 155
SamenvattingBouwsomlimiet. Bouwkostenbewaking. Waarschuwingsplicht. Opzeggen. CommerciŽle haalbaarheid.
Pagina155-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-10-2004, 04/865 SKG
CiteertitelBR, 2005, 157
SamenvattingArt. 122 Woningwet. Architecteneis.
Pagina157-159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 12-07-2004, 26687
CiteertitelBR, 2005, 159
SamenvattingErvaringseisen. Redelijke verhouding. Proportioneel.
Pagina159-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Groningen, 13-10-2004, 69739 / HA ZA 04-82
CiteertitelBR, 2005, 162
SamenvattingDe rechtbank is derhalve van oordeel dat zij zich van een beslissing over haar bevoegdheid moet onthouden wanneer en zolang het geschil bij een scheidsgerecht aanhangig is. (Bevoegdheid rechter bij onrechtmatig vooroverleg II).
Pagina162-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 10-12-2004, B6.667
CiteertitelBR, 2005, 164
SamenvattingArbiter is van oordeel dat het ten onrechte in een procedure betrekken van een partij, die met het geschil niets uitstaande heeft, onder omstandigheden onzorgvuldig kan zijn jegens die verwerende partij en eventueel tot schadeplicht kan leiden. (Naamschade bij bouwfraude).
Pagina164-165
Artikel aanvragenVia Praktizijn