Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 22-09-2008
Aflevering 6
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 08-05-2008, 2007/073
Citeertitel«GJ» 2008/102
SamenvattingTandarts. Klachten voor het eerst tijdens hoorzitting. Niet-ontvankelijk. Reikwijdte voor onderzoek.
Pagina645-648
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 03-06-2008, 2006/191
Citeertitel«GJ» 2008/103
SamenvattingTandarts. Werken onder toezicht. Rapportage Inspectie. Gevaar voor de volksgezondheid. Doorhaling.
Pagina648-649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 03-06-2008, 2007/165
Citeertitel«GJ» 2008/104
SamenvattingTandarts. Bewaarplicht. Nieuwe feiten. Herziening.
Pagina650-651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 24-06-2008, 2007/303
Citeertitel«GJ» 2008/105
SamenvattingFysiotherapeut. Seksueel misbruik. Ontkenning beschuldiging. Toon en inhoud brieven. Berisping.
Pagina651-656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, 27-05-2008, 07/031
Citeertitel«GJ» 2008/106
SamenvattingHuisarts werkzaam binnen zorg aan verstandelijke gehandicapten. Onvoldoende overleg met mentor aanvang sondevoeding. Te laat inschakelen AVG. Behandelplan.

(x / x)
AnnotatorK. Blankman
Pagina656-667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven, 04-06-2008, 07121
Citeertitel«GJ» 2008/107
SamenvattingArts. Borstvergroting. Kliniek in België. Informatieverschaffing en betaling esthetische ingrepen. Dossiervoering. Titulatuur dr. en drs. Waarschuwing.
Pagina667-671
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven, 08-07-2008, 07144
Citeertitel«GJ» 2008/108
SamenvattingHuisarts. Klacht onvoldoende weersproken. Inadequate zorg. Waarschuwing.
Pagina671-673
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen, 27-05-2008, G2006/43
Citeertitel«GJ» 2008/109
SamenvattingGynaecoloog. Verantwoordelijkheid hoofdbehandelaar. Gemiste glucosebepaling. Richtlijn beroepsvereniging. Waarschuwing.
Pagina673-677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle, 02-04-2008, 077/2007
Citeertitel«GJ» 2008/110
SamenvattingArts. Werkzaamheden door niet-psychiater onder supervisie van psychiater. Uitvoering besluit directeur door leidinggevende psychiater leidt niet tot niet-ontvankelijkheid. Supervisiebeleid redelijk. Afwijzing.
Pagina677-680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBehandelingsovereenkomst en med. aansprakelijkheid
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 08-04-2008, 308054 / JE RK 08-777
Citeertitel«GJ» 2008/111
SamenvattingGezaghebbende ouder en minderjarige patiënt weigeren toestemming operatieve verwijdering van tumor in de arm van de minderjarige. Minderjarige is twaalf jaar. Vervangende toestemming van de kinderrechter.
Samenvatting (Bron)Gezaghebbende ouder en minderjarige patiënt weigeren toestemming te geven voor de operatieve verwijdering van een kwaadaardige tumor in de arm van de minderjarige. Vervangende toestemming van de kinderrechter voor de medische behandeling van deze minderjarige patiënt, die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Wilsonbekwaamheid, lacune in de wetgeving, analoge toepassing van artikel 1:264 BW.
AnnotatorL.E. Kalkman-Bogerd
Pagina680-686
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BC9143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekContracten en aanbesteding
TitelRechtbank Zutphen, 26-03-2008, 91553 / KG ZA 08-31
Citeertitel«GJ» 2008/112
SamenvattingIntramurale zorg zonder bouw. Behandelingsovereenkomst. Wijziging regelgeving zorg. Vertegenwoordiging. Opzegging wegens dringende redenen. Onvoorziene omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bewoners van een appartementencomplex vorderen dat gedaagde, een stichting, haar verplichting nakomt om in de appartementen intramurale verpleeghuiszorg te verlenen.
Pagina686-695
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2008:BD3553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelNederlandse Mededingingsautoriteit, 01-04-2008, 6141/338
Citeertitel«GJ» 2008/113
SamenvattingVoorgenomen fusie van drie instellingen. Verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Gevolgen verticale relaties tussen de activiteiten van de instellingen. Downstream markt. Wijziging melding. Geen vergunning vereist onder voorwaarde.

(Evean Groep, Philadelphia, Woonzorg Nederland)
AnnotatorC.T. Dekker
Pagina695-715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen en subsidieregelingen
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-05-2008, 06/3675 AWBZ
Citeertitel«GJ» 2008/114
SamenvattingVaststelling eigen bijdrage. Terugwerkende kracht. Strijd met rechtszekerheidsbeginsel. Kenbaarheid. Besluit herroepen.
Samenvatting (Bron)Definitieve vaststelling eigen bijdrage met terugwerkende kracht. Navordering. Strijd met rechtszekerheidbeginsel? Is kenbaar gemaakt dat rekening moest worden gehouden met definitieve vaststelling?
Pagina715-718
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BD3529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen en subsidieregelingen
TitelRechtbank Utrecht, 13-02-2008, 213002/ HA ZA 06-1284 + 219383/ HA ZA 06-2273
Citeertitel«GJ» 2008/115
SamenvattingVergoeding geneesmiddelen. Ziekenfondswet. Wijziging pakket. Informatieplicht apotheker. Opgewekt vertrouwen. Redelijkheid en billijkheid.
Samenvatting (Bron)Vergoeding, medicijnen, Ziekenfondswet, opgewekt vertrouwen, apotheek, betaling facturen, redelijkheid en billijkheid, bevoegdheid bestuursrechter.
AnnotatorM.M. ten Hoopen
Pagina718-725
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2008:BD1976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 27-05-2008, 03398/06 B
Citeertitel«GJ» 2008/116
SamenvattingApotheker erkend als verschoningsgerechtigde. Beroep op verschoningsrecht faalt, nu apotheker zelf van een ernstig strafbaar feit (fraude bij declaraties) wordt verdacht.
Samenvatting (Bron)Beklag. Verschoningsrecht apotheker. Het verschoningsrecht van de apotheker dient ter bescherming van de belangen van patiënten die zich zonder vrees dat hun persoonlijke gegevens worden geopenbaard in vertrouwen tot een apotheker moeten kunnen wenden. Dit verschoningsrecht is in zoverre niet absoluut dat zich zeer uitzonderlijke omstandigheden laten denken waarin het belang dat de waarheid aan het licht komt ook t.a.v. datgene waarvan de wetenschap de apotheker als zodanig is toevertrouwd moet prevaleren boven het hiervoor genoemde belang van de patiënten. Dit brengt mee dat, waar doorzoeking ter inbeslagneming bij een apotheker zonder diens toestemming reeds kan plaatsvinden als het gaat om brieven en geschriften die voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend, die toestemming in geval van zeer uitzonderlijke omstandigheden evenmin nodig is als de doorzoeking ter inbeslagneming een verdere strekking heeft en is gericht op brieven en geschriften die kunnen dienen om de waarheid aan het licht te brengen. De enkele omstandigheid dat een verschoningsgerechtigde als verdachte wordt aangemerkt, is niet toereikend om zijn verschoningsrecht te doorbreken. De vraag of zich zo uitzonderlijke omstandigheden voordoen dat het belang van de patiënten dat zij ervan moeten kunnen uitgaan dat de apotheker geheimhoudt hetgeen zij hem hebben toevertrouwd, moet wijken voor het belang dat de waarheid aan het licht komt, laat zich niet in het algemeen beantwoorden. Bij de beantwoording van die vraag zal in een geval als i.c. moeten worden gelet op de aard en de ernst van het strafbare feit waarvan de apotheker wordt verdacht, de aard en de inhoud van het materiaal waarover zich het verschoningsrecht uitstrekt i.v.m. het belang dat door het verschoningsrecht wordt gediend en de mate waarin de betrokken belangen van de patiënten worden geschaad indien het verschoningsrecht wordt doorbroken.
AnnotatorT.M. Schalken
Pagina725-743
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC1370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-04-2008, K06/1685 + K06/1886
Citeertitel«GJ» 2008/117
SamenvattingAlternatieve geneeswijzen. Bevelen strafvervolging betrokken behandelaren.
Samenvatting (Bron)Bij beschikking van 9 april 2008 heeft het Gerechtshof te Amsterdam de strafvervolging bevolen van een tweetal artsen en een persoon die zich landelijk profileert als genezend medium (Jomanda) vanwege hun handelwijze met betrekking tot het ziekteproces van de comédienne Sylvia Millecam. Deze is op 20 augustus 2001 overleden aan de gevolgen van onbehandelde borstkanker. Door de Vereniging tegen de kwakzalverij en de Stichting Skepsis waren op basis van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering klachten ingediend die strekten tot de strafvervolging van deze artsen en Jomanda. Het openbaar ministerie had besloten hun strafzaken te seponeren, aangezien Millecam volgens het openbaar ministerie bewust zou hebben gekozen voor een alternatieve behandeling van haar ziekte, en in die keuze vasthoudend en niet beïnvloedbaar was. Anders dan het openbaar ministerie oordeelt het hof dat bij de besluitvorming van Millecam vraagtekens kunnen worden geplaatst, aangezien er aanwijzingen zijn dat Millecam (ten onrechte) in hoge mate heeft vertrouwd op de mededelingen van deze artsen en Jomanda dat haar aandoening geen borstkanker betrof, maar een bacteriële infectie. De artsen en Jomanda kunnen bovendien naar het voorlopig oordeel van het hof niet onder miskenning van de eigen verantwoordelijkheid verwijzen naar de keuzes van een patiënte indien die patiënte door hen niet juist en volledig is geïnformeerd.
AnnotatorF.C.B. van Wijmen
Pagina744-761
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BC9170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 10-06-2008, 2200268307
Citeertitel«GJ» 2008/118
SamenvattingZorgverlener thuiszorg. Opzettelijk iemand in hulpeloze toestand laten.
Samenvatting (Bron)De verdachte heeft als zorgverlener in de thuiszorg een aan hem toevertrouwde dementerende bejaarde man geen adequate zorg geboden. Matigende werking op de strafmaat heeft dat de verdachte jarenlang de betreffende hulpbehoevende en zijn inmiddels overleden echtgenote, ook naar volle tevredenheid van de familie van de hulpbehoevende, goed heeft verzorgd en dat niet uit de processtukken en het verhandelde ter terechtzitting aannemelijk is geworden dat door bedoeld eenmalige nalaten van de verdachte de gezondheid van de hulpbehoevende daadwerkelijk is verslechterd. Voorts heeft het hof erop acht geslagen dat de omstandigheden waaronder de verdachte de hulpbehoevende moest verzorgen bijzonder zwaar te noemen zijn, alsmede dat hij meerdere malen tegen zijn leidinggevende melding heeft gemaakt van de zware werkomstandigheden. Tenslotte is de verdachte, blijkens een hem betreffend uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister, niet eerder met politie en justitie in aanraking gekomen. Gelet op het grote belang van de bescherming van de hulpbehoevenden in onze samenleving en om de verantwoordelijkheid van de individuele zorgverlener te benadrukken, is het hof - alles overwegende - van oordeel dat een weliswaar geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van navermelde duur een passende en geboden reactie vormt.
Pagina762-764
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2008:BD3737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverheidsregulering
TitelVoorzieningenrechter, 15-05-2008, 393640/KG ZA 08-534 P/LW
Citeertitel«GJ» 2008/119
SamenvattingAanbesteding. Inkoopprocedure AWBZ-zorg. Productieafspraken. Vaststellen budgetten daadwerkelijk geleverde zorg.

(X e.a. / Achmea Zorgkantoor NV).
Pagina764-771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-02-2008, 38000/05
Citeertitel«GJ» 2008/120
SamenvattingKinderbeschermingsmaatregelen. Plaatsen kind op risicolijst resp. ondertoezichtstelling. Vermoedens van mishandeling blijken onjuist te zijn. Maatregelen leveren niet snel een schending op van EVRM. Klachten gedeeltelijk ontvankelijk.

(X / het Verenigd Koninkrijk).
AnnotatorA.C. Hendriks
Pagina771-780
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:0212JUD003800005
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank Amsterdam, 18-06-2008, 831715 CV EXPL 06-37372
Citeertitel«GJ» 2008/121
SamenvattingIndirect onderscheid. Arbeidsvoorwaarden. Tegemoetkoming ziektekostenpremie particulier verzekerden. Ongeoorloofd onderscheid.
Samenvatting (Bron)wet gelijke behandeling; indirect onderscheid op grond van geslacht? werkgever heeft tegemoetkoming ziektekostenpremie aan particulier verzekerden in stand gelaten, nadat,door wetswijziging, het onderscheid ziekenfonds/particulierverzekerden was vervallen. ongeoorloofd onderscheid, nu in de groep van voormalig particulierverzekerden mannen oververtegenwoordigd zijn. geen objectieve rechtvaardigingsgrond; voor iedere arbeidsvorwaarde moet gelijke behandeling zijn gewaarborgd.
Pagina781-783
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2008:BD4563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank Utrecht, 25-04-2008, 246495 / KG ZA 08-314
Citeertitel«GJ» 2008/122
SamenvattingSamenwerking huisarts en apotheek. Herhaalreceptuur. Onrechtmatig handelen huisarts jegens apotheek?.
Samenvatting (Bron)Samenwerking huisarts en een apotheker op afstand, waarbij huisarts als uitdeelpost fungeert. Niet gebleken van onrechtmatig handelen jegens lokale apotheek. Strijd met artikel 11 Besluit Geneesmiddelenwet. Relativiteitsvereiste jegens lokale apotheker ontbreekt.
Pagina783-789
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2008:BD0580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelNationale Ombudsman, 17-06-2008, 2008/096
Citeertitel«GJ» 2008/123
SamenvattingSchending beroepsgeheim. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Strijd met motiveringsvereiste.

(X / Inspectie voor de Gezondheidzorg).
Pagina789-793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelLandelijke Adviescommissie Lokaal Overleg, 04-07-2008, LALO/08/071
Citeertitel«GJ» 2008/124
SamenvattingToewijzen budgetten ziekenhuis. Uitbreiding aantal specialistenplaatsen. Feitelijk geleverde productie. Achterstandspositie. Exploitatietekort. Zwaarwegend advies. Aanvullende financiering.
Pagina793-798
Artikel aanvragenVia Praktizijn