Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 25-09-2008
Aflevering 9
RubriekKort & bondig
TitelLandbouwmaatschap exit!
CiteertitelAgr.r 2008, p. 367
SamenvattingVanaf 1 juli 2008 is het systeem van het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingrijpend gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor ondernemers, beroepsbeoefenaren en anderen. Er geldt namelijk een bredere inschrijvingsplicht. Het nieuwe systeem van het handelsregister brengt met zich mee dat veel ondernemingen en rechtspersonen die tot nu toe niet verplicht waren zich in te schrijven, dat nu wÚl moeten. Zo was onder de oude Handelsregisterwet in art. 3 lid 2 een vrijstelling van de inschrijvingsplicht opgenomen voor ondernemingen waarin uitsluitend landbouw of visserij werd uitgeoefend en die niet aan een rechtspersoon of vennootschap toebehoorde.
Auteur(s)J.A.G. Jansen
Pagina367-368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelDe nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking. Een overzicht op hoofdlijnen van de invoeringswetgeving behorende bij de Wro
CiteertitelAgr.r 2008, p. 369
SamenvattingOp 1 juli jongstleden is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden en daarmee tevens een groot aantal wijzigingen van andere wetten op het terrein van het omgevingsrecht, die in een nauw verband met de Wro staan. De bedoelde wijzigingen maken onderdeel uit van (kortweg:) de Invoeringswet Wro, waarin overigens ook enkele, in sommige gevallen belangrijke, wijzigingen van de eerder door het parlement aanvaarde tekst van de Wro zijn opgenomen. Vooral het laatste maakt dat men kan spreken van 'over elkaar buitelende' wetswijzigingen, die het wetgevingsproces niet bepaald overzichtelijk hebben gemaakt. Ook bevat de Invoeringswet het overgangsrecht van de oude WRO naar de nieuwe Wro, dat op onderdelen zeker niet eenvoudig is. Alle reden dus om het eindresultaat - op hoofdpunten - in kaart te brengen. Daarnaast is ook het Besluit op de ruimtelijk ordening (Bro) ingrijpend herzien.
Auteur(s)A.A.J. de Gier
Pagina369-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelNatuurbescherming en landbouw in Duitsland
CiteertitelAgr.r 2008, p. 375
SamenvattingOp 16 en 17 november 2007 werd in Nijmegen het Dreilńnderagrarrechtseminar gehouden. Een dergelijk symposium wordt elk jaar gehouden met als deelnemers juristen van de Duitse, Belgische en Nederlandse verenigingen voor agrarisch recht. De bijeenkomst werd ditmaal georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Agrarisch recht en werd bezocht door 8 Duitsers en 12 Nederlanders. De Belgen lieten het afweten. Er werd gesproken over natuurbescherming en bijzondere regelingen voor de landbouw. Voor Nederland sprak prof. mr. D.W. Bruil. Hierna volgt een kort verslag van de twee bijdragen van Duitslang en van de discussie.
Auteur(s)L.P.J. Mertens
Pagina375-376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2008, p. 377
SamenvattingAlgemeen - Ruimtelijke Ordening - Landinrichting - Beheer landelijk gebied - Dieren - Producten - Milieurecht - Fiscaal recht - Europees agrarisch recht - Diversen.
Auteur(s)D.W. Bruil , C.S.C. Monsma
Pagina377-379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 16-05-2006, 2005/019
CiteertitelAgr.r 2008, p. 383
SamenvattingVordering vastlegging pachtovereenkomst. Kwalificatie overeenkomst. Bewijs.

(Reerink / Kuks).
Samenvatting (Bron)Op [ge´ntimeerde], die stelt dat in 1996 een mondelinge pachtovereenkomst is gesloten, rust de bewijslast van zijn stelling. Hij heeft uitdrukkelijk bewijs aangeboden. [ge´ntimeerde] zal dan ook worden toegelaten tot het bewijs dat hij in 1996 met [A.] is overeengekomen dat hij het perceel aan de Haerstraat zou mogen gebruiken in zijn landbouwbedrijf voor een pachtprijs van 700,-- per jaar, alsmede dat het uitsluitende gebruik van het perceel aan de Haerstraat is overeengekomen. Tot het bewijs dat een pachtovereenkomst met voormelde inhoud is overeengekomen kan voorts bijdragen het dan eveneens door [ge´ntimeerde] te leveren - bewijs dat hij in 1996 700,-- aan [A.] heeft betaald.
Pagina383-386
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AY4948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 25-03-2008, 104.007.874
CiteertitelAgr.r 2008, p. 386
SamenvattingVerzoek onderzoek toestand gepachte ex art. 55 lid 3 Pachtwet (oud). Verhouding tot art. 7:376 BW. Overgangsrecht. Beginsel van rechtszekerheid.

(G. de Vries / C.J. de Vries).
Samenvatting (Bron)Onderzoek naar toestand gepachte. Overgangsrecht. Ontvankelijkheid. Geen aanleiding tot geven aanwijzingen. [BW art. 7:376 lid 3; Pw art. 55 leden 3-5; Ow nieuw BW art. 68a lid 1, 74 lid 1 en 75 lid 1] Onderzoek naar toestand gepachte verzocht vˇˇr inwerkingtreding artikel 7:376 BW, onderzoek en beschikking (vervat in proces-verbaal van bezichtiging) dateren van nadien. Inwerkingtreding artikel 7:376 BW brengt geen verandering in aanhangigheid van onder het oude recht aangevangen, in het nieuwe recht onbekende verzoekschriftprocedure. Oud materieel en formeel recht blijft toepasselijk. Hoger beroep van in proces-verbaal opgenomen beschikking (waarbij geven aanwijzingen wordt geweigerd) ontvankelijk. Verpachter heeft niet aannemelijk gemaakt dat pachtkamer in eerste aanleg ten onrechte geen aanleiding heeft gezien om aan pachter aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 55 lid 5 Pw.
Pagina386-388
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BD1355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 19-08-2008, 104.004.568
CiteertitelAgr.r 2008, p. 388
SamenvattingVergoeding voor pachtrecht. Nietig beding.

(Van der Eijk / Dordrecht).
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina388-394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Arnhem, 10-05-2006, 138394 / HA ZA 06-459
CiteertitelAgr.r 2008, p. 394
SamenvattingWijziging lijst der geldelijke regelingen voor belanghebbende.

(Coenen / lijst der geldelijke regelingen in de ruiverkaveling Groesbeek).
Pagina394-395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelRechtbank Utrecht, 12-07-2006, 211859 / HA ZA 06-1125
CiteertitelAgr.r 2008, p. 395
SamenvattingBezwaar wordt niet aangemerkt als een onderbouwing van een eerder tijdig ingediend bezwaar. Overschrijding bezwaartermijn, niet-ontvankelijk.

(erven Rigter / lijst der geldelijke regelingen in de ruilverkaveling Eemland).
Pagina395-397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Zutphen, 20-09-2006, 80109 / HA ZA 06-888 en 80-110 / HA ZA 06-889
CiteertitelAgr.r 2008, p. 397
SamenvattingOnderbedeling van meer dan vijf procent. Toedeling gronden gronden voor mogelijke realisering van een klootschietbaan.

(Beemink c.s. resp. Klootschietersvereniging Zwolle / plan van toedeling in de ruilverkaveling Hupsel-Zwolle).
Pagina397-400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Leeuwarden, 29-11-2006, 77168 / HA ZA 06-539
CiteertitelAgr.r 2008, p. 400
SamenvattingHoogte van vergoeding voor ingebrachte maar niet meer toegedeelde houtsopstanden.

(Oosterwoud / Lijst der geldelijke regelingen in de ruilverkaveling Midden-Opsterland).
Pagina400-402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Zwolle-Lelystad, 16-01-2008, 136393/HA ZA 07-1155
CiteertitelAgr.r 2008, p. 402
SamenvattingRuilverkaveling. Plan van toedeling. Bezwaar tegen de lijst geldelijke regelingen. Waardebepaling opgeheven erfdienstbaarheid.

(Borgers / plan van toedeling in ruilverkaveling Raarhoek-Veldhoek).
Pagina402-405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 06-08-2008, 200708134/1
CiteertitelAgr.r 2008, p. 405
SamenvattingOntgrondingsvergunning. Schade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2007, nr. RMW0711605/29, heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) een vergunning onder voorschriften verleend aan [vergunninghouders] voor het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie P, nummers 13 en 15, gelegen in de Craeyenspolder.
Pagina405-407
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD9443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 06-08-2008, 200708176/1
CiteertitelAgr.r 2008, p. 407
SamenvattingOntgrondingsvergunning. Schadelijke gevolgen. Onderzoeksplicht.

(Ontgronding percelen gemeenten Venray ten behoeve van natuurgebied in project 'Inrichting Nieuwe Natuur').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2007, nr. 2007/18838, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) vergunning verleend aan de Dienst Landelijk Gebied te Roermond voor het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie U, nummers 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 227, 228 en 279 (alle gedeeltelijk).
Pagina407-409
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD9444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200705538/1
CiteertitelAgr.r 2008, p. 409
SamenvattingGeurhinder. Omgekeerde werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2007, kenmerk 1256015, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Oss (hierna: de raad) bij besluit van 21 december 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Megen Kapelstraat/Meerstraat".
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina409-413
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7357
Artikel aanvragenVia Praktizijn