Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 30-09-2008
Aflevering 9
RubriekTer Visie
TitelDude, where's my arbeidsprocesrecht?
CiteertitelSR 2008, 51
SamenvattingLaat ik voor de verandering maar eens met de deur in huis vallen: ik heb die Baijings-leer (vernoemd naar NJ 1998, 257) nooit wat gevonden. Ik vind het een dolkstoot in het toch al zo gehavende, zwakke gestel van ons arbeidsprocesrecht. De recente uitspraak van de Hoge Raad inzake Seminis (11 juli 2008, JAR 2008/203) heeft de Baijings-uitspraak nog eens bevestigd - en er bovendien iets aan toegevoegd over het intu´tieve inzicht van de Nederlandse rechter dat mijn negatieve gevoelens alleen maar doet toenemen.
Auteur(s)F.B.J. Grapperhaus
Pagina235-236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWetsvoorstel aanpassing bestuur en toezicht naamloze en besloten vennootschappen
CiteertitelSR 2008, 52
SamenvattingDe Minister van Justitie heeft in het recente voorontwerp Regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen enkele wijzigingen voorgesteld in de regelgeving omtrent de NV en de BV. Een onderdeel van dit voorontwerp ziet op de rechtsverhouding tussen de bestuurder en de vennootschap. De bestuurder dient te worden benoemd voor bepaalde tijd, in beginsel een termijn van vier jaar, en de arbeidsrechtelijke relatie tussen de bestuurder en de vennootschap zal worden afgeschaft. In dit artikel worden deze voorgestelde wijzigingen besproken. Getoetst wordt of deze wijzigingen zinvol zijn tegen de achtergrond van de met het voorontwerp nagestreefde doelen. Ook wordt bekeken of de voorstellen kunnen leiden tot onaanvaardbare neveneffecten en worden suggesties gedaan voor mogelijke alternatieven.
Auteur(s)J.H. Even
Pagina237-244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDoorwerking van het privaatrecht bij het wijzigen van de arbeidsovereenkomst
CiteertitelSR 2008, 53
SamenvattingIn dit artikel, dat wordt geplaatst in de serie doorwerking van het privaatrecht in het arbeidsrecht, wordt het wijzigen van de arbeidsovereenkomst beschouwd vanuit vermogensrechtelijk perspectief. Het leerstuk van het wijzigen van de overeenkomst is sterk contractueel van aard. Het uitgangspunt is dat de overeenkomst moet worden nagekomen. Wijzigen van de overeenkomst is mogelijk door middel van wilsovereenstemming. Een eenzijdige wijziging is in beginsel niet mogelijk, tenzij bijvoorbeeld een geslaagd beroep kan worden gedaan op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid of op het leerstuk van onvoorziene omstandigheden.
Auteur(s)A.F. Bungener
Pagina245-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 11-07-2008, C07/018HR
CiteertitelSR 2008, 54
SamenvattingTaxi Hofman voorbij? Goed werknemerschap.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Vordering tot doorbetaling loon; verplichting van werknemer tot acceptatie van voorstel werkgever tot wijziging van zijn functie in verband met overname onderneming van werkgever; toepassing van de aan art. 7:611 BW ten grondslag liggende maatstaf dat werkgever en werknemer verplicht zijn om zich over en weer als goed werkgever respectievelijk goed werknemer te gedragen vergt inachtneming van alle omstandigheden van het geval.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
Pagina252-255
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD1847
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 28-03-2008, C06/269HR
CiteertitelSR 2008, 55
SamenvattingDeformalisering van het schriftelijkeheidsvereiste ex art. 7:653 BW? Concurrentiebeding, schriftelijkheidsvereiste.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Verwijzing in brief naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden; ondertekening brief voor akkoord; gebondenheid aan in arbeidsvoorwaarden opgenomen concurrentiebeding?; schriftelijkheidsvereiste art. 7:653 lid 1 BW.
AnnotatorJ.N. Stamhuis
Pagina255-258
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC0384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelHoge Raad, 14-03-2008, R07/040HR
CiteertitelSR 2008, 56
SamenvattingMedezeggenschap en joint venture verhoudingen: de Hoge Raad.
Samenvatting (Bron)Ondernemingsrecht. Medezeggenschap; meerderheidsdeelneming?; vertegenwoordiging onderneming in COR; verbondenheid joint venture met rechtspersoon met overwegende zeggenschap; juridisch groepsbegrip van art. 2:24a en 2:24b BW niet beslissend bij uitleg art. 33 lid 3 WOR.
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina258-260
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC2202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 11-07-2008, 05/1789 WAO
CiteertitelSR 2008, 57
SamenvattingAanzegging van functies en de bestuursrechtelijke traagheid.
Samenvatting (Bron)Bestuursrechter moet schadevergoeding voor rechterlijke overschrijding redelijke termijn zelf afdoen.
AnnotatorA.C. Damsteegt
Pagina261-263
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BD7033
Artikel aanvragenVia Praktizijn