Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 10-10-2008
Aflevering 10
RubriekArtikelen
TitelEen kleine (r)evolutie in het waterrecht: watertoets, versterkte watertoets, klimaattoets?
CiteertitelTBR 2008/171, p. 901-908
SamenvattingIn het licht van de noodzakelijke adaptatie van de ruimtelijke inrichting van Nederland aan de klimaatverandering dienen waterbelangen volgens het kabinet nadrukkelijker te worden geborgd in het ruimtelijke beleid. Dit najaar zal het kabinet de Tweede Kamer berichten over de wijze waarop het de watertoets wil gaan versterken. Daarbij zal ook het advies van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (CAW) worden betrokken. In deze bijdrage bespreken de auteurs het advies van de CAW over de juridische versterking van de watertoets.
Auteur(s)P.J.J. van Buuren , P. Jong
Pagina1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelProefproces over de AMvB Doelstellingen
CiteertitelTBR 2008/172, p. 909-914
SamenvattingOp 17 april 2008 is op initiatief van het Ministerie van VROM en het Ministerie van V en W een gesimuleerde rechtszaak gehouden met als doel te bezien hoe de bestuursrechter zou oordelen over de AMvB Doelstellingen. Centraal stonden een besluit in het waterspoor en een besluit in het planologische spoor die beide nodig waren voor de uitbreiding van het fictieve bedrijf Chemco. Daarbij ging het om de vraag of de uitbreiding kon worden toegestaan gelet op de chemische toestand van het oppervlaktewater. In deze bijdrage de tekst van de uitspraak in deze zaak. Als rechters traden op: mr. J.H.G. van den Broek als voorzitter en mr. H.F.M.W. van Rijswick en mr. A.A. Freriks als leden in tegenwoordigheid van mr. G.J. Wyfker als griffier.
Pagina2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRood voor Groen in de grondexploitatie; nieuwe ronde nieuwe kansen?
CiteertitelTBR 2008/173, p. 915-920
SamenvattingWat de consequenties zijn van de inwerkingtreding van de afdeling grondexploitatie van de Wro voor gebiedsontwikkelingen die als rood voor groen projecten zijn te kenschetsen? Dat is de centrale vraag die de auteur in dit artikel wil beantwoorden. De auteur gaat na welke (on)mogelijkheden de afdeling grondexploitatie biedt.
Auteur(s)F. de Zeeuw
Pagina3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInformeren en coördineren met de Wet samenhangende besluiten (I)
CiteertitelTBR 2008/174, p. 921-925
SamenvattingOp 1 juli jl. is de Wet samenhangende besluiten in werking getreden. Deze wet vult de Algemene wet bestuursrecht (afgekort Awb) aan met een coördinatieregeling voor situaties waarin voor een bepaalde activiteit verschillende overheidstoestemmingen zoals vergunningen, ontheffingen en subsidies nodig zijn. De wet bevat tevens een informatiebepaling. In deze korte bijdrage wordt de totstandkoming van de WSB beschreven. In het tweede deel van deze bijdrage wordt uitgebreider ingegaan op een aantal inhoudelijke aspecten van afdeling 3.5 Awb.
Auteur(s)A.Z.R. Koning
Pagina4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPrivaat wat kan, publiek wat moet? Een kritische beschouwing van een ruim geformuleerde sturingsfilosofie
CiteertitelTBR 2008/175, p. 926-932
SamenvattingDe veranderingen in de bouwregelgeving en de gedetailleerdheid ervan wordt door burgers en bedrijven vaak als belemmering gezien. Het huidige kabinet heeft besloten om de problematiek op fundamentele wijze te beschouwen en hiertoe een onderzoekscommissie van externe deskundigen ingesteld. Deze Commissie Fundamentele Verkenning Bouw stond onder leiding van voormalig VROM minister Dekker. In dit artikel geeft de auteur een reactie op de rapportage van de Commissie. De auteur behandelt tevens een aantal uitkomsten van een onderzoek naar de handhaving van bouwregelgeving door private partijen in Australië en Canada.
Auteur(s)J. van der Heijden
Pagina5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelM.A.M.C. van den Berg, Aanneming van werk (Asserserie, 5-IIIC)
CiteertitelTBR 2008/176, p. 933-934
Auteur(s)K. Vanhove , A. Verbeke
Pagina6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200608663/1
CiteertitelTBR 2008/177, p. 935-947
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein. Luchtkwaliteit. Toepassing Bevi in bestemmingsregeling onjuist.

(Bedrijventerrein Buitenvaart II).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2002 heeft de raad van de gemeente Hoogeveen (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Buitenvaart II" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina935-947
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3052
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200802103/1
CiteertitelTBR 2008/178, p. 948-950
SamenvattingIn het Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplas is de toegedachte bestemming glastuinbouwbedrijvenlandschap. Overal binnen het plangebied zijn de functies glastuinbouw en bedrijfsterreinen mogelijk, met minimaal 20% meervoudig ruimtegebruik. Het verdwijnen van de traditionele (glas)tuinbouw markeert volgens de Afdeling een ontwikkeling naar een overwegend als niet-agrarisch aan te merken bestemming die, naar de ratio van het gemeentelijk voorkeursrecht, een regiefunctie vergt van het gemeentebestuur.

(Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Zevenhuizen-Moerkappelle).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle (hierna: het college) aan de raad van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle (hierna: de raad) voorgesteld om percelen, waaronder percelen van de stichting Stichting Bevordering Zelfrealisatie Knibbelweg (hierna: de stichting), aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) van toepassing zijn.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina948-950
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 19-03-2008, 71.240
CiteertitelTBR 2008/179, p. 951-956
SamenvattingHerstelwerkzaamheden balkonvloeren en galerijvloeren. Verborgen gebrek. Vervaltermijn par. 12 lid 4 UAV 1989.

(Vervaltermijn UAV 1989).
AnnotatorS.J.H. Rutten
Pagina951-956
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRechtbank Haarlem, 26-03-2008, 103661 / HA ZA 04-954
CiteertitelTBR 2008/180, p. 957-959
SamenvattingKoop. Non-conformiteit. Herfstvliegen. Gebrek. Gedeeltelijke ontbinding koopovereenkomst.

(Herfstvliegen).
Samenvatting (Bron)Koop. Non-conformiteit. Eindvonnis. Gelet op de bevindingen van de deskundige dat de herfstvlieg niet geheel bestreden kan worden, is de rechtbank van oordeel dat aan de woning een dermate groot gebrek kleeft dat in elk geval een gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst is gerechtvaardigd. Nu de rechtbank de (lagere) waardering van de woning door de deskundige volgt, stemmen gedaagden in met gehele ontbinding van de koopovereenkomst. Zie ook de vonnissen in de zaak van 22 december 2004 (LJN: BD7026), 9 maart 2005 (LJN: BD7028), 8 juni 2005 (LJN: BD7029) en 21 mei 2008 (LJN: BD7031).
Pagina957-959
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2008:BD7030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 29-07-2008, KG ZA 08-1278
CiteertitelTBR 2008/181, p. 959-966
SamenvattingStrategische inschrijving. Redelijk en marktconform.

(Strategische inschrijving).
AnnotatorT.H. Chen
Pagina959-966
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Dordrecht, 24-01-2008, 72979 / KG ZA 08-2
CiteertitelTBR 2008/182, p. 967-972
SamenvattingOnvoldoende mate van level playing field. Terbeschikkingstelling essentiële informatie. Uitsluiting zittende contractant. Gelijke behandeling.

(Level playing field).
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsprocedure veerdienst Gemeente Dordrecht. Onvoldoende mate van level playingfield
AnnotatorB.J.H. Blaisse-Verkooyen , D.C. Orobio de Castro
Pagina967-972
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2008:BC2882
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHoge Raad, 09-05-2008, C06/349HR
CiteertitelTBR 2008/183, p. 972-975
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad. Ten onrechte passeren inschrijver in openbare aanbestedingsprocedure.

(Onrechtmatige aanbestedingsprocedure).
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Toegewezen schadevordering aannemer tegen gemeente wegens ten onrechte passeren als inschrijver in een openbare aanbestingsprocedure (81 RO).
AnnotatorL.C. van den Berg
Pagina972-975
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC7679
Artikel aanvragenVia Praktizijn