Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 17-10-2008
Aflevering 7304
TitelProcedures en keuzemomenten in de Kieswet: een overzicht aan de hand van jurisprudentie over de toepassing van de Kieswet (I)
CiteertitelGst. 2008, 112
SamenvattingIn deze eeuw is het politieke landschap aan het veranderen. Dat is voer voor, onder anderen, politicologen. Ook voor juristen en anderen die zich beroepsmatig, of gewoon uit belangstelling, met verkiezingen bezig houden is het een interessante tijd. De afgelopen twee jaar is het in Nederland druk geweest met verkiezingen. Eerst de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006, de vervroegde Tweede Kamerverkiezing en de Eerste Kamerverkiezing op 29 mei 2007. Deze verkiezingen hebben samen relatief veel jurisprudentie opgeleverd over de uitleg en de toepassing van de Kieswet.
Auteur(s)R.H.L. Dallinga
Pagina545-558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200606676/1
CiteertitelGst. 2008, 113
SamenvattingWijziging registratie aanduiding politiek groepering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2006 heeft verweerder (hierna: het centraal stembureau) op verzoek van de politieke groepering "Politieke Vereniging 'Lijst Pim Fortuyn'" de aanduiding 'Lijst Pim Fortuyn (LPF)', opgenomen in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (hierna ook: het register), gewijzigd in de aanduiding 'Fortuyn'.
Pagina559-560
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 25-04-2008, 08/00202HR
CiteertitelGst. 2008, 114
SamenvattingBeklag ex art. 13a Sv over niet-vervolging. Ambtsmisdrijven. Opdracht tot vervolging bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.
Samenvatting (Bron)Beklag ex art. 13a Sv. bij Hoge Raad over niet-vervolging van op 6 mei 2002 politiek verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen en zittende leden van de Tweede Kamer, voor beweerdelijk gepleegde ambtsmisdrijven als bedoeld in art. 76 RO in verband met de moordaanslag op W.S.P. Fortuyn; ontvankelijkheid; exclusieve bevoegdheid tot strafvervolging van Kroon en Tweede Kamer zoals neergelegd in art. 119 Grondwet.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
Pagina560-563
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD0457
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-07-2008, 07/1666 WWB
CiteertitelGst. 2008, 115
SamenvattingMaatregel (verlaging bijstand) wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid. Delegatie door raad aan B&W van bevoegdheid tot nadere regelgeving inzake verlaging bijstand. Onverbindend. Rgelstelling ter zake op grond van medebewindswet (art. 8 WWB) exclusieve raadsbevoegdheid. Conversie in (wetsinterpreterend) beleid. Vaststelling vermogensruimte niet gericht op rechtsgevolg.

(Arnhem).
Samenvatting (Bron)Maatregel. Bevoegdheid. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. De vaststelling vermogensruimte is een een informatieve mededeling die dus niet gericht is op rechtsgevolg.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina563-568
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BD6943
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2007, 200705763/2
CiteertitelGst. 2008, 116
SamenvattingDelegatie bij medebewind. Onttrekking aan openbaar verkeer.

('s-Hertogenbosch)
AnnotatorD.E. Bunschoten
Pagina568-570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200705538/1
CiteertitelGst. 2008, 117
SamenvattingBestemmingsplan ten behoeve van woningbouw, deel binnen de invloedssfeer agrarische bedrijf. Goede ruimtelijke ordening: onaanvaardbare geurhinder? Wet geurhinder en veehouderij. Geen verordening met van die wet afwijkende waarden van toepassing. (Oss)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2007, kenmerk 1256015, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Oss (hierna: de raad) bij besluit van 21 december 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Megen Kapelstraat/Meerstraat".
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina571-573
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7357
Artikel aanvragenVia Praktizijn