Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 10-10-2008
Aflevering 8
RubriekOpinie
TitelEen andere kijk
CiteertitelM en R 2008/8, nr.
SamenvattingDeze zomer viel mijn oog op een ingezonden bijdrage van Lambert Verheijen en Tom Bade, resp. dijkgraaf van het Waterschap Aa en Maas en directeur van Kenniscentrum Triple E, in Trouw van 31 juli 2008. Vooral de kop maakte mij nieuwsgierig: 'Schoner water kan geld opleveren'. Verheijen en Bade wijzen er op dat de publieke en politieke discussie over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vooral gaat over de hoge kosten en de economische schade die de uitvoering van de KRW veroorzaakt.
Auteur(s)H.J.M. Havekes
Pagina477-477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSpecifieke sanctieverplichtingen in het Europees milieurecht: een zorg voor onze wetgever en handhavers?
CiteertitelM en R 2008/8, nr.
SamenvattingIn dit artikel worden de specifieke sanctieverplichtingen in het Europees milieurecht en de consequenties daarvan voor de milieuwetgever enerzijds en de milieuhandhaver met de sanctiebevoegdheden anderzijds besproken. Specifieke sanctieverplichtingen in richtlijnen en verordeningen zijn normen waarin de gemeenschapswetgever zelf in meer of mindere mate bepaalt welke sancties de lidstaten dienen op te leggen aan de overtreders van de betreffende gemeenschapsregeling. Met het oog op deze bijdrage heeft de auteur de Europeesrechtelijke milieuhygiënewetgeving systematisch gescreend naar zulke specifieke sanctieverplichtingen. De aldus teruggevonden specifieke sanctieverplichtingen zijn logisch en overzichtelijk ingedeeld in vijf typen sanctieverplichtingen.
Auteur(s)R. Meeus
Pagina478-494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelCO2-emissiereductie in de bouw
CiteertitelM en R 2008/8, nr.
SamenvattingHet klimaatbeleid op Europees en nationaal niveau bevat dusdanig vergaande broeikasgasemissiereductiedoelstellingen dat belangrijke gedragsaanpassingen nodig zijn in allerlei sectoren van de maatschappij. Ook de bouwsector zou hieraan een belangrijke steen kunnen bijdragen. De bouwregelgeving, in het bijzonder het Bouwbesluit, geeft reeds enkele regels voor het totstandbrengen van energiezuinig gebouwen. Maar is de huidige regelgeving voldoende om de maatschappelijk vereiste emissiereductie van CO2 te bewerkstelligen? In onderstaande artikel wordt aan de hand van enkele voorbeelden betoogd dat de bouwregelgeving in haar huidige vorm niet voldoet om deze reductie te bereiken. Gemeenten die een verdergaand beleid willen voeren worden belemmerd door de bouwregelgeving. Een verbetering van het wettelijke kader is derhalve dringend gewenst.
Auteur(s)E.A.M.B. Demollin-Schneiders
Pagina495-497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2008/8, nr.
SamenvattingAfval - Bestuursrecht - Bodem - Energie - Exoten - Externe veiligheid - Klimaat - Lucht - Mest - Natuur - Producten - Schepen - Schiphol - Stoffen - Vis - Water
Auteur(s)B. Arentz
Pagina498-502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2008/8, nr.
Pagina502-503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2008/8, nr.
Pagina503-503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2008/8, nr.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina504-504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEG Milieuwet- en regelgeving
TitelEG milieuwet- & regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2008/8, nr.
Pagina505-509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHof van Justitie EG, 24-06-2008, C-188/07
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 51K
SamenvattingDefinitie begrip 'afvalstoffen'
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 juni 2008. # Commune de Mesquer tegen Total France SA en Total International Ltd. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour de cassation - Frankrijk. # Richtlijn 75/442/EEG - Beheer van afvalstoffen - Begrip afvalstoffen - Beginsel dat vervuiler betaalt - Houder - Voorgaande houders - Producent van product dat tot ontstaan van afvalstoffen heeft geleid - Olie en zware stookolie - Schipbreuk - Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie - Internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie. # Zaak C-188/07.
Pagina510-510
UitspraakECLI:EU:C:2008:359
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 01-07-2008, 07/13604 H
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 52K
SamenvattingAfwijzing herzieningsaanvrage in zaak vuurwerkramp Enschede.
Samenvatting (Bron)Herziening. Vuurwerkramp Enschede. Van een novum kan i.c. eerst dan worden gesproken dat het ernstige vermoeden wekt dat aanvrager zou zijn vrijgesproken van het tenlastegelegde indien de aanvrage aan het Hof niet bekende omstandigheden van feitelijke aard inhoudt die, als zij aannemelijk zijn, meebrengen dat de op enige wijze ontstane brand zich redelijkerwijs niet zodanig zou hebben ontwikkeld en/of uitgebreid, dat ontploffingen en branden ontstonden, en dat het handelen en nalaten van aanvrager en zijn mededirecteur redelijkerwijs niet zou hebben geleid tot de ontwikkeling en uitbreiding van die brand tot deze branden en ontploffingen. De in de aanvrage aangevoerde 8 omstandigheden leveren niet dit novum op.
Pagina510-510
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD5013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRechtbank Leeuwarden, 01-07-2008, 17/982000-07 VEV
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 53K
SamenvattingBijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke gevangenisstraf
Samenvatting (Bron)Beschermde inheemse vogels; wildvang, ringen, heling.
Pagina510-510
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2008:BD5901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200707086/1
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 54K
SamenvattingHet voorschrijven van meerdere controlemetingen is toegestaan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 augustus 2007 heeft het dagelijks bestuur van de Milieudienst West-Holland (hierna: het dagelijks bestuur) aan [appellant], de voorschriften aangevuld van een revisievergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf met als nevenbedrijf groenvoerdrogerij. Dit besluit is op 24 augustus 2007 verzonden.
Pagina511-511
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 09-07-2008, 200707098/1
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 55K
SamenvattingOp het uitvoeren van slijpwerkzaamheden met een slijptrein is APV van toepassing en niet de op de Wet geluidshinder gebaseerde regelgeving
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAM Rail B.V. (hierna: BAM Rail) onder voorschriften ontheffing verleend voor het uitvoeren van slijpwerkzaamheden aan het spoor op het grondgebied van de gemeente Zevenaar gedurende ongeveer twee nachten in het jaar 2006.
Pagina511-511
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD6751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 25-07-2008, C-237/07
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 75
SamenvattingArtikel 7, lid 3, van richtlijn 95/62/EG inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit, moet aldus worden uitgelegd dat bij een dreigende overschrijding van de grenswaarden of alarmdrempels, particulieren die rechtstreeks worden getroffen, moeten kunnen bewerkstelligen dat de bevoegde nationale autoriteiten een actieplan opstellen, ook wanneer zij, krachtens nationaal recht, beschikken over andere mogelijkheden om deze autoriteiten maatregelen te doen uitvaardigen ter bestrijding van luchtverontreiniging.

(Dieter Janecek / Freistaat Bayern).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 25 juli 2008. # Dieter Janecek tegen Freistaat Bayern. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesverwaltungsgericht - Duitsland. # Richtlijn 96/62/EG - Beoordeling en beheer van luchtkwaliteit - Vaststelling van grenswaarden - Recht op opstelling van actieplan, toegekend aan derde wiens gezondheidstoestand wordt aangetast. # Zaak C-237/07.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina511-515
UitspraakECLI:EU:C:2008:447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad, 27-05-2008, 00944/07 E
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 76
SamenvattingDe Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof heeft miskend dat de beslissing over de ontvankelijkheid van het OM in de strafvervolging voorafgaat aan die over de bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit (in casu - kort gezegd - overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer, al dan niet opzettelijk begaan), zodat de omstandigheid dat het hof het misdrijf bewezen acht (dat wil zeggen de opzet-variant) niet redengevend kan zijn voor de verwerping van het verweer dat de vervolging wegens misdrijf (van dit bagateldelict) in strijd is met richtlijnen van het OM.
Samenvatting (Bron)Ontvankelijkheid OM. Het Hof heeft in zijn overweging miskend dat de beslissing over de ontvankelijkheid van het OM in de strafvervolging voorafgaat aan die over de bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit, zodat de omstandigheid dat het Hof het misdrijf bewezen acht niet redengevend kan zijn voor de verwerping van het verweer dat de vervolging wegens misdrijf in strijd is met richtlijnen.
Annotator van Ham , Kroes
Pagina515-518
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC6810
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200608663/1
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 77
SamenvattingDe plankaart kent aan het grootste gedeelte van het bedrijventerrein de globale bestemming 'Bedrijfsdoeleinden (Bd)' toe. Daargelaten de vraag of een planregeling op basis waarvan toetsing aan het Bevi pas plaatsvindt bij de verlening van een bouwvergunning in overeenstemming is met het Bevi, moet worden geconstateerd dat de in het plan opgenomen regeling deze toetsing niet waarborgt.

(1. B&W van Hoogeveen; 2. Stichting Milieufederatie Drenthe en 4 anderen / GS van Drenthe).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2002 heeft de raad van de gemeente Hoogeveen (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Buitenvaart II" vastgesteld.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina518-522
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3052
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-03-2008, 200703562/1
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 78
SamenvattingReisvergunning veehouderij. Bestaande rechten. Voorschriften ter bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de milieuvergunning.

(X / B&W van Nederlek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederlek (hierna: het college) aan [appellant] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor een veehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 11 april 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina522-524
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200706406/1
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 79
SamenvattingHet bevoegd gezag heeft op grond van artikel 3:12, eerste lid, van de Awb een zeker vrijheid in de keuze in de wijze van kennisgeving van het ontwerp-besluit, mits een geschikte wijze van kennisgeving van het ontwerp-besluit plaatsvindt. De Awb noch de Wet milieubeheer staat in de weg aan kennisgeving van een ontwerp van een besluit op internet of publicatie in bladen met meer dan een lokaal bereik. Dat dit afhankelijk is van de beoordeling of dit een geschikte wijze van kennisgeving is en dat dit voor inrichtingen als de onderhavige niet als algemene wettelijke verplichting is vastgelegd, betekent niet dat niet is voorzien in reële mogelijkheden tot inspraak.

(1. Stichting Natuur en Milieu, 2. Vereniging Stedelijk Leefmilieu Groen- en Milieubeheer, 3. Vereniging Milieudefensie / GS van Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college van gedeputeerde staten) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wheb Ventures Ltd. (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de productie van biodiesel uit plantaardige producten op het adres Vondelingenweg (ongenummerd) te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie A, nummer 1209. Dit besluit is op 23 augustus 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina524-529
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200707033/1
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 80
SamenvattingBij notariële akte van 21 mei 2003 heeft de Staat der Nederlanden enkele percelen in erfpacht uitgegeven. De percelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie middels vijf windturbines. De erfpacht is gevestigd voor een aaneengesloten periode die eindigt op 30 september 2012. De staatssecretaris heeft bij besluit van 26 januari 2006 ambtshalve vergunning krachtens artikel 2 van de Wbr verleend voor het houden van de windturbines op de betreffende percelen voor een periode van 24 maanden, eindigend op 31 december 2007, met een stilzwijgende verlenging van telkens één jaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2006 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de staatssecretaris) aan [appellante] vergunning verleend voor het plaatsen en houden van vijf windturbines op de Distridam aan de kuststrook Maasvlakte I voor een periode van twaalf maanden, ingaande op 1 januari 2006 en eindigend op 31 december 2006, met stilzwijgende verlenging van telkens zes maanden.
AnnotatorK.J. de Graaf
Pagina529-532
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200707680/1
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 81
SamenvattingIn strijd met (de voorschriften in) het saneringsplan is de waterzuiveringsinstallatie ruim 15 maanden defect geweest, zijn in eerste instantie niet de voorgeschreven jaarlijkse briefrapporten over 2004 en 2005 overlegd en zijn na 2004 geen luchtkwaliteitsmetingen meer uitgevoerd in kruipruimten. GS van Noord-Holland konden handhavend optreden en hebben daarvan ten aanzien van het uitblijven van de luchtmetingen ten onrechte afgezien.

(X / GS van Noord-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) een verzoek van [appellant] en anderen om bestuurlijke handhavingsmaatregelen te treffen wegens overtreding van artikel 39a van de Wet bodembescherming met betrekking tot de sanering van grondwater zowel op als buiten het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina532-533
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 23-07-2008, 200705194/1
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 82
SamenvattingNadat een saneringsplan is ingediend en hiermee door GS is ingestemd, dient de sanering ingevolge artikel 39a Wbb overeenkomstig dit plan te worden uitgevoerd. De opvatting dat deze bepaling voor degene die de bodem saneert geen verplichting inhoudt om uitvoering te geven aan het saneringsplan, vindt geen steun in de wet. 'Degene die de bodem saneert' hoeft niet noodzakelijkerwijs de eigenaar van de betrokken grond te zijn. De saneerder is degene die het saneringsplan heeft ingediend. Nu het saneringsplan niet volledig is uitgevoerd, is gehandeld in strijd met artikel 39a Wbb, zodat GS handhavend konden optreden.

(X en Y / GS van Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan [appellante A] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 39a van de Wet bodembescherming.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina534-537
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD8328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200708169/1
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 83
SamenvattingHoger beroep tegen een uitspraak waarin de rechtbank het beroep tegen de in bezwaar gehandhaafde weigering om bepaalde bomen op de lijst met beschermende bomen te plaatsen gegrond verklaarde en zelf in de zaak voorziend, deze bomen op de lijst plaatste. De Afdeling overweegt dat, anders dan de rechtbank van mening was, het gehanteerde beleid niet in strijd is met de tekst van de verordening en verklaart het door het college van B en W ingestelde beroep gegrond, vernietigd de uitspraak van de rechtbank en verklaart het oorspronkelijke beroep alsnog ongegrond.

( B en W van Nijkerk / de uitspraak van de rechtbank Arnhem)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk (hierna: het college) een verzoek van [wederpartij] om elf moeraseiken en één moseik aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de eiken) op de bomenlijst Nijkerk te plaatsen niet ingewilligd.
Pagina537-538
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 20-08-2008, 200709122/1
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 84
SamenvattingBeroep tegen (preventieve) last onder dwangsom vanwege het opslaan van maaisel buiten een inrichting. Het betoog van appellante dat deze de eerste houder is slaagt niet. Vaststaat dat Staatsbosbeheer eigenaar is van de graslanden en dat Staatsbosbeheer [appellante] opdracht heeft gegeven om deze te maaien. Aangezien Staatsbosbeheer eigenaar is van de gemaaide graslanden, is Staatsbosbeheer als houder van het maaisel aan te merken. Vaststaat dat Staatsbosbeheer zich van dit maaisel ontdoet, zodat het maaisel een afvalstof is.

(X / B en W van Veghel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veghel (hierna: het college) aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer.
Pagina538-540
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BE8816
Artikel aanvragenVia Praktizijn