Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 28-10-2008
Aflevering 8
TitelBehoorlijk onrechtmatig. Over de aard van de behoorlijkheidstoetsing.
CiteertitelNTB 2008, 33
SamenvattingIn ons boek Ombudsprudentie verdedigen wij het standpunt dat het behoorlijkheidsoordeel van de Nationale ombudsman niet noodzakelijk samenvalt met het rechtmatigheidsoordeel van de rechter. Leo Damen heeft in het februarinummer van het NTB beargumenteerd waarom het onderscheid tussen de ombudsmanfunctie en de rechtersfunctie aan de hand van het onderscheid tussen behoorlijkheidsnormen en rechtsnormen hem niet heeft overtuigd. Volgens hem dient een rechtmatigheidstoets de basis te zijn voor het behoorlijkheidsoordeel. Ook anderen hebben de opvatting verkondigd dat rechtmatigheidstoetsing door een ombudsman leidend zou moeten zijn voor zijn behoorlijkheidsoordelen. In deze bijdrage willen we graag ingaan op deze kritiek.
Auteur(s)P. Langbroek , P. Rijpkema
Pagina253-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBestuursrecht in een veranderend Koninkrijk der Nederlanden
CiteertitelNTB 2008, 34
SamenvattingDe structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gaat veranderen met Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten als landen en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichamen binnen Nederland. Nog dit jaar moet de basiswetgeving gereed zijn voor parlementaire behandeling. Dat is meestal bestuursrechtelijke wetgeving en dat roept onder meer vragen op over de toepasselijke regels voor rechtsbescherming. Moet de Awb gaan gelden op de BES-eilanden? En hoe zit het met de invloed van de EU? Op deze en andere vragen wordt in deze bijdrage ingegaan.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina260-266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelDe andere kant van de lus...
CiteertitelNTB 2008, 35
SamenvattingDe discussie over de invoering van de bestuurlijke lus in het algemene bestuursprocesrecht komt in een beslissende fase. Het gewijzigde initiatiefwetsvoorstel van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus vormt de kroon op een debat dat in 1994 een aanvang nam met het proefschrift van Schueler. Met het juridiseringsdebat en de aanhoudende aandacht voor tijdige en finale geschilbeslechting heeft de lus de wind natuurlijk in de rug. Dit verklaart waarschijnlijk waarom deze beoogde wijziging van het algemene bestuursprocesrecht door velen warm wordt onthaald. Kritische geluiden bleven tot nu toe vooral beperkt tot wetenschappelijke kringen en daar is bepaald geen sprake van hard verzet.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Pagina267-268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2008, 36
Samenvatting1. Algemeen
2. De overheid in het (privaatrechtelijke) rechtspersonenrecht
3. Vertegenwoordiging
4. Goederen-/burenrecht
5. Verjaring
6. Overeenkomsten met de overheid
7. Onrechtmatige daad
8. Onverschuldigde betaling
9. Ongerechtvaardigde verrijking
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina269-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees bestuursrecht
CiteertitelNTB 2008, 37
Samenvatting1. Bestuurlijke organisatie
2. Bestuurshandelingen
3. Rechtsbescherming
4. Rechtsbeginselen
5. Handhaving en schadevergoeding
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina275-287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Awb & wetgeving
TitelVersnelling van besluitvormingsprocedures in het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2008, 38
SamenvattingIn de vorige bijdrage aan deze rubriek is aandacht besteed aan de toegenomen belangstelling voor de factor tijd in het bestuursrecht. Aan de hand van een aantal onlangs door het parlement aangenomen of nog in voorbereiding zijnde wijzigingen van de Awb is ingegaan op maatregelen die erop gericht zijn te bevorderen dat besluiten worden genomen binnen de daarvoor gestelde termijn. Daarbij is achtereenvolgens stilgestaan bij processuele 'sanctionering' in de vorm van rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter tegen niet-tijdig genomen besluiten, financiële sanctionering in de vorm van een dwangsom, en materiële 'sanctionering; in de vorm van besluiten van rechtswege (lex silencio positivo).
Auteur(s)A. Weggeman
Pagina288-294
Artikel aanvragenVia Praktizijn