Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 28-10-2008
Aflevering 10
RubriekTer Visie
TitelOver gelijke behandeling en eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden - Nederlandsen en Belgische benaderingen
CiteertitelSR 2008, 58
SamenvattingIn dit nummer zijn een aantal bijdragen opgenomen waarin Nederlandse en Belgische auteurs overeenkomsten en verschillen tussen hun arbeidsrechtelijke stelsels behandelen. Het is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen de redactie van ons blad en die van onze Belgische naamgenoot, Tijdschrift voor sociaal recht - Revue de droit social. Door een vergelijking kunnen we niet alleen iets leren over een ander stelsel, maar proberen we ook de redenen te achterhalen waarom bepaalde zaken in beide landen anders geregeld zijn.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina273-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGelijke behandeling van werknemers in BelgiŽ en Nederland
CiteertitelSR 2008, 59
SamenvattingZowel in BelgiŽ als in Nederland komt het voor dat werknemers een beroep doen op gelijke beloning of non-discriminatie als een basisprincipe van arbeidsrecht. De gelijkebehandelingswetgeving in beide landen, de Antidiscriminatiewet in BelgiŽ en de Algemene wet gelijke behandeling en enkele vergelijkbare wetten in Nederland, heeft (slechts) het oog op de bestrijding van ongelijkheden wegens bepaalde kenmerken, zoals geslacht, ras, leeftijd en dergelijke. In deze bijdrage wordt onderzocht of en zo ja hoe zich in het arbeidsrecht van de beide langen een 'algemene' gelijkebehandelingsnorm heeft ontwikkeld. Daarbij wordt speciaal ingezoomd op wettelijk ongelijkheden, met name die tussen bedienden en arbeiders in BelgiŽ en op ongelijke behandeling wegens vakbondslidmaatschap of -activiteiten en deelname aan collectieve acties. Ondanks in het oog springende verschillen in casuÔstiek, wordt zowel in BelgiŽ als in Nederland getracht via de band van open normen recht te doen in specifieke gevalle van ongelijke beloning of behandeling. Waar ongelijk beloning of behandeling misbruik van recht oplevert of redelijkerwijs onaanvaardbaar is, grijpt de rechter in op de contractsvrijheid. In BelgiŽ heeft bovendien het Grondwettelijke Hof getracht tot een oprekking van de antidiscriminatiewet te komen.
Auteur(s)P.E.M.S. Humblet , D.J.B de Wolff
Pagina275-282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond van het instructierecht?
CiteertitelSR 2008, 60
SamenvattingIn onderstaande bijdrage gaan de auteurs na of het Belgische en Nederlandse arbeidsrecht de werkgever een wijzigingsrecht of invullingsrecht toekennen op basis van zijn gezagsrecht. Op basis van de Belgische cassatierechtspraak mist de werkgever de bevoegdheid om op grond van zijn gezagsrecht eenzijdig de overeengekomen arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Belgische rechtsleer meent nochtans dat marginale en noodzakelijk wijzigingen eenzijdig kunnen worden doorgevoerd op basis van goede trouw. De werkgever kan echter wel op grond van zijn gezagsrecht de niet-overeengekomen arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden eenzijdig bepalen. Naar Nederlands recht valt er in het instructierecht van de werkgever eveneens niet de bevoegdheid te lezen om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. De restricties door de gelding van algemeen verbindende voorschriften en de beperkingen van de inhoud van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst staan daaraan in de weg. Het instructierecht zelf is ook niet ruimer geworden doordat de toetsing ervan via redelijkheid en billijkheid plaats kan vinden.
Auteur(s)B. Croimans , J.J.M. de Laat
Pagina283-290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe wijziging van arbeidsvoorwaarden op basis van de cao
CiteertitelSR 2008, 61
SamenvattingIn deze bijdrage wordt het Nederlands en Belgisch cao-recht vergeleken op het vlak van het ingrijpen van de collectieve arbeidsovereenkomst in de individuele arbeidsrelatie. Meer bepaald zal worden getracht de vraag te beantwoorden naar de mogelijkheid om de individuele arbeidsvoorwaarden te wijzigen bij cao. Gelet op de grote verschillen die bestaan tussen het Nederlands en het Belgisch cao-recht, in het bijzonder inzake de binding van de collectieve arbeidsovereenkomsten, werd ervoor geopteerd de studie van het Belgische cao-recht en het Nederlandse cao-recht onder te brengen in twee onderscheiden hoofdstukken. Deze gescheiden analyse wordt gevolgd door een korte conclusie betreffende de beide rechtsstelsels, waarin de resultaten van de Belgische en de Nederlandse studie worden vergeleken.
Auteur(s)E. Koot-van der Putte , K. Salomez , L.G. Verburg
Pagina291-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn