SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 24-10-2008
Aflevering 10
RubriekDeze maand
TitelVerlof voor vaders: waarom en wanneer?
CiteertitelSMA 2008, p. 387
SamenvattingOver krap anderhalf jaar leven we in het jaar 2010. Aan dit jaar zijn allerlei ambitieuze beleidsdoelen opgehangen. En van die beleidsdoelen betreft de vergroting van het zorgaandeel van vaders voor hun kroost. Was dit in 2000 nog 35%, in 2010 moet het zorgaandeel 40% zijn. De tussenstand in 2005: een schamele 35,7%. Om in anderhalf jaar tijd de achterstand in te lopen zijn dus drastische maatregelen geboden. Gezien het geringe effect van campagnes van SZW (over de onwenselijkheid van een vader die slechts zondags het vlees aansnijdt), heeft kamerlid Van Gent van GroenLinks in juni 2007 de knuppel in het hoenderhok gegooid: 'Om het zorgaandeel van mannen te vergroten zijn concrete maatregelen nodig. We denken dat aan betaald ouderschapsverlof, meer lonend maken van deeltijdwerk n aan een vaderverlof.'
Auteur(s)M.S. Houwerzijl
Pagina387-389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMarktordening via het werkgeversbegrip van de Wet arbeid vreemdelingen
CiteertitelSMA 2008, p. 390
SamenvattingOp grond van de Wet arbeid vreemdelingen is het werkgevers verboden vreemdelingen arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Ter voorkoming van problemen met de handhaving van dit verbod kent de wet een ruim en feitelijk werkgeversbegrip. Toch bleek de strafrechtelijke handhaving in de loop van de tijd onvoldoende effect te sorteren. Daarom wordt de wet sinds 2005 via het opleggen van een bestuurlijke boete gehandhaafd. Met de bestuursrechtelijke handhaving is niet alleen het aantal opgelegde boetes, maar ook de boetehoogte sterk gestegen. Deze stijging lijkt in belangrijke mate het gevolg van een ruime invulling van het werkgeversbegrip. In onderstaande bijdrage zal worden gekeken of de invulling van dit begrip door bestuur en rechter niet te ver is doorgeschoten.
Auteur(s)A.P. Klap , T. de Lange
Pagina390-396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOntslag(zeker) van Donner tot Bakker
CiteertitelSMA 2008, p. 397
SamenvattingHet ontslagrecht is een hot issue. Plannen over herziening van het ontslagrecht volgen elkaar in hoog tempo op en leiden tot veel discussie in media en wetenschap. Opvallend is dat in die plannen en discussie het ontslagrecht voornamelijk wordt ingezet als tool in de flexicurity/werkzekerheidsstrategie. Deze bijdrage concentreert zich op de plannen van minister Donner en de Commissie Bakker. De voorgestelde wijzigingen in ontslagbescherming en inkomensbescherming, werkgelegenheid en werkzekerheid. De Duitse ontslagrechtpraktijk blijkt in dit verband enige interessante voorbeelden op te leveren.
Auteur(s)S.S.M. Peters
Pagina397-404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtspraakoverzicht internationaal en Europees socialezekerheidsrecht
CiteertitelSMA 2008, p. 405
SamenvattingDeze kroniek van de jurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht bestrijkt de periode van 1 november 2007 tot en met 1 september 2008. Wij sluiten het jaar vroeger af, zodat we deze zevende aflevering nog kunnen aanbieden voor een van de laatste nummers van SMA. Om ervoor te zorgen dat de kroniek niet tot onverantwoorde proporties uitdijt, moest er niettemin flink worden geselecteerd: de te verwerken stroom jurisprudentie was opnieuw rijk en breed. Net zoals vorige keer vangen we aan met een bespreking van wooneisen vanuit Europeesrechtelijk perspectief ( 1), een thema dat binnen de sociale zekerheid maar niet wil doodbloeden. Wij beschrijven het slot van de procedures waarover al in de vorige kroniek is gerapporteerd (Wajong voor grensarbeiders en ruzie tussen de Belgen over de Vlaamse zorgverzekering) en gaan in op een andere kwestie des levens: is er recht op bijstand voor verslaafden die afkicken in een andere lidstaat? 2 staat geheel in het teken van gelijkebehandelingsjurisprudentie: aan de orde komen onder meer het AOW-gat voor Surinamers en het nabestaandenpensioen voor Duitse homo's. 3 staat in het teken van uitspraken die door verschillende rechters zijn gewezen over andere fundamentele kwesties die verband houden met de doorwerking van internationale mensenrechten, [...]. In 4 bespreken we een enkel arrest van het Hof van Justitie EG (HvJ EG) inzake gezinsbijslagen.
Auteur(s)M. van Everdingen , G.J. Vonk , M. Ydema-Gutjahr
Pagina405-414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelStichting Greenpeace Council / Simpson. Annotatie bij HR 29 juni 2007, nr. C06/080HR, LJN BA2504
CiteertitelSMA 2008, p. 415
SamenvattingArt. 7:668a lid 1 BW regelt dat de laatste van een een reeks van twee of meer tussen dezelfde partijen aangegane arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, indien ofwel een vierde arbeidsovereenkomst wordt gesloten, ofwel de totale duur van de (twee of drie) arbeidsovereenkomsten meer dan 36 maanden beloopt. Van een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is sprake als de overeenkomsten elkaar met een tussenpoos van niet meer dan drie maanden zijn opgevolgd. Bij de termijn van 36 maanden moeten deze tussenpozen worden inbegrepen. Deze regeling betekende ten opzichte van de wettelijke regeling die gold vr 1 januari 1999 een aanzienlijke verruiming van de mogelijkheden meerdere contracten voor bepaalde tijd, met een einde van rechtswege, aan elkaar te plakken. Na een onderbreking van meer dan drie maanden mogen partijen bovendien weer opnieuw gaan tellen.
Auteur(s)J. Pel , A.M.E. Pepping
Pagina415-418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelI. Koopmans, De beheersing en verdeling van het zorgrisico: Modernisering van de sociale zekerheid 1987-2007
CiteertitelSMA 2008, p. 422
Auteur(s)J. van Doorne-Huiskes
Pagina422-423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelNieuwe uitgaven
CiteertitelSMA 2008, p. 424
Pagina424-425
Artikel aanvragenVia Praktizijn