Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 25-10-2008
Aflevering 10
RubriekCommentaar
TitelHet notariaat verschoond
CiteertitelNotariaat 2008/10, 5
SamenvattingEen werkgroep uit de Tweede Kamer presenteerde recent een onderzoek naar de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld: daar waar wij toch denken in te opereren. En het overgrote deel van onze beroepsgroep denkt dat terecht, men werkt integer.
Auteur(s)E. Kortlang
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslag
TitelHerintreders aan het woord: 'Een kantoor heeft in het begin helemaal niets aan je'
CiteertitelNotariaat 2008/10, 6
SamenvattingSlecht management. Beroerde sfeer. Te hard werken voor een te laag salaris. De redenen voor uitstroom zijn genoegzaam bekend. 37 vrouwen en 12 mannen verlieten in 2007 het notariaat. Dat is te veel, vindt iedereen die er iets over heeft te zeggen, en men doet zijn uiterste best dat getal terug te brengen. Maar, zo vroeg Notariaat Magazine zich af, zijn er eigenlijk (kandidaat-)notarissen die ook weer terugkeren in het vak? Die tijdelijk zijn 'uitgestapt' omdat ze het niet meer zagen zitten, maar later bedachten dat het zo gek nog niet was in het ambt? Die zijn er natuurlijk - vorig jaar alleen al begonnen er 19 mensen in het notariaat die langer dan een jaar het vak hadden verlaten.
Auteur(s)M. Hogendoorn
Pagina6-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelBFT mag informatie niet aan Justitie geven. Conceptwetsvoorstel n.a.v. Hammerstein
CiteertitelNotariaat 2008/10, 12
SamenvattingDe voorgestelde wijziging van de Wet op het notarisambt bevat weinig verrassingen. Of het moet zijn dat het Openbaar Ministerie noch de Belastingdienst een zelfstandige bevoegdheid krijgt om de dossiers of derdenrekening in te zien, terwijl de accountant daartoe verplicht wordt.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMaastrichtse onderonsjes
CiteertitelNotariaat 2008/10, 15
SamenvattingWas het onderwerp van het congres werkelijk de enige reden om af te reizen naar Maastricht? Truus van Gog legde een aantal deelnemers vast die het ogenschijnlijk niet heel erg vonden om even te pauzeren en naar mekaars wedervaren te informeren.
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelInzetbaarheid van oudere medewerkers
CiteertitelNotariaat 2008/10, 17
SamenvattingDe Nederlandse samenleving veroudert en daarmee ook de beroepsbevolking. De pensioengerechtigde leeftijd wordt, als de voorstellen van de commissie-Bakker worden overgenomen, geleidelijk opgetrokken tot 67 jaar. We moeten langer doorwerken om de schaarste op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden en de sociale stelsels betaalbaar te houden. Veel organisaties worstelen met deze problematiek. In dit artikel schetsen de auteurs de knelpunten en doen ze een aantal aanbevelingen.
Auteur(s)M. Gersdorf-van den Berg , T. van de Wijst
Pagina17-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-09-2008, 200.000.664/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2008/10, 18
SamenvattingKosten gewonnen klachtprocedure niet verhaalbaar.
Samenvatting (Bron)De notaris tracht door het hanteren van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden zijn eigen schade te beperken ten aanzien van de kosten die hij moet maken omdat hij bij tuchtprocedures betrokken kan worden door mogelijke querulanten. Dit nu is een wijze van beperking van het klachtrecht die de wetgever niet heeft beoogd. De wetgever heeft voor ogen gehad dat eventuele klachten op redelijk eenvoudige en informele wijze dienen te worden behandeld. Van een dergelijke regeling gaat onmiskenbaar een afschrikwekkende werking uit. Voor de handliggend is dat de notaris en klager eerst tot een oplossing van het geschil trachten te geraken. Wanneer partijen geen overeenstemming bereiken, dan dient de gang naar de kamer en eventueel de gang naar het hof te worden gemaakt, zonder dat daar enige kosten behoudens de eigen kosten aan zijn verbonden. Door het hanteren van de clausule in de Algemene Voorwaarden werpt de notaris een drempel op die tot gevolg heeft, althans kan hebben, dat een justitiabele zich beperkt voelt in zijn klachtrecht. Daardoor is het opnemen van een regeling van de aard als thans is neergelegd in artikel 10 van de oud-notaris in strijd met de eer en het aanzien van het notarisambt zoals neergelegd in artikel 98 lid 1 van de Wna. Dit laat onverlet dat het hof zich er van bewust is dat de notaris in de uitvoering van zijn ambt bemoeilijkt kan worden door een klager die veel van zijn tijd vergt en dat hij, notaris, bij ongegrondverklaring van een klacht onnodige kosten maakt, die geheel voor zijn rekening komen. Artikel 99 leden 2 en 3 Wna kan de notaris daar enigszins in tegemoet komen doordat in artikel 99 lid 2 is bepaald dat de voorzitter van de kamer de klacht als kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond kan afwijzen. en, mocht de klacht vatbaar zijn voor minnelijk schikking , de voorzitter op grond van lid 3 van artikel 99 Wna een schikking kan beproeven.. Deze bepalingen kunnen echter niet worden doorkruist door het gebruik van een clausule als de onderhavige in Algemene Voorwaarden. De klacht is derhalve gegrond.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BF2120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijk congres
TitelVan buiten naar binnen
CiteertitelNotariaat 2008/10, 24
SamenvattingHet notariaat moet laten zien wat het doet en dat betekent transparant en eerlijk durven zijn. Dat was de boodschap van KNB-voorzitter Erna Kortlang in haar welkomstwoord op het wetenschappelijk congres van de KNB in Maastricht op 3 oktober 2008 met als onderwerp het preadvies 'Het nieuwe BV-recht in de praktijk'. 'Hiervoor moeten we van buiten naar binnen kijken, naar onze relatie met de wereld om ons heen kijken, van ons beroep met de buitenwereld'.
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
Titel'De overheid zelf wil toch ook de verrommeling tegengaan?' Juridische constructie bedrijventerreinen deugt niet
CiteertitelNotariaat 2008/10, 26
SamenvattingStel, je krijgt als notaris een projectontwikkelaar op kantoor. Die heeft grootse plannen met een vakantiepark. Tachtig bungalows in het hogere segment, met bijbehorend prijskaartje. Dus het moet er fraai uit komen te zien en toekomstige eigenaren moeten zich gaan houden aan bepaalde afspraken. Geen pimpelpaarse kozijnen, geen caravannetjes in de tuin voor de aangetrouwde familie en geen scheurende brommers over het terrein. Er zijn al te veel vakantieparken die in de loop van de tijd volstrekt zijn verslonsd, dit moet mooi worden! Een leuke klus voor de notaris. Of toch niet?
Auteur(s)M. Hogendoorn
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelPersoonlijkheidsrechten vaak vergeten
CiteertitelNotariaat 2008/10, 29
SamenvattingAuteurrechthebbenden vergeten vaak hun persoonlijkheidsrechten in een testament of codicil op te nemen. Hun nabestaanden kunnen daardoor niet afdwingen dat deze rechten worden gerespecteerd. Om dit te voorkomen zou elke notaris erop moeten wijzen dat persoonlijkheidsrechten bij testament of codicil kunnen worden toegekend aan nabestaanden of een stichting.
Auteur(s)J. van Schie
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelAls u niet naar Europa komt...
CiteertitelNotariaat 2008/10, 31
SamenvattingVelen van u zullen geen flauw idee hebben gehad, maar begin september vond in Warschau het tweede congres van notarissen van de Europese Unie (EU) plaats. Welgeteld zeven Nederlandse deelnemers, inclusief de delegatie van de KNB, waren naar de hoofdstad van Polen afgereisd. Daaronder overigens niet een enkeling die eerder een oproep tot deelname deed. Wat is het toch met dergelijke evenementen?
Auteur(s)R. Schrage
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Utrecht, 03-01-2008, 30-2007
CiteertitelNotariaat 2008/10, 32
SamenvattingKandidaat-notaris had de kosten van de administrateur van de Vereniging van Eigenaren niet op de nota van afrekening van de kopers mogen zetten zonder de rechtsgrond daarvoor te verifiŽren.
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Utrecht, 14-05-2008, 43/2007
CiteertitelNotariaat 2008/10, 32
SamenvattingOngepaste druk op appartementseigenaars om mee te werken aan het herstellen van een fout in de akte van splitsing.
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-07-2008, 106.011.706/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2008/10, 33
SamenvattingNu het testament, anders dan gebruikelijk, bepaalde dat de rente over bedelingsvordering opeisbaar was, had de kandidaat-notaris zelf dit punt ter sprake moeten brengen. De notaris is in gebreke gebleven zijn kandidaat-notaris voldoende te begeleiden.
Samenvatting (Bron)Het hof is van oordeel dat de kandidaat-notaris klaagster tijdens het gesprek op 22 februari 2005 een onjuist en onvolledig advies heeft gegeven. Ook als de stelling van de kandidaat-notaris juist is dat tijdens die bespreking de opeisbaarheid van de rente niet ter sprake is gekomen, laat dit onverlet dat het juist op de weg van de kandidaat-notaris lag dit onderwerp ter sprake te brengen, mede gelet op de moeizame verhouding met de stiefkinderen. De kandidaat-notaris had zich moeten realiseren dat de opeisbaarheid van rente een ongebruikelijke bepaling is. Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep bleek ook dat het standaard "ouderlijkeboedelverdelingstestament" van het kantoor uitgaat van een niet opeisbare rente. Ook al zou klaagster niet zelf de rentebepaling aan de orde hebben gesteld dan nog mag van een adviserende kandidaat-notaris verwacht worden dat zij bij haar advisering het testament in zijn geheel beziet. Dit klachtonderdeel is dan ook gegrond.
Pagina33-33
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BD6538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe notaris onder dak
TitelDe notaris onder dak
CiteertitelNotariaat 2008/10, 34
SamenvattingWaar werkt de notaris? In een landhuis met notenhouten lambrizering en glas in lood, of een klein jaren-zeventigpand temidden van design en moderne kunst? Of kan hij zijn cliŽnten ook heel fraai ontvangen met behulp van het plaatselijke woonwarenhuis? Truus van Gog fotografeert in twaalf maanden twaalf notariskantoren in twaalf provincies. De keuze is niet geheel willekeurig, want onder meer gebaseerd op aansprekendheid. Deze maand Flevoland.
Auteur(s)T. van Gog
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn