Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum 24-10-2008
Aflevering 8
RubriekRedactioneel
TitelBrief aan Du Perron
CiteertitelNTBR 2008, 41, p. 315
SamenvattingDe commissie Du Perron (voluit: Commissie Kwalificatie Juridische Tijdschriften), die zich bezighoudt met het inventariseren van de ambities van de juridische tijdschriften in ons land, heeft de afgelopen maanden flink wat post gekregen. Ook de redactie van het NTBR heeft een brief aan Du Perron gestuurd.
Auteur(s)W.H. van Boom
Pagina315-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelProportionele tendensen in het verbintenissenrecht? Een rechtsgeleerde dialoog over het preadvies van Giesen en Tjong Tjin Tai voor de Vereniging van Burgerlijk Recht
CiteertitelNTBR 2008, 42, p. 316
SamenvattingDe Aanloop Van Maanen: Ha Lodewijk, heb je het preadvies ontvangen? Valk: Jazeker, Gerrit. Ik moet het nog grotendeels lezen, maar had al wel het idee dat het aardig zou zijn om het net als de preadviseurs in een dialoogvorm te doen. Van Maanen: Dat was nu precies ook mijn idee! Per slot van rekening hebben die jongens die vorm ook maar 'gejat' van Bartels en Heyman, die weer geÔnspireerd werden door mijn woeste ideeŽn over natrekking. Hoe pakken we het aan? Ik stel voor dat jij je vooral richt op het contractuele deel van Tjong Tjin Tai, dan zal ik Giesen wel doen. Ik heb namelijk een promovendus die op dat terrein bezig is.
Auteur(s)G.E. van Maanen , W.L. Valk
Pagina316-327
LinkVolledige tekst preadviezen (verenigingburgerlijkrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?
CiteertitelNTBR 2008, 43, p. 327
Samenvatting'Eigendom kan gebruikt worden ter verzekering van de nakoming van een verplichting. In het artikel worden besproken het eigendomsvoorbehoud, de huurkoop, het recht van reclame, overdracht onder ontbindende voorwaarde, sale and lease back en de nieuwe regeling van de financiŽlezekerheidsovereenkomst. Wanneer eigendom als zekerheid wordt gebruikt, kan de schuldenaar het gevaar lopen dat eventuele overwaarde van de betreffende zaak niet wordt vergoed. Dit gevaar vloeit voort uit het feit dat we hier niet te maken hebben met een beperkt recht maar met een vol eigendomsrecht. Ik beperk mij tot zekerheden op roerende zaken niet registergoederen. Een wettelijke regeling die de schuldeiser ertoe verplicht overwaarde van het zekerheidsobject te vergoeden bestaat alleen voor huurkoop; art. 7:1576t BW. Naar analogie geldt dit artikel ook bij het normale eigendomsvoorbehoud en bij overdracht onder ontbindende voorrwaarde. De verplichting tot vergoeding van overwaarde geldt daarentegen niet bij het reclamerecht, Mijns inziens ten onrechte. Ook bij sale and lease back zou volgens mij de overwaarde vergoed moeten worden.'
Auteur(s)L.P.W. van Vliet
Pagina327-335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe wet oneerlijke handelspraktijken en financiŽle dienstverlening
CiteertitelNTBR 2008, 44, p. 336
SamenvattingBinnenkort zal de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (Richtlijn OHP) in Nederland worden geÔmplementeerd. De richtlijn beoogt de consument te beschermen tegen malafide handelspraktijken en is in beginsel van toepassing op de financiŽle sector. Deze sector wordt in Nederland echter reeds gereguleerd door een complex aan regels dat voornamelijk te vinden is in de financiŽle toezichtwet- en regelgeving. Hoe verhoudt zich de nieuwe regeling inzake oneerlijke handelspraktijken tot deze bijzondere toezichtwet- en regelgeving? Heeft Nederland de ruimte om de bijzondere regels inzake de handelspraktijken in de financiŽle sector vast te stellen en/of te handhaven? Wat betekent de nieuwe regeling voor financiŽle dienstverleners? Wordt de consument nu beter beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken in de financiŽle sector (zoals de verkoop van woekerpolissen), of brengt implementatie van de Richtlijn OHP eigenlijk niets nieuws in dat opzicht? In deze bijdrage is getracht om de antwoorden op deze vragen te geven.
Auteur(s)O.O. Cherednychenko , S.H. Kuiper
Pagina336-348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het zakenrecht (2001-2008), deel II
CiteertitelNTBR 2008, 45, p. 349
SamenvattingDit is het tweede deel van de Kroniek van het zakenrecht (2001-2008). Het eerste deel is verschenen in de vorige aflevering van het NTBR. In dat eerste deel heb ik ontwikkelingen beschreven met betrekking tot het begrip zaak en het zakenrecht, eigendom en eigendomsacties, en eigendom van onroerende zaken en van roerende zaken. In dit tweede deel komen het burenrecht, mandeligheid en beperkte genotsrechten aan de orde.
Auteur(s)A.C. van Schaick
Pagina349-362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek algemeen
CiteertitelNTBR 2008, 46, p. 362
SamenvattingKort geleden kon ik in deze kroniek twee bundels geschreven voor en door ťťn auteur (Guido Alpa) aankondigen. Ditmaal is hetzelfde aan de hand met GeneviŤve Viney. Van haar onvolprezen handboek over onrechtmatige daad werd een nieuwe editie uitgebracht (nr. 2). Tevens verscheen bij gelegenheid van haar emeritaat een bundel opstellen aan haar gewijd (nr. 3). Het feestbundelwezen blijkt Frankrijk ook overigens in zijn greep te hebben, zoals een beknopt overzicht - met excuus voor de opsommerigheid - uitwijst (nr. 4). Wie heeft er ooit van civilologie gehoord? Het (ant)woord is te vinden in de bundel 'Gedrag en privaatrecht' onder redactie van Willem van Boom, Ivo Giesen en Albert Verheij (nr. 5). Ook zonder Olympische Spelen zou duidelijk zijn dat China een aantrekkelijke handelspartner is voor velen. Taal, cultuur en recht staan evenwel aan het in elkaar sleutelen van een eenvoudig contract in de weg. Dat laatste hoeft met het boek van Herbots in de toekomst geen probleem meer te zijn (nr. 6).
Auteur(s)E.H. Hondius
Pagina362-375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelStand van zaken wetgeving t/m 16 september 2008
CiteertitelNTBR 2008, , p. 376
Pagina376-379
Artikel aanvragenVia Praktizijn