Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 05-11-2008
Aflevering 20
RubriekLiteratuur
TitelDe gewijzigde Wet voorkeursrecht gemeenten
CiteertitelJBa 2008/227
SamenvattingTot 1 juli 2008 kon door de gemeenteraad op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) een voorkeursrecht worden gevestigd op basis van - kort gezegd - een gemeentelijk structuurplan of een bestemmingsplan als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Teneinde te voorkomen dat er in de aanloop naar de vaststelling van deze plannen ongewenste grondtransacties zouden plaatsvinden, was het tot 1 juli 2008 datum tevens mogelijk om voorafgaand aan een structuur- of bestemmingsplan een voorkeursrecht te vestigen. Voorts kon voor binnenstedelijke ontwikkelingen een voorkeursrecht worden gevestigd op grond van een stadsvernieuwingsplan. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, is de Wvg op 1 juli jl. gewijzigd. [...] In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht besproken.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina322-325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 15-10-2008, 200800249/1
CiteertitelJBa 2008/228
SamenvattingBelanghebbende. Statuten.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 22 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oost-Gelre (hierna: het college) afwijzend beslist op een namens de stichting Stichting Omgevingsrecht (hierna: de stichting) ingediend verzoek om handhavend optreden tegen sport- en dansactiviteiten op het perceel Heydenrijck 22 te Groenlo (hierna: het perceel).
Pagina326-328
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF8953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 15-10-2008, 200800401/1
CiteertitelJBa 2008/229
SamenvattingBelanghebbende. Eigenaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Kampen (hierna: het college) het verzoek van appellant om handhavend optreden tegen de dakkapellen op het pand aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina328-328
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF9010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 22-10-2008, 200706377/1
CiteertitelJBa 2008/230
SamenvattingBelanghebbende. Adressant. Rechtspersoon. Rechtsverkeer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2006 heeft de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de staatssecretaris) onder het stellen van voorschriften voor een periode van vijf jaar ingestemd met de door de stichting Stichting Nedvang (hierna: Nedvang) ingediende mededeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton en aan Nedvang voor het kalenderjaar 2006 een ontheffing, als bedoeld in artikel 10.63, vierde lid, van de Wet milieubeheer verleend van het bepaalde in artikel 4, eerste en tweede lid, van het Besluit voor zover het betreft de materiaalstromen glazen verpakkingen, papieren en kartonnen verpakkingen en kunststof verpakkingen, niet zijnde kunststof drankenverpakkingen met een inhoud van meer dan 5 deciliter.
Pagina328-328
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 22-10-2008, 200706507/1
CiteertitelJBa 2008/231
SamenvattingBelanghebbende. Statutaire doelstelling. Rechtspersoon. Feitelijke werkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2007, kenmerk 2007/0402196, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Almelo (hierna: de raad) bij besluit van 31 oktober 2006 vastgestelde bestemmingsplan "West - Bedrijventerrein Buitenhaven - Noordbroek".
Pagina328-329
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 22-10-2008, 200706663/1
CiteertitelJBa 2008/232
SamenvattingBelanghebbende. Statutaire doelstelling. Rechtspersoon. Feitelijke werkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend aan [vergunninghouder] voor het exploiteren van een pluimveehouderij aan de [locatie] te [plaats] in de omgeving van het beschermd natuurmonument "Beuven en omgeving".
Pagina329-329
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 22-10-2008, 200707470/1
CiteertitelJBa 2008/233
SamenvattingVerschrijving. Bestemmingsplan. Rechtszekerheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2007, kenmerk 5.3/2007010657, heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Aa en Hunze (hierna: de raad) bij besluit van 20 december 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Zandwinning Gasselterveld".
Pagina329-330
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 15-10-2008, 200707386/1
CiteertitelJBa 2008/234
SamenvattingTermijnoverschrijding. Tijdsverloop. Ontwerpbestemmingsplan. Overschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Doesburg (hierna: de raad) bij besluit van 21 december 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Molenveld en De Ooi" (hierna: het bestemmingsplan).
Pagina330-330
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF8988
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 22-10-2008, 200801822/1
CiteertitelJBa 2008/235
SamenvattingPublicatie. Bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2008, kenmerk 2007/0576993, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Twenterand (hierna: de raad) bij besluit van 26 juni 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Vroomshoop Woongebied".
Pagina330-331
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 15-10-2008, 200707345/1
CiteertitelJBa 2008/236
SamenvattingBestuursdwang. Kosten. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2006 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta (hierna: het dagelijks bestuur) zijn beslissing om op 6 september 2006 bestuursdwang toe te passen ter zake van het zonder vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) en artikel 4, eerste lid, aanhef en onder c, van het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: het Uitvoeringsbesluit) in het oppervlaktewater brengen van verontreinigd bluswater op schrift gesteld. Daarbij heeft het dagelijks bestuur beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CZL Tilburg B.V. (hierna: CZL) komen.
Pagina331-331
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF8999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 13-10-2008, 200806905/1 en 200806905/2
CiteertitelJBa 2008/237
SamenvattingHeroverweging. Primair besluit. Herroepen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) een verzoek van [appellanten] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de inrichting van [vergunninghoudster] aan de [locatie] te [plaats] afgewezen. Bij besluit van diezelfde datum heeft het college een gedoogbesluit genomen met betrekking tot het in werking zijn van deze inrichting.
Pagina331-332
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 15-10-2008, 200800438/1
CiteertitelJBa 2008/238
SamenvattingBijgebouw. Bouwkundig. Hoofdgebouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veere (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een lichte bouwvergunning verleend voor het bouwen van een berging nop het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina332-332
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF8955
Artikel aanvragenVia Praktizijn