Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 19-11-2008
Aflevering 21
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe belanghebbende belangenorganisatie
CiteertitelJBa 2008/239
SamenvattingOp basis van artikel 1:2, lid 1 Algemene wet bestuursrecht (hierna: 'Awb') wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ten aanzien van belangenorganisaties bepaalt artikel 1:2, lid 3 Awb dat als belangen van rechtspersonen mede beschouwd worden de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen. Bij de beoordeling van de vraag of een belangenorganisatie kwalificeert als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2, lid 3 Awb, dient dus gekeken te worden naar het in de statuten omschreven doel en de feitelijke werkzaamheden van die belangenorganisatie.
Auteur(s)C.F. van Helvoirt
Pagina338-339
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200800779/1
CiteertitelJBa 2008/240
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hoorn (hierna: het college) aan Unigro Nederland B.V. een monumentenvergunning verleend voor het gedeeltelijk verbouwen van de panden Kleine Noord 43-45 en Dubbele Buurt 38-42 te Hoorn.
Pagina340-340
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200803098/1
CiteertitelJBa 2008/241
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang. Last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Barneveld (hierna: het college) de bij besluit van 12 september 2006 aan [partij] opgelegde last onder dwangsom met betrekking tot een inrichting aan de [locatie] te [plaats] ingetrokken.
Pagina340-341
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200800892/1
CiteertitelJBa 2008/242
SamenvattingBelanghebbende. Bouwvergunning. Vrijstelling bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dongen (hierna: het college) [vergunninghouder] vrijstelling verleend voor het bouwen van twaalf vrijstaande woningen aan de Haanse Hoef te Dongen.
Pagina341-341
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200801188/1
CiteertitelJBa 2008/243
SamenvattingBesluit. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Op 12 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) ingestemd met de wijziging van het definitieve ontwerp van het steigerplan voor het Westerdok, waaronder de verlenging van 17 steigers tot 10, 12 of 18 meter.
Pagina341-342
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200801807/1
CiteertitelJBa 2008/244
SamenvattingBesluit. Schadebesluit. Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 juli 2005 heeft [appellant] de rechtbank Utrecht (hierna: de rechtbank) verzocht om het college van burgemeester en wethouders van Loenen (hierna: het college) te veroordelen tot vergoeding van de door hem geclaimde schade ten bedrage van 6.587.960,00, ten gevolge van naar zijn mening laakbaar handelen van de gemeente Loenen, gedurende de afgelopen 33 jaar.
Pagina342-342
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200808824/1
CiteertitelJBa 2008/245
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Zorgvuldige besluitvorming. Goedkeuring bestemmingsplan. Afwijking van beleid.

(X / GS van Noord-Holland).
Pagina343-343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200805138/1
CiteertitelJBa 2008/246
SamenvattingBeslistermijn. Niet tijdig beslissen. Beleidsregels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2007 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-West (hierna: het dagelijks bestuur) het bezwaar van [wederpartijen] tegen het niet tijdig beslissen op de door hen ingediende aanvragen voor verlenging van hun vergunningen voor het zetten van kramen op de Ten Katemarkt te Amsterdam, ongegrond verklaard. Bij dit besluit heeft het dagelijks bestuur tevens het bezwaar van [wederpartijen] tegen de bij besluit van 24 mei 2005 aan de Vereniging van kooplieden van de Ten Katestraat te Amsterdam (hierna: de vereniging) verleende vergunning voor het zetten van kramen op de Ten Katemarkt voor de periode van 1 juli 2005 tot 1 juli 2010, opnieuw ongegrond verklaard.
Pagina343-344
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200802547/1
CiteertitelJBa 2008/247
SamenvattingBeroep. Zienswijzen. Persoonlijke omstandigheden. Terinzagelegging. Toezending.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2008, no. DRZO/2008-101, heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) het gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206; hierna: de Habitatrichtlijn), en het besluit van 18 november 1994, no. NBLF949511, tot aanwijzing van Kwade Hoek als speciale beschermingszone in de zin van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103; hierna: de Vogelrichtlijn) gewijzigd.
Pagina344-345
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200800699/1
CiteertitelJBa 2008/248
SamenvattingHoren. Novum.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deventer (hierna: het college) [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de verharding die buiten het bouwvlak met de bestemming "bedrijfsdoeleinden Bg" op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) is aangebracht, te verwijderen, dat gedeelte van het perceel weer in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan en het gebruik daarvan voor de uitoefening van het ter plaatse gevestigde garagebedrijf te staken.
Pagina345-345
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200800483/1
CiteertitelJBa 2008/249
SamenvattingBezwaarschriftencommissie. Commissieleden. Welstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] bouwvergunning te verlenen voor de geplaatste uitbouw en dakopbouw/dakkapel aan de woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina345-346
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200802355/1
CiteertitelJBa 2008/250
SamenvattingMilieuvergunning. Vervallen milieuvergunning. Artikel 8.40-AMvB.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven (hierna: het college) aan [vergunninghouders] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een loonwerkersbedrijf en veehouderij aan de [locatie] te [plaats].
Pagina346-347
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200802696/1
CiteertitelJBa 2008/251
SamenvattingWijzigingsplan. Bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Tiel bij besluit van 11 december 2007 vastgestelde wijzigingsplan " Wijzigingsplan Lutterveldweg 4" (hierna: het wijzigingsplan).
Pagina347-347
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200802166/1
CiteertitelJBa 2008/251
SamenvattingOpenbaarheid. Anonieme tip. Persoonlijke levenssfeer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2007 heeft de staatssecretaris van FinanciŽn (hierna: de staatssecretaris) het verzoek van [appellant] om schriftelijke informatie van derden openbaar te maken, afgewezen. Bij besluit van 3 april 2007 heeft de staatssecretaris het besluit van 6 februari 2007 gewijzigd en aan [appellant] de letterlijke en volledige inhoud van de schriftelijke informatie verstrekt, zonder hierbij de gegevensdrager te verstrekken.
Pagina347-347
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3399
Artikel aanvragenVia Praktizijn