Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 29-11-2008
Aflevering 11
RubriekTer Visie
TitelEen nieuwe vrucht van sociale wetgeving?
CiteertitelSR 2008, 62
SamenvattingIn Nederland heeft een wat buitenissige uitspraak van het Europese Hof van Justitie van begin dit jaar over discriminatie van vrouwen die zwanger willen worden, nog maar weinig aandacht gekregen. Toch zouden werkgevers erbij gebaat zijn om hier kennis van te nemen. Er zou sprake kunnen zijn van een lacune in het arbeidsrecht, waarop de werkgever echter wel aanspreekbaar is. Het gaat om de uitspraak Mayr/Flöckner (HvJ EG 26 februari 2008, nr. C-506/06, JAR 2008/93).
Auteur(s)A.G. Veldman
Pagina305-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGeld wat stom is, maakt recht wat krom is! De schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag
CiteertitelSR 2008, 63
SamenvattingDe schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag moet naar billijkheid worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval. Hiervoor zijn rechters in de praktijk soms aansluiting gaan zoeken bij de kantonrechtersformule, maar niet in alle gevallen. Over de wenselijkheid van deze zogeheten reflexwerking van de kantonrechtersformule zijn de meningen verdeeld. In dit artikel presenteert de auteur een uitvoerig onderzoek naar de jurisprudentie van de gerechtshoven. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de gerechtshoven niet aansluit bij de kantonrechtersformule en in wisselende mate elementen daarvan bij hun afweging betrekken. De verschillen in de wijze van berekening van de schadevergoeding zijn groot, terwijl deze ook niet altijd (voldoende) wordt gemotiveerd. De auteur bepleit om in ieder geval overeenstemming te bereiken over een aantal vaste criteria, waarmee de rechter altijd rekening moet houden bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag.
Auteur(s)R.E.M. Dijkstra
Pagina307-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBesluit 1/80 van de EEG-Turkije Associatieraad: de rechtspositie van gezinsleden van Turkse werknemers
CiteertitelSR 2008, 64
SamenvattingIn deze bijdrage beschrijft en analyseert de auteur recente rechtspraak van het Hof van Justitie EG betreffende de rechtspositie van gezinsleden van Turkse werknemers onder Besluit 1/80 van de EEG-Turkije Associatieraad. Ook in de te bespreken arresten past het Hof de regel van Bozkurt toe dat de in het kader van art. 39 EG-Verdrag ontwikkelde begrippen en beginselen zo veel als mogelijk dienen te worden toegepast bij de uitlegging van Besluit 1/80. De arresten versterken de rechtspositie van gezinsleden van Turkse werknemers en stellen hen, net als gezinsleden van communautaire werknemers, in toenemende mate in staat in de lidstaat van ontvangst te integreren.
Auteur(s)A.P. van der Mei
Pagina313-319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 10-07-2008, 545071
CiteertitelSR 2008, 65
SamenvattingDe bedongen arbeid na twee jaar loondoorbetaling.
Samenvatting (Bron)De bedongen arbeid is sinds de eerste ziektedag van werkneemster niet gewijzigd. Werkneemster verrichtte passende arbeid. Ingevolge artikel 7:629 lid 12 BW blijft de arbeidsovereenkomst in dat geval onverkort in stand. De herstelverklaring zag slechts op de passende arbeid en niet op het eigen werk. De termijn als bedoeld in artikel 7:629 lid 1 BW is derhalve niet doorbroken. Dat werkneemster bij die nieuwe ziekmelding is uitgevallen met andere klachten is niet van belang.
AnnotatorC.J. Frikkee
Pagina320-322
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2008:BD6908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-07-2008, 05/6832 WAO
CiteertitelSR 2008, 66
SamenvattingSchattingsbesluit 2004, herziening arbeidsongeschiktheid.
Samenvatting (Bron)WAO-schatting. Schattingbesluit 2004 verenigbaar met Protocol nr.1 bij het EVRM? Eigendomsontneming? Proportionaliteit?
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
Pagina322-323
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BD8561
Artikel aanvragenVia Praktizijn