Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 09-12-2008
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelIs de co÷rdinatieregeling van de Wro de nieuwe projectprocedure?
CiteertitelTBR 2008/207, p. 1095-1103
SamenvattingEen van de doelstellingen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het vereenvoudigen en versnellen van procedures. De bouwwereld heeft daar jarenlang op aangedrongen. Nu de wet in werking is getreden, moet bezien worden of aan die doelstelling is voldaan, bijvoorbeeld aan de hand van de toepassingsmogelijkheden van de instrumenten die de wet biedt om bouwplannen te realiseren.
Auteur(s)W.C.F. van Gelder
Pagina1095-1103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConcept-beleidsregels combinatievrijstellingen. Reactie van het Instituut voor Bouwrecht
CiteertitelTBR 2008/208, p. 1104-1108
SamenvattingBij schrijven van 15 september 2008 heeft het Ministerie van Economische zaken de mogelijkheid geopend om te reageren op de Concept-beleidsregels combinatievrijstellingen verband houdende met de intrekking van het Besluit Combinatievorming per 1 januari 2009. Het Instituut voor Bouwrecht heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en daartoe een expertmeeting belegd. De uitkomst van deze bijeenkomst is aan het Ministerie gezonden en is hieronder afgedrukt.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina1104-1108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConcept-beleidsregels combinatievrijstellingen
CiteertitelTBR 2008/209, p. 1109-1115
SamenvattingCombinatievorming is zo oud als de weg naar Rome. Sterker nog, die weg is ten minste gedeeltelijk door combinaties aangelegd. In veel gevallen, en in vele sectoren, vormen ondernemingen combinaties ten behoeve van het inschrijven op aanbestedingen en het uitvoeren van de opdrachten die daarmee gewonnen worden. Veelal worden die combinaties aangegaan om valide redenen - valide zowel uit economisch als uit mededingingsrechtelijk oogpunt. Daarover hieronder meer.
Auteur(s)N. Neij , D.C. Orobio de Castro
Pagina1109-1115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet ICER Rapport Auroux en enkele kanttekeningen
CiteertitelTBR 2008/210, p. 1116-1119
SamenvattingMede namens de ministers van VROM en WWI heeft de minister van Binnenlandse Zaken op 11 oktober jl. een brief verzonden aan alle gemeenten provincies. Daarin vraagt zij aandacht voor de implicaties die het arrest van 18 januari 2007 Jean Auroux e.a. tegen Commune de Roanne zou kunnen hebben voor de Nederlandse praktijk van publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkeling. Over deze praktijk is omstreeks het verschijnen van het arrest nog een handleiding 'Reiswijzer marktpartijen en gebiedsontwikkelingen' opgesteld door het ministerie van VROM, in samenwerking met het ministerie van FinanciŰn, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM).
Auteur(s)A.A. Boot , R.A. Wuijster
Pagina1116-1119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet privaatrecht op terugtocht bij gebiedsontwikkeling? Over ICER, Noordwijk, Kampen en art. 122 Woningwet
CiteertitelTBR 2008/211, p. 1120-1129
SamenvattingIn het februarinummer van TBR verschenen twee artikelen met daarin een vergelijkende analyse van de zaken Scala, Vathorst, Middelburg en Auroux/Roanne. Het eerste artikel van Boot en Wuijster bevatte de conclusie dat de overwegingen die aan deze zaken ten grondslag liggen geen incidenten ter zake van wezensvreemde feitencomplexen betreffen, maar dat er een consistente lijn valt te ontdekken in de uitleg van de Richtlijn met betrekking tot bezwarende titel en eisen en dat het consequent doortrekken van die lijn en uitleg voor de Nederlandse praktijk van PPS bij project- en gebiedsontwikkeling ingrijpende consequenties zou kunnen hebben.
Auteur(s)A.G. Bregman
Pagina1120-1129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 01-10-2008, 200709151/1
CiteertitelTBR 2008/212, p. 1130-1132
SamenvattingBouwplan kelder. Peil. Meetmethodiek bestemmingsplan.

(Meetmethodiek bestemmingsplan).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het bouwen van een woning op het perceel [locatie] te Zandvoort (hierna: het perceel). Bij besluit van 31 augustus 2007 heeft het college het daartegen door [appellant] gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina1130-1132
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF3905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 08-10-2008, 200800068/1
CiteertitelTBR 2008/213, p. 1132-1133
SamenvattingVrijstelling en bouwvergunning voor het oprichten van zes woningen. Evidente privaatrechtelijke belemmering.

(Vrijstelling en bouwvergunning Midden-Delftland I).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasland, rechtsvoorganger van het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor zes woningen op het perceel plaatselijk bekend Kortebuurt/Foppenpolder te Maasland, kadastraal bekend gemeente Maasland, sectie C, nummers 1561, 1748 en 1749 (hierna: het perceel).
Pagina1132-1133
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 08-10-2008, 200800115/1
CiteertitelTBR 2008/214, p. 1133-1133
SamenvattingVrijstelling en bouwvergunning vor het oprichten van een berging. Evidente privaatrechtelijke belemmering.

(Vrijstelling en bouwvergunning Midden-Delfland I).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland (hierna: het college) aan [appellante] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een berging op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina1133-1133
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 24-09-2008, 200801898/1
CiteertitelTBR 2008/215, p. 1134-1139
SamenvattingVrijstelling, ontheffing en bouwvergunning voor het veranderen/vergroten en wijzigen van de functie van een gebouw. Ligging erfgrens en ligging toegang tot het gebouw. Geen evidente privaatrechtelijke belemmering. Voorschriften over verplichte aanwezigheid verbindingsweg zijn voorschriften van stedenbouwkundige aard.

(Vrijstelling, ontheffing en bouwvergunning Groningen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Groningen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling, ontheffing en bouwvergunning eerste fase verleend voor het veranderen/vergroten van het pand op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) en het wijzigen van de functie daarvan.
AnnotatorJ. in 't Hout
Pagina1134-1139
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF2153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 11-10-2007, 06/329
CiteertitelTBR 2008/216, p. 1139-1142
SamenvattingNiet kan worden gezegd dat de brief die namens de grondeigenaar aan het college van B en W is gezonden aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, zodat de brief niet kan worden aangemerkt als een verzoek ingevolge artikel 16 Wvg. De gemeente mocht uit de brief begrijpen dat de grondeigenaar slechts een advies van deskundigen wilde en dat deze in onderling overleg zou worden benoemd.

(Voorkeursrecht Katwijk).
Samenvatting (Bron)Wet voorkeursrecht gemeenten. Vervreemding aan derden.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina1139-1142
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2007:BB5877
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRechtbank Breda, 23-05-2007, 159210 HAZA 06-651
CiteertitelTBR 2008/217, p. 1142-1146
SamenvattingGronduitgifte. Beding algemene verkoopvoorwaarden. Verplicht bouwen onder GIW-garantie. Artikel 122 van de Woningwet.

(Gemeente Breda / X).
Samenvatting (Bron)Koop en levering bouwgrond door gemeente. Het beding in algemene verkoopvoorwaarden waarbij de bouwonderneming wordt verplicht onder GIW-garantie te bouwen en te verkopen aan derden, is in strijd met artikel 122 van de Woningwet en derhalve nietig.
Pagina1142-1146
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2007:BA5601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 24-09-2008, 315915 / KG ZA 08-947
CiteertitelTBR 2008/218, p. 1146-1150
SamenvattingGronduitgifte. Ontwikkelingscompetitie. Aanbebestedingsplicht?

(Gronduitgifte Noordwijk).
Samenvatting (Bron)De vraag die partijen verdeeld houdt is of voor de gemeente Noordwijk (ZH) terzake het project (de herontwikkeling van de locatie Rederijkersplein in Noordwijk) aanbestedingsplicht geldt. Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het project een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht is.
Pagina1146-1150
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BF4232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelGerechtshof Arnhem, 25-09-2007, 2005/902 en 2006/959 en 2006/960
CiteertitelTBR 2008/219, p. 1150-1157
SamenvattingGronduitgifte. Aanbestedingsplicht?

(Gronduitgifte Dronten).
Samenvatting (Bron)Uit een en ander, in onderling verband en samenhang bezien, vloeit voort dat de gemeente, anders dan in de zaak van voormeld arrest van 18 januari 2007, geen of een verwaarloosbaar risico droeg van (de ontwikkeling van) het project als geheel noch van de realisering en verkoop van de voor rekening en risico van Polderpoort komende vastgoedprojecten (onder artikel 1.1 aa. van de gronduitgifteovereenkomst gedefinieerd als: het bouwwerk c.q. de bouwwerken en/of voorzieningen die op een bedrijfsterrein worden gerealiseerd). Verder beoogde de gemeente ook niet daarover na afloop van de projectontwikkeling op enigerlei wijze te (kunnen) beschikken of daarvan enig (bij voorbeeld een exploitatie-)voordeel te trekken. Het betrof dus geen (overheidsopdracht voor de) uitvoering van werken (zie artikel 1 sub a en c van de richtlijn), alles echter met uitzondering van het door Polderpoort woonrijp te maken en aan de gemeente terug te leveren openbaar gebied. Voorzover de gemeente daarvan als een aanbestedende dienst gold, heeft zij in artikel 35.1 een zodanige aanbestedingsplicht echter doorgelegd aan Polderpoort, aan wie [A] c.s. niet hetzelfde verwijt hebben gemaakt. Ook hierom valt niet in te zien dat de overeenkomst in strijd zou komen met voormelde richtlijn. [A] c.s., op wie terzake de stelplicht rust, hebben een en ander ook niet nader toegelicht of onderbouwd.
Pagina1150-1157
UitspraakECLI:NL:GHARN:2007:BB8609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-05-2008, 200.001.850/01 SKG
CiteertitelTBR 2008/220, p. 1158-1162
SamenvattingVerkoop perceel. Voornemen bouw van vijf woningen. Ontbindende voorwaarde. Inspanningsverplichting.

(Koopovereenkomst; Ontbindende voorwaarde).

AnnotatorJ.J. Dammingh
Pagina1158-1162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2008/222, p. 1167-1170
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina1167-1170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2008 p. 1171-1172
SamenvattingAankondigingen van bijeenkomsten, studiedagen, cursussen en (kwartaal)vergaderingen van het Instituut voor Bouwrecht, de Vereniging voor Bouwrecht(-Advocaten) en andere juristenverenigingen.
Pagina1171-1172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJaarregisters 2008
CiteertitelTBR 2008, p. 1173-1209
Pagina1173-1209
Artikel aanvragenVia Praktizijn