Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum 16-12-2008
Aflevering 12
RubriekVrij verkeer van goederen en diensten
TitelLoonconcurrentie als motor van de interne markt? Een tweeluik - Deel 2: De arresten Laval, RŁffert en Commissie/Luxemburg, interpretatie van de Detacheringsrichtlijn
CiteertitelNTER 2008, p. 337
SamenvattingIn het eerste luik van dit artikel stonden de arresten Viking en Laval centraal. Hierin zijn uitgebreid de feiten, argumenten en het oordeel van het Hof in deze zaken uiteengezet en zijn de verdragsrechtelijke aspecten van de uitspraken becommentarieerd. In dit tweed deel komen de feiten, argumenten en het oordeel van het Hof in de zaken RŁffert en Commissie/Luxemburg aan de orde. In deze arresten draait het anders dan in de eerste luik besproken zaken, hoofdzakelijk om de interpretatie van de Detacheringsrichtlijn. In onze bespreking betrekken we ook de op deze richtlijn betrekking hebbende aspecten uit het arrest Laval. Maar eerst werpen we een korte blik achterom teneinde de actualiteit in de juiste context te kunnen plaatsen.

HvJ EG, arrest van 3 april 2008, zaak C-346/06, RŁffert, JAR 2008/115.
HvJ EG, arrest van 19 juni 2008, zaak C-319/06, Commissie/Luxemburg, n.n.g.
Auteur(s)A.A.H. van Hoek , M.S. Houwerzijl
Pagina337-346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVrij verkeer van goederen en diensten
TitelDe premiepensioeninstelling: van, maar ook op vele markten thuis?
CiteertitelNTER 2008, p. 347
SamenvattingNederland zal binnenkort een nieuwe financiŽle instelling kennen; de premiepensioeninstelling. Deze PPI is gedeeltelijk gebaseerd op de pensioenrichtlijn uit 2003. De PPI zal grensoverschrijdend pensioenregelingen kunnen gaan uitvoeren en daarmee de concurrentie aangaan met andere buitenlandse pensioenuitvoerders. Met dit artikel wordt enig inzicht gegeven in enkele elementen van (de communautaire dimensie van) het financiŽle pensioenrecht, de plaats die dit rechtsgebied inneemt in de Wet Financieel Toezicht en hoe bepaalde aspecten zich verhouden tot het 'normale' EU-recht.

Richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (Pb. EG L 235).
Auteur(s)H. van Meerten
Pagina347-355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStaatssteun
TitelVliegveld Eelde: een baanverlenging op de lange baan geschroven
CiteertitelNTER 2008, p. 356
SamenvattingOp 11 juni 2008 heeft de Afdeling uitspraak gedaan inzake de baanerlenging op vliegvled Eelde. De Afdeling toets onder meer of de financiŽle haalbaarheid van het project voldoende vaststond. Het Rijk zou substantieel bijdragen aan de bekostiging van de baanverlenging. Aangezien de financiŽle bijdrage van het Rijk niet was aangemeld bij de Europese Commissie en dit naar het oordeel van de Afdeling wťl had gemoeten, vernietigt de Afdeling de bestreden besluiten. In haar beoordeling lijkt de Afdeling voorbij te gaan aan twee belangrijke ontwikkelingen in het staatssteunrecht die dateren van voor de bestreden besluiten, te weten het arrest Altmark en de Beschikking inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor diensten van algemeen economisch belang. Deze uitspraak wakkert bovendien de discussie over de wenselijkheid van een relativiteitsvereiste in het bestuursrecht aan.

ABRvS 11 juni 2008 zaak 200603116/1
Auteur(s)N. Saanen
Pagina356-362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsbescherming
TitelDe 'onschuldige exporteurs' in de kou: geen schadevergoeding voor schending van het WTO-recht
CiteertitelNTER 2008, p. 363
SamenvattingDe ondernemingen die naar aanleiding van het bananenconflict dat tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten voor de WTO-tribunalen te GenŤve werd uitgevochten, sancties kregen opgelegd door de Verenigde Staten, hebben volgens het Hof van Justitie geen recht op schadevergoeding. Nochtans werden deze 'onschuldige exporteurs' volledig ten onrechte het slachtoffer van inbreuken door de EG instellingen op het WTO-recht voor de Europese rechters te Luxemburg geen al te hoge verwachtingen mogen koesteren.

HvJ EG 9 september 2008, gevoegde zaken C-120/06P en 121/06P, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) e.a., n.n.g.
Auteur(s)G.A. Zonnekeyn
Pagina363-370
Artikel aanvragenVia Praktizijn