SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 18-12-2008
Aflevering 11/12
RubriekDeze maand
TitelSMA 1946-2008
CiteertitelSMA 2008, p. 431
SamenvattingIn januari 2009 gaat het Sociaal Maandblad Arbeid samen met het Nederlands tijdschrift voor sociaal recht op in TRA, Tijdschrift Recht en Arbeid. De redacties van SMA en SR hebben daartoe in het afgelopen jaar samen met de uitgever het besluit genomen, zodat op het vakgebied van beide tijdschriften de continu´teit gegarandeerd is van een kwaliteitsblad dat voldoet aan alle moderne eisen. Vandaar, een bijzondere Deze Maand.
Auteur(s)E.P. de Jong
Pagina431-434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan arbeidsverhouding naar verhouding tot de arbeid: een paradigmawisseling?
CiteertitelSMA 2008, p. 435
Samenvatting'De arbeider heeft er zich in het algemeen aan gewend zijn levensvreugde buiten den arbeid te zoeken. Zoowel uit menschelijk als uit persoonlijk oogpunt is het echter van groote waarde, dat ook de arbeid zelf voldoening geeft, zoowel door de verhoudingen waaronder hij wordt verricht, als door begrip van zijn beteekenis voor het geheel'.

Bovenstaand citaat komt uit het artikel 'Sociaal beleid' van W. Drees, waarmee in 1946 het nieuwe tijdschrift Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) van start ging. In feite ging het om twee tijdschriften ['Sociaal Maandblad' en 'Arbeid'].
Auteur(s)A.G. Nagelkerke , W.G.M. Plessen , A.C.J.M. Wilthagen
Pagina435-445
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEigenaardigheden in het Nederlandse arbeidsrecht
CiteertitelSMA 2008, p. 446
SamenvattingHeeft het Nederlandse arbeidsrecht een eigen karakter en zo ja, vormt dat dan een belemmering voor de nodige aanpassingen aan de veranderende economische en sociale omgeving? Een rondgang langs enkele kernelementen van het arbeidsrecht laat zien dat het eigene van het Nederlandse arbeidsrecht in vele opzichten -niet alle- een groot aanpassingsvermogen behelst.
Auteur(s)T. van Peijpe
Pagina446-450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelArbeidsrecht, arbeidsrechter, kantonrechter: een al dan niet geslaagde combinatie
CiteertitelSMA 2008, p. 451
SamenvattingWaar hoort de berechting thuis van geschillen over aangelegenheden die te maken hebben met de individuele en collectieve ordening van de arbeid? Dat is de vraag die de auteur in zijn beschouwing aan de orde stelt.
Auteur(s)H. Staal
Pagina451-456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGrensgevallen in het medezeggenschapsrecht
CiteertitelSMA 2008, p. 457
SamenvattingDe Wet op de ondernemingsraden geeft een aantal regels die van dwingend recht zijn in deze zin dat daarvan niet ten nadele van de medezeggenschap mag worden afgeweken. Dat laat de in deze bijdrage onderzochte vraag open welke varianten in de afwijkingen ten gunste van de medezeggenschap mogelijk zijn. Een door de Ondernemingskamer van het Hof van Amsterdam op 31 juli 2008 gegeven beschikking vormt voor deze beschouwingen de directe aanleiding.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina457-460
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan wachtgeld tot werkverzekering
CiteertitelSMA 2008, p. 461
SamenvattingDe financieringsstructuur van de wettelijke werkloosheidsverzekering is sinds haar introductie in 1952 zo ingericht dat werkgevers worden gestimuleerd uitstroom naar de werkloosheidsuitkering zoveel mogelijk te voorkomen. Er is echter ook steeds oog geweest voor de beperkte invloed die individuele werkgevers hebben op het intreden van het werkloosheidsrisico in een periode van economische neergang. Mede om die reden werd eerder afgezien van het invoeren van premiedifferentiatie op ondernemingsniveau. In deze bijdrage bespreekt de auteur de ontwikkelingen in de financieringsstructuur van de werkloosheidsverzekering en stelt hij de vraag aan de orde in hoeverre de keuzes die ten grondslag liggen aan het huidige systeem tevens van belang kunnen zijn bij de waardering van voorstellen tot introductie van 'van-werk-naar-werktrajecten' en andere regelingen waarin de werkgever zelf (gedeeltelijk) het risico van werkloosheid draagt, zoals de door de Commissie Arbeidsparticipatie voorgestelde 'werkverzekering'.
Auteur(s)W.H.A.C.M. Bouwens
Pagina461-465
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPublieke belangen van de sociale zekerheid
CiteertitelSMA 2008, p. 466
SamenvattingDeze bijdrage is gebaseerd op onderzoek dat is verricht in het kader van het door de Stichting Instituut GAK gefinancierde project 'Borging van publieke belangen van een meer geprivatiseerde sociale zekerheid'. Dit onderzoek grijpt aan bij de constatering dat de rol van de overheid ten aanzien van sociale zekerheid aan verandering onderhevig is. Zowel voor wat betreft de omvang van de aanspraken op publieke sociale zekerheid, als de toedeling van (sociale) risico's en de wijze waarop deze aanspraken kunnen worden geŰffectueerd, is de rol van de overheid veelvuldig heroverwogen en herzien. Ook in de rijke historie van dit blad is het vraagstuk over verdeling van verantwoordelijkheden in de sociale zekerheid veelvuldig aan de orde geweest.
Auteur(s)M. Plantinga , A. Tollenaar
Pagina466-471
Artikel aanvragenVia Praktizijn