Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 18-12-2008
Aflevering 10
RubriekOpinie
TitelEen pleidooi voor de eendenkooi
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
SamenvattingEen eendenkooi is een plas water met wat bos er omheen, gelegen op een rustige plek of in een waterrijk gebied, waar in ieder geval veel eenden verblijven. Van de plas voeren n of meer watergangen ('pijpen') naar een vanghokje, waarheen de eenden worden gelokt.
Eendenkooien zijn een oorspronkelijk Nederlandse uitvinding en het bestaan ervan is al zo'n 600 jaar bekend. Ooit zijn er in Nederland ten minste 1000 eendenkooien geweest.
Auteur(s)H.H. Luigies
Pagina617-617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelHet voorstel voor een Wet bestuurlijke lus Awb en de positie van belanghebbenden in het omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
SamenvattingBij de Tweede Kamer ligt het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet bestuurlijke lus Awb. Het voorstel strekt ertoe de bestuursrechter de bevoegdheid te geven om een tussenuitspraak te doen waarbij het bestuursorgaan de gelegenheid krijgt om gebreken in het bestreden besluit te herstellen. Het is de bedoeling dat - in meer gevallen dan nu gebeurt - het bestuursrechtelijke geschil over het besluit kan worden beindigd met de einduitspraak van de rechter, zonder dat daarna een nieuw besluit behoeft te worden genomen. In dit artikel wordt de inhoud van het voorstel besproken en wordt de vraag beantwoord welke invloed het heeft op de positie van belanghebbenden in het omgevingsrecht.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina618-626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelEen Klimaatwet in Nederland? Verslag van een discussiebijeenkomst over de juridische aspecten van een Klimaatwet op 2 september 2008 te Utrecht
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
SamenvattingIn mei 2008 hebben maatschappelijke organisaties een voorstel voor een Klimaatwet gepubliceerd, in navolging van de initiatieven in een aantal andere landen. Stichting Natuur en Milieu heeft op 2 september jl. een discussiebijeenkomst over de juridische aspecten van een dergelijke wet georganiseerd. Onder voorzitterschao van prof. Rosa Uylenburg (Universiteit van Amsterdam) reageerden deelnemers uit wetenschap, bedrijfsleven, advocatuur, overheid en maatschappelijke organisaties op een presentatie van het voorstel door mr. Phon van den Biesen (advocaat te Amsterdam) en inleidingen door prof. Marjan Peeters (Universiteit van Maastricht) en drs. Hans Erik Woldendorp (wetgevingsjurist bij VROM). Dit verslag beoogt een indruk te geven van de presentaties en de discussie.
Auteur(s)K.G.M. Mertens
Pagina627-629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de bescherming van natuur en milieu. Verslag van de 101e ledenevrgadering van de Vereniging voor Milieurecht op 1 oktober 2008
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
SamenvattingMet de Wet ruimtelijke ordening (Wro) hebben de provincies en gemeenten nieuwe instrumenten in handen gekregen die zowel kansen als bedreigingen voor natuur en milieu meebrengen. Tijdens deze studiemiddag van de Vereniging voor Milieurecht belichtten twee inleiders ieder vanuit de eigen invalshoek de mogelijkheden van de nieuwe wet om natuur en milieu te beschermen. Twee referenten gaven hun reactie vanuit de provinciale en gemeentelijke praktijk.
Auteur(s)N. Teesing
Pagina630-630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelEmissiehandel en het begrip inrichting
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
SamenvattingOp 1 januari 2005 is een Europese markt voor broeikasgassen (CO2) gestart. Emissiehandel heeft veel nieuws gebracht, maar heeft toch ook een heel vertrouwd uitgangspunt namelijk het verbod om een inrichting in werking te hebben zonder vergunning. Deze emissievergunning wordt verstrekt door de Nederlandse Emissieautoriteit (verder: de NEa). Daarmee is er naast het bevoegd gezag voor de milieuvergunning of de algemene regels een tweede bevoegd gezag dat een oordeel moet vormen over de inrichtingsgrenzen. Bij CO2-emissiehandel vindt de toewijzing van emissierechten aan inrichtingen plaats door de Ministers van VROM en EZ. Daarmee is er een derde bevoegd gezag. Leidt die situatie in de praktijk tot problemen?
Auteur(s)R. van Slijpe
Pagina631-634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
SamenvattingAfval - Belasting - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Bodem - Energie - Geluid - Handel - Industrie - Kernenergie - Klimaat - Lucht - Luchtvaart - Natuur - Producten - Stoffen - Vis - Waddenzee - Water.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina635-639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
Pagina640-640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelH.C. Borgers, R.J.M.H. de Greef, F.C.M.A. Michiels, M. Oosting, onder redactie van N. Teesing, Interbestuurlijk toezich in het omgevingsrecht; Verslag van de 99e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 6 maart 2008
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
Pagina640-641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelD. van der Meijden, Vraagbaak Activiteitenbesluit; 500 vragen en antwoorden over het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
Pagina641-641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelF.H. Kistenkas, Recht voor groene ruimte
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
Pagina641-641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM.N. Boeve en L. van Middelkoop, Het waterrecht in perspectief; Actuele ontwikkelingen en doorwerking naar het milieurecht en ruimtelijke-ordeningsrecht
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
Pagina641-641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
Pagina642-643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2008/10, nr.
SamenvattingKluwer's 'VROM Academy' biedt een Opleiding 'Waboproof'.

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Actualiteitendag Agrarisch Recht 2009.
Pagina643-643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 21-10-2008, 01338/07
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 63K
SamenvattingMelding moet schriftelijk.
Samenvatting (Bron)Grondslagverlating. Het aan art. 6 Besluit inrichting voor motorrijtuigen milieubeheer ontleende begrip melding. I.c. mondelinge melding. De meldingsplicht van art. 6 Besluit strekt ertoe om - met het oog op een verantwoord milieubeheer waarvoor burger en overheid beide verantwoordelijk zijn - het bevoegd gezag en, zoals art. 8.41.4 Wet milieubeheer bepaalt, derden-belanghebbenden alsmede aangewezen bestuursorganen al dan niet publiekelijk te informeren over een voorgenomen oprichting van een inrichting. Een dergelijke melding dient naar haar aard schriftelijk te worden gedaan. Dat is i.o.m. het doel en de strekking van deze bepaling en strookt met het systeem van het Besluit. Met het oog op een behoorlijke vastlegging van de vereiste gegevens betreffende de inrichting zou een andere uitleg afbreuk doen aan de praktische hanteerbaarheid van deze, mede door het strafrecht gesanctioneerde, in het bestuursrecht voorziene meldingsplicht.
Pagina645-645
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BG0970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 24-09-2008, 200707252/1
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 64K
SamenvattingVerhouding Wm en Arboregelgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter-Che-M B.V. (hierna: InterCheM) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor onder meer het produceren van producten vanuit primaire en secundaire grond- en hulpstoffen en het be- en verwerken van (gevaarlijke) afvalstoffen op het adres Platinawerf 22-26 te Beuningen. Dit besluit is op 6 september 2007 ter inzage gelegd.
Pagina645-645
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF2145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-10-2008, 200709175/1
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 65K
SamenvattingIs een kennel en trainingscentrum voor honden vergunningplichtig?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tilburg (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een hondentrainingscentrum en een hondenpension op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 19 november 2007 ter inzage gelegd.
Pagina645-645
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 09-09-2008, T-75/06
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 96
SamenvattingIn het kader van richtlijn 91/414/EEG (inzake het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen) heeft de Commissie besloten tot niet-opneming op de richtlijnbijlage van de werkzame stof endosulfan. Op grond van de door aanvragers aangeleverde gegevens kan namelijk niet worden vastgesteld dat aan de opnemingscriteria wordt voldaan. In deze uitspraak beoordeelt het Gerecht het beroep van de betreffende bedrijven (producenten/verkopers van de stof) tegen het Commissiebesluit.

(Bayer CropScience AG (Duitsland) e.a. / Commissie van de EG e.a.).
Annotator Smorenburg-van Middelkoop , Vogelezang-Stoute
Pagina645-661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 14-10-2008, 200.005.444/01
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 97
SamenvattingArt. 9b Wet BPM bepaalt dat de ingevolge die wet geheven belasting (de BPM) bij de registratie van auto's met een dieselmotor wordt verminderd met 900 en verhoogd met een bedrag van 200 per mg emissie van deeltjes per kilometer.
Samenvatting (Bron)Fijnstoftax. Strijd van nationale belastingmaatregel met EG-Verordening.
Annotator Jans
Pagina661-665
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2008:BF8225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Almelo, 26-08-2008, 08/997003-07
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 98
SamenvattingVerdachte wordt onder meer veroordeeld ter zake van (feit 3) het medeplegen van opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem te brengen, terwijl daarvan gevaar voor de openbare gezonheid te duchten is, meermalen gepleegd, zoals strafbaar gesteld bij artikel 173a juncto artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht.
Samenvatting (Bron)Lozen van acculood in een woonwijk. Zes maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan opzettelijke overtredingen van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer door opzettelijk zonder vergunning in een woonwijk een afvalstoffeninrichting te hebben en voorts door uit grote hoeveelheden oude accus opzettelijk acculood op en in de bodem te brengen terwijl daarvan gevaar voor de openbare gezondheid te duchten was.Verdachte en zijn mededader hebben op deze wijze - zonder zich druk te maken over de kosten die dit voor de gemeenschap met zich meebrengt - moedwillig gevaar voor de volksgezondheid veroorzaakt. De gedragingen van verdachte en zijn mededader dienen dan ook als maatschappelijk zeer onverantwoord te worden aangemerkt.
Annotator van Ham , Kroes
Pagina666-668
UitspraakECLI:NL:RBALM:2008:BE9211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200703645/1
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 99
SamenvattingBelanghebbenden bij een hogere waarden besluit zijn uitsluitend de aanvrager en degene die in een bijzondere, rechtens te erkennen, relatie staan tot de woning of het andere geluidgevoelige object waarvoor de ontheffing is verleend. De vaststelling van saneringsmaatregelen op grond van art. 27, lid 9 Bgs heeft uitsluitend consequenties voor de subsidieerbaarheid van deze maatregelen, nu het Bgs hieraan niet de plicht tot realisatie van deze maatregelen heeft verbonden. Dientengevolge zijn de vervoerder, de verlader en het openbaar lichaam (havenbedrijf) niet als belanghebbende aan te merken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2006, kenmerk LMV 2006254993, heeft de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op grond van het Besluit geluidhinder spoorwegen de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting, vanwege het spoorweggedeelte traject 661, km 44.800-46.500, gelegen in de gemeente Kapelle (cluster 1), van de gevels van de in het besluit genoemde te saneren woningen en andere geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Tevens zijn bij dit besluit maatregelen, waaronder tijdelijke, vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidbelasting.
Annotator Claassen-Dales
Pagina668-671
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-06-2008, 200708334/1
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 100
SamenvattingGS van Noord-Brabant weigeren een artikel 68-ontheffing te verlenen voor het doden van spechten. Schadeveroorzaking is onvoldoende aangetoond. Alleen daarom kon de ontheffing al in redelijkheid worden geweigerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college), voor zover thans van belang, geweigerd om de stichting Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant (hierna: de faunabeheereenheid) ontheffing te verlenen voor het doden van spechten op de gronden van [appellante] te [plaats].
Annotator Bastmeijer
Pagina671-672
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD4491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-06-2008, 200708334/1
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 100
SamenvattingGS van Noord-Brabant weigeren een artikel 68-ontheffing te verlenen voor het doden van spechten. Schadeveroorzaking is onvoldoende aangetoond. Alleen daarom kon de ontheffing al in redelijkheid worden geweigerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college), voor zover thans van belang, geweigerd om de stichting Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant (hierna: de faunabeheereenheid) ontheffing te verlenen voor het doden van spechten op de gronden van [appellante] te [plaats].
Annotator Bastmeijer
Pagina671-672
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD4491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200707032/1 en 200707036/1
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 101
SamenvattingDe Keur legt de grenzen van het beschermde gebied vast, waarbinnen het daaraan ten grondslag liggende anti-verdrogingsbeleid, gericht op behoud en/of herstel van grondwaterbestanden en kwelsituaties, van toepassing is.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2005 heeft het algemeen bestuur van het waterschap De Dommel de Keur oppervlaktewateren Waterschap De Dommel 2005 (hierna: de keur) en de daarbij horende keurkaarten vastgesteld en de Keur oppervlaktewateren 1998 Waterschap De Dommel ingetrokken. Bij besluit van 6 juli 2005 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel de Beleidsregels 'Gebiedsgericht vergunningen- en ontheffingenbeleid Waterschap de Dommel 2005' (hierna: de beleidsregels) vastgesteld.
Annotator Groothuijse
Pagina673-677
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 13-08-2008, 200703703/1
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 102
SamenvattingGS nemen in 1999 het besluit inzake de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van een deelsanering en in 2007 stemmen zij in met een deelsaneringsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) ingestemd met een deelsaneringsplan op het perceel [locatie] te Amstelveen.
Annotator van den Broek
Pagina677-679
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD9964
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-09-2008, 200705999/1
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 103
SamenvattingAls uitgangspunt heeft te gelden dat de ligging van de geluidszone op de bestemmingsplankaart zoveel mogelijk overeenkomt met de ligging op de zoneringskaart bij het aanwijzingsbesluit van de minister van V&W.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2007, kenmerk 5.4/2007000901, heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hoogeveen (hierna: de raad) bij besluit van 11 januari 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Stuifzand 2005".
Annotator Nijmeijer
Pagina679-682
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF1000
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-09-2008, 200708180/1
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 104
SamenvattingHet 'Toetsingskader Ammoniak en Natura2000' houdt in dat een vergunning voor uitbreiding van een bestaande of nieuw te vestigen veehouderij in de nabijheid van een Natura 2000-gebied kan worden verleend als de ammoniakdepositie door de veehouderij op de dichtsbijzijnde rand van het Natura 2000-gebied, na uitbreiding niet hoger zou zijn dan 5% van de kritische depositiewaarde van het gebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) aan [vergunnighouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een rundvee- en pluimveehouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 12 oktober 2007 ter inzage gelegd.
Annotator de Bruin
Pagina682-684
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF2165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-10-2008, 200709094/1
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 105
SamenvattingHet statutaire doel van de Stichting Openbare Ruimte is zo veelomvattend dat het onvoldoende onderscheidend is. Het louter in rechte opkomen tegen besluiten kan als regel niet worden aangemerkt als feitelijke werkzaamheden in de zin van artikel 1:2, derde lid, van de Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2007, kenmerk 2006/55950, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) aan [vergunninghouders] een vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de uitbreiding van het aantal te houden leghennen en het gebruik maken van een nageschakelde techniek (biothermische droogunit met chemische luchtwasser en een droogtunnel) voor de pluimveehouderij aan de [locatie] te [plaats\ in de omgeving van het beschermd natuurmonument "Sarsven en De Banen".
Annotator de Graaf , Jans
Pagina684-688
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF3913
Artikel aanvragenVia Praktizijn