Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 17-12-2008
Aflevering 23
RubriekRedactionele bijdrage
TitelVan tween n: een adequate taakverdeling tussen provincie en gemeente
CiteertitelJBa 2008/265
SamenvattingDe discussie over wat des gemeentes is en wat des provincies, is van alle tijden. Onlangs hebben twee aparte commissies het wenselijke (gedecentraliseerde) takenpakket van enerzijds de gemeente (Commissie-d'Hondt) en anderzijds de provincie (Commissie-Lodders) in beeld gebracht. De discussie en het onderzoek van genoemde commissies heeft met name betrekking op de diverse beleidsvelden. In deze bijdrage wordt de lijn doorgetrokken naar de taakverdeling in juridische zin. Hoe is die taakverdeling in het systeem van het bestuursrecht en in bijzondere wetgeving en is reden om dit aan te passen?
Auteur(s)P.E.M. Franssen , A.M.M. Peters
Pagina370-373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200707222/1
CiteertitelJBa 2008/266
SamenvattingBelanghebbende. Entiteit. Afstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2007, nummer 1254205, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Moerdijk (hierna: de raad) bij besluit van 14 december 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Waterfront Moerdijk I".
Pagina373-374
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200708892/1
CiteertitelJBa 2008/277
SamenvattingBelanghebbende. Statuten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk (hierna: het college) aan [vergunninhoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het houden van melkkoeien, rundvee, vleesvarkens, schapen en kippen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 14 november 2007 ter inzage gelegd.
Pagina374-375
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200801179/1
CiteertitelJBa 2008/268
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang. Last onder dwangsom. Proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 23 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ubbergen (hierna: het college) aan [wederpartij] e.a. (hierna: [wederpartijen]) medegedeeld dat hij in zijn vergadering van 20 juni 2006 heeft besloten om niet in onderhandeling te gaan inzake de vermindering van een door [wederpartijen] verbeurde dwangsom.
Pagina375-376
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200803427/1
CiteertitelJBa 2008/269
SamenvattingBesluit. Aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 1 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen aan appellante toestemming geweigerd voor het innemen van een ligplaats met een woonboot op een locatie in de gemeente Dalfsen.
Pagina376-376
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 03-12-2008, 200801696/1
CiteertitelJBa 2008/270
SamenvattingElektronische Aanvraag. Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Verzoek. Vormvrij.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 1 mei 2007 heeft de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond (hierna: de korpschef) medegedeeld dat hij de elektronische weg niet uitdrukkelijk heeft opengesteld voor het indienen van informatieverzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) en dat dit betekent dat het door [appellant] bij e-mailbericht ingediende informatieverzoek niet in behandeling zal worden genomen.
Pagina376-377
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5897
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200709014/1
CiteertitelJBa 2008/271
SamenvattingDwangsom. Bouwvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maarssen (hierna: het college) [appellant A] onder oplegging van een dwangsom gelast de veestal op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) in overeenstemming te brengen met de bouwvergunning met [nummer], aan hem verzonden op 30 maart 2000.
Pagina377-378
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 03-12-2008, 200801488/1
CiteertitelJBa 2008/272
SamenvattingLast onder dwangsom. Redelijke verhouding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren (hierna: het college) [wederpartij], gelast binnen drie weken na het van kracht worden van dit besluit een einde te maken aan overtreding van artikel 27, eerste lid, van de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Het Wijde Blik 2004" - te weten dat op het perceel [locatie], te [plaats] (hierna: het perceel) in strijd met de daaraan gegeven bestemming (steiger)pontons worden opgeslagen - onder oplegging van een dwangsom van 7000,00 (zegge: zevenduizend euro) per week, tot een maximum van 70000,00 (zegge: zeventigduizend euro).
Pagina378-378
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200803380/1
CiteertitelJBa 2008/273
SamenvattingFictieve weigering. Onredelijk laat beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 april 2003 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college van gedeputeerde staten) op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Venlo (hierna: het college van burgemeester en wethouders) krachtens artikel 83 en 100a van de Wet geluidhinder (oud), bezien in samenhang met artikel 2 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen (oud), voor veertien woningen hogere grenswaarden vastgesteld voor de geluidbelasting vanwege de aanleg en reconstructie van de Erkenkamp, de Kruisstraat en de Roermondseweg te Tegelen, gemeente Venlo.
Pagina378-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200800850/1
CiteertitelJBa 2008/274
SamenvattingBeroep. Beperking beroepsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2007 heeft het college het door H.G.J. [appellant] gemaakte bezwaar tegen het besluit van 22 oktober 2003, waarbij aan [vergunninghouder] bouwvergunning is verleend voor het oprichten van een woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), voor zover hier van belang, opnieuw ongegrond verklaard. Voorts heeft het college bij besluit van 13 maart 2007 vrijstelling verleend voor het oprichten van de woning op het perceel.
Pagina379-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-12-2008, 200801959/1
CiteertitelJBa 2008/275
SamenvattingHoorplicht. Vernietiging besluit. Opnieuw horen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) aan de Vereniging tot instandhouding van het Praktijkonderwijs Leiden (hierna: de Vereniging Praktijkonderwijs) vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning eerste fase verleend voor het oprichten van een gebouw voor praktijkonderwijs op het perceel Boerhaavelaan 345 te Leiden (hierna: het perceel).
Pagina379-380
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5875
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-12-2008, 200802001/1
CiteertitelJBa 2008/276
SamenvattingHeroverweging. Verbod van reformatio in peius.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2007 heeft het college aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd vanwege het in strijd met voorschrift 2.9 van de milieuvergunning van 29 mei 2007 in werking hebben van een inrichting gelegen aan de [locatie] te [plaats].
Pagina380-380
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2008/
Pagina380-380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2008/
Pagina383-383
Artikel aanvragenVia Praktizijn