Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 15-11-2008
Aflevering 11
RubriekActualiteiten
TitelDe Spiro/Flamco leer is niet langer van toepassing op Europese octrooien
SamenvattingIn haar vonnis van 8 oktober 2008 in de zaak Boston Scientific/Expandable Grafts heeft de Haagse rechtbank geoordeeld dat de leer uit het Spiro/Flamco arrest van de Hoge Raad (9 januari 1996, BIE 1996, nr. 94) sinds de inwerkingtreding van het Europees Octrooiverdrag 2000 (EOV 2000) per 13 december 2007 'niet langer' van toepassing is op Europese octrooien.
Pagina408-408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
Samenvatting(knecht van twee meesters) Octrooigemachtigde had op grond van de Gedragsregels klager moeten meedelen, dat hij wegens een belangenconflict zijn werkzaamheden voor klager moest beëindigen; bij het bepalen van de op te leggen maatregel weegt mee dat het ontstaan van de situatie mede aan nalatigheid van klager te wijten is.
Pagina409-411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRaad van toezicht voor de octrooigemachtigden, 19-07-2007, ---
Samenvatting(knecht van twee meesters)

Octrooigemachtigde had op grond van de Gedragsregels klager moeten meedelen, dat wij wegens een belangenconflict zijn werkzaamheden voor klager moest beëindigen; bij het bepalen van de op te leggen maatregel weegt mee dat het ontstaan van de situatie mede aan de nalatigheid van klager te wijten is.
Pagina409-411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRaad van State, 18-06-2008, ---
Samenvatting(weigering 2e nieuwheidsonderzoek)

Niet in geschil is dat Octrooicentrum Nederland reeds een nieuwheidsonderzoek van het internationale type heeft uitgevoerd; octrooi is conform de aanvrage verleend; de schriftelijke weigering van Octrooicentrum Nederland om een tweede nieuwheidsonderzoek uit te voeren ten aanzien van dezelfde octrooiaanvraag kan niet worden geacht te zijn gericht op enig rechtsgevolg.

(Fornix Medical Systems Holding BV / Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens h.o.d.n. Octrooicentrum Nederland)
Pagina412-412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelHoge Raad, 11-07-2008, ---
Samenvatting(Diesel)

De vraag naar de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van de Spaanse rechter toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van Spanje als het land waarin de beslissing is gegeven; De HR stelt vragen aan het HvJEG over uitleg van het gemeenschapsrecht.

(Makro Zelfbedieningsgroothandel CV e.a. / Diesel Spa)
Pagina412-417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-08-2007, ---
Samenvatting(Eurotyre)

Een letterlijke vertaling van bepaalde waren in het Engels zal voor de Benelux weliswaar geen sterk merk opleveren, maar heeft niet tot gevolg dat een dergelijke aanduiding in alle gevallen ieder onderscheidend vermogen mist en daardoor ondeugdelijk zou zijn om als (onderdeel van een) merk te dienen; geen sprake van subjectieve bekendheid van deposant met het voorgebruik; door Euro-Tyre BV is voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de merkinschrijving door Eurotyre SA haar handelsnaam niet alleen in de regio Venlo gebruikte; verbod geldt derhalve niet voor het gebruik van de handelsnaam Euro-Tyre voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland.

(Euro-Tyre BV / Eurotyre SA voorheen genaamd Arc en Ciel SA e.a.)
Pagina417-424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Groningen, 23-05-2007, ---
Samenvatting(VWS)

Gegeven dat lettercombinatie ook door anderen wordt gebruikt, heeft nog niet tot gevolg dat het merk 'VWS' onderscheidend vermogen mist; geen sprake van gebruik van het merk voor soortgelijke waren of diensten; afbreuk aan de reputatie en aan onderscheidend vermogen van het merk niet aangetoond; registratie van domeinnaam die overeenkomt met merk van de maatschap levert op zich geen onrechtmatige daad.

(Versteeg Wigman Sprey / Martix BV).
Pagina424-427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Haarlem, 07-09-2007, ---
Samenvatting(Canei / Galilei)

Via Aldi wordt met medeweten van Herres product op de Nederlandse markt gebracht; moet als onrechtmatig handelen van Herres worden beschouwd indien het product van Herres inbreuk zou maken op merkrechten van Pernod; Herres maakt met naam, etiket en vorm van de fles van de Galilei wijn geen inbreuk; onvoldoende aannemelijk geworden dat sprake is van nabootsing.

(Pernod Ricard Italia Spa e.a. / Peter Herres- und Sektkellerei e.a.)
Pagina427-430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-02-2007, ---
Samenvatting(Sky Airlines)

Lastminuteturkije gebruikt domeinnaam voor dezelfde diensten als waarvoor merk van DTI is ingeschreven; DTI is dan ook gerechtigd om Lastminuteturkije het gebruik ervan te verbieden; dit geldt ook voor het gebruik van de domeinnaam als handelsnaam; het verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20, lid 1 sub b BVIE met het merk 'german sky airlines', moet te gering worden geacht om een daarop gebaseerd verbod te kunnen rechtvaardigen.

(GTI German Travel International GmbH e.a. / Lastminuteturkije.nl BV)
Pagina430-433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-05-2007, ---
Samenvatting(kinderkleding)

Bij alle drie ingeroepen BENGH onderwerpen van Paletti is sprake van een auteursrechtelijke beschermd werk en van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel; voor alle ontwerpen geldt dat de totaalindruk niet voldoende afwijkend is; dat er ook verschillen zijn aan te wijzen doet aan de auteursrechtelijke en Gemeenschapsmodelrechtelijke overeenstemmende totaalindruk onvoldoende af.

(Paletti Collections BV / Shoeby-Shop B.V. e.a)
Pagina433-438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 30-05-2007, ---
Samenvatting(boxershort)

Onvoldoende toegelicht waaruit de feitelijke bekendheid met het uit 1969 en 1976 stammende Spaanse gebruiksmodel in de Benelux volgt; het uiterlijk van tal van factoren wordt louter gedicteerd door de functionaliteit van het model en is noodzakelijk en onmisbaar voor de verkrijging van het technisch effect.

(NV Agerti SA / Itcon BV e.a.)
Pagina438-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelKantongerecht Haarlem, 04-07-2007, ---
Samenvatting(Tante Pietje)

De handelsnaam van verweerders wijkt slecht in geringe mate af van die van de verzoekster; bij publiek is verwarring tussen de - naar landelijke bekendheid strevende - horecaondernemingen te duchten, ook al zijn de ondernemingen op een afstand van 110 km van elkaar gevestigd; het feit dat verweerders door de Kamer van Koophandel waren gewaarschuwd voor de naam, is op zichzelf al een aanduiding dat verwarring te duchten.

(Kees en Kim Horeca Exploitatie BV h.o.d.n. Bistro Tante Pietje / Vof Tante Pietje e.a.)
Pagina441-442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank Utrecht, 21-02-2007, ---
Samenvatting(Zandbergen)

Onvoldoende gesteld of gebleken dat binnen de laatste 3 jaren voorafgaand het depot van het merk 'Zandbergen' van een gebruik als merk door Jan Zandbergen B.V. sprake is geweest; de enkele aanduiding met de naam 'Zandbergen' voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst; Ferdinand Zandbergen B.V. wist dat Jan Zandbergen B.V. de handelsnaam 'Jan Zandbergen' ten tijde van de inschrijving van het merk 'Zandbergen' binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt; in de gegeven omstandigheden is het doen inschrijven en deponeren van de enkele naam 'Zandbergen' door Ferdinand Zandbergen B.V. te kwader trouw geschied.

(Jan Zandbergen BV / Ferdinand Zandbergen BV)
Pagina442-445
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kwekersrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 27-02-2008, ---
Samenvatting(ras 'Miss Lucy')

Schadevergoeding toewijsbaar nu aannemelijk is dat de eiser door omzetverlies en druk op de prijzen schade heeft geleden; voor het vorderen van een redelijke vergoeding uit hoofde van art. 95 GKwVO is kwade trouw bij de verweerder, of verwijtbaarheid dan wel toerekenbaarheid anderzins, niet vereist.

(Petrus Mattheus Maria Hoff / Gerardus Hendricus Rudolfes Rooijakkers e.a.).
Pagina445-449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-02-2007, ---
Samenvatting(Stokke/Fikszo)

Geen beletsel voor toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de TRIPP TRAPP; beschermingsomvang houdt partijen verdeeld; de auteursrechtelijke bescherming betreft in het bijzonder de L-vorm van de TRIPP TRAPP; reeds hierom is de Bambino niet inbreukmakend op de TRIPP TRAPP.

(Stokke AS e.a. / Fikszo BV e.a.).
Pagina449-454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 19-09-2006, ---
Samenvatting(Bender/Palma c.s.)

De kenmerken die specifiek zouden zijn voor de Bonny-serie betreffen steeds keuzes die berusten op objectieve vereisten van technische of praktische aard, of zijn te algemeen om er een eigen, oorspronkelijke karakter aan toe te schrijven; daar waar zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen onderlinge afwijkingen kunnen worden aangebracht, zijn in meerdere opzichten verschillen aan te wijzen.

(Bender Delft BV / Palma Products vof e.a.).
Pagina454-456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 12-03-2007, ---
Samenvatting(rekensysteem)

Niet met voldoende zekerheid vast te stellen dat aan GRAS nieuwe elementen zijn toegevoegd op zodanige wijze dat GRAS moet worden gezien als een nieuw, oorspronkelijk werk; onvoldoende duidelijk geworden of de auteursrechten toekomen aan Metafoor als werkgever; voor het risico op verwarring zijn de verschillen tussen het woordmerk GRAS en het teken FRIS te groot; onvoldoende onderbouwd dat Buro Beeld c.s. evengoed een andere weg hadden kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid van het rekensysteem.

(Metaforum BV e.a. / Buro Beeld e.a.).
Pagina456-460
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Leeuwarden, 27-06-2007, ---
Samenvatting(Dragonfly/Who's that girl? kinderjurken)

Auteursrecht mede bedoeld om het uiterlijk van producten met een gebruiksfunctie te beschermen; stelling dat de vormgevingselementen van de Dragonfly door veelvuldig gebruik en grootste navolging tot een onbeschermde stijl zijn geworden niet bevredigend onderbouwd; de Who's that girl? jurk vertoont ten aanzien van bijna alle specifieke kenmerken zo'n grote gelijkenis met de Dragonfly dat inbreuk op het aan Lucy Loket toekomende auteursrecht moet worden aangenomen; verzoek conservatoir beslag komen te vervallen.

(Lucy Locket Ltd / Van der Meulen Sneek BV).
Pagina460-463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 14-06-2007, ---
Samenvatting(stemcomputers)

Een computerprogrammavoor het tellen van stemmen, het verwerken van verkiezingsuitslagen e.d. is een vorm van ondersteunend materiaal, dat niet gelijk gesteld kan worden met 'wetten, besluiten en verordeningen door de openbare macht uitgevaardigd', noch met rechterlijke uitspraken waarop art 11 Aw ziet; door stemcomputers aan het publiek ter beschikking te stellen om zijn stem te kunnen uitbrengen, maken de gemeenten de software niet openbaar; integrale openbaarmaking van de volledige ISS-programmatuur, met de mogelijkheid van downloaden, kan, mede gelet op de belangen van eiseres, niet worden beschouwd als een proportioneel middel voor het verwezenlijken van de gewenste transparantie.

(Bureau voor Verkiezingsuitslagen BV / Stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' e.a.).
Pagina464-467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 13-12-2006, ---
Samenvatting(Videojet/Clever)

Om vast te stellen of sprake is van verveelvoudiging moet worden beoordeeld of de totaalindruk van het beweerdelijk inbreukmakende werk overeenkomt met die van het eerdere werk; de totaalindruk is, globaal beoordeeld, een andere; niet nodig dat product verschilt op alle punten waarop dat, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, mogelijk zou zijn; niet gesteld of gebleken dat Videojet zich op een gedeponeerd merk kan beroepen.

(Videojet Technologies BV / Clever-CPL BV e.a.).
Pagina467-469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Diversen
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 01-07-2008, ---
Samenvatting(Container Centralen/Schalkoort)

Verzoek afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop.

(Leo Schalkoort Beheer BV e.a / Container Centralen AmbA e.a.).
Pagina469-475
Artikel aanvragenVia Praktizijn