Rechtspraak Sociale Verzekeringen

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Rechtspraak Sociale Verzekeringen
Datum 15-01-2009
Aflevering 1
RubriekArbeidsongeschiktheid
TitelCentrale Raad van Beroep, 19-09-2008, 06/5534 WAO
CiteertitelRSV 2009/1
SamenvattingSchatting - HRV-meting - relatie met WAO-systematiek
Samenvatting (Bron)Herziening WAO-uitkering. Welke waarde moet aan resultaten van een Heart Rate Variability (HRV) meting worden toegekend? Toont HRV-meting burn-out aan? Therapie? Juiste beperkingen in acht genomen?
Pagina5-7
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BF2265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsongeschiktheid
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-09-2008, 07/1179 WAO
CiteertitelRSV 2009/2
SamenvattingInkomstenkorting - keuze maatman
Samenvatting (Bron)Terugvordering WAO-uitkering. Bij een inkomstenkorting over een bepaalde periode moet worden uitgegaan van de maatman zoals die is gehanteerd bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid over diezelfde periode.
Pagina7-8
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BF4328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsongeschiktheid
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-12-2008, 06/3585 WAO + 06/4408 WAO
CiteertitelRSV 2009/3
SamenvattingResterende verdiencapaciteit - CBBS - herenquête functies
Samenvatting (Bron)CBBS als ondersteunend systeem in beginsel rechtens aanvaardbaar; systeem normaalwaarden en wijze her-enquêteren functies acceptabel: In aansluiting aan enkele eerdere uitspraken van de Raad over het CBBS systeem, ziet de Raad in de op basis van het rapport CBBS en black box van september 2005 geuite kritiek, geen redenen om het CBBS als ondersteunend systeem niet aanvaardbaar te achten. De LJN vindplaatsen van de eerdere uitspraken zijn: CBBS-1 LJN: AR4719, CBBS-2 LJN: AU9971, CBBS-3 LJN: AZ9153, CBBS-4 LJN: BC3237, CBBS-5 LJN: BC4826. De kritiek op de hantering van zogenoemde normaalwaarden treft geen doel. Met betrekking tot de problematiek rond de zogenoemde non-matching van belastbaarheid en belastingaspecten verwijst de Raad naar zijn eerdere jurisprudentie. Met betrekking tot de signalering dat niet alle functies die in het CBBS zijn opgenomen voor het invoeren daarvan opnieuw zijn geherenquêteerd heeft de Raad overwogen, dat dit niet betekent dat de wijze waarop de belasting van deze functies in het CBBS is opgenomen niet deugdelijk is. Op basis van de gegevens van de functies die zijn verzameld toen het FIS nog het vigerende systeem was, was het Uwv goed in staat om via een conversie van die gegevens naar het door het CBBS vereiste model, de functies adequaat beschreven in het CBBS op te nemen. Dat dit geleidelijk is gebeurd, zodat niet onmiddellijk alle functies in het CBBS konden worden opgenomen, betekent niet dat de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid van verzekerden in de beginfase van het CBBS zonder meer onjuiste uitkomsten heeft geleid. Geleidelijk aan is een groot aantal functies in het CBBS opgenomen en opnieuw feitelijk onderzocht. Daarbij geldt dat uit de in de dossiers beschikbare CBBS informatie steeds blijkt op welk moment de functie laatstelijk is geactualiseerd.
AnnotatorE.J.S. van Daatselaar
Pagina8-14
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BG5758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsongeschiktheid
TitelCentrale Raad van Beroep, 03-10-2008, 07/805 WAZ
CiteertitelRSV 2009/4
SamenvattingMedisch arbeidsongeschiktheidscriterium - betekenis neuro-psychologisch onderzoek - vastgestelde cognitieve tekorten - medisch-specialistisch rapport
Samenvatting (Bron)Intrekking WAZ-uitkering. Geschikt voor maatgevende arbeid? Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium. Betekenis neuro-psychologisch onderzoek. Vastgestelde cognitieve tekorten dienen in een medisch-specialistisch rapport te zijn herleid naar medisch vastgestelde stoornissen. Persoonskenmerken en copingmechanismen.
AnnotatorJ.R. Beukema
Pagina14-17
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BF6777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekosten
TitelCentrale Raad van Beroep, 27-08-2008, 07/1791 ZFW
CiteertitelRSV 2009/5
SamenvattingFarmaceutische hulp - TNF-a blokkerende middelen - Humira - bijzondere omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Overgangsrecht Zfw-Zvw, procesbelang. Aanspraak op de verstrekking van Humira en geen sprake is van een afgesloten, in het verleden liggende periode.
Pagina18-22
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BF0927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekosten
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-10-2008, 07/2482 AWBZ
CiteertitelRSV 2009/6
SamenvattingTOG - Syndroom van Asperger - interne uitvoeringsrichtlijn SVB - medische beoordeling.
Samenvatting (Bron)Afwijzing aanvraag tegemoetkoming kosten tbv van een thuiswonend kind met Syndroom van Asperger. Uitleg en toepassing Richtlijn SVB. Juistheid vaststelling punten categorie verzorging en categorie oppassing.
Pagina22-24
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BF7035
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal
TitelEuropees Commité Sociale rechten, 23-09-2008, 47/2008
CiteertitelRSV 2009/7
SamenvattingOntvankelijkheid klacht Defence for Children International Nederland namens Defence for Children International

(Defence for Children International / Nederland)
AnnotatorG.J. Vonk
Pagina25-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-09-2008, 07/3621 WWB
CiteertitelRSV 2009/8
SamenvattingWijziging gezinssituatie - niet adequate reactie op melding wijziging - bijzondere omstandigheden om af te wijken van terugvorderingsbeleid
Samenvatting (Bron)Herstel aanvankelijke omissie, door alsnog herzieningsbesluit te nemen, is toegestaan. Heffingskorting. Terugvordering. Bijzondere omstandigheden op grond waarvan van beleid moet worden afgeweken.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman , G. Hoogeveen
Pagina30-34
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BF4613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-10-2008, 07/1800 WWB + 07/1802 WWB
CiteertitelRSV 2009/9
SamenvattingVoortgezet verblijf op camping in België na woningbrand - na vier weken geen recht meer op bijstand - aanleiding voor onderzoek naar aanwezigheid zeer dringende redenen
Samenvatting (Bron)Gegrondverklaring bezwaar, gevolgd door intrekking bijstand op andere grond, te weten dat betrokkenen langer dan vier weken verblijf hielden in het buitenland. Door nieuwe afwijzingsgrond overvallen?Uit verslag hoorzitting blijkt van niet. Noodzaken zeer dringende redenen tot verlenen bijstand? Bestuursorgaan heeft onvoldoende onderzoek gedaan.
AnnotatorM.J.H. Merken
Pagina34-36
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BG1898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-10-2008, 07/6535 WWB
CiteertitelRSV 2009/10
SamenvattingGezamenlijke huishouding - intrekking bijstand geen punitieve sanctie - uitzonderingsgroepen 2e graads bloedverwanten met zorgbehoeften WWB en hulpbehoevende AOW pensioengerechtigden - ongelijke behandeling?
Samenvatting (Bron)Gezamenlijke huishouding. Geen punitieve of bestraffende sanctie maar als een op herstel gerichte maatregel, omdat daarmee wordt beoogd de toekenning van bijstand aan een belanghebbende die volgens het bijstandverlenend orgaan geen zelfstandig subject van bijstand (meer) is, geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. Verklaring appellante. Huisbezoek. Geen sprake van hulpbehoevendheid.
AnnotatorD. Ahmed
Pagina36-40
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BG3682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelRechtbank Arnhem, 08-10-2008, AWB 07/5115
CiteertitelRSV 2009/11
SamenvattingMaatregel - niet verder meewerken aan traject - dwangarbeid of verplichte arbeid - verwijtbaarheid
Samenvatting (Bron)Verlaging van de bijstandsuitkering van eiser wegens het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een door het college aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling (gesubsidieerde arbeid). Geen sprake van dwangarbeid, aangezien de dreiging met een maatregel niet zo zwaar is dat daardoor (psychische) dwang ontstaat om het werk te blijven verrichten. Ook geen sprake van verplichte arbeid, aangezien eiser niet gedurende langere tijd werkzaamheden had moeten verrichten waarvan volstrekt duidelijk was dat deze voor hem geen enkele positieve invloed op re-integratie in het reguliere arbeidsproces zouden kunnen hebben. Beroep op artikel 4 EVRM en artikel 8 IVBPR kan derhalve niet slagen. Weigering medewerking is niet verwijtbaar, omdat het college eiser niet zonder meer naar het Trainingscentrum kon sturen zonder dat naar zijn individuele situatie is gekeken. Beroep wordt gegrond verklaard.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
Pagina40-49
UitspraakECLI:NL:RBARN:2008:BF7284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-11-2008, 07/2286 WWB
CiteertitelRSV 2009/12
SamenvattingOpheffing opschorting recht op bijstand - procesbelang
Samenvatting (Bron)Opschorting bijstand. Procesbelang. De enkele omstandigheid dat betrokkene aan het dwangmiddel van opschorting gevolg geeft door zijn verzuim te herstellen, waarna de opschorting wordt opgeheven, kan niet leiden tot de conclusie dat zijn belang bij een inhoudelijke behandeling van zijn bezwaar tegen de opschorting verloren is gegaan. Een andere opvatting zou te zeer afbreuk doen aan de effectiviteit van de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep. De betrokkene zou dan immers, om een inhoudelijke beslissing op het bezwaar te kunnen verkrijgen, genoodzaakt zijn de hem geboden herstelmogelijkheid ongebruikt te laten en daarmee zijn recht op bijstand op het spel te zetten.
AnnotatorD.A. Ahmed
Pagina49-51
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BG4603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijstand
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-11-2008, 07/2467 WWB + 07/2601 WWB
CiteertitelRSV 2009/13
SamenvattingFinanciële transacties en transacties van auto's - schending inlichtingenverplichting als gevolg waarvan recht op bijstand niet is vast te stellen - onrechtmatige verkregen bewijs? - geen schending inlichtingenverplichting met betrekking tot maanden waarin geen transacties zijn uitgevoerd
Samenvatting (Bron)Financiële transacties. Registratie van autokentekens op zijn naam. Intrekking en terugvordering bijstand. Afwijzing aanvraag.
AnnotatorA. Brouwer
Pagina51-54
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BG4765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStudiefinanciering
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-11-2008, 07/6271 WSF
CiteertitelRSV 2009/14
SamenvattingLoskoppeling - ernstig en structureel conflict
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om bij de toekenning van een aanvullende beurs geen rekening te houden met het inkomen van zijn vader (de zogenoemde ont- of loskoppeling). Geen sprake van een langdurig ernstig verstoorde verhouding in de zin van de wet. Daarvoor is vereist een zodanig fundamentele en structurele verstoring van de relatie tussen ouder en kind, dat ontkoppeling de enige weg is, zoals in gevallen waarbij ernstig fysiek en/ of geestelijk geweld een rol heeft gespeeld.
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BG4559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBeroepsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-10-2008, 07/4672 WWB
CiteertitelRSV 2009/15
SamenvattingWijzigingsbesluit - intrekking - terugvordering - omvang beroep - geen terugwijziging
Samenvatting (Bron)De artikelen 6:18 en 6:19 Awb worden van toepassing geacht op een besluit waarbij, hangende beroep tegen intrekking van bijstand, de intrekkingsperiode wordt gewijzigd en tevens een primair terugvorderingsbesluit wordt genomen. Regie-functie, verwijzing.
AnnotatorR. Stijnen
Pagina56-60
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BG1907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBeroepsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-11-2008, 07/3062 WWB
CiteertitelRSV 2009/16
SamenvattingAankondiging terugvordering met bezwaarclausule - kosten rechtsbijstand in bezwaar en beroep
Samenvatting (Bron)Met betrekking tot vergoeding van in bezwaar gemaakte kosten is van belang dat ingevolge artikel 7:15, tweede lid, van de Awb daarop recht bestaat indien het besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Van herroeping van een primair besluit is hier geen sprake.
Pagina60-62
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BG3663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBeroepsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 25-11-2008, 08/1694 WWB
CiteertitelRSV 2009/17
SamenvattingWraking - behandeling verzoek tot wraking ter zitting, horen van verzoeker en uitspreken beslissing op het verzoek tot wraking in het openbaar - doorbreking appelverbod
Samenvatting (Bron)Wraking, behandeling verzoek tot wraking ter zitting, horen van verzoeker en uitspreken beslissing op het verzoek tot wraking in het openbaar. Doorbreking appelverbod.
Pagina62-64
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BG5547
Artikel aanvragenVia Praktizijn