Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 23-01-2009
Aflevering 1
TitelBurgerplichten en burgerlasten in het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2009, 1
SamenvattingBurgerplichten staan de laatste tijd midden in de politieke belangstelling. Maar wat zijn burgerplichten nou precies? Is het - met name in het perspectief van de beginselen van de democratische rechtsstaat - zinvol te onderscheiden van andere (rechts)plichten van burgers ten opzichte van het bestuur? Hoe moeten we de rechtsontwikkeling in dat licht beoordelen? Op deze vragen gaat de auteur in.
Auteur(s)S.E. Zijlstra
Pagina1-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFiscaal recht versus bestuursrecht: nu is de tijd om bruggen te slaan
CiteertitelNTB 2009, 2
SamenvattingOp 3 oktober 2008 hield de VAR-Vereniging voor bestuursrecht een studiemiddag over het fiscaal procesrecht. De auteur doet verslag van de interessante voordrachten en leuke discussies waaruit bleek dat fiscalisten en bestuursjuristen in een eigen wereld leven, maar dat deze werelden steeds meer met elkaar verweven raken.
Auteur(s)T.J. Poppema
Pagina10-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelDe overheid als belanghebbende in strafzaken?!
CiteertitelNTB 2009, 3
SamenvattingIn een strafprocedure staat de vraag centraal of datgene wat de verdachte in de tenlastelegging wordt verweten strafbaar is en of kan worden bewezen verklaard dat hij zich daaraan schuldig heeft gemaakt. Het geding speelt zich af tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte. Wanneer er sprake is van een benadeelde partij, dan kan deze zich in het strafproces voegen (art. 51a Sv). In het geval de overheid door strafbaar handelen schade heeft geleden, staat ook de overheid vrij van deze mogelijkheid gebruik te maken. In dat geval heeft de overheid er belang bij dat de strafbaarheid van het handelen van de betrokken verdachte wordt vastgesteld. Is dat eenmaal gebeurd, dan kan de rechter een vordering tot schadevergoeding toewijzen.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelSchadevergoeding (w.o. onrechtmatige overheidsdaad)
CiteertitelNTB 2009, 4
SamenvattingSoms lijkt het er op dat de overheidsaansprakelijkheidsrecht niet veel meer is dan procesrecht. Dat is in verregaande mate het gevolg van de omstandigheid dat de Nederlandse wetgever het stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid zodanig heeft vormgegeven dat de verschillende rechters rechtsbescherming bieden tegen de overheid. De afstemming van de verschillende rechterlijke competenties vergt veel inspanningen en leidt tot tal van problemen. Iedereen lijkt het er wel over eens te zijn, dat de huidige situatie onbevredigend is. Minder eenstemmigheid bestaat over de te kiezen oplossing voor de bestaande problemen. Zeer kort samengevat staan de 'polderaars' tegenover de radicalen.
Auteur(s)B.P.M. van Ravels
Pagina16-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Bijeenkomsten
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2009,
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn