Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 28-01-2009
Aflevering 1
RubriekOpinie
TitelDe Sanctieladder
CiteertitelM en R 2009/1, nr.
SamenvattingDe universiteit van Leiden heeft recent onderzoek gedaan naar de straftoemeting bij milieudelicten. De uitkomst is dat er vooral geldboetes worden opgelegd. Ik vind die uitkomst teleurstellend. Dit doet geen recht aan de strafdoelen die bij de handhaving van het milieurecht dienen te gelden. Het strafrecht moet niet alleen de (rechts)ordening handhaven, eerst en vooral dienen de (onderliggende) rechtsgoederen, zoals het milieu en in mindere mate de marktwerking, te worden beschermd. Aan de hand van het denkmodel dat ik de 'sanctieladder' noem, zal ik uiteenzetten hoe in mijn ogen de strafrechter bij het opleggen van een sanctie te werk zou moeten gaan.
Auteur(s)A. de Lange
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Bouwstoffenbesluit is niet meer, leve het Besluit Bodemkwaliteit !?
CiteertitelM en R 2009/1, nr.
SamenvattingOp 1 juli 2008 is het doek voor het bekritiseerde Bouwstoffenbesluit gevallen en per dezelfde datum is het Besluit bodemkwaliteit volledig in werking getreden. In dit artikel wordt het Besluit bodemkwaliteit in grote lijnen beschreven en wordt nagegaan of de wijzigingen ten opzichte van het Bouwstoffenbesluit ook daadwerkelijk verbeteringen zijn.
Auteur(s)H.H. Luigies
Pagina2-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelBeste Beschikbare Technieken en stortplaatsen
CiteertitelM en R 2009/1, nr.
SamenvattingHet NA-zorgmodel (Natural Attenuation) is een nieuwe technologie waarvoor gťťn waterdichte bovenafdichting nodig is. Gekeken wordt of de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving de toepassing van het NA-zorgmodel naast de huidige techniek mogelijk maken.
Auteur(s)M.J. Huijbers
Pagina8-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2009/1, nr.
SamenvattingAfval - Ammoniak - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Externe veiligheid - Kernenergie - Lucht - Luchtvaart - MER - Milieu - Natuur - Ruimte - Steun - Stoffen - Vis - Water.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina11-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2009/1, nr.
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelBoeken
CiteertitelM en R 2009/1, nr.
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2009/1, nr.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina17-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2009/1, nr.
Pagina18-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEG Milieuwet- en regelgeving
TitelEG Milieuwet- & regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2009/1, nr.
Pagina19-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 09-09-2008, 01495/07 E
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 1K
SamenvattingTuin in dit geval een 'veld'.
Samenvatting (Bron)Conclusie AG: Onder de term "veld" i.d.z.v. art. 1 van de Flora- en faunawet dient te worden verstaan "een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein". Blijkens de gebezigde bewijsmiddelen heeft het Hof o.m. vastgesteld dat er op het totale boscomplex, waarvan het terrein waarop verdachte zich bevond deel uitmaakt, diverse beschermde inheemse diersoorten voorkomen waaronder wilde zwijnen, reeŽn en edelherten. Voorts heeft het Hof vastgesteld dat ook op het hiervoor bedoelde terrein wel eens wilde zwijnen komen en dat het op dat terrein mogelijk was m.b.v. de kastval - ook van het totale boscomplex afkomstige - beschermde dieren te vangen. Uit e.e.a. volgt, dat er kan worden gesproken van een voor de jacht geschikt terrein, en dus van een "veld" i.d.z.v. de Flora- en faunawet. HR: 81 RO.
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BF0079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof Amsterdam, 26-09-2008, 23-005742-07
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 2K
SamenvattingMilieuvervuiling vanuit mobiele screeningunits.
Samenvatting (Bron)Veroordeling van stichting wegens het illegaal lozen van verontreinigd fotografisch afvalwater vanuit op locatie geplaatste oplegger voor bevolkingsonderzoek borstkanker, meermalen gepleegd.
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BF7385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-11-2008, 20-003809-04 OWV
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 3K
SamenvattingOntneming in milieustrafzaak.
Samenvatting (Bron)milieustrafrecht, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ex art 36e Sr. Opbrengst en kosten van veroordeelde (een transportbedrijf) i.v.m. het vervoeren en storten van 'tarragrond' naar en op percelen afnemende agrariŽrs. Wegens schending art 6 EVRM wordt geschatte voordeel verlaagd met 10 procent.
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2008:BG4643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-10-2008, 200707345/1
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 4K
SamenvattingLozing (overtreding) door bluswerkzaamheden van de brandweer is toe te rekenen aan bedrijf waar brand is uitgebroken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2006 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta (hierna: het dagelijks bestuur) zijn beslissing om op 6 september 2006 bestuursdwang toe te passen ter zake van het zonder vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) en artikel 4, eerste lid, aanhef en onder c, van het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: het Uitvoeringsbesluit) in het oppervlaktewater brengen van verontreinigd bluswater op schrift gesteld. Daarbij heeft het dagelijks bestuur beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CZL Tilburg B.V. (hierna: CZL) komen.
Pagina25-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF8999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-10-2008, 200706883/1
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 5K
SamenvattingKennisgeving in uitsluitend bladen die alleen bij abonnees worden bezorgd is niet in strijd met Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2007, no. 2006/37819, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor een veehouderijbedrijf aan de [locatie] te [plaats].
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF8948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 22-10-2008, 200707427/1
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 6K
SamenvattingIn ontgrondingsvergunning mag worden vastgelegd onder welke voorwaarden ontgronding moet worden beŽindigd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2007, kenmerk 5.2/2007010655, heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zandzuigbedrijf Gasselte B.V. (hierna: Gasselte B.V.) een vergunning verleend voor het ontgronden van een terrein in de gemeente Aa en Hunze, kadastraal bekend gemeente Gasselte, sectie E, nummers 94, 101, 440, 535, 538, 558, 559 en 1532 (alle gedeeltelijk), plaatselijk bekend Gasselterveld.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 22-10-2008, 200708270/1
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 7K
SamenvattingBeperking doorzet LPG om gevaarsrisicocontour te verkleinen is in beginsel in het belang van de bescherming van het milieu en kan aldus worden gebaseerd op artikel 8.23, eerste lid, Wm. Wijziging jurisprudentie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 1 augustus 1994 aan [vergunninghoudster] verleende milieuvergunning voor een inrichting voor onder meer de verkoop van motorbrandstoffen inclusief LPG op het perceel [locatie] te [plaats], gewijzigd. Dit besluit is op 19 oktober 2007 ter inzage gelegd.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200802355/1
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 8K
SamenvattingVan toepassing worden van een AMvB op grond van artikel 8.40 Wm leidt slechts onder omstandigheden tot verval van de milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven (hierna: het college) aan [vergunninghouders] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een loonwerkersbedrijf en veehouderij aan de [locatie] te [plaats].
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 06-11-2008, C-405/07 P
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 1
SamenvattingRoetfilters, once again.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 november 2008. # Koninkrijk der Nederlanden tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Hogere voorziening - Artikel 95, lid 5, EG - Richtlijn 98/69/EG - Maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen - Afwijkende nationale bepaling waarmee vooruit wordt gelopen op verlaging van communautaire grenswaarde voor deeltjesemissie door bepaalde nieuwe voertuigen met dieselmotor - Weigering van Commissie - Specificiteit van probleem - Zorgvuldigheids- en motiveringsplicht. # Zaak C-405/07 P.
AnnotatorJ. Jans
Pagina27-31
UitspraakECLI:EU:C:2008:613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-07-2008, 104.003.258
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 2
SamenvattingVerzoek om schadevergoeding voor bouwkundige meerkosten
a.g.v. een grondwaterverontreiniging onder het naastgelegen terrein afgewezen.

(Bouwbedrijf Midrecht B.V. e.a. / de Staat der Nederlanden).
Samenvatting (Bron)Van hinder in de zin van artikel 5:37 BW is onder meer sprake in geval van het verspreiden van geluid, trillingen, stank, rook of (chemische) gassen, stof, bomen, struiken, zaden en dergelijke, dieren, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun en brand- en ontploffingsgevaar. Hoewel deze opsomming volgens de parlementaire geschiedenis bij artikel 5.1.2 lid 1 Ontwerp Meijers (de voorloper van artikel 5:37 BW) niet limitatief is, is door de koppeling aan artikel 6:162 BW wel duidelijk aan welke gevallen de wetgever heeft gedacht, namelijk aan gevallen waarbij ernstige overlast wordt veroorzaakt waar derden hinder van ondervinden. De hinder die Midreth stelt te ondervinden van de grondwaterverontreiniging op het terrein van de Kromhoutkazerne zoals weergeven onder rov. 4.6, is naar het oordeel van het hof niet als hinder in de zin van genoemde wetsbepaling te beschouwen. De Staat verspreidt niets richting het perceel van Midreth, noch onthoudt zij licht of lucht of wat dies meer zij aan dit perceel. De verontreiniging op het terrein van de Kromhoutkazerne verspreidt zich zonder bouwactiviteiten of grondwateronttrekking immers niet in de richting van het perceel van Midreth, zodat niet kan worden gezegd dat de Staat hinder veroorzaakt. Nu de verontreiniging op het terrein van de Kromhoutkazerne op zichzelf geen overlast toebrengt aan derden en van het toebrengen van hinder in de zin van artikel 5:37 BW derhalve geen sprake is, kan in het midden blijven in hoeverre het bouwen van de parkeergarage als normaal gebruik van de grond beschouwd dient te worden, zoals Midreth stelt.
AnnotatorJ.H. Meijer
Pagina31-35
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BG1508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-11-2008, 20-004184-07
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 3
SamenvattingVerbranden van dennentakken/ looftakken in een afvalton/ olievat.
Samenvatting (Bron)Milieustrafrecht, verbranden dennentakken/looftakken in afvalton/olievat. 1. hof: hout is i.c. een afvalstof. 2. verdachte heeft het hout zelf niet verbrand, maar is - gelet op f&o - wel als medepleger aan te merken. 3. verklaring verdachte dat het hout ter verwarming in een buitenkachel is verbrand, schuift het hof als volstrekt onaannemelijk terzijde. 4. beroep op de uitzonderingsbepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening (buitenkachel = 'sfeervuur') faalt.
Pagina35-38
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2008:BG4640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Groningen, 28-10-2008, AWB 07/1173
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 4
SamenvattingEvenementenvergunning voor een circus ten ontrechte geweigerd vanwege het welzijn van (de circus-) dieren. APV in strijd met Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren.
Samenvatting (Bron)Weigering evenementenvergunning aan circus te verstrekken omdat de burgemeester het houden en gebruiken van wilde dieren in een circus strijdig acht met het dierenwelzijn. De rechtbank oordeelt dat er, ten behoeve van het dierenwelzijn, geen aanvullende bevoegdheid op gemeentelijke niveau bestaat voor het geven van regels voor circusvoorstellingen. De weigering kon daarom niet geschieden op grondslag van een regel over dierenwelzijn in de Algemene Plaatselijke Verordening.
Pagina38-40
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2008:BG1703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200606822/1
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 5
SamenvattingVliegveld Maastricht: luchtkwaliteit en natuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 december 2004, kenmerk DGL/04.u02917, heeft verweerder sub 1, in overeenstemming met de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de aanwijzing voor het luchtvaartterrein Maastricht vastgesteld (hierna: A-besluit).
AnnotatorJ. Verschuuren
Pagina40-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 30-07-2008, 200706132/1
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 6
SamenvattingM.e.r.: eerste ruimtelijke besluit, doorwerking; bescherming leefgebieden van weidevogels niet gewaarborgd via spoor ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Frysl‚n (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Leeuwarden (hierna: de raad) bij besluit van 18 december 2006 vastgestelde bestemmingsplan "De Zuidlanden, plandeel Techum (2006)".
AnnotatorK. Bastmeijer
Pagina43-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD8871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200608226/1
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 7
SamenvattingGemengd bestemmingsplan: plan-m.e.r. of besluit-m.e.r.; verwerking m.e.r.-plicht; alternatievenonderzoek; doorwerking; overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hoorn (hierna: de raad) bij besluit van 31 januari 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Bangert en Oosterpolder".
AnnotatorK. Jesse
Pagina48-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200702756/1
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 8
SamenvattingPrejudiciŽle vragen over openbaarheid proefvelden genetisch gemodificeerde organismen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht "Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH" (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: het Besluit) verleend voor kleinschalige veldwerkzaamheden met de genetisch gemodificeerde maÔslijn NK603 in de gemeenten Haaksbergen, Venray en Werkendam. Dit besluit is op 28 maart 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina56-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-09-2008, 200708485/1
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 9
SamenvattingBevoorraden tanks noodzakelijke voorwaarde voor functioneren oliedepot: organisatorische samenhang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden (hierna: het college) vastgesteld dat de verontreiniging bij het oliedepot op de locatie Snekertrekweg 89 te Leeuwarden een geval van ernstige bodemverontreiniging betreft, waarvan spoedige sanering niet noodzakelijk is.
AnnotatorJ. van den Broek
Pagina61-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF0947
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200707741/1
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 10
SamenvattingEťn geval kan bestaan uit ernstige en niet ernstige verontreiniging; productieproces niet beperkt uitleggen; zeggenschap doorslaggevend voor organisatorische samenhang.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 november 2007 heeft Stichting Bodemsanering NS beroep ingesteld tegen het uitblijven van een besluit omtrent de ernst van de bodemverontreiniging op het voormalige NS-emplacement Grouw-Irnsum.
AnnotatorJ. van den Broek
Pagina62-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200707747/1
CiteertitelM en R 2009/1, nr. 11
SamenvattingLozing afvalwater, hergebruik restwarmte en energie-efficiency, iedere lozing is een onderdeel waartegen zienswijzen moeten worden ingediend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2007 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de staatsecretaris) de bij besluit van 6 juni 1989 aan de rechtsvoorganger Reliant van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nuon Power Generation B.V. (hierna: Nuon) verleende vergunning als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: Wvo) ingetrokken. Bij hetzelfde besluit is een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, van de Wvo verleend voor een periode van tien jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning van kracht wordt, voor het lozen met behulp van een werk van afvalwater afkomstig van de elektriciteitscentrale Hemweg, gelegen aan de Petroleumhaven 1 te Amsterdam, op de Adenhaven, de Ashaven, de Jan van Riebeeckhaven, het koelwaterkanaal en het kortsluitkanaal, alsmede voor het op een andere wijze dan met behulp van een werk brengen van afvalstoffen, verontreinigde stoffen en/of schadelijke stoffen, op de Adenhaven en de Jan van Riebeeckhaven. Dit besluit is op 4 oktober 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorH. van Rijswick
Pagina65-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3423
Artikel aanvragenVia Praktizijn