Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 29-01-2009
Aflevering 1
TitelTen geleide
CiteertitelTBR 2009/1, p. 2-2
SamenvattingNa ruim 40 jaar de redactie te hebben gevoerd over het (gele) tijdschrift bouwrecht heeft het Instituut voor Bouwrecht in 2007 het besluit genomen om in eigen beheer het Tijdschrift voor Bouwrecht uit te gaan geven. De eerste jaargang (2008) van dit tijdschrift is inmiddels een feit met een oogst van ruim 1100 pagina's aan wetenswaardige literatuur, jurisprudentie en andere informatie op het gebied van bouwrecht. Terugkijkend op dit 'eerste jaar' wil ik, mede namens de redactieraad, u als abonnee van dit tijdschrift bijzonder hartelijk danken voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld.
Auteur(s)R.W.M. Kluitenberg
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe beheersverordening; Jaarrede van de Voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 26 november 2008 te Amsterdam
CiteertitelTBR 2009/2, p. 3-10
SamenvattingSinds 1 juli van dit jaar leven wij onder de nieuwe Wro. Daarvan hebt u wellicht nog weinig gemerkt. Dat hoeft niet aan uw opmerkzaamheid te liggen, want dat is vermoedelijk het gevolg van het overgangsrecht en van drempelvrees bij gemeenten en provincies om van de mogelijkheden van de nieuwe wet gebruik te maken. Nieuwe mogelijkheden zijn er genoeg. Ik denk aan regels over grondexploitatie, aan inpassingsplannen, projectbesluiten nieuwe stijl, provinciale planologische verordeningen en bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen algemene regels voor de ruimtelijke ordening. Ik denk ook aan een nieuw instrument: de beheersverordening. Aan dat onderwerp wil ik dit jaar mijn jaarrede graag wijden. De vraag die ik centraal wil stellen luidt: in welke gevallen kan een gemeente een beheersverordening gebruiken en wat zou de inhoud van zo'n verordening kunnen zijn?
Auteur(s)P.J.J. van Buuren
Pagina3-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Gebruiksbesluit: een inleiding
CiteertitelTBR 2009/3, p. 11-18
SamenvattingOp 1 november is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking getreden. Met dat besluit zijn de voorschriften van de gemeentelijke bouwverordeningen over het brandveilig gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen landelijk geüniformeerd. In het navolgende worden de wettelijke context, de inhoud en de juridische doorwerking van die voorschriften op hoofdlijnen beschreven. Tevens wordt ingegaan op de implementatie en de verwachte verdere ontwikkeling van het Gebruiksbesluit.
Auteur(s)J. in 't Hout
Pagina11-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet bepalen van de inbrengwaarde bij het toepassen van de Afdeling Grondexploitatie Wro
CiteertitelTBR 2009/4, p. 20-24
SamenvattingEen onderdeel van de per 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening is Afdeling 6.4 Grondexploitatie. Deze afdeling ziet op:
- kostenverhaal: het door het sluiten van overeenkomsten, dan wel door het heffen van exploitatiebijdrage, ten laste van een locatie brengen van alle (in het Besluit ruimtelijke ordening opgesomde) grondexploitatiekosten;
- verevenen: door de grondexploitatiekosten van een exploitatiegebied te verdelen over de vierkante meters van het plan;
- het stellen van locatie-eisen door het voorschrijven van (o.a.) te realiseren woningbouwcategorieën, fasering en kwaliteitseisen aan de openbare ruimte.
Auteur(s)C.A.C. Frikkee , P.S.A. Overwater , J.W. Santing
Pagina20-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet katholieke kerkgebouw in juridisch perspectief
CiteertitelTBR 2009/5, p. 25-31
SamenvattingHet afgelopen jaar (2008) was uitgeroepen tot het haar van het religieus erfgoed. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels niet meer uitsluitend kerkelijke kringen maar breder wordt nagedacht over een ingewikkeld thema: de herbestemming van kerkelijke gebouwen.
Auteur(s)P.M.M. Stassen
Pagina25-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnderhandse gunning onder de nieuwe Rechtsbeschermingsrichtlijn: introductie van een 'best practice'
CiteertitelTBR 2009/6, p. 32-35
SamenvattingVan 28 tot en met 30 augustus 2008 vond de derde editie van het tweejaarlijkse International Public Procurement Conference (IPPC) plaats. Na eerdere edities in Florida (2004) en Rome (2006) werd de IPPC dit jaar in Amsterdam georganiseerd. Zij speelde zich met name af in het Felix Merites gebouw aan de Keizersgracht. De organisatie was in handen van PIANOo, NEVI en Rijkswaterstaat en de conferentie werd geleid door Jan Telgen (hoogleraar Inkoopmanagement en Besliskunde aan de Universiteit Twente). Het congres kende circa 270 deelnemers, afkomstig uit 43 verschillende landen.
Auteur(s)M.M. Fimerius , J.M. Hebly
Pagina32-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op 'Erfpacht: de prijs van het recht' van mr.drs. P.A. de Hoog, TBR 2008/120
CiteertitelTBR 2009/7, p. 36-40
SamenvattingHet is bekend dat erfpachters vaak voor problemen worden gesteld wanneer de periodiek te betalen canon wordt herzien. Dat speelt vooral bij heruitgifte en verlenging. De Hoog heeft aandacht gevraagd voor deze problemen en een voorstel gedaan tot wijziging van titel 5.7 BW. Om de gesignaleerde problematiek het hoofd te bieden, stelt hij de invoering van zowel een structurele als een tijdelijke voorziening voor. De structurele voorziening behelst een bepaling op grond waarvan bij algemene maatregel van bestuur regelen kunnen worden gesteld met betrekking tot de hoogst toelaatbare canon.
Auteur(s)F.J. Vonck
Pagina36-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelNaschrift
CiteertitelTBR 2009/8, p. 40-41
SamenvattingAllereerst een opmerking van algemene aard. Het is het lot van veel wetenschappelijke artikelen dat zij voor kennisgeving worden genomen, waarna er verder niets meer mee gebeurt. Dat Vonck de moeite heeft genomen op mijn artikel te reageren en daarmee de eerste stap heeft gezet om mogelijk - en hopelijk - tot een discussie te komen, is dan ook zeer te waarderen.
Auteur(s)P.A. de Hoog
Pagina40-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelEen positief geluid over de Grondexploitatiewet: een reactie
CiteertitelTBR 2009/9, p. 42-45
SamenvattingMet belangstelling hebben wij kennis genomen van het uitstekend leesbare en uitgebreid gedocumenteerde artikel 'Kostenverhaal en locatie-eisen op grond van de Grondexploitatiewet' van mr. drs. M.M.H.G. Kwint en dr. A.R. Neerhof. De auteurs zijn van mening dat het 'oude' stelsel van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) evenveel houvast biedt voor gemeenten om kostenverhaal en locatie-eisen af te dwingen als de Grondexploitatiewet. De Grondexploitatiewet wordt door hen als weinig vernieuwend beschouwd. Wij zijn van mening dat er wel degelijk en in omvangrijke mate sprake is van vernieuwing. Overigens zien wij ook wel dat beperkingen aan de Grondexploitatiewet. Niet zozeer in vergelijking met de WRO, als wel in de toepassing op herstructureringsgebieden.
Auteur(s)M. Fokkema , E.R. Hijmans
Pagina42-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelNaschrift; De Grondexploitatiewet versus de Onteigening
CiteertitelTBR 2009/10, p. 45-47
SamenvattingHijmans en Fokkema hebben in een reactie op ons artikel enkele kanttekeningen en opmerkingen geplaatst bij onze opvattingen over het al dan niet vernieuwende van de Grondexploitatiewet (afdeling 6.4 Wro, Grondexploitatie). Hun zienswijze maakt het ons mogelijk om onze ideeën nog scherper neer te zetten, daarvoor zijn wij Hijmans en Fokkema zeer erkentelijk. In onze reactie zullen wij puntsgewijs ingaan op hun opmerkingen/zienswijzen.
Auteur(s)M.M.H.G. Kwint , A.R. Neerhof
Pagina45-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 17-09-2008, 200706997/1
CiteertitelTBR 2009/11, p. 48-57
SamenvattingBesluit over goedkeuring bestemmingsplan dat voorziet in grootschalige stedelijke en recreatieve ontwikkelingen in de omgeving van het als SBZ aangewezen IJmeer en Markermeer. Goedkeuringsbesluit op grond van de WRO genomen door GS van Flevoland. Vraag of bestemmingsplan ex art. 19j Nbw 1998 goedkeuring behoeft.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Flevoland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Almere (hierna: de raad) bij besluit van 15 maart 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Almere Poort" (hierna: het plan).
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina48-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF0984
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelHoge Raad, 28-03-2008, C06/249HR
CiteertitelTBR 2009/12, p. 57-60
SamenvattingNadeelcompensatie. Vordering tot vergoeding van schade veroorzaakt door rechtmatige overheidsbesluiten. Onderscheid artikel 3:4 lid 2 Awb en égalitébeginsel. Formele rechtskracht. Taakverdeling bestuursrechter en burgerlijke rechter. Zelfstandig schadebesluit biedt een met voldoende waarborgen omklede bestuursrechtelijke rechtsgang
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad; nadeelcompensatie. Vordering tot vergoeding van beweerdelijk door overheidsbesluiten veroorzaakte schade; rechtmatige overheidsdaad; ontvankelijkheid; taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter.
AnnotatorG.M. van den Broek
Pagina57-60
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC0256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200705041/1
CiteertitelTBR 2009/13, p. 61-64
SamenvattingNadeelcompensatie vanwege aanwijzingsbesluit geluidzonering. Bijzondere benadering Afdeling ingegeven door bijzondere omstandigheden van het geval?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2005 heeft de besliscommissie van het Schadeschap luchthaven Schiphol (hierna: de besliscommissie) aan [appellant] een schadevergoeding toegekend van € 11.000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 28 april 2004.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina61-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 13-08-2008, 200708186/1
CiteertitelTBR 2009/14, p. 64-66
SamenvattingVerdrogingsschade. Coulancevergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 april 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina64-66
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD9956
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 11-06-2008, 71.784
CiteertitelTBR 2009/15, p. 66-70
SamenvattingAlgemene Voorwaarden koop-/aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 2003 Onjuiste informatie sfeerbrochure. Geen privé-parkeerplaatsen. Minderleverantie grond. Onjuiste oppervlakte-aanduiding conceptleveringsakte. Schadevergoeding.
Pagina66-70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 11-06-2008, 71.185
CiteertitelTBR 2009/16, p. 70-73
SamenvattingAlgemene Voorwaarden koop-/aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 2003 Onjuiste informatie sfeerbrochure. Geen privé-parkeerplaatsen. Minderleverantie grond. Informatie projectmakelaar. Schadevergoeding.
Pagina70-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 11-06-2008, 71.186
CiteertitelTBR 2009/17, p. 73-82
SamenvattingAlgemene Voorwaarden koop-/aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 2003. Onjuiste informatie sfeerbrochure. Geen privé-parkeerplaatsen. Minderleverantie grond. Geen twijfel bij kopers. Informatie projectmakelaar. Schadevergoeding.
AnnotatorN. Lavrijssen
Pagina73-82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 04-08-2008, 314256 / KG ZA 08/836
CiteertitelTBR 2009/18, p. 82-84
SamenvattingAanbesteding bakstenen. Afzien van gunning om bestuurlijke redenen. Gebod tot voltooiing van de aanbesteding van de opdracht door middel van gunning.
Samenvatting (Bron)De gemeente Den Haag heeft een lopende aanbesteding voor de levering van bakstenen ingetrokken nadat zij de opdracht voorlopig had gegund aan De Bylandt. De gemeente beroept zich daarbij op op de opschorting, om bestuurlijke redenen, van haar nieuwe organisatiestructuur voor de grootschalige centrale inkoop van materialen. Daardoor kan volgens de gemeente de inkoop van straatbakstenen zoals voorzien in het bestek organisatorisch niet worden 'afgedekt', hetgeen in haar visie een nieuwe aanbesteding van de opdracht in gewijzigde opzet rechtvaardigt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de gemeente tegenover de stellingen van De Bylandt echter niet aannemelijk gemaakt dat de opschorting van de nieuwe organisatiestructuur moet leiden tot een wezenlijke wijziging van de specificaties van de opdracht. In het bijzonder is niet weersproken dat de behoefte aan acht miljoen bakstenen op afroep en verdeeld over deelopdrachten gewoon blijft bestaan. Dat de hoeveelheden bakstenen per deelproject mogelijk anders zullen uitvallen dan eerder voorzien, doet hieraan niet af, nog daargelaten dat het bestek in dit opzicht geen specifieke aantallen noemt. De Bylandt heeft voorts tegenover het verweer van de gemeente genoegzaam toegelicht dat de gevolgen voor de feitelijke uitvoering van de opdracht relatief beperkt zijn en goed kunnen worden opgevangen. Daarnaast blijven ook de technische eisen voor de bakstenen dezelfde. Onder deze omstandigheden wordt voorshands geoordeeld dat de gemeente op onjuiste gronden is teruggekomen van haar gunningsvoornemen. Nu in dit kort geding niet is gebleken van andere zwaarwegende omstandigheden die een dergelijke stap rechtvaardigen, moet vooralsnog worden uitgegaan van dit gunningsvoornemen. Zonder nadere toelichting - die ontbreekt - valt niet in te zien waarom in deze situatie een nieuw gunningsvoornemen bekend zou moeten worden gemaakt, zoals de gemeente subsidiair heeft bepleit. Onderdeel 1 van het gevorderde wordt daarom toegewezen. De overige onderdelen van het gevorderde worden eveneens toegewezen, onder de voorwaarde dat de uitkomst van een door HUWA tegen het gunningsvoornemen aangespranen kort geding zich niet hiertegen verzet. Dienovereenkomstig is ook het door HUWA als tussenkomende partij jegens de gemeente gevorderde verbod om uitvoering te geven aan het gunningsvoornemen in afwachting van de uitkomst van voormeld kort geding, toegewezen.
Pagina82-84
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BD9379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Rotterdam, 05-08-2008, 308644/KG ZA 08-505
CiteertitelTBR 2009/19, p. 84-91
SamenvattingAanbesteding bodemonderzoeken. Afzien van gunning na herbeoordeling. Gebod de opdracht alsnog aan de winnende inschrijver te gunnen.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding.Terugkomen op gunningsbeslissing en gelijke behandeling inschrijvers; onduidelijke ervaringseis; nadere verklaring accountant.
AnnotatorG.J. Huith
Pagina84-91
UitspraakECLI:NL:RBROT:2008:BD9330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2009/21, p. 94-97
Pagina94-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2009/, p. 98-103
Pagina98-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn