Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 10-02-2009
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn. Haags vuurwerk: de Knooble-uitspraak
CiteertitelTBR 2009/22, p. 104-104
Auteur(s)J. in 't Hout
Pagina1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe (Invoeringswet) Wro en de Woningwet na de reparatie
CiteertitelTBR 2009/23, p. 105-109
SamenvattingDe reparatiewet beoogt enkel wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen. Grote inhoudelijke wijzigingen bevat het wetsvoorstel niet. Niettemin is een korte signalering van de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel voor de (rechts)praktijk zinvol. Behandeld worden achtereenvolgens de Wro, de Invoeringswet Wro en de Woningwet. Na een enkele opmerking van diverse aard, wordt afgesloten met een conclusie.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStedelijke vernieuwing onder de nieuwe Wro
CiteertitelTBR 2009/24, p. 110-117
SamenvattingIn dit artikel wordt ingezoomd op de specifieke mogelijkheden voor stedelijke vernieuwing - het terrein waar de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing ooit voor in werking is getreden. Centraal staat de vraag welke mogelijkheden de Wro met zich meebrengt met het oog op de specifieke problematiek van stedelijke vernieuwing.
Auteur(s)H.W. Wolff
Pagina3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen herziening van de Onteigeningswet. Enkele wenken voor de wetgever
CiteertitelTBR 2009/25, p. 118-125
SamenvattingIn dit artikel wordt ingezoomd op de specifieke mogelijkheden voor stedelijke vernieuwing - het terrein waar de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing ooit voor in werking is getreden. Centraal staat de vraag welke mogelijkheden de Wro met zich meebrengt met het oog op de specifieke problematiek van stedelijke vernieuwing.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Pagina4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerhandelbare ontwikkelingsrechten. Een Amerikaans instrument in Nederlands perspectief
CiteertitelTBR 2009/26, p. 126-133
SamenvattingIn dit artikel wordt uiteengezet hoe verhandelbare ontwikkelingsrechten in de VS worden toegepast. Geïnspireerd op het Amerikaanse instrument, wordt aan het slot van dit artikel kort aangegeven hoe het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten in Nederland zou kunnen worden toegepast.
Auteur(s)M.A.M. Dieperink
Pagina5
LinkVolledige tekst artikel (Houthoff Buruma)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2009/42, p. 195-197
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 23-04-2008, 200704020/1
CiteertitelTBR 2009/27, p. 134-136
SamenvattingIn de planvoorschriften zijn, voor wat betreft de gronden die (mede-)bestemd zijn als ‘Tevens waterbergend rivierbed voor de Maas’, de criteria voor toestemming voor zowel riviergebonden als voor niet-riviergebonden activiteiten van de Beleidsregels grote rivieren overgenomen. Deze criteria dienen echter ter beoordeling van de toelaatbaarheid van activiteiten vanuit rivierkundig oogpunt in het kader van de vergunningverlening door de minister van V en W op grond van art. 2 Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Deze criteria zijn dus niet bedoeld om als zodanig, zonder nadere uitwerking en objectivering, te worden opgenomen in het bestemmingsplan en zijn daarvoor ook niet geschikt, omdat zij onvoldoende concreet en onvoldoende geobjectiveerd zijn om duidelijkheid te verschaffen omtrent de bebouwing die kan worden opgericht op en het gebruik dat kan worden gemaakt van de gronden waarop de Medebestemming 'Tevens waterbergend rivierbed voor de Maas' rust. Strijd met het rechtszekerheidsbeginsel


(Rivierbed van de Maas).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 mei 2007, kenmerk 2007/17578 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Heel (hierna: de raad), thans gemeente Maasgouw, bij besluit van 21 september 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Kern Heel".
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina8
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 17-09-2008, 200706997/1
CiteertitelTBR 2009/28, p. 137-137
SamenvattingBesluit over goedkeuring bestemmingsplan dat voorziet in grootschalige stedelijke en recreatieve ontwikkelingen in de omgeving van het als SBZ aangewezen IJmeer en Markermeer. Goedkeuringsbesluit op grond van de WRO genomen door GS van Flevoland. Vraag of bestemmingsplan ex art. 19j Nbw 1998 goedkeuring behoeft. Betekenis arrest Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 7 september 2004 voor het maken van een passende beoordeling (habitat-toets). Geen goedkeuring bestemmingsplan ex art. 19j Nbw 1998 vereist wanneer op grond van objectieve gegevens die op voorhand bekend zijn kan worden uitgesloten dat het plan niet leidt tot een verslechtering of verstoring in de SBZ IJmeer. Bestemmingsplan kan mogelijk een verstorend of verslechterend effect hebben in de SBZ IJmeer. Goedkeuring bestemmingsplan ex art. 19j Nbw 1998 vereist. Goedkeuringsbesluit dient op grond van art. 2 lid 1 Nbw 1998 door GS van Noord-Holland te worden genomen. Raad heeft bestemmingsplan niet ter goedkeuring aan GS van Noord-Holland gezonden. Ontbreken goedkeuringsbesluit op basis van Nbw 1998 staat los van goedkeuring op basis van de WRO. Geen grond voor vernietiging van goedkeuringsbesluit. Ontbreken goedkeuringsbesluit op grond van Nbw 1998 staat in de weg aan de inwerkingtreding bestemmingsplan. Geen aanleiding voor proceskostenveroordeling.

(Bestemmingsplan 'Almere Poort', Almere).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Flevoland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Almere (hierna: de raad) bij besluit van 15 maart 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Almere Poort" (hierna: het plan).
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina9
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF0984
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 20-08-2008, 200702603/1
CiteertitelTBR 2009/29, p. 138-139
SamenvattingHet kenbaar maken van het hebben van niet nader aangeduide bezwaren is onvoldoende om bedenkingen in te brengen. In de term ‘bedenkingen’ ligt een zekere motiveringseis besloten. Zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich dat de indiener van binnen de wettelijke termijn ingebrachte niet nader aangeduide bezwaren onverwijld in de gelegenheid wordt gesteld deze binnen twee weken van gronden te voorzien. Geen gevaar dat de in art. 28 lid 2 WRO neergelegde beslistermijn in gedrang komt. Vereniging kan redelijkerwijs niet worden verweten geen bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan te hebben ingebracht. Beroep ontvankelijk. Proceskostenveroordeling.

(Bestemmingsplan ‘Centrum Sint-Michielsgestel’, Sint-Michielsgestel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2006, kenmerk 1182811, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel (hierna: de raad) bij besluit van 2 maart 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Centrum Sint-Michielsgestel" (hierna: het plan).
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina10
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BE8836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200708557/1
CiteertitelTBR 2009/30, p. 140-145
SamenvattingRechtszekerheidsbeginselPermanente bewoning zomerhuizen. Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door GS aan gebruiksovergangsrecht. Rechtszekerheid vereist in het algemeen dat bestaand legaal gebruik overeenkomstig bestaande situatie wordt opgenomen in bestemmingsregeling. Uitzondering op dit uitgangspunt wanneer dat gebruik op basis van nieuwe inzichten niet langer in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en het belang van de beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan gevestigde rechten en belangen. In beginsel in strijd met rechtszekerheid om bestaand legaal gebruik uitsluitend onder persoonsgebonden overgangsrecht te brengen. [...]

(Bestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingsplan Recreatiegebied Gieterweg 1', Aa en Hunze).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Aa en Hunze (hierna: de raad) bij besluit van 28 maart 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Recreatiegebied Gieterweg 1" (hierna: het plan).
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina11
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200801402/1
CiteertitelTBR 2009/31, p. 146-148
SamenvattingSloopvergunning. Sloopplan ontbreekt. Veiligheid tijdens slopen. Onzorgvuldige besluitvorming.

(Sloopvergunning Zwijndrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een sloopvergunning verleend voor de sloop van een woning op het perceel plaatselijk bekend, [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina12
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 31-12-2008, 274010 / HA ZA 06-3308
CiteertitelTBR 2009/32, p. 148-153
SamenvattingAuteursrecht op NEN-normen. Technische gegevens. Verwijzing naar NEN-normen in regelgeving. Algemeen karakter. Gelijkwaardigheidsbepaling. Wettelijke bevoegdheidWaar het om gaat is of de in de NEN-normen vervatte prestatievoorschriften een algemeen verbindend karakter verkrijgen door en na de verwijzing in het Bouwbesluit 2003 of de Regeling Bouwbesluit 2003. Deze vraag moet naar het oordeel van de rechtbank bevestigend worden beantwoord. Door de verwijzing in een bepaling van het Bouwbesluit 2003 of de Regeling Bouwbesluit 2003 krijgen de in de NEN-norm vervatte prestatie-eisen de strekking naar buiten te werken, als ware de inhoud opgenomen in de bepaling zelf, en eenieder te verbinden. De NEN-normen, waarnaar is verwezen, gelden immers - evenals het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 zelf - voor een onbepaalde groep van (rechts)personen die willen bouwen of een bouwactiviteit willen ontplooien. Om een bouwvergunning te verkrijgen moet aan de in de NEN-normen beschreven voorschriften worden voldaan.

(Verbindend zijn van NEN-normen).
Samenvatting (Bron)Het gaat in deze zaak om de vraag of de bepalingen van het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003, voor zover daarin is verwezen naar zogeheten NEN-normen, een algemeen verbindend karakter hebben. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Aangezien de NEN-normen niet op de in de Bekendmakingswet voorgeschreven wijze zijn bekend gemaakt, zijn de hiervoor bedoelde bepalingen van het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit nog niet in werking getreden en dus nog niet verbindend.
Pagina13
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BG8465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200605586/1
CiteertitelTBR 2009/33, p. 154-156
SamenvattingDe onthouding van goedkeuring aan een bestemmingsplan heeft tot gevolg dat dit niet meer kan dienen als grondslag voor een gemeentelijk voorkeursrecht ingevolge artikel 2 Wvg (oud). Het oude bestemmingsplan herleeft in dat geval. Onderzocht moet worden of met betrekking tot dat oude bestemmingsplan wordt voldaan aan de vestigingseisen van artikel 2 lid 2 Wvg (oud). Wordt niet voldaan aan deze vestigingseisen, dan moeten B en W het voorkeursrecht laten vervallen zoals verzocht.

(Gemeentelijk voorkeursrecht Hoorn).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2002 heeft de raad van de gemeente Hoorn (hierna: de raad) het in eigendom aan [wederpartij] toebehorende perceel, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie [], no. [], (hierna: het perceel) aangewezen als gronden waarvoor een voorkeursrecht geldt.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina14
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelKB, 15-7-2008, No. 08.002110
CiteertitelTBR 2009/34, p. 156-158
Samenvatting(Leiden).
Auteur(s)B.S. ten Kate
Pagina15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelHoge Raad, 11-04-2008, C06/208HR
CiteertitelTBR 2009/35, p. 159-167
SamenvattingFormele rechtskracht fictief goedkeuringsbesluit bestemmingsplan. Te late toezending besluit draagt onzelfstandig karakter. Taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter. Nadeelcompensatie. Uitputtende regeling art. 49 WRO?

(Zandwinning Maasbommel).
Samenvatting (Bron)Overeenkomstenrecht; totstandkoming overeenkomst of gedane toezegging; uitzondering op beginsel formele rechtskracht; onrechtmatige overheidsdaad; rechtmatige overheidsdaad.
AnnotatorG.M. van den Broek
Pagina16
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC1649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 20-08-2008, 200708699/1
CiteertitelTBR 2009/36, p. 167-169
SamenvattingPlanschade. Realisering bestemming niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit te sluiten.

(Planschade Oldebroek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2006 heeft de raad van de gemeente Oldebroek (hierna: de raad) een verzoek van [wederpartij] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina17
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BE8825
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 19-03-2008, 30.026
CiteertitelTBR 2009/37, p. 169-174
SamenvattingSchorsing tenuitvoerlegging. Hoger beroep. Uitvoerbaar bij voorraad. Ne bis idem.

(Schorsing tenuitvoerlegging).
AnnotatorR.F. Groos
Pagina18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelCommissie van Geschillen van het koninklijk Instituut van Ingenieurs, 31-05-2005, ---
CiteertitelTBR 2009/38, p. 174-179
SamenvattingGebreken geprefabriceerde gevelelementen. Afwachten uitkomsten onderzoek. Protest. Wanprestatie. Aansprakelijkheid adviseur. Vervaltermijn.

(Vervaltermijn aansprakelijkheid adviseur I).
Pagina19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelCommissie van Geschillen van het koninklijk Instituut van Ingenieurs, 19-05-2008, 416/552
CiteertitelTBR 2009/39, p. 179-189
SamenvattingGebreken gevelmetselwerk. Aan de orde in werkbesprekingen. Onderzoek. Protest. Wanprestatie. Aansprakelijkheid adviseur. Vervaltermijn.

(Vervaltermijn aansprakelijkheid adviseur II).
AnnotatorS.J.H. Rutten
Pagina20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelCommissie van Geschillen van het koninklijk Instituut van Ingenieurs, 18-07-2007, ---
CiteertitelTBR 2009/40, p. 189-192
SamenvattingGebreken geprefabriceerde gevelelementen. Aansprakelijkheid adviseur. Schadeplichtig. Op de hoogte stellen adviesbureau. Moment van onderkenning fout. Twee opties.

(Schadeplicht adviseur).
Pagina21
Artikel aanvragenVia Praktizijn