Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 07-02-2009
Aflevering 7311
TitelDe algemene groepsvrijstellingsverordening voor staatssteun. Aanzienlijk meer mogelijkheden voor decentrale staatssteun
CiteertitelGst. 2009, 11
SamenvattingIn een eerdere bijdrage zijn de vergaande gevolgen behandeld van het Actieplan Staatssteun voor decentrale overheden. Daarbij is ingegaan op de verfijnde economische benadering die de Commissie heeft gekozen en de complicaties die deze voor decentrale overheden heeft. Omdat deze benadering in de Algemene groepsvrijstellingsverordening is verwerkt, is het verstandig dat decentrale overheden die moeite hebben met de economische aanpak, zoveel mogelijk gebruikmaken van de Algemene groepsvrijstellingsverordening. Met de inwerkingtreding van deze nieuwe verordening op 29 augustus 2008 zijn de mogelijkheden voor decentrale overheden om gebruik te maken van een aanmeldingsvrijstelling aanzienlijk verruimd. In deze bijdrage wordt bezien welke mogelijkheden er zijn, welke eisen daarbij worden gesteld en wat de verschillen zijn met de oude generieke vrijstellingsverordeningen. [...]
Auteur(s)B. Hessel
Pagina59-66
LinkVolledige tekst artikel (europadecentraal.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200802545/1
CiteertitelGst. 2009, 12
SamenvattingMotivering aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Voordelta.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2008, no. DRZO/2008-113, heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) het gebied Voordelta aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206; hierna: de Habitatrichtlijn), en het besluit van 24 maart 2000, no. N/2000/326, tot aanwijzing van het gebied Voordelta als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103; hierna: de Vogelrichtlijn), zoals gewijzigd bij besluit van 7 december 2001, no. N/2001/4418, gewijzigd.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina66-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-12-2008, 200802629/1
CiteertitelGst. 2009, 13
SamenvattingAfwijzing verzoek om schadevergoeding wegens onrechtmatig verlening van bouwvergunning aan concurrent. Schadevergoeding wegens onrechtmatige daad? Art. 48 lid 1 onder b Woningwet (oud) jo. Bestemmingsplan Schutznorm. Overschrijding redelijke termijn ex art. 6 EVRM. Ambtshalve aanvulling rechtsgronden. ImmateriŽle schadevergoeding. (Ameland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ameland (hierna: het college) het bezwaar van [appellant sub 2] tegen het besluit van 29 oktober 1997 tot afwijzing van een verzoek om schadevergoeding opnieuw ongegrond verklaard.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina75-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Groningen, 28-10-2008, AWB 07/1173
CiteertitelGst. 2009, 14
SamenvattingWeigering evenementenvergunning voor circus wegens gebruik wilde dieren. Aanvullende verordenende bevoegdheid? Weigeringsgrond 'dierenwelzijn' onverbindend wegens strijd met Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Uitputtende regeling. (Winschoten).
Samenvatting (Bron)Weigering evenementenvergunning aan circus te verstrekken omdat de burgemeester het houden en gebruiken van wilde dieren in een circus strijdig acht met het dierenwelzijn. De rechtbank oordeelt dat er, ten behoeve van het dierenwelzijn, geen aanvullende bevoegdheid op gemeentelijke niveau bestaat voor het geven van regels voor circusvoorstellingen. De weigering kon daarom niet geschieden op grondslag van een regel over dierenwelzijn in de Algemene Plaatselijke Verordening.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina82-88
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2008:BG1703
Artikel aanvragenVia Praktizijn