Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 18-02-2009
Aflevering 2
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 20-09-2007, ---
Samenvatting(Afdekfolie)

De in het octrooi geopenbaarde keuze van juist de materialen die meebrengen dat aan de octrooiconclusie wordt voldaan, ligt voor de deskundige niet voor de hand; het (relatief) lange tijdsverloop tussen het beschikbaar komen van de materialen afzonderlijk en de uitvinding, niettegenstaande het feit dat aan brandvertragende kasschermen een kennelijke behoefte bestond, vormt een aanwijzing voor inventiviteit.

(Bonar Technical Fabrics / Ludvig Svensson International).
Pagina37-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 14-11-2007, ---
Samenvatting(Sluitelement voor hijsinrichting)

Probleem waarvoor het octrooi een oplossing aanreikt, is gelegen in het verbeteren van de tot de stand van de techniek behorende sluiting; gemiddelde vakman zal zich realiseren dat het situeren van het sluitelement geen essentieel kenmerk is van het octrooi, maar als het ware een functionele definitie behelst; hetzelfde resultaat kan op andere voor de hand liggende wijze worden verkregen.

(Exodus Holding / Joyincare).
Pagina39-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 28-05-2008, ---
Samenvatting(Weigering ABC's)

De omschrijving van de werkzame stof of van de samenstelling van werkzame stoffen van het geneesmiddel is in de handelsvergunning bepalend; de therapeutische indicatie, die noodzakelijk was voor de beoordeling van de aanvraag voor de handelsvergunning, richt zich tot de voorschrijvende arts maar is geen voorwaarde voor het in de handel brengen van cetuximab; voor de opvatting van eiseres dat het octrooi ook de enkele stof cetuximab beschermt en om die reden een ABC had moeten worden verleend, worden geen aanknopingspunten gezien; de uitleg van eiseres komt er op neer dat het enkele product via indirecte inbreuk door het octrooi wordt beschermd.

(Aventis Holdings / Bureau voor de Industriële Eigendom h.o.d.n. Octrooicentrum Nederland).
Pagina46-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-11-2007, ---
Samenvatting(Puma Formstrips)

Niet duidelijk is of en zo ja op welke wijze gebruik is gemaakt van het beeldmerk zoals het is geregistreerd, daadoor onvoldoende onderbouwing voor het gestelde normale gebruik; een in het oog lopend verschil verhindert dat tussen het beeldmerk zoals het is ingeschreven en teken zoals het wordt gebruikt een zodanige mate van overeenstemming is dat daardoor gevaar voor verwarring bestaat; auteursrechtelijke bescherming betreft een bepaald, specifiek werk en niet een virtuele, niet bestaande combinatie van verschillende werken; die combinatie bestaat niet in werkelijkheid en kan dus ook niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

(Puma e.a. / Ferro Footwear).
Pagina48-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 17-10-2007, ---
Samenvatting(Douglas)

Wegens gebruik van een identiek merk voor waren die soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk van eiseres is ingeschreven, terwijl het merk inherent onderscheidend vermogen bezit, is verwarringsgevaar aannemelijk; bij de beoordeling van deze nietigheidsvordering gaat het alleen om de inschrijving van het merk en niet om het gebruik dat ervan is gemaakt; beroep op verval van het merkrecht wegens non-usus faalt alleen al omdat het merk minder dan vijf jaar geleden is ingeschreven.

(Douglas e.a. / Noapoa Enterprises).
Pagina52-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 11-12-2007, ---
Samenvatting(Compo)

Compo is van huis uit geen merk met een groot onderscheidend vermogen voor meststoffen voor planten, maar (enige) inburgering is aannemelijk; verwwarringsgevaar aannemelijk; een verborgen verwijzing naar soort of kenmerk sluit nit uit dat een teken tevens als merk wordt gebruikt.

(Compo / EC Planet).
Pagina55-58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 23-01-2008, ---
Samenvatting(S100)

BIS heeft het merk S100 te kwader trouw gedeponeerd; bijzondere omstandigheden die maken dat er in dit geval geen sprake is van misbruik hoewel voldaan is aan alle elementen van het in de20 wet genoemde voorbeeld zijn gesteld noch gebleken; Wack heeft de nietigheid van het merk van BIS tijdig ingeroepen; in het midden kan blijven of in dit verband de datum van feitelijke binnenkomst van de omgezette aanvrage bij het bureau, een eventuele door het bureau formeel bepaalde en in het register op te nemen datum van indiening, of de in het register opgenomen datum van inschrijving, bepalend is.

(Wack Chemie / Brookside Imports Specialties).
Pagina59-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelHoge Raad, 08-09-2006, ---
Samenvatting(Vakantiehuizen)

In zijn algemeenheid kan niet gezegd worden dat het (algemeen bekende) feit dat reeds vele jaren in Nederland vakantiehuizen van beperkte omvang en binnen beperkte budgetten worden gebouwd, waarbij veelal aan dezelfde functionaliteitseisen moet worden voldaan, de marges voor een origineel ontwerp voor een vakantiehuis uiterst gering maakt; deskundigenrapport bood geen steun bij de beantwoording van de vraag of het ontwerp van de eiser een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

(Timans h.o.d.n. Architectuur ir. P.A. Timans BNA / Architectenbureau Haarsma e.a.).
Pagina62-75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Onrechtmatige daad
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-03-2008, ---
Samenvatting(Knowhowbescherming)

Uit het bestaan van een alleenverkooprecht kan een sterke aanwijzing worden geput dat het de geïntimeerde niet vrijstond om met gebruikmaking van de knowhow die haar in verband met de uitoefening van het alleenverkooprecht ter beschikking was gesteld een eigen installatie te ontwikkelen en op dezelfde markt te brengen; bewijsopdracht over, o.a., bestaan van een alleenverkooprecht.

(Holland Marine Services e.a. / DVZ-Services).
Pagina75-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn