Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 25-02-2009
Aflevering 4
RubriekRedactionele bijdrage
TitelVoorontwerp Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
CiteertitelJBa 2009/36
SamenvattingTijdens de parlementaire behandeling van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) is door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toegezegd om te bezien of en in hoeverre er een wettelijke regeling moet komen voor het elektronisch verkeer met de bestuursrechter. Naar aanleiding van deze toezegging heeft de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht een voorontwerp opgesteld van een wetsvoorstel dat voorziet in een aanvulling van de Algemene regels van bestuursrecht (Awb) met regels over elektronisch verkeer met de bestuursrechter. Het voorontwerp van het wetsvoorstel dat digitaal procederen bij de bestuursrechter wettelijk mogelijk moet maken is op 4 december 2007 door de Commissie aangeboden aan de ministers van Justitie en van BZK. De ministerraad heeft er inmiddels mee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State wordt gezonden. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de inhoud van het voorontwerp, omdat de exacte tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State pas openbaar wordt bij indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina50-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200802524/1
CiteertitelJBa 2009/37
SamenvattingBelanghebbende. Statuten.

(Stichting De Faunabescherming / GS van Utrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) aan de stichting Stichting Faunabeheereenheid Utrecht (hierna: de Faunabeheereenheid) onder het stellen van voorschriften ontheffing verleend van het verbod tot het doden met het geweer van grauwe ganzen (Anser anser) voor de perioden van 1 april tot 1 oktober in de jaren 2007 en 2008, alsmede van het verbod tot het zoeken, schudden, rapen en met plantaardige olie insmeren of doorprikken van eieren van de grauwe gans voor de periode van 1 april 2007 tot 9 maart 2009.
Pagina54-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1843
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200803333/1
CiteertitelJBa 2009/38
SamenvattingBelanghebbende. Statuten.

(Vereniging van Eigenaren Horsterwold / B&W van Zeewolde).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde (hierna: het college) aan de gemeente Zeewolde bouwvergunning verleend voor het veranderen van een betonnen verkeersbrug op het perceel plaatselijk bekend Bosruiterweg brug B2/A1109 te Zeewolde.
Pagina54-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 11-02-2009, 200800160/1
CiteertitelJBa 2009/39
SamenvattingBelanghebbende. Bestemmingsplan. Woon- en leefklimaat.

(X / GS van Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2007, kenmerk 2007/0571820, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) opnieuw besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Zwolle (hierna: de raad) bij besluit van 10 april 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Hessenpoort 2".
Pagina55-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH2537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200802751/1
CiteertitelJBa 2009/40
SamenvattingBesluit. Aanvraag.

(M.A. Realistic Estate BV / het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam Centrum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) het door M.A. Realistic Estate B.V. (hierna: Realistic Estate) gemaakte bezwaar tegen het niet tijdig nemen van een besluit op haar brief van 29 mei 2006 niet-ontvankelijk verklaard.
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200803594/1
CiteertitelJBa 2009/41
SamenvattingDťtournement. Verbod van dťtournement de pouvoir.

(Plesmanlaan Ontwikkeling BV / B&W van Leiden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) drie aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chesprop II B.V. (hierna: Chesprop) verleende bouwvergunningen ingetrokken. Het betreft de bouwvergunning van 5 april 2000 voor het bouwen van 75 woonappartementen met parkeergarages en een casco ten behoeve van het bouwen van winkelruimten op de begane grond en eerste verdieping aan het Stationsplein 10-22 te Leiden (hierna: het perceel), de bouwvergunning van 27 januari 2003 voor het intern wijzigen van voornoemd bouwplan en de bouwvergunning van 26 november 2004, tot wijziging van de eerder verleende bouwvergunning, voor het bouwen van 78 appartementen, winkelruimte(n) op de begane grond en een parkeergarage op het perceel.
Pagina56-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 11-02-2009, 200803115/1
CiteertitelJBa 2009/42
SamenvattingAdvisering. Toetsing advies. Contra-expertise.

(X / B&W van Urk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Urk (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het herbouwen van een woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina57-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH2512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200802010/1
CiteertitelJBa 2009/43
SamenvattingToezicht. Bevoegdheid. Toezichthouder.

(X / de minister van Verkeer en Waterstaat).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 augustus 2006 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) [appellant] een boete van 1.540,00 opgelegd.
Pagina57-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200804651/1
CiteertitelJBa 2009/44
SamenvattingBevoegdheid. Bouwverordening. Concreet zicht op legalisatie. Sloopstop.

(X e.a. / de uitspraak van de rechtbank in het geding tussen appellanten en B&W van Montferland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 november 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Montferland (hierna: het college) besloten tot onmiddellijke stillegging van de sloop van een opslagruimte op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), omdat [appellant A] niet in het bezit was van een daartoe vereiste vergunning.
Pagina58-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1848
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-02-2009, 200802914/1
CiteertitelJBa 2009/45
SamenvattingBevoegdheid. Concreet zicht op legalisatie. Bestemmingsplan.

(X / de uitspraak van de rechtbank in het geding tussen verzoekers en B&W van Beemster).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beemster (hierna: het college) het verzoek van [verzoekers] om handhavend optreden tegen het stallen van caravans in de inrichting van de [vennootschap onder firma] op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen.
Pagina59-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH2533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-02-2009, 200802789/1
CiteertitelJBa 2009/46
SamenvattingDwangsom. Gelijkheidsbeginsel.

(X / B&W van Berkelland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Berkelland (hierna: het college) [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) voor detailhandel vůůr 1 september 2006 te beŽindigen en beŽindigd te houden.
Pagina59-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH2492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-02-2009, 200804892/1
CiteertitelJBa 2009/47
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Bekendmaking.

(X / de Raad voor Rechtsbijstand).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 8 en 9 november 2006 heeft de raad voor rechtsbijstand te 's-Gravenhage (hierna: de raad) de aan [appellante] verleende toevoegingen ingetrokken.
Pagina60-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH2549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200803354/1
CiteertitelJBa 2009/48
SamenvattingDoorzendplicht. Heroverweging. Aanvulling aanvraag.

(X / B&W van Boxtel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxtel (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] aanlegvergunning te verlenen voor het egaliseren, aanleggen en verharden van paden ten behoeve van een containerveld op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1873
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-02-2009, 200806358/1
CiteertitelJBa 2009/49
SamenvattingHoorplicht. Zienswijzen. Verschoonbaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 7 april 2008 heeft Senter Novem in opdracht van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) positief beslist op het verzoek van het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) om afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (hierna: het Besluit) met betrekking tot het storten van 78.700 ton te onderscheiden categorieŽn van afvalstoffen binnen de afvalverwerkingsinrichting (locatie Elhorst Vloedbelt, gemeente Borne) gelegen op het perceel Almelosestraat 3 te Zenderen.
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH2528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200801428/1
CiteertitelJBa 2009/50
SamenvattingHeroverweging. Bezwaar. Grondslag.

(X e.a. / B&W van de gemeente Montferland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Montferland (hierna: het college) aan Vechtland projectontwikkeling B.V. vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een tweetal woningen op het perceel Walsteeg ongenummerd te 's-Heerenberg (hierna: het perceel).
Pagina62-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1840
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina62-62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelKamerstukken
CiteertitelJBa 2009/
SamenvattingTK 2008-2009, 28325, nr. 100;

TK 2008-2009, 31844, nrs. 1-3.
Pagina62-62
Artikel aanvragenVia Praktizijn