Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 28-02-2009
Aflevering 2
RubriekKort & bondig
TitelBestaand gebruik in Natura 2000-gebieden
CiteertitelAgr.r 2009, p. 47
SamenvattingAl sinds de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) zijn er vragen gerezen hoe bestaand gebruik in Natura 2000-gebieden moet worden beoordeeld. De vragen kwamen voort uit de formulering van het vergunningstelsel in de Nbw 1998. Hoewel de minister van LNV zich aanvankelijk op het standpunt stelde dat bestaand gebruik in beginsel onder vigeur van de wet kan worden voortgezet, verplichtte de Nbw 1998 tot een vergunning in alle gevallen waarin sprake is van kwaliteitsverslechtering of verstoring.
Auteur(s)A.A. Freriks
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelPacht en erfrecht (II): bijzondere pachtvormen
CiteertitelAgr.r 2009, p. 48
SamenvattingIn het decembernummer 2008 van dit tijdschrift (Agr.r. 2008, p. 496) verscheen het eerste deel van het tweeluik over enige erfrechtelijke aspecten van het nieuwe pachtrecht. Dat deel splitste zich toe op de reguliere pacht. Thans is het tijd de bijzondere pachtvormen van art, 7:396 en 7:397 BW, de teelpacht en de geliberaliseerde pacht, tegen het erfrechtelijk licht te houden. Daarbij zal de aandacht vooral gericht zijn op de regeling van art. 7:398 BW.
Auteur(s)W.D. Kolkman
Pagina48-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelKroniek agrarisch milieurecht 2008
CiteertitelAgr.r 2009, p. 55
SamenvattingIn dit artikel geef ik een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar in het agrarisch milieurecht. Het artikel is gebaseerd op de voordracht die ik op 16 januari te Lunteren tijdens de Actualiteitendag Agrarisch Recht gehouden heb. Ik zal hierna eerst stilstaan bij de belangrijkste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, te weten de inwerkingtreding van een wijziging van de Wet milieubeheer en het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Vervolgens zal ik de relevante jurisprudentie behandelen. Een groot deel van de uitspraken van de milieukamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreft het agrarisch milieurecht. De belangrijkste zal ik de revue laten passeren.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina55-60
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 61
SamenvattingAlgemeen: Inschrijving Handelsregisterwet;

Pacht: Inbreng pachtrechten;

Ruimtelijke Ordening: Programma 'Ruimte voor de Rivier' - Wet Ruimtelijke ordening - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

Beheer landelijk gebied: Wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 - Natura 2000 - Natuurschoonwet 1928;

Structuurbeleid: LNV-subsidies: sneeuwdrukschade boomkwekerijen;

Dieren: Dierziekten - Ritueel slachten - Transport - Wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheidswet en welzijnswet voor dieren (GWWD) - Knippen hoektanden varkens - Diversen;

Producten: Biologische producten - Dierlijke bijproducten;

Milieurecht: Kunstmestvervangers - Wet luchtkwaliteitseisen (titel 5.2 Wet milieubeheer) - Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) - Milieueffectrapportage (m.e.r.) - Afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer - Diversen;

Rechtspersonen: Wetsvoorstel personenvennootschappen (Invoeringswet titel 7.13 BW);

Fiscaal recht: Afschrijving milieubedrijfsmiddelen - Landbouwvrijstelling;

Europees agrarisch recht: Landbouwraad.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina61-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 19-12-2008, 08/00239
CiteertitelAgr.r 2009, p. 67
SamenvattingPacht. Verlengingprocedure. Overgangsrecht. Ontvankelijkheid cassatieberoep.
Samenvatting (Bron)Pachtrecht. Niet-ontvankelijkheid cassatieberoep op grond van art. 134 Pachtwet (oud); toepasselijkheid overgangsbepaling van art. 74 Overgangswet NBW; de inwerkingtreding op 1 september 2007 van art. 1019j-1019v Rv. voor pachtzaken heeft geen gevolg voor eventuele rechtsmiddelen in lopende procedures.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina67-73
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BG3714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 19-12-2008, C07/144HR
CiteertitelAgr.r 2009, p. 73
SamenvattingPacht. Ontvankelijkheid. Doorbreking rechtsmiddelen verbod. Schending fundamenteel rechtsbeginsel?
Samenvatting (Bron)Pachtrecht. Vordering dat zoon van pachter als medepachter zal worden aangemerkt (81 RO).
Pagina73-78
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BG1814
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 09-01-2009, C07/177HR
CiteertitelAgr.r 2009, p. 78
SamenvattingLandinrichting. Ruilverkaveling. Bezwaren tegen lijst der geldelijke regeling. Verrekening waardevermindering door ruilverkaveling.
Samenvatting (Bron)Ruilverkaveling; bezwaren tegen lijst der geldelijke regelingen; verrekening waardevermindering van eerder toegedeelde gronden die grenzen aan natuurgebied en grondwaterbeschermingsgebied.
Pagina78-91
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BG1874
Artikel aanvragenVia Praktizijn