StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 07-03-2009
Aflevering 1
RubriekArtikel
TitelDe belanghebbende ex artikel 1:2 lid 3 Awb: de recente ontwikkelingen
CiteertitelStAB 2009, nr.
SamenvattingOp grond van artikel 1:2 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (hierna: 'Awb') wordt als belanghebbende aangemerkt degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen, aldus artikel 1:2 lid 3 Awb. Na een algemene inleiding waarin de verschillende elementen van het derde lid de revue passeren, wordt in de tweede paragraaf van dit artikel de recente jurisprudentie ten aanzien van genoemde categorie van belangen op een rij gezet.
Auteur(s)T. Lam
Pagina7-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 01-10-2008, 200706953/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-01
SamenvattingBeoordeling natuurwaarden komt primair in kader planologische regelingen aan de orde.

(GS Groningen).
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 08-10-2008, 200707152/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-02
SamenvattingVoorschrift dat verplicht tot het doorlaten van een grotere hoeveelheid verontreiniging is in het belang van de doelmatige werking van de rwzi en mitsdien gebaseerd op het beginsel dat de beste beschikbare technieken moeten worden toegepast.

(Dagelijks bestuur waterschap Friesland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2007 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Frysl‚n (hierna: het dagelijks bestuur) aan [appellante] een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) verleend voor onder meer het lozen van huishoudelijk afvalwater, procesafvalwater, ketelspuiwater, regeneratiewater, koelwater, laboratoriumafvalwater en hemelwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna: de rwzi) te Harlingen op het Van Harinxmakanaal. Dit besluit is op 30 augustus 2007 ter inzage gelegd.
Pagina13-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 15-10-2008, 200707345/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-03
SamenvattingKosten bestuursdwang blijven voor rekening van overtreder nu deze feitelijk moet worden geacht opdracht te hebben gegeven voor bluswerkzaamheden van de brandweer.

(Waterschap Brabantse Delta).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2006 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta (hierna: het dagelijks bestuur) zijn beslissing om op 6 september 2006 bestuursdwang toe te passen ter zake van het zonder vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) en artikel 4, eerste lid, aanhef en onder c, van het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: het Uitvoeringsbesluit) in het oppervlaktewater brengen van verontreinigd bluswater op schrift gesteld. Daarbij heeft het dagelijks bestuur beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CZL Tilburg B.V. (hierna: CZL) komen.
Pagina16-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF8999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 08-10-2008, 200709175/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-04
SamenvattingHondentrainingscentrum met kennel is vergunningplichtig.

(Tilburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tilburg (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een hondentrainingscentrum en een hondenpension op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 19 november 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 22-10-2008, 200708061/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-05
SamenvattingUitstoot broeikasgassen van herkauwers dient niet bij beoordeling vergunningaanvraag te worden betrokken.

(Oldebroek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkens- paarden- en schapenhouderij aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 10 oktober 2007 ter inzage gelegd.
Pagina21-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 27-10-2008, 200707542/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-06
SamenvattingTechnieken die worden toegepast gedurende de tijd die nodig is voor het omschakelen op betere (andere) technieken dienen ten minste te voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT) of onder omstandigheden aan een minder hoog beschermingsniveau dat voor die overgangsperiode als BBT kan worden aangemerkt.

(GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) op verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shell Nederland Chemie B.V. (hierna: Shell) voor haar inrichting voor het produceren van basischemicaliŽn aan de Chemieweg 25 te Moerdijk met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer de voorschriften 4.1.1 en 4.1.3 verbonden aan de haar bij besluit van 22 april 2003 verleende vergunning gewijzigd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina22-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 28-10-2008, 200707551/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-07
SamenvattingAppellante als belanghebbende aan te merken nu haar feitelijke werkzaamheden meer inhouden dan het initiŽren van, dan wel participeren aan juridische procedures of de voorbereiding daarvan.

(GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 september 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SITA ReEnergy Roosendaal B.V. (hierna: SITA) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een afvalverbrandingsinrichting op het adres Potendreef 2 te Roosendaal. Dit besluit is op 24 september 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina28-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200802355/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-08
SamenvattingHet enkele feit dat door een verandering in de inrichting deze onder de reikwijdte van een AMvB ex art. 8.40 Wm valt, betekent niet dat de vergunning van rechtswege is vervallen.

(Bodegraven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven (hierna: het college) aan [vergunninghouders] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een loonwerkersbedrijf en veehouderij aan de [locatie] te [plaats].
Pagina32-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200707761/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-09
SamenvattingStandpunt dat techniek economisch niet haalbaar is, is niet aannemelijk gemaakt.

(Waterschap Vallei en Eem).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2007 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Vallei en Eem (hierna: het college) een nieuw voorschrift verbonden aan de bij besluit van 22 juni 2006 aan de stichting Stichting Mestverwerking Gelderland (hierna: SMG) verleende vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: Wvo) voor het via een persleiding lozen van afvalwater van een kalvergierbewerkingsinstallatie te Ede op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ede (hierna: de rwzi).
Pagina33-35
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 03-12-2008, 200706095/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-10
SamenvattingGeen rechtsregel die bepaalt dat herhaling van ingebrachte zienswijzen moet leiden tot niet-ontvankelijkheid.

(GS Groningen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NUON Power Projects I BV (hierna: NUON) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer verleend voor een multi-fuel elektriciteitscentrale op het industrieterrein Eemshaven.
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200708945/1 en 200708948/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-11
SamenvattingOok tijdens periode die nodig is voor het omschakelen op een betere beschikbare techniek dient te worden voldaan aan het wettelijk vereiste dat ten minste de beste beschikbare technieken worden toegepast; daarbij dient echter in aanmerking te worden genomen dat in deze periode het wettelijk beoogde beschermingsniveau niet altijd kan worden bereikt. Vernietiging emissienorm die nŠ overgangsperiode geldt nu onzeker is of deze kan worden nageleefd.

(GS Limburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 11 december 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer de bij besluit van 14 juni 2005 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chemelot Site Permit B.V. (hierna: CSP) krachtens de Wet milieubeheer verleende revisievergunning voor de site Chemelot in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, gewijzigd. Deze besluiten zijn op 20 december 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina37-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 17-12-2008, 200801480/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-12
SamenvattingSchoolplein aan te merken als 'binnenterrein' in de zin van het Activiteitenbesluit; stemgeluid bij de beoordeling van de geluidbelasting betrekken.

(Heemstede).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heemstede (hierna: het college) opnieuw besloten op het door [appellanten] gemaakte bezwaar tegen de besluiten van 15 maart 2005 waarbij het college de verzoeken van [appellanten] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de op het perceel Crayenestersingel 37 te Heemstede gelegen Crayenesterbasisschool (hierna: de school) heeft afgewezen. Het college heeft de besluiten van 15 maart 2005 herroepen en in heroverweging de verzoeken van [appellanten]om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de school afgewezen.
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG7189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 24-12-2008, 200708811/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-13
SamenvattingHanteren van ťťn emissieplafond voor periode 2007-2010 miskent dat ook in de tussenliggende periode een emissiereductie wordt bereikt.

(GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer voorschrift 2.8 van de op 22 december 1993 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Shell Nederland Raffinaderij B.V." (hierna: Shell) te Rotterdam voor een olieraffinaderij op het perceel Vondelingenweg 601 te Rotterdam-Pernis verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer gewijzigd.
Pagina46-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 01-10-2008, 200707054/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K1
SamenvattingGeen geluidgrenswaarden ten aanzien van repressieve activiteiten zoals uitrukken brandweer.

(Enschede).
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 08-10-2008, 200801486/1 en 200803497/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K2
SamenvattingLast onder dwangsom kan niet strekken tot het afdwingen van het indienen van een vergunningaanvraag.

(Etten-Leur).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur (hierna: het college) aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 15-10-2008, 200706883/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K3
SamenvattingKennisgeving in bladen die uitsluitend bij abonnees worden bezorgd, is niet in strijd met de wettelijke eisen.

(GS Limburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2007, no. 2006/37819, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor een veehouderijbedrijf aan de [locatie] te [plaats].
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF8948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 15-10-2008, 200708452/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K4
SamenvattingMet besmettingsgevaar veestapel kan alleen rekening worden gehouden voor zover dit gevaar niet voortvloeit uit een bijzondere gevoeligheid.

(Sevenum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sevenum (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 26 oktober 2007 ter inzage gelegd.
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF8977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 22-10-2008, 200706377/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K5
SamenvattingOok andere entiteiten dan natuurlijke of rechtspersonen kunnen als belanghebbende worden aangemerkt indien zij herkenbaar zijn in het rechtsverkeer.

(Staatssecretaris Vrom).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2006 heeft de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de staatssecretaris) onder het stellen van voorschriften voor een periode van vijf jaar ingestemd met de door de stichting Stichting Nedvang (hierna: Nedvang) ingediende mededeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton en aan Nedvang voor het kalenderjaar 2006 een ontheffing, als bedoeld in artikel 10.63, vierde lid, van de Wet milieubeheer verleend van het bepaalde in artikel 4, eerste en tweede lid, van het Besluit voor zover het betreft de materiaalstromen glazen verpakkingen, papieren en kartonnen verpakkingen en kunststof verpakkingen, niet zijnde kunststof drankenverpakkingen met een inhoud van meer dan 5 deciliter.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 22-10-2008, 200709052/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K6
SamenvattingGeen verplichting om te kiezen voor een milieuvriendelijker alternatief.

(GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij met opslag en verwerking van bijproducten aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 21 november 2007 ter inzage gelegd.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200800708/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K7
SamenvattingNulsituatie bodemonderzoek heeft alleen betrekking op gronden die tot de inrichting behoren.

(Den Haag).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Omega Containertransport Den Haag B.V. (hierna: Omega) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het inzamelen, bewerken en overslaan van afvalstoffen op het adres Prisma 10 te Den Haag. Dit besluit is op 20 december 2007 ter inzage gelegd.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4034
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 19-11-2008, 200801713/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K8
SamenvattingTen onrechte is getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. Vernietiging besluit met in stand laten van rechtsgevolgen.

(GS Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een hout- en groenafvalversnipperingsbedrijf aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 30 januari 2008 ter inzage gelegd.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200704739/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K9
SamenvattingKweekproef met kokkels onvoldoende begrensd. Standpunt minister LNV dat zekerheid is verkregen dat activiteit de natuurlijke kenmerken van het habitatgebied niet zal aantasten, is niet begrijpelijk.

(Minister LNV).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) een vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan de onderlinge waarborgmaatschappij CoŲperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. (hierna: de PO) voor het uitvoeren van een proef met het kweken van kokkels, inhoudende het opvissen van kleine kokkels/kokkelbroed in de Westerschelde en het uitzaaien en opvissen daarvan op kweekpercelen in de Oosterschelde, voor de periode van 1 september 2006 tot 1 november 2010.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5366
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200708275/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K10
SamenvattingBepalend voor de bevoegdheidsvraag is de capaciteit die feitelijk kan worden gerealiseerd. Het uit doelmatigheidsoogpunt alsnog beperken van de looptijd van de vergunning is niet in strijd met de wet.

(GS Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 oktober 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer aan de voor onbepaalde tijd verleende vergunningen voor de inrichting aan de [locatie] te [plaats], van [appellante] de beperking verbonden dat deze gelden tot en met 31 december 2008, tenzij voor deze datum een ontvankelijke aanvraag voor een revisievergunning is ingediend, in welk geval de vergunningen gelden tot het moment van inwerkingtreding van het besluit op de ingediende aanvraag.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 03-12-2008, 200706095/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K11
SamenvattingEmissiegrenswaarden voor dioxines en furanen mochten niet op de beste beschikbare technieken worden gebaseerd nu voor die stoffen een minimalisatieverplichting geldt.

(GS Groningen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NUON Power Projects I BV (hierna: NUON) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer verleend voor een multi-fuel elektriciteitscentrale op het industrieterrein Eemshaven.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 03-12-2008, 200802001/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K12
SamenvattingHet maken van bezwaar mag er in principe niet toe leiden dat de rechtzoekende in een slechtere positie komt te verkeren.

(Borne).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2007 heeft het college aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd vanwege het in strijd met voorschrift 2.9 van de milieuvergunning van 29 mei 2007 in werking hebben van een inrichting gelegen aan de [locatie] te [plaats].
Pagina53-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 17-12-2008, 200800287/1
CiteertitelStAB 2009, nr. K13
SamenvattingDe geluidimmissie van scheepvaartverkeer van en naar een gezoneerd industrieterrein hoeft niet te worden getoetst aan de grenswaarden.

(Roermond).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roermond (hierna: het college) aan [vergunninghouder] opnieuw een revisievergunning verleend als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, voor een inrichting voor op- en overslag van minerale brandstoffen, gelegen aan de [locatie] te [locatie]. Dit besluit is op 28 november 2007 ter inzage gelegd.
Pagina53-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG7193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-09-2008, 200708364/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-14
SamenvattingPlangebied onvoldoende begrenst in publicaties.

(Franekeradeel / bestemmingsplan 'Franeker - Westelijke woongebieden').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2007, kenmerk 00704627, heeft het college van gedeputeerde staten van Frysl‚n (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Franekeradeel (hierna: de raad) bij besluit van 10 mei 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Franeker - Westelijke woongebieden" (hierna: het plan).
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina54-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF2148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-09-2008, 200708190/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-15
SamenvattingOnvoldoende onderzoek geluidsluwe gevel.

(Amsterdam-Noord / bestemmingsplan 'Banne-Toren IJdoornlaan/Statenjachtstraat').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de stadsdeelraad van het stadsdeel Amsterdam-Noord (hierna: de stadsdeelraad) bij besluit van 14 februari 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Banne-Toren IJdoornlaan/Statenjachtstraat".
Pagina57-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF2147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-10-2008, 200800992/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-16
SamenvattingMeten of berekenen van luchtkwaliteitswaarden. Onmiddellijke werking van de wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) (Stb. 2007, 434).

(Westland / vrijstelling en bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het bouwen van een ondergrondse parkeergarage, winkels en 35 appartementen op het perceel plaatselijk bekend 't perron/Prinses Margrietstraat te De Lier.
Pagina59-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF3899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-10-2008, 200707921/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-17
SamenvattingStichting geen belanghebbende. Afdeling heeft criteria overgenomen van Hoge Raad.

(Limburg / vergunning Nbw).
Pagina60-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 08-10-2008, 200708898/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-18
SamenvattingFunctieveranderingsbeleid streekplan, toepassing Wgv.

(Millingen aan de Rijn / bestemmingsplan 'Buitengebied').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Millingen aan de Rijn (hierna: de raad) bij besluit van 27 februari 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied" (hierna: het plan).
Pagina62-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Almelo, 10-10-2008, 08 / 387 WRO V1 A
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-19
SamenvattingWeigeren vrijstelling omdat niet is voldaan aan het vereiste vermeld in artikel 20 van het Bro, dat het aantal woningen gelijk blijft.
Samenvatting (Bron)Vrijstelling van bestemmingsplan voor exploitatie kinderdagverblijf. Aan de orde is de bevoegdheid van verweerder om vrijstelling te verlenen. Vervolgens toetsing van de gemeentelijke beleidsregels, met name betrekking hebbende op de verkeersveiligheid.
Pagina65-66
UitspraakECLI:NL:RBALM:2008:BF8869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 19-11-2008, 200700614/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-20
SamenvattingVergelijking RRM en RVMK 2007, kruispuntenberekening en herprofilering brug.

(Leiden / bestemmingsplan 'Oostvlietpolder').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2006, kenmerk DRM/ARW/5204A, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) opnieuw besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Leiden (hierna: de raad) bij besluit van 20 januari 2004 vastgestelde bestemmingsplan "Oostvlietpolder".
Pagina66-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200708557/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-21
SamenvattingGebruiksovergangsrecht en gebruiksvoorschrift, toepassing Wro.

(Aa en Hunze / bestemmingsplan 'PartiŽle herziening bestemmingsplan Recreatiegebied Gieterweg 1').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Aa en Hunze (hierna: de raad) bij besluit van 28 maart 2007 vastgestelde bestemmingsplan "PartiŽle herziening bestemmingsplan Recreatiegebied Gieterweg 1" (hierna: het plan).
Pagina72-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200708245/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-22
SamenvattingVerband tussen aanlegvergunningstelsel en te beschermen bestemming. Ontoereikend criteria wijzigingsbevoegdheid.

(Arnhem / bestemmingsplan 'Buitengebied Arnhem Noord 2007').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2007, kenmerk 2007-006074, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Arnhem (hierna: de raad) bij besluit van 26 februari 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Arnhem Noord 2007".
AnnotatorT. Lam
Pagina76-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 03-12-2008, 200703693/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-23
SamenvattingActualiteit MER, validiteit verkeersmodel NRM, en wijze van saldering.

(Min. VenW en VROM / tracťbesluiten 'Capaciteitsuitbreiding Coentunnel' en 'Capaciteitsuitbreiding Coentunnel-2008').
Samenvatting (Bron)De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister), krachtens artikel 15, eerste lid, van de Tracťwet bij besluit van 21 februari 2007 het Tracťbesluit "Capaciteitsuitbreiding Coentunnel" vastgesteld.
Pagina80-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5896
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200705976/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-24
SamenvattingRuimtelijke uitstraling regenpakken en hagelnetten.

(Ambt Montfort / bestemmingsplan 'Artikel 30 plus herziening Buitengebied Ambt Montfoort').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2007, kenmerk 2007/25743, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Ambt Montfort (thans: Roerdalen) (hierna: de raad) bij besluit van 14 december 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Artikel 30 plus herziening Buitengebied Ambt Montfort".
Pagina83-84
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 17-09-2008, 200709132/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-25
SamenvattingNiet met uit objectieve bron afkomstige stukken of anderszins aannemelijk gemaakt dat op de peildatum een aanvang met de uitbreiding van de bestaande exploitatie een aanvang was gemaakt.

(Maasbree / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2005 heeft de raad van de gemeente Maasbree (hierna: de gemeenteraad), voor zover thans van belang, aan appellanten 45.378,02, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 februari 2002 tot de dag van uitbetaling, aan vergoeding van planschade toegekend.
Pagina85-85
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF0970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 24-09-2008, 200707945/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-26
SamenvattingDe planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan blijven bestaan na een vrijstelling krachtens artikel 19 lid 3 WRO.

(Deventer / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2005 heeft de raad van de gemeente Deventer (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina85-85
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF2125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 24-09-2008, 200800013/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-27
SamenvattingNiet is gebleken dat de resultaten van de onderzoeken naar de risico's van elektromagnetische straling van GSM-antennes voor de gezondheid van omwonenden onjuist zouden zijn.

(Lochem / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lochem (hierna: het college) het verzoek van [appellante] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina86-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF2133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 24-09-2008, 200800070/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-28
SamenvattingPeriode van twintig maanden kan niet in redelijkheid te kort worden geacht om aanvaarding van het risico van het vervallen van bouwmogelijkheden aan te nemen.

(Gulpen-Wittem / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2006 heeft de raad van de gemeente Gulpen-Wittem (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina86-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF2134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 22-10-2008, 200801176/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-29
SamenvattingToename van de gebruiksintensiteit van het gebied valt niet zozeer toe te schrijven aan de door het nieuwe bestemmingsplan mogelijk gemaakte woonwijk. Nieuwe woonwijk leidt niet tot verdergaande beperkingen aan de mogelijkheid tot uitbreiding dan reeds bestaande woningen op kortere afstand.

(Oosterhout / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2005 heeft de raad van de gemeente Oosterhout (hierna: de gemeenteraad) een aanvraag van [wederpartij] A] en [wederpartij B] [hierna: wederpartijen] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina87-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200708354/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-30
SamenvattingAanduiding bouwmogelijkheid in streekplan en structuurschets is voor voorzienbaarheid belangrijker dan de genoemde capaciteit van te bouwen woningen.

(Zaanstad / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2004 heeft de raad van de gemeente Zaanstad (hierna: de raad) het verzoek van [appellanten] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina88-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200801994/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-31
SamenvattingMet inachtneming van de uitspraak van de Afdeling dient een volledige heroverweging plaats te vinden.

(Haaksbergen / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2005 heeft de raad van de gemeente Haaksbergen (hierna: de raad) het verzoek van [verzoekers] (hierna: de erven van [wederpartij]) om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina89-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200800830/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-32
SamenvattingGeen twijfel aan de huurwaarden gehanteerd door de SAOZ, omdat niet valt af te leiden of de huurwaarden in het taxatierapport van appellant naar de maximale mogelijkheden van planologische regimes op de peildatum zijn geschat.

(Koggenland / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 december 2005 heeft de raad van de gemeente Wester-Koggenland, voor zover thans van belang, een verzoek van [appellant sub 1] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina89-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4053
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200800986/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-33
SamenvattingVoorzienbaarheid door in streekplan genoemde concrete beleidsvoornemens ten aanzien van niet aan buitengebied gebonden functies.

(Hof van Twente / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2006 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ecolab B.V. (hierna: Ecolab) om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina90-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4044
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 19-11-2008, 200801366/1
CiteertitelStAB 2009, nr. 09-34
SamenvattingStelling dat buffer van tussenliggende gronden gering en transparant is, is geen onderbouwing.

(Leudal / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2006, medegedeeld bij brief van 5 oktober 2006, heeft het college van burgemeester en wethouders van Hunsel, thans Leudal, (hierna: het college) een verzoek van [appellanten] om planschadevergoeding afgewezen.
Pagina91-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDoorlopend register
TitelDoorlopend trefwoordenregister 2007-2009
CiteertitelStAB 2009, nr.
Pagina92-107
Artikel aanvragenVia Praktizijn