Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 11-03-2009
Aflevering 5
RubriekRedactionele bijdrage
TitelFinale geschilbeslechting; artikel 8:72, leden 3 en 4 Awb
CiteertitelJBa 2009/51
SamenvattingFinale rechtsbescherming is al enige tijd een hot item in het bestuursprocesrecht. Het feit dat een bestuursorgaan, na de vernietiging door de bestuursrechter van het door hem in bezwaar of administratief beroep genomen besluit, een hernieuwde beslissing op dit bezwaar of administratief beroep dient te nemen, is mede gelet op de lengte van de procedure en de rechtsonzekerheid die dit met zich meebrengt een doorn in het oog van velen. In bepaalde gevallen biedt de Algemene wet bestuursrecht (hierna; 'de Awb') de bestuursrechter echter wťl de mogelijkheid om te komen tot een definitieve beslechting van het geschil. Art. 8:72 Awb biedt de bestuursrechter namelijk een aantal mogelijkheden tot het regelen van de gevolgen van de vernietiging van een beslissing op bezwaar. In dit artikel komen twee van deze mogelijkheden aan bod, namelijk het 'in stand laten van de rechtsgevolgen' en het 'zelf in de zaak voorzien'. Na een algemene beschouwing over deze bevoegdheden zal een tweetal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') behandelde worden, waarin de Afdeling de bevoegdheid tot het 'zelf in de zaak voorzien' lijkt op te rekken. Tot slot komt ook de vierde tranche van de Awb, waarin een verplichting tot het 'zelf in de zaak voorzien' is opgenomen, aan de orde.
Auteur(s)L.J. Gerritsen
Pagina66-69
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200802316/1
CiteertitelJBa 2009/52
SamenvattingBelanghebbende. Afstand. Ruimtelijke uitstraling. Parkeerdruk.

(X / B&W van Den Haag).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan Spuigroep B.V. bouwvergunning tweede fase verleend voor het oprichten van een benzinestation met winkel en wasboxen op het perceel, plaatselijk bekend tegenover Fruitweg 28 te Den Haag (hierna: het perceel).
Pagina70-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200803742/1
CiteertitelJBa 2009/53
SamenvattingBelanghebbende. Belangen Bestuursorgaan.

(de raad van de gemeente Amersfoort / het Commissariaat voor de Media).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2007 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) aan de vereniging De Stadsomroep zendtijd toegewezen voor de uitzending van een programma voor algemene omroep door middel van een omroepzender en toestemming verleend voor de uitzending van een programma voor algemene omroep door middel van een omroepnetwerk in de gemeenten Amersfoort en Leusden.
Pagina70-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200801711/1
CiteertitelJBa 2009/54
SamenvattingBesluit. Informatie verschaffen. Herhaald besluit.

(X e.a. / B&W van Bloemendaal).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 15 september 2006 hebben [appellanten] bezwaar gemaakt tegen een brief van het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal (hierna: het college) van 11 augustus 2006. Bij brief van 20 september 2007 hebben [appellanten] bezwaar gemaakt tegen een brief van het college van 8 augustus 2007.
Pagina71-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200806587/1
CiteertitelJBa 2009/55
SamenvattingBesluit. Procesbelang. Aanvraag.

(Autofocus Nederland BV / B&W van Roosendaal).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal (hierna: het college) geweigerd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autofocus Nederland B.V. (hierna: Autofocus) vergunning te verlenen voor het innemen van een standplaats ten behoeve van het repareren van autoruiten op het parkeerterrein van Gamma, Oostplein 17 te Roosendaal, in de periode 15 februari 2007 tot en met 31 december 2007.
Pagina72-72
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH4009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200803952/1
CiteertitelJBa 2009/56
SamenvattingGemachtigde. Aanvang beroepstermijn.

(X / RvR 's-Gravenhage).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2006 heeft de raad voor rechtsbijstand te 's-Gravenhage (hierna: de raad) een aanvraag van [appellante] om afgifte van een toevoeging voor rechtsbijstand afgewezen.
Pagina72-72
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200808962/1/H1 en 200808962/2/H1
CiteertitelJBa 2009/57
SamenvattingTerinzagelegging. Toepasselijkheid uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure.

(X e.a. / B&W van Simpelveld).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 13 mei 2008, verzonden op 19 mei 2008, heeft het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor het realiseren van commerciŽle ruimten en appartementen, een woongebouw met 16 appartementen, 14 patiowoningen en 8 stadswoningen alsmede infrastructurele wijzigingen op verschillende percelen te Simpelveld, het zogenoemde Centrumplan Simpelveld.
Pagina72-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3959
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200803691/1
CiteertitelJBa 2009/58
SamenvattingAanvraag. Indiening. Onjuiste of onvolledige opgave. Ongevraagd verstrekken gegevens.

(X en Y / B&W van Bergen (L)).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen (L) (hierna: het college) de aan [appellant] in 2000 van rechtswege verleende bouwvergunning voor het gedeeltelijk/geheel vernieuwen van een hoofdgebouw, een opslaggebouw en een koetshuis op het perceel [locatie 1] te [plaats] (hierna: het perceel) en de aan hem bij besluiten van 3 september 2002 en 19 december 2002 verleende bouwvergunningen voor het veranderen/uitbreiden van opslagruimten, onderscheidenlijk het uitbreiden/vergroten van een bedrijfsruimte op het perceel, ingetrokken.
Pagina73-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200803916/1
CiteertitelJBa 2009/59
SamenvattingInherente afwijkingsbevoegdheid. Beleidsregels.

(X / B&W van Uithoorn).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn (hierna: het college) aan [appellant] vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor het vergroten van een woning op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina73-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200804002/1
CiteertitelJBa 2009/60
SamenvattingBestuursdwang. Preventief. Overtreding.

(X / B&W van Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) [appellant] onder aanzegging van bestuursdwang gelast zijn woonschip [naam woonschip] voor 6 februari 2007 te verplaatsen van de ligplaats in de [locatie sub 1] naar de locatie [locatie sub 2].
Pagina74-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3983
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200803313/1
CiteertitelJBa 2009/61
SamenvattingDwangsom. Bouwvergunningsvrije bouwwerken.

(X / B&W van Tubbergen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen (hierna: het college) [appellant] gelast om de speelhut op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) voor 1 november 2007 te verwijderen en verwijderd te houden, onder oplegging van een dwangsom van 500,00 per week met een maximum van 5.000,00.
Pagina74-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200806785/1
CiteertitelJBa 2009/62
SamenvattingTe late beslissing. Niet tijdig.

(de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VELO) en appellanten sub 2 / staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2001 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op grond van artikel 27, in samenhang met artikel 24 van de Luchtvaartwet (hierna: de Lvw), het besluit van 1 oktober 1959, no. TW/14962, waarbij het luchtvaartterrein Eelde is aangewezen, gewijzigd (hierna: het A-besluit). Bij besluit van gelijke datum, kenmerk M175, heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de minister van Verkeer en Waterstaat, toepassing gegeven aan artikel 26 van de Lvw in samenhang met artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) voor het luchtvaartterrein Eelde (hierna: het RO-besluit).
Pagina75-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200803733/1
CiteertitelJBa 2009/63
SamenvattingWijziging. Belanghebbende. Intrekking.

(X / B&W van Maasdriel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel (hierna: het college) aan Emage Investment B.V. bouwvergunning verleend voor het oprichten van een winkelgebouw op het perceel Ammerzodenseweg 13a te Hedel (hierna: het perceel).
Pagina76-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRechtbank Haarlem, 17-02-2009, AWB 07/5418
CiteertitelJBa 2009/64
SamenvattingGeen beroep. Uitgezonderde besluiten.

(X / het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft de Landinrichtingscommissie in redelijkheid ontheffing kunnen verlenen van de Keur voor het uitoefenen van diverse inrichtingswerkzaamheden.
Pagina76-76
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2009:BH3754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina77-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelStaatscourant 25 februari 2009
CiteertitelJBa 2009/
SamenvattingAanwijzing als Natura 2000-gebied vastgesteld.
Pagina77-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2009/
Pagina79-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn