Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 31-12-2008
Aflevering 4
TitelOnrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht
SamenvattingVan tijd tot tijd heeft de arbeidsrechter te maken met (ontslag)zaken waarbij de werkgever zťlf het verwijtbare gedrag van zijn werknemer heeft opgespoord. Vaak is de bewijzgaring gepaard gegaan met het maken van een inbreuk op de privacy van de werknemer. Het doel heiligt de middelen, lijkt voor de werkgever het credo te zijn. Dat de werknemer hier anders over denkt, ligt voor de hand. Veelal betoogt hij dan ook dat het bewijsmateriaal vanwege onrechtmatige verkrijging terzijde gelegd moet worden. De rechter staat in zo'n geval voor het dilemma om het bewijsmateriaal toe te laten en daarmee de onrechtmatige verkrijging te rechtvaardigen of om het materiaal uit te sluiten en het verwijtbare gedrag van de werknemer door de vingers te zien.
Auteur(s)F.M. Teeuwen
Pagina5-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOmgaan met disfunctionerende werknemers: is er inmiddels meer structuur?
SamenvattingIn 2004 schreef ik dat een met de Wet verbetering Poortwachter vergelijkbare structuur ontbreekt bij het door werkgever en werknemer op juiste wijze omgaan met disfunctioneren. Ik stelde voor overeenkomstig het Poortwachtermodel meer structuur en sturing aan te brengen in de wederzijdse verplichtingen van werkgever en werknemer in het geval een werkgever van oordeel is dat een werknemer onvoldoende functioneert. Als het tot een (ontbindings)procedure komt, kan een dergelijk model, zo stelde ik, meer houvast voor de rechter bieden om het handelen van de werkgever en werknemer te toetsen.
Auteur(s)K. Vermeulen
Pagina25-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorafgaande toestemming om te mogen opzeggen, de CWI en het (experiment?) mondeling horen
SamenvattingDe arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beŽindigd. Zo kan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, dus in onderling overleg, worden beŽindigd. Ook kan een arbeidsovereenkomst eenzijdig worden beŽindigd, bijvoorbeeld door ontbinding ervan te verzoeken aan de kantonrechter. Ook kan de arbeidsovereenkomst eenzijdig worden beŽindigd door opzegging ervan. Deze beŽindigingswijze is geregeld in het BW, maar wordt doorkruist door het in het BBA 1945 neergelegde opzegverbod. Het niet naleven van de procedure die wordt gevolgd, is het beginsel van hoor en wederhoor, waarbij het mondeling horen aan de orde kan komen.
Auteur(s)J. van Drongelen , A.D.M. van Rijs
Pagina39-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZekerheid en Flexibiliteit: een rechtseconomische blik op de uitzendovereenkomst
SamenvattingHet huidige ontslagrecht is een bron van discussie. In tegenstelling tot de vakbonden en regeringspartij PvdA is minister Donner voorstander van hervorming. Ook de OESO pleit voor een versoepeling van het Nederlandse ontslagrecht. Na een impasse heeft het kabinet uiteindelijk alsnog een sociaal akkoord gesloten met de sociale partners. De rechterlijke toetsing blijft gehandhaafd voor negentig procent van de werknemers. Vůůr de invoering van de huidige Wet Flexibiliteit en Zekerheid (verder: Flexwet) waren er ook al meningsverschillen tussen de sociale partners. Moest de werknemer niet meer zekerheid c.q. bescherming geboden worden?
Auteur(s)T.H.H. Pham
Pagina45-58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het ambtenarenrecht
SamenvattingIeder jaar verschijnt in Arbeid Integraal een kroniek van het ambtenarenrecht. Ook dit jaar wordt weer een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld.
Auteur(s)P.J.J.M. van der Heijden , S.F.H. Jellinghaus
Pagina59-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn