Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 11-03-2009
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn. Heiligt versnelling terugwerkende kracht?
CiteertitelTBR 2009/43, p. 202-203
SamenvattingBesluiten moeten sneller tot stand komen en formele rechtskracht krijgen zodat projecten sneller ten uitvoer kunnen worden gebracht. De roep daarom vanuit de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven is enorm en begrijpelijk, het komt regelmatig voor dat bouwprojecten niet of moeilijk en vertraagd ten uitvoer worden gebracht. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoedwet wegverbreding en de Tracéwet in verband met de vereenvoudiging van de onderzoekslast (Wet versnelling besluitvorming wegprojecten), is de jongste telg in de rij van wetten en wetsvoorstellen waarmee wordt getracht tot snellere besluitvorming te komen.
Auteur(s)A.Z.R. Koning
Pagina202-203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelJuridische implicaties van het werken met BIM
CiteertitelTBR 2009/44, p. 204-212
SamenvattingHet realiseren van bouwwerken is een complex proces, waarbij veel disciplines om de hoek komen kijken. De oude Vitruvius gaf ergens in de eerste eeuw voor Christus al aan dat de architect moet beschikken over een groot aantal vaardigheden en kennis van veel terreinen. Zo moest de architect goed kunnen schrijven, de tekenstift goed kunnen hanteren, geschoold zijn in de meetkunde, het nodige van geschiedenis weten, met aandacht naar filosofen geluisterd hebben, thuis zijn in de muziek, niet onbekend met de geneeskunde zijn, op de hoogte zijn van jurisprudentie en kennis hebben van astronomie en de bewegingen van hemellichamen.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina204-212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPPS-projecten en de kredietcrisis: reddingsvesten aan
CiteertitelTBR 2009/45, p. 213-219
SamenvattingEen woord van verontschuldiging vooraf voor de vele Engelse kreten in dit artikel. Het betreft hier onvermijdelijk jargon. De kredietcrisis zorgt voor een merkwaardige paradox. Enerzijds zal de overheid geneigd zijn de economie te stimuleren door meer te investeren in infrastructuur en andere projecten. Daarbij ligt het instrument PPS - en dan vooral de DBFM(O)-vorm - voor de hand. Anderzijds is er, ten gevolge van diezelfde crisis, minder geld op de kapitaalmarkten voor handen om dit soort projecten te financieren, waarbij het aanwezige geld ook nog eens duurder is, korter beschikbaar is, en meer risico's bij de kredietnemers legt dan tot voor een jaar geleden het geval was. In deze bijdrage bespreek ik - in vogelvlucht - de rol van de banken bij DBFM(O)-projecten, de veranderde omstandigheden en mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde problemen. Maar voordat ik dat doe, eerst nog even in het kort een beschrijving van wat DBFM(O)-contracten zijn.
Auteur(s)A.G.J. van Wassenaer
Pagina213-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNotariaat en integriteit
CiteertitelTBR 2009/46, p. 220-223
SamenvattingHet notariaat wordt steeds meer met integriteitvragen geconfronteerd. Het begrip integriteit is geen vast omlijnd begrip. Deze bijdrage is bedoeld om te verkennen wat onder integriteit in het notariaat moet worden verstaan en waar de grenzen liggen. Deze bijdrage verschijnt als onderdeel van een reeks artikelen die zijn geschreven naar aanleiding van het congres 'Integriteit in de bouw' dat op 14 oktober 2008 werd gehouden aan de TU Delft onder auspiciën van het Instituut voor Bouwrecht. In dat kader en mede gelet op de beperkte omvang van deze bijdrage zal het duidelijk zijn dat de integriteitsvraag met name wordt beantwoord in het kader van de notariële taak bij verkrijging van onroerende zaken.
Auteur(s)W.G. Huijgen
Pagina220-223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnregelmatigheden in de bouw
CiteertitelTBR 2009/47, p. 224-229
Samenvatting'Misschien hadden ze gedaan waarvan ze nu beschuldigd werden, maar ze hadden het al zó lang gedaan dat ze niet meer dachten dat het fout was', aldus John Steinbeck.

Het citaat is het begin van het rapport dat door de onderzoeksgroep-Van den Heuvel voor de Parlementaire Enquêtecommissei Bouwnijverheid (PECB) is geschreven. Deze groep criminologen zoomde in op de aard en omvang van onregelmatigheden in de bouwnijverheid. En onregelmatigheden kleven nu eenmaal aan deze sector. Althans bezien vanuit het perspectief van politiek, media en andere geledingen in het maatschappelijk verkeer.
Auteur(s)M. Pheijffer
Pagina224-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIntegriteit is meer dan nalaten
CiteertitelTBR 2009/48, p. 230-236
SamenvattingIntegriteit is één van de speerpunten van de Regieraad Bouw. Dit artikel begint met enige achtergrond over het in leven roepen van de Regieraad Bouw en de opdracht. Ik maak een kleine zijstap naar het onderwerp sectortransitie. Daarna ga ik in op wat de Regieraad doet op het gebied van integriteit en transparantie en welke middelen en instrumenten hij gebruikt. Tot slot ga ik in op het onderzoek naar de stand van zaken rond integriteit in de bouw, en het debat op 11 september 2008 naar aanleiding hiervan.
Auteur(s)J.A.M. Schlangen
Pagina230-236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBlijvend bouwen aan integriteit
CiteertitelTBR 2009/49, p. 237-240
SamenvattingDe bouwsector is de eer te beurt gevallen om enkele jaren geleden geconfronteerd te worden met een omvangrijk integriteitsprobleem in de vorm van de bouwaffaire. Al één der eerste sectoren van ons land heeft de bouw dan ook met alle betrokkenen de handen uit de mouwen gestoken om integriteit die belangrijke plaats in de bedrijfsvoering te geven die het verdient. Onderstaand onder andere een overzicht van hetgeen in dat verband ondernomen is.
Auteur(s)R. Uittenbogaard , D.E. van Werven
Pagina237-240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op noor TBR 2008/201: de bijl aan de wortels?
CiteertitelTBR 2009/50, p. 241-243
SamenvattingIn het Tijdschrift voor Bouwrecht van november 2008 (TBR 2008/201, p. 1067) is een uitspraak van de Raad van Arbitrage gepubliceerd die onder meer handelt over de vraag welke de relatie is tussen falend toezicht van de directie en de aansprakelijkheid van de aannemer uit hoofde van een door hem afgegeven garantie. Aannemer M stelde dat, als hij zijn garantiewerkzaamheid niet goed zou hebben uitgevoerd, het op de weg van de directie had gelegen om daarover opmerkingen te maken.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Pagina241-243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaschrift
CiteertitelTBR 2009/51, p. 243-244
SamenvattingDe reactie van Herber op mijn noot bij het vonnis van de Raad van Arbitrage van 16 januari 2008 is helder en to the point. Alhoewel er meningsverschillen blijven, denk ik dat Herber en ik het op het kernpunt van zijn kritiek helemaal niet zo heel erg met elkaar oneens zijn.
Auteur(s)E.W.J. van Dijk
Pagina243-244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVersoepeling optie belaste leveringverzoeken
CiteertitelTBR 2009/52, p. 244-245
SamenvattingMet ingang van 1 januari 2009 is een wetswijziging in werking getreden aangaande de met omzetbelasting belaste levering en de belaste verhuur van onroerende zaken. Op grond van de nieuwe wettekst is niet langer vereist dat koper en verkoper van een onroerende zaak, welke langer dan twee jaar geleden in gebruik genomen is, een gezamenlijk verzoek bij de inspecteur indienen om de levering te belasten met omzetbelasting. Voorts zijn de versoepelde vereisten voor een optieverzoek belaste verhuur, welke waren opgenomen in een besluit van de Staatssecretaris, in de wet vastgelegd.
Auteur(s)M.A. Broekman , R.W.J.J. de Win
Pagina244-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 28-01-2009, 200802497/1
CiteertitelTBR 2009/53, p. 246-249
SamenvattingBestemmingsplan gaat uit van onjuiste interpretatie geurgevoelig object.

(Geurhinder Maasdriel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Maasdriel (hierna: de raad) bij besluit van 14 augustus 2007 vastgestelde bestemmingsplan "De Kampen-Noord".
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina246-249
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 31-12-2008, 200801796/1
CiteertitelTBR 2009/54, p. 249-250
SamenvattingHennepkwekerij in strijd met bestemmingsplan. Handhaving.

(Hennepkwekerij Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 december 2006 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Noord van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) zijn beslissing om jegens [appellant] bestuursdwang toe te passen ter zake van het op 31 oktober 2006 ontmantelen van een illegale hennepkwekerij in het pand op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het pand) op schrift gesteld. Daarbij heeft het dagelijks bestuur besloten dat de kosten voor toepassing van bestuursdwang voor rekening van [appellant] komen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina249-250
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8654
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 02-10-2008, 200806131/1 en 200806131/2
CiteertitelTBR 2009/55, p. 251-252
SamenvattingCollege van B&W heeft onder oplegging van een dwangsom gelast de aanbouw op de eerste verdieping binnen drie maanden te slopen en het dakterras en de uitbouw op de begane grond van het perceel binnen zes maanden te slopen. Appellanten stellen dat zij niet als overtreder kunnen worden aangemerkt omdat het dakterras en de uitbouw reeds op het perceel aanwezig waren toen zij dit in eigendom verkregen en de klacht bij het college is ingekomen vóór wijziging van de Woningwet per 1 april 2007.

(Bestuursdwang Nijmegen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen (hierna: het college) appellanten, naar aanleiding van een klacht van een omwonende, onder oplegging van een dwangsom gelast de op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) nader omschreven aanbouw op de eerste verdieping binnen drie maanden te slopen en het dakterras en de uitbouw op de begane grond van het perceel binnen zes maanden te slopen.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina251-252
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 17-12-2008, 200803966/1
CiteertitelTBR 2009/56, p. 253-257
SamenvattingDe bestemming 'woongebied' hoeft niet volgens de veronderstelde in de gemeente ten tijde van de totstandkoming van het uitbreidingsplan heersende opvattingen te worden uitgelegd. Onder 'woongebied' kunnen, behalve zelfstandige bewoning door een gezin, ook minder traditionele woonvormen worden begrepen.

(Bouwvergunning woonzorgcentrum Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2006 heeft appellant sub 1 (hierna: het dagelijks bestuur) aan appellante sub 2 (hierna: GGZ) bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woonzorgcentrum aan het Romanohof, voorlopig genummerd 8, te Rotterdam.
AnnotatorJ. in 't Hout
Pagina253-257
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG7184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200802869/1
CiteertitelTBR 2009/57, p. 257-259
SamenvattingGeen planschade, maar nadeelcompensatie. Voorzienbaarheid van planologische verandering.

(Nadeelcompensatie Sittard-Geleen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen (hierna: het college) een verzoek van [appellanten] om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina257-259
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 13-11-2007, 26.465
CiteertitelTBR 2009/58, p. 259-265
SamenvattingVerborgen gebrek. Mededelingsplicht opdrachtgever.

(Asbestsaneringswerkzaamheden).
Pagina259-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 26-02-2008, 24.855
CiteertitelTBR 2009/59, p. 265-267
SamenvattingInstabiliteit gevel. Onveilige constructie. Ontwerpfout. Waarschuwingsplicht. Ontwerpkeus.

(Onveilige constructie).
Pagina265-267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 30-09-2008, 29.978
CiteertitelTBR 2009/60, p. 267-272
SamenvattingKorting op bowstoffen. Materiaalkosten. Meerwerk. Wettelijke rente.

(Korting op bouwstoffen).
AnnotatorJ. Rozemond
Pagina267-272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Utrecht, 19-09-2008, 251500 / KG ZA 08-672
CiteertitelTBR 2009/61, p. 272-277
SamenvattingOngereglementeerde private aanbesteding. Toepasselijheid algemene beginselen van (overheids)aanbestedingsrecht? Maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

(Ongereglementeerde private aanbesteding).
Samenvatting (Bron)Ongereglementeerde private aanbesteding. Vraag of de algemene beginselen van het (overheids)aanbestedingsrecht op deze aanbestedingsprocedure van toepassing zijn. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Wel brengen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, waarnaar partijen zich in een precontractuele fase dienen te gedragen, in een dergelijke procedure bijzondere verplichtingen mee. Volgens die maatstaven moeten partijen in deze fase hun gedrag immers mede door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij laten bepalen. Inschrijvers hebben een gerechtvaardigd belang bij een gelijke behandeling, een gelijke kans op het verkrijgen van de opdracht en voldoende duidelijkheid. De aanbesteder is derhalve verplicht om de inschrijvers die gelijkheid en die duidelijkheid te bieden. Die verplichting kan echter niet worden opgevat in de zin van de specifieke gelijkheids- en transparantiebeginselen zoals deze in het (overheids)aanbestedingsrecht zijn uitgewerkt en worden toegepast. Het gaat om een meer algemene maatstaf.
AnnotatorM.A.M.C. van den Berg
Pagina272-277
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2008:BF1682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2009/63, p. 281-284
Pagina281-284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2009/, p. 285-288
SamenvattingDe Nieuwe Wro en de bouwvergunningporcedure;

Planologie voor vastgoejuristen;

Adjudication I;

International bouwcontracten II;

Maken van een PPS-contract bij gebiedsontwikkeling.
Pagina285-288
Artikel aanvragenVia Praktizijn