Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 21-03-2009
Aflevering 3
RubriekKort & bondig
TitelKan het ietsje sneller?
CiteertitelAgr.r 2009, p. 95
SamenvattingEen sedert jaren bestaande klacht over overheidsoptreden is dat de overheid te veel tijd neemt om beslissingen te nemen. Het duurt nu te lang voordat de overheid een beslissing op een aanvraag neemt. In de huidige Algemene wet bestuursrecht zijn wel mogelijkheden opgenomen om bestuursorganen te dwingen tijdig een beslissing te nemen, maar die zijn weinig effectief gebleken.
Auteur(s)E.H.M. Harbers
Pagina95-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelErfrecht en Bedrijf, in het bijzonder de waarde van een (agrarische) onderneming
CiteertitelAgr.r 2009, p. 96
SamenvattingBlijkens de wetshistorie van het huidige erfrecht (Boek 4 BW) heeft het thema Erfrecht en Bedrijf de parlementaire gemoederen van tijd tot tijd behoorlijk beziggehouden. Telkens werd de beperking van de testeervrijheid in de vorm van de legitiemeregeling als een, zo niet de enige bedreiging voor de continuÔteit van de (veelal binnen familieverband) voortgezette onderneming aangemerkt. De goederenrechtelijke (juridische) hindernis van deze regeling voor de bedrijfsopvolging verdween van het toneel; de legitieme portie leverde geen recht op 'bakstenen' meer op en de legitimaris werd geen erfgenaam (meer).
Auteur(s)W. Burgerhart
Pagina96-101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelWoningen en open teelten: afstand houden?
CiteertitelAgr.r 2009, p. 102
SamenvattingIn de ruimtelijke ordening is het belangrijk om verschillende bestemmingen zodanig te situeren dat er een zeker afstand ontstaat tussen 'gevoelige' bestemmingen, zoals woningen en kantoren, en 'hinderlijke' bestemmingen, zoals industrie en veehouderijen. Vormen van zonering dienen om een goed woon- en leefklimaat zeker te stellen. In dit artikel staat de vraag voorop of ook tussen 'open teelten' enerzjds en woningen anderzijds een bepaalde afstand in acht moet worden genomen. Met het begrip 'open teelt' wordt gedoeld op het telen van gewassen in de open lucht.
Auteur(s)C.W.M. van Alphen
Pagina102-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 109
SamenvattingRuimtelijke Ordening: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Waterschappen;

Landinrichting: Ruilverkaveling;

Structuurbeleid: LNV-subsidies - Toekomst intensieve veehouderij;

Marktordening: Health Check;

Dieren: Transport - Dierziekten - Dierenwelzijn;

Producten: Diervoeders;

Milieurecht: Luchtkwaliteit - Programma Luchtwassers - Mest - Ammoniak;

Europees agrarisch recht: Landbouw- en Visserijraad;

Diversen: Wet op de bedrijfsorganisatie - Tuchtrecht.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina109-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r 2009, p. 112
SamenvattingStudiemiddag Grondexploitatie:
26 maart 2009 te Zwolle, De Koperen Hoogte
2 april 2009 te Wageningen, Hotel De Wageningse Berg
9 april 2009 te Waalwijk, RKC Mandemakers Stadion

Studiedag personenvennootschappen:
2 juni 2009 te Zwolle, De Koperen Hoogte
4 juni 2009 te Wageningen, Hotel De Wageningse Berg
5 juni 2009 te Waalwijk, RKC Mandemakers Stadion.
Pagina112-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 20-01-2009, 104.003.660
CiteertitelAgr.r 2009, p. 114
SamenvattingEinde pacht. Verrekening melkquotum. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Samenvatting (Bron)Gemeente vordert betaling van vergoeding voor in 1987 verkocht melkquotum. Vordering is in tegenspraak met gepubliceerd beleid van de Gemeente, hetgeen strijd oplevert met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het vertrouwenbeginsel en het rechtzekerheidsbeginsel. Vordering afgewezen.
Pagina114-116
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BH3106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 10-02-2009, 200.015.651
CiteertitelAgr.r 2009, p. 116
SamenvattingPacht. Oud recht. Verlenging.
Samenvatting (Bron)Oud recht. Verpachter geeft kennis geen verlenging te wensen. Pachter, die 65 jaar zou worden in de volgende pachttermijn, verzoekt om verlenging, maar overlijdt tijdens de behandeling in eerste aanleg. Uitgangspunt is dat de feiten en omstandigheden op het moment van een rechtelijke beslissing bepalend zijn voor de inhoud van die beslissing. Geen toepassing van beperkende werking van redelijkheid en billijkheid.
Pagina116-117
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BH3121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 24-02-2009, 104.004.320
CiteertitelAgr.r 2009, p. 117
SamenvattingKwalificatie overeenkomst.

(Swinkels / Sanders).
Pagina117-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 26-02-2008, 104.004.434
CiteertitelAgr.r 2009, p. 119
SamenvattingEinde pacht. Verrekening melkquotum. Bewijs.
Samenvatting (Bron)Rv 351. Schorsing tenuitvoerlegging. Feitelijke misslag. Ingevolge artikel 351 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan de hogere rechter, indien hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, op vordering van een partij alsnog de tenuitvoerlegging van het vonnis schorsen. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan er onder meer aanleiding zijn om te schorsen als het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust. Het hof is in het onderhavige geval van oordeel dat het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een feitelijke misslag berust. Bij de afrekening van het melkquotum tussen pachter en verpachter na beŽindiging van de pacht heeft de rechter in eerste aanleg als uitgangspunt genomen, dat alleen de gepachte grond in 1983 dienstbaar was aan de melkproductie in het bedrijf van de pachter. Tussen partijen is echter niet in geschil dat het melkquotum mede gerelateerd was aan andere grond dan het gepachte. Het hof ziet in deze feitelijke misslag aanleiding de incidentele vordering van de voormalige pachter tot schorsing van de tenuitvoerlegging toe te wijzen.
Pagina119-123
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BC9915
Artikel aanvragenVia Praktizijn