Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 31-03-2009
Aflevering 3
TitelRemedies bij wederzijdse niet-nakoming
CiteertitelMvV 2009, 57
SamenvattingIn het bijzondere geval dat partijen tegelijkertijd moeten presteren, maar beiden op dat moment onafhankelijk van elkaar niet tot nakoming in staat zijn, kan een aantal vragen rijzen. Zo kan men zich afvragen welk der partijen kan overgaan tot opschorting, wie de overeenkomst kan ontbinden, welke partij recht heeft op schadevergoeding en in hoeverre een contractuele boete verschuldigd is. In deze bijdrage wordt, mede aan de hand van het arrest van HR 11 januari 2008, LJN BB7195, onderzocht wat ter beantwoording van deze vragen dogmatisch gezien de beste aanvliegroute is.
Auteur(s)M.N. Schelhaas , M.M. Stolp
Pagina57-64
LinkVolledige tekst artikel (docplayer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVormerkung en een daarna gelegd beslag op een registergoed. HR 6 februari 2009, LJN BG5850 (ABN AMRO/Notaris X)
CiteertitelMvV 2009, 65
SamenvattingDe Hoge Raad heeft zich in dit arrest voor de eerste keer uitgelaten over de rechtsgevolgen van de Vormerkung. Deze nieuwe rechtsfiguur leidt niet tot beschikkingsonbevoegdheid van de verkoper. De schuldeiser van de verkoper die na de Vormerkung beslag heeft gelegd op het registergoed, heeft nadat dit goed is geleverd aan de koper, geen aanspraak op uitbetaling door de notaris van een deel van het restant van de koopsom.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina65-70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBetekenis van het Europese mededingingsrecht voor het Nederlandse contractenrecht
CiteertitelMvV 2009, 71
SamenvattingEen van de leidende beginselen van het contractenrecht is de partijautonomie en de daaraan gekoppelde contractsvrijheid. Het mededingingsrecht vormt een begrenzing hiervan, en is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Overeenkomsten mogen er niet toe leiden dat de mededinging wordt beperkt. In het onderhavige artikel wordt besproken op welke manier het Europese mededingingsrecht inwerkt op het Nederlandse contractenrecht.
Auteur(s)R. Meijer
Pagina71-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe kantonrechtersformule anno 2009
CiteertitelMvV 2009, 78
SamenvattingDe kantonrechtersformule, die wordt gebruikt voor het berekenen van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst, is herzien. In dit artikel wordt stilgestaan bij de grondslag van de ontbindingsvergoeding en de uitwerking van de nieuwe formule in de praktijk.
Auteur(s)E. Knipschild , S.M. van der Meer
Pagina78-82
Artikel aanvragenVia Praktizijn