Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 11-04-2009
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelIn memoriam - Koos Rozemond. (18 maart 1930 - 5 maart 2009)
CiteertitelTBR 2009/64, p. 290-291
SamenvattingIn memoriam Koos Rozemond, voormalig lid van de redactieraad en het bestuur van het Instituut voor Bouwrecht.
Auteur(s)M. van den Berg , P. van Buuren , M. Chao
Pagina290-291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInstructieregels in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelTBR 2009/65, p. 292-306
SamenvattingIn deze bijdrage wordt kritisch ingegaan op de gewijzigde bevoegdheid van Rijk en provincie tot vaststelling van algemene (instructie)regels in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Aan bod komt tevens de vraag wat de consequenties zijn indien een vergunning is verleend die in strijd is met een instructieregel.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Pagina292-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToepassing provinciale planologische verordening in de praktijk voor gebiedsontwikkeling OostvaardersWold in Flevoland
CiteertitelTBR 2009/66, p. 307-316
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de keuze uit de verschillende instrumenten van de Wro en het faciliteren van het politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces om tot vaststelling van een provinciale planologische verordening te komen. De besluitvorming rondom de ontwikkeling van het OostvaardersWold in de provincie Flevoland wordt hierbij als uitgangspunt genomen.
Auteur(s)J. van der Perk
Pagina307-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWorden monumentenzorg en gebiedsontwikkeling vriend
CiteertitelTBR 2009/67, p. 317-327
SamenvattingDit artikel bevat een beschouwing naar aanleiding van de nota van het ministerie van OCW ‘Een lust, geen last. Visie op de modernisering van de monumentenzorg’. Deze beschouwing biedt een aantal handreikingen ten behoeve van de in de nota aangekondigde uitwerking ervan middels wijziging van het wettelijk regime met betrekking tot monumenten.
Auteur(s)A.G. Bregman
Pagina317-327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInformeren en coördineren met de Wet samenhangende besluiten (II)
CiteertitelTBR 2009/68, p. 328-336
SamenvattingDit tweede deel bespreekt de informatieregeling zoals opgenomen in art. 3:20 Awb. Centrale vragen daarbij zijn: wat houdt deze regeling in voor bestuursorganen en tot hoever reikt de verplichting tot het verstrekken van informatie. De beantwoording van deze vragen is ten eerste van belang voor de bestuursorganen die informatieplichtig zijn op grond van art. 3:20 Awb. Omtrent de inhoud en omvang van de informatieplicht is de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel karig te noemen. Duidelijkheid omtrent inhoud en omvang van de informatieplicht is echter van belang voor de vraag of de overheid aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als gevolg van het niet verstrekken van informatie en onvolledige of foutieve informatie.
Auteur(s)A.Z.R. Koning
Pagina328-336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIntegriteit in het perspectief van de ethicus
CiteertitelTBR 2009/69, p. 337-339
SamenvattingDeze bijdrage is een bewerking van een voordracht gehouden tijdens het IBR congres ‘Integriteit in de Bouw’, gehouden op 14 oktober 2008 te Delft. Zie hiervoor tevens de bijdragen opgenomen in het maartnummer van dit tijdschrift.
Auteur(s)E.J.J.M. Kimman
Pagina337-339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. Het screenen van een onderneming
CiteertitelTBR 2009/70, p. 340-349
SamenvattingDit artikel is een bewerking van een voordracht gehouden tijdens het IBR congres ‘Integriteit in de Bouw’, gehouden op 14 oktober 2008 te Delft. Zie hiervoor tevens de bijdragen opgenomen in het maartnummer van dit tijdschrift. In deze bijdrage zal geprobeerd worden inzicht te geven in de methodiek die bij de screening van een onderneming wordt gehanteerd en de relatie die bepaalde geconstateerde risico’s hebben met de te nemen maatregelen.
Auteur(s)L.M. van der Wielen
Pagina340-349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2009/78, p. 382-386
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina382-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
CiteertitelTBR 2009/, p. 387-392
SamenvattingStudiedag: Verzekeringsrechtelijke aspecten van bouwen / Act. Bouwcontractenrecht (I en II).

Studiedag: Luchtkwaliteit en Externe veiligheid bij gebiedsonwikkeling (I en II).

Studiemiddag: Financiering en fiscale aspecten bij PPS.

Het natuurbeschermingsrecht: een barrière voor ruimtelijke ontwikkelingen? + excursie.

Studiedag: De nieuwe Wet ruimtelijke ordening: van WRO naar Wro.

Studiedag: Nieuwe Wro: digitale plannen / planschade (I en II).
Pagina387-392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 19-11-2008, 200801137/1
CiteertitelTBR 2009/71, p. 350-352
SamenvattingStrijd met bestemmingsplan. Weigering verlenen vrijstelling.

(Landbouwloods Schouwen-Duiveland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland (hierna: het college ) geweigerd om aan [appellante] bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een landbouwloods op een perceel nabij de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
Pagina350-352
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 04-03-2009, 200803411/1
CiteertitelTBR 2009/72, p. 352-354
SamenvattingGebruiksvergunning. Maximaal toelaatbaar aantal personen. Gelijkwaardigheid. Brandveiligheidseisen. Onderzoek. Kosten.

(Gebruiksvergunning kerkgebouw Stein).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Stein (hierna: het college) geweigerd aan appellante (hierna: H. Augustinus) gebruiksvergunning te verlenen voor het aanwezig hebben van maximaal 1000 personen in een kerkgebouw te Elsloo.
AnnotatorJ. in 't Hout
Pagina352-354
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH4665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200800142/1
CiteertitelTBR 2009/73, p. 354-356
SamenvattingNadeelcompensatie. Risicoaanvaarding en peildatum voorzienbaarheid. Verzoek kennelijk ongegrond.

(Nadeelcompensatie Noord-Zuidlijn).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) de aanvraag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 't Vingerhoedje B.V. en [appellant] (hierna gezamenlijk in enkelvoud: 't Vingerhoedje) om vergoeding van schade ten gevolge van de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de Noord-Zuidlijn afgewezen.
AnnotatorG.M. van den Broek
Pagina354-356
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Arnhem, 04-02-2009, 178643
CiteertitelTBR 2009/74, p. 356-367
SamenvattingGrossmann. Tijdig geageerd tegen fout in de aanbestedingsprocedure. Pro-actieve houding.

(Grossmann-verweer).
Samenvatting (Bron)Aan de beantwoording van de vraag of de gevolgde aanbestedingsprocedure (het zogenaamde Zeeuwse model), waarbij iedere inschrijver dezelfde prijs en hetzelfde kwaliteitsniveau dient aan te bieden en vervolgens aan iedere inschrijver die dat doet in principe ook wordt gegund, in strijd is met het aanbestedingsrecht, meer in het bijzonder met hetgeen daarover in de richtlijn 2004/18/EG en het BAO is opgenomen, kan niet worden toegekomen omdat dit bezwaar te laat is aangevoerd. Een ander bezwaar van Vilente - of in zijn algemeenheid bezien het door de gemeenten gehanteerde gunningscriterium, zijnde het vastgestelde maximum uurtarief van 21,50 zozeer afwijkt van een uurtarief dat nodig is om nog kostendekkend te werken dat het jegens Vilente (en andere zorgaanbieders) onrechtmatig is dat in het kader van deze aanbesteding te eisen om voor gunning in aanmerking te komen - wordt, ondanks het verweer van de gemeenten dat Vilente ook dit bezwaar te laat heeft aangevoerd, wel inhoudelijk besproken, maar kan niet leiden tot toewijzing van de vordering.
AnnotatorM.A.B. Chao-Duivis
Pagina356-367
UitspraakECLI:NL:RBARN:2009:BH1923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 05-06-2008, 105.007.428/01
CiteertitelTBR 2009/75, p. 367-372
SamenvattingOnderhoud verlichting. VCA-certificaat moedermaatschappij. Beroep op certificaat derde.

(VCA-certificaat I).
Samenvatting (Bron)Aanbesteding onderhoud straatverlichting diverse gemeenten.
AnnotatorS. Könemann
Pagina367-372
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2008:BD8990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 16-12-2008, 200.009.379/01
CiteertitelTBR 2009/76, p. 372-378
SamenvattingTransport vloeibaar zuiveringsslib. Verbod van combinatievorming. VCA-certificaat. Berope op certificaat derde.

(VCA-certificaat II).
Samenvatting (Bron)Staken aanbesteding.
Pagina372-378
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2008:BG9924
Artikel aanvragenVia Praktizijn