Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 29-04-2009
Aflevering 4
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 04-11-2008, 104.003.943
CiteertitelAgr.r 2009, p. 140
SamenvattingPacht. Kwalificatie overeenkomst.
Samenvatting (Bron)7:311 BW Pacht of loonwerkovereenkomst in combinatie met koop van gewas? Bewijswaardering
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina140-144
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BG6563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 24-11-2008, 104.002.157 en 104.002.158
CiteertitelAgr.r 2009, p. 144
SamenvattingPacht. Kwalificatie overeenkomst. Totstandkoming overeenkomst. Volmacht. Schijn van bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Vastlegging pachtovereenkomst vertegenwoordiging art. 3:61 en 3:69 BW Bevoegdheid van rentmeester tot het aangaan van reguliere pachtovereenkomst. Schijn van volmacht. Bekrachtiging.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina144-148
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BG7046
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 16-12-2008, 104.004.195
CiteertitelAgr.r 2009, p. 148
SamenvattingEinde pacht. Schadevergoeding. Melkquotum. Samenhang. Doorschuiven. Verjaring.
Samenvatting (Bron)Melkquotum; wettelijke rente BW 6:80, 7:358 Uitgangspunt van de vaste rechtspraak met betrekking tot het melkquotum is dat met de totale in 1984 gepachte grond melkquotum is gaan samenhangen. Indien met betrekking tot een gedeelte van deze grond de pacht wordt beŽindigd, ontstaat volgens dezelfde rechtspraak op het moment van die beŽindiging een aanspraak van de verpachter op oplevering van een evenredig gedeelte van het met het oorspronkelijke gepachte samenhangende quotum, waartegenover de pachter aanspraak kan maken op vergoeding van in beginsel de helft van de waarde van dat gedeelte. Partijen kunnen echter ook overeenkomen dat zij hun aanspraken met betrekking tot bedoeld gedeelte van het quotum doorschuiven tot het moment dat de pacht met betrekking tot de resterende gronden wordt beŽindigd. Komen zij dat inderdaad overeen, dan leidt dat ertoe dat met de resterende gronden evenredig meer quotum gaat samenhangen, zodat men in dat geval kan zeggen dat het melkquotum indikt. Voor de vraag of partijen inderdaad zijn overeengekomen dat zij hun aanspraken met betrekking tot het quotum doorschoven en dus het melkquotum is ingedikt, komt het aan op hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben mogen afleiden. Die maatstaf brengt mee dat afhankelijk van de omstandigheden van het geval soms ook een bepaalde bedoeling van partijen wat betreft hun aanspraken met betrekking tot het melkquotum behoort te worden verondersteld, omdat die bedoeling in de gegeven omstandigheden zozeer voor de hand lag, dat partijen over en weer elkaar in die zin hebben moeten begrijpen, ook zonder dat de kwestie van het melkquotum met zoveel woorden tussen hen aan de orde is geweest. Indien een pachter tijdens de looptijd van de pachtovereenkomst het met het gepachte samenhangende quotum geheel of gedeeltelijk verkoopt, kan de verpachter weliswaar de gevolgen van niet-nakoming op de voet van het eerste lid van artikel 6:80 Burgerlijk Wetboek reeds in op het moment van verkoop doen intreden met als gevolg dat de verpachter direct aanspraak kan maken op de helft van de verkoopopbrengst maar blijft volgens het tweede lid van die bepaling het oorspronkelijke tijdstip van opeisbaarheid gelden voor de verschuldigdheid van schadevergoeding wegens vertraging, zodat wettelijke rente verschuldigd is vanaf het moment dat de pachtovereenkomst eindigt.
Pagina148-152
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BG7437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Maastricht, 12-03-2009, 136979/KG
CiteertitelAgr.r 2009, p. 152
SamenvattingKort geding. Totstandkoming pachtovereenkomst. Overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)"opzegging pachtovereenkomst"; "7:395 BW"; "58 Pachtwet"; "Wijzigingswet Pachtwet van 12 oktober 1995"; "Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek".
Pagina152-156
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2009:BH5959
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 17-03-2009, 104.004.406
CiteertitelAgr.r 2009, p. 156
SamenvattingOntbinding. Tekortkoming pachter.
Samenvatting (Bron)BW 7:376 Paardenpesion ingebed in overige bedrijfsvoering van pachter. Gebruik ter uitoefening van de landbouw.
Pagina156-159
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BI1605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelPachtkamer Gerechtshof Arnhem, 17-03-2009, 200.009.005
CiteertitelAgr.r 2009, p. 159
SamenvattingPacht. Kwalificatie overeenkomst.
Samenvatting (Bron)BW 7:311, 7:317, 7:321, 7:322 en 7:325. Schriftelijke vastlegging. Het hof verwerpt diverse verweren van verpachter.
Pagina159-162
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BH9143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 31-03-2009, 104.003.773
CiteertitelAgr.r 2009, p. 162
SamenvattingEinde pacht. Schadevergoeding. Melkquotum. Suikerbietenquotum. Samenhang. Bewijs.
Samenvatting (Bron)BW 6:80; 7:358 Het uitgangspunt van de vaste rechtspraak van het hof met betrekking tot het melkquotum is dat met de totale in 1984 gepachte grond melkquotum is gaan samenhangen. Indien de pacht wordt beŽindigd, ontstaat volgens dezelfde rechtspraak op het moment van die beŽindiging een aanspraak van de verpachter op oplevering van een evenredig gedeelte van het met het oorspronkelijk gepachte samenhangende quotum, waartegenover de pachter aanspraak kan maken op vergoeding van in beginsel de helft van de waarde van dat gedeelte. Indien echter partijen ter vervanging van de beŽindigde pachtovereenkomst een nieuwe pachtovereenkomst aangaan, al dan niet met betrekking tot dezelfde grond, zullen zij in het algemeen de bedoeling hebben hun aanspraken met betrekking tot bedoeld gedeelte van het quotum door te schuiven tot het moment dat de nieuwe pachtovereenkomst zal eindigen. De pachter heeft er immers een voor de verpachter kenbaar belang bij om zijn bedrijfsvoering op dezelfde voet en dus met behoud van het gebruik van het quotum en zonder extra financieringslasten voort te zetten. De bedoeling om de aanspraken met betrekking tot het melkquotum door te schuiven ligt dan ook zozeer voor de hand, dat partijen over en weer elkaar in die zin hebben moeten begrijpen, ook zonder dat de kwestie van het melkquotum met zoveel woorden tussen hen aan de orde is geweest. Het hof verwijst in dit verband naar zijn arrest van 16 december 2008 inzake .../Gemeente Zwolle, LJN BG7437, onder 4.13 en 4.14. Een en ander geldt evenzeer in het onderhavige geval, waarin de aanleiding voor het aangaan van de nieuwe pachtovereenkomst een ruilverkaveling is. Indien een pachter zonder toestemming van de verpachter tijdens de looptijd van de pachtovereenkomst het met het gepachte samenhangende quotum geheel of gedeeltelijk verkoopt, kan de verpachter de gevolgen van niet-nakoming op de voet van het eerste lid onder a van art. 6:80 BW reeds op het moment van verkoop doen intreden en aanspraak maken op de helft van de waarde van het quotum op dat moment. Die waarde zal weliswaar veelal kunnen worden begroot op de helft van de verkoopopbrengst, maar indien sprake is van omstandigheden die tot een lagere verkoopopbrengst leiden en de pachter persoonlijk aangaan, bestaat daartoe geen aanleiding en dienen die omstandigheden te worden weggedacht.
Pagina162-167
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BH9065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 04-03-2009, 200802708/1
CiteertitelAgr.r 2009, p. 167
SamenvattingAgrarische bedrijfswoning. Gebruik in strijd met bestemming. Handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijchen (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen het gebruik van een bedrijfswoning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) als burgerwoning door [belanghebbenden] afgewezen.
Pagina167-168
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH4646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 11-03-2009, 200803658/1
CiteertitelAgr.r 2009, p. 168
SamenvattingAgrarische bedrijfswoning. Gebruik in strijd met bestemming. Handhaving. Gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: het college) het verzoek van [verzoeker] om handhavend op te treden tegen het gebruik van de agrarische bedrijfswoning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) ten behoeve van de huisvesting van buitenlandse seizoensarbeiders afgewezen.
Pagina168-171
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH5552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 24-02-2009, 105.003.559/01
CiteertitelAgr.r 2009, p. 171
SamenvattingMelkquotum. Onrechtmatige overheidsdaad. Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Toekenning melkquotum. Onrechtmatige overheidsdaad. Toekenning van immateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn bedoeld in artikel 6 EVRM.
Pagina171-176
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BH3856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 24-02-2009, 105.003.586/01
CiteertitelAgr.r 2009, p. 176
SamenvattingMelkquotum. Onrechtmatige overheidsdaad. Schadevergoeding. Verjaring.
Samenvatting (Bron)Toekenning melkquotum. Onrechtmatige overheidsdaad. Verjaring.
Pagina176-178
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BH4210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 24-02-2009, 105.000.585/01
CiteertitelAgr.r 2009, p. 178
SamenvattingMelkquotum. Onrechtmatige overheidsdaad. Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Toekenning melkquotum. Onrechtmatige overheidsdaad. Toekenning van immateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn bedoeld in artikel 6 EVRM.
Pagina178-185
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BH4212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 24-02-2009, 105.003.026/01
CiteertitelAgr.r 2009, p. 185
SamenvattingMelkquotum. Onrechtmatige overheidsdaad. Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Toekenning melkquotum. Onrechtmatige overheidsdaad. Toekenning van immateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn bedoeld in artikel 6 EVRM.
Pagina185-192
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BH4213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 24-02-2009, 105.001.863/01
CiteertitelAgr.r 2009, p. 192
SamenvattingMelkquotum. Onrechtmatige overheidsdaad. Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Toekenning melkquotum. Onrechtmatige overheidsdaad. Toekenning van immateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn bedoeld in artikel 6 EVRM.
Pagina192-198
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2009:BH4214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKort & bondig
TitelDeskundige pachtrechtspraak
CiteertitelAgr.r 2009, p. 127
SamenvattingSinds de Pachtwet 1937 nemen deskundige leden deel aan de rechtspraak in pachtzaken. Zie art. 48 lid 3 en 69 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie. De voordelen van de inbreng van deskundige leden wil ik hier niet uiteenzetten - ik zou voor eigen parochie preken. Het gaat mij nu om de vraag of het burgerlijk procesrecht voor de inbreng van de deskundige leden eigenlijk wel ruimte biedt en zo ja onder welke voorwaarden. Eigen wetenschap van de rechter is in de burgerlijke rechtspraak immers verdacht.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina127-127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelHealth check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
CiteertitelAgr.r 2009, p. 128
SamenvattingIn 2003 werd binnen Europa overeenstemming bereikt over wijziging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De meeste rechtstreekse betalingen voor landbouwers werden overgeheveld naar de bedrijfstoeslagregeling; voortaan was sprake van een van het product ontkoppelde inkomenssteun. De lidstaten kregen de uitvoering van de regeling de keuze uit twee basismodellen: het historische en het regionale. In het historische model zijn de toeslagrechten gebaseerd op individuele historische referentiebedragen per landbouwer. In het regionale model zijn de toeslagrechten in beginsel gebaseerd op de bedragen die de landbouwers in een regio tijdens de referentieperiode hebben gekregen.
Auteur(s)H.A. Verbakel-van Bommel
Pagina128-132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelHealth check en modulatie in Duitsland
CiteertitelAgr.r 2009, p. 133
SamenvattingOp 14 en 15 november 2007 werd in Potsdam het Dreilšnderagrarrechtseminar gehouden. Een dergelijk symposium wordt elk jaar gehouden met juristen van de Duitse, Belgische en Nederlandse verenigingen voor agrarisch recht. De bijeenkomst was georganiseerd door de Duitse Vereniging voor Agrarisch recht en werd bezocht door 9 Duitsers en 15 Nederlanders. De Belgen lieten het afweten. Er werd gesproken over de evaluatie van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de wijziging in de Europese verordening voor bedrijfspremies (1782/2003), ook wel als health check en modulatie aangeduid. [...] Hierna volgt een kort verslag van de bijdrage van Duitsland en van de discussie.
Auteur(s)L.P.J. Mertens
Pagina133-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 135
SamenvattingPacht: Toeslagrechten - Samenvatting pachtuitspraken;

Zakelijke rechten: Wet voorkeursrecht gemeenten;

Ruimtelijke Ordening: Onteigening - Rechtspraak onteigening - Rechtspraak agrarische bedrijfswoning; gebruik in strijd met bestemmingsplan;

Beheer landelijk gebied: Rechtspraak vergunning art. 19d Natuurbeschermingswet 1998;

Dieren: Wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) - Dierziekten - Verrijkte kooien - Paarden - Schapen en geiten;

Producten: Diervoeders;

Milieurecht: Luchtkwaliteit - Ammoniak - Literatuur Memo mestregels - Rechtspraak vergunningverlening Wet milieubeheer/omgevingstoets Wet Ammoniak en veehouderij - Rechtspraak revisievergunning art. 8.4 Wet Milieubeheer/stank;

Fiscaal recht: Landbouwvrijstelling - Afschrijving milieu-investeringen - Paarden en omzetbelasting;

Diversen: Aanpassing LNV-wetgeving - Begrotingsstaten LNV - Rechtspraak: onrechtmatige overheidsdaad.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina135-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelStudiedag personenvennootschappen
CiteertitelAgr.r 2009, p. 139
Samenvatting2 juni 2009 te Zwolle, De Koperen Hoogte
4 juni 2009 te Wageningen, Hotel de Wageningse Berg
5 juni 2009 te Waalwijk, RKC Stadion.

Prof. mr. M.J.A. van Mourik en mr. W. Burgerhart.
Pagina139-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn