Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 08-05-2009
Aflevering 18
RubriekVooraf
TitelEen beetje grondrechten beperken
CiteertitelNJB 2009, 18
SamenvattingDe voorgenomen wijzigingen in het wetboek van Strafrecht inzake het in woord of beeld vergemakkelijken van terroristische misdrijven zijn voorlopig gestrand in de Eerste Kamer. De vaste Commissie voor Justitie heeft geweigerd ze te behandelen. De reden daarvoor lag niet in de inhoud, maar in de vorm waarin ze zijn ingediend. De voorstellen zijn een klein onderdeel van een als een 'inhoudelijke veegwet' aan te merken voorstel.
Auteur(s)I. van der Vlies
Pagina1141-1141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEssay
Titel'Slapende rechters' of 'dwalende deskundigen'?
CiteertitelNJB 2009, 868
SamenvattingDe auteurs van het boek de slapende rechter wijzen terecht op het belang van meer forensische kennis in de strafrechtspleging. Toch is het een mislukt boek, zo blijkt uit een analyse van hun argumenten en stellingen. Zou het delen van die expertise niet effectiever zijn dan het 'bashen' van rechters? Is het niet doelmatiger om te zoeken naar manieren om de deskundigheid in de strafrechtspleging te vergroten? Hopelijk is de slapende rechter een incidentele uitglijder van enkele 'dwalende deskundigen' en vinden de auteurs nieuwe manieren om hun ideeŽn voor het voetlicht te brengen.
Auteur(s)M. Loth
Pagina1142-1147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelAir Miles en andere spaarsystemen nader beschouwd
CiteertitelNJB 2009, 869
SamenvattingEen deelnemer aan het Air Miles programma zal zich er niet direct van bewust zijn dat hij een vordering op naam in handen heeft en er sprake is van een alternatieve verbintenis. Ook zal hij vreemd opkijken als hij hoort dat er op de vordering executoriaal derdenbeslag kan worden gelegd en dat hij paulianeus bezig is als hij kiest voor een uitstapje naar de Efteling nadat het beslag is gelegd. Alles over de aard van de vermogensrechten uit hoofde van het Air Miles programma en AH spaarzegels, AH zomermunten spaarkaarten en AH musicalkaarten.
Auteur(s)J. Biemans
Pagina1148-1155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelWat Promis kan leren over de begrijpelijkheid van de rechtstaal
CiteertitelNJB 2009, 870
SamenvattingHoe mooi zou het niet zijn als het rechterlijk handelen volstrekt controleerbaar, consistent en rationeel was. Dat dit ideaal niet haalbaar is, blijkt uit een vergelijking van strafmotiveringen van voor en na het Promisproject. Zolang de rechterlijke macht ons niet goed uitlegt waar wij redelijkerwijs grenzen moeten stellen aan onze verwachtingen, zal de kritiek blijven.
Auteur(s)P. van den Hoven , J. Plug
Pagina1156-1159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelDe buurtrechter alias de vrederechter: terug van weggeweest?
CiteertitelNJB 2009, 871
SamenvattingIk onderschrijf E. von Bůnť's standpunt in NJB 2009, p. 491 e.v., dat bij goede oordeelsvorming kennis van het verleden noodzakelijk is. Haar essay over de buurtrechter overtuigt mij echter niet.
Auteur(s)H. den Tonkelaar
Pagina1160-1160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNaschrift
CiteertitelNJB 2009, 872
SamenvattingIn zijn reactie op mijn artikel, dat vooral als strekking heeft een historisch overzicht te geven van het instituut van de vrederechter met een koppeling naar het heden (de buurtrechter), heeft Den Tonkelaar kritiek op de invoering van een buurtrechter, omdat naar zijn mening deze rechter een 'buurtduizendpoot' zou zijn die op 'uurbasis declareert'.
Auteur(s)E. von Bone
Pagina1161-1162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 26-02-2009, 28336/02
CiteertitelNJB 2009, 873
SamenvattingEerste Protocol EVRM art. 1: proportionaliteit ontnemingsmaatregel.

(Grifhorst / Frankrijk).
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (victim);Violation of P1-1;Pecuniary damage - reserved
Pagina1163-1163
UitspraakECLI:CE:ECHR:2009:0226JUD002833602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-01-2009, 4378/02
CiteertitelNJB 2009, 874
SamenvattingArt. 8 EVRM; art. 6 EVRM: privacyschending door opname vertrouwelijke communicatie; eerlijkheid gebruik onrechtmatig verkregen of onbetrouwbaar bewijs.

(Bykov / Rusland).
Pagina1163-1165
UitspraakECLI:CE:ECHR:2009:0121JUD000437802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 05-03-2009, 38478/05
CiteertitelNJB 2009, 875
SamenvattingArt. 8 EVRM. Recht op eerbiediging van het privťleven. Positieve verplichtingen. Adequate bescherming via het strafrecht. Art. 6 EVRM. Redelijke termijn. Schending art. 6 en 8 EVRM.

(Sandra Jankovic / KroatiŽ).
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies);Violation of Art. 8;Violation of Art. 6-1;Non-pecuniary damage - award
Pagina1165-1166
UitspraakECLI:CE:ECHR:2009:0305JUD003847805
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 17-04-2009, 07/10822
CiteertitelNJB 2009, 876
SamenvattingBewijslastverdeling. Partijen hebben mondeling een koopovereenkomst gesloten. In geschil is of daarbij een financieringsvoorbehoud is overeengekomen.

Samenvatting (Bron)Overeenkomstenrecht. Verkoop van woning onder ontbindende voorwaarde in de vorm van een financieringsvoorbehoud?; bevrijdend verweer, bewijslastverdeling, redelijkheid en billijkheid.
Pagina1166-1166
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH2955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 17-04-2009, 08/00635
CiteertitelNJB 2009, 877
SamenvattingWerkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen buiten de uitoefening van de werkzaamheden. De werkgeefster organiseert op vrijdag na werktijd een workshop dansen op rollerskates op de marmeren vloer van de kantoorhal. Een werkneemster trekt rollerskates aan, komt ten val en loopt letsel op.

(M/V Communicatie B.V. / X).
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid voor letselschade van werknemer na ongeval tijdens bedrijfsuitje (rollerskateles) wegens schending van een op eisen van goed werkgeverschap ex art. 7:611 BW gebaseerde zorg- en preventieplicht; geen toepasselijkheid van art. 7:658 BW.
Pagina1166-1167
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH1996
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 17-04-2009, 08/04310
CiteertitelNJB 2009, 878
SamenvattingWSNP. Ontvankelijkheid in cassatie. Op voordracht van de rechter-commissaris heeft de rechtbank de schuldsaneringsregeling tussentijds beŽindigd en verstaan dat de schuldenaar in staat van faillisement verkeert. Op het hoger beroep van de schuldenaar heeft het hof het vonnis gedeeltelijk vernietigd. De bewindvoerder heeft cassatieberoep ingesteld.

Samenvatting (Bron)WSNP; tussentijdse beŽindiging van toepassing van schuldsaneringsregeling op de voet van art. 350 F.; ontvankelijkheid in cassatie, bewindvoerder niet bevoegd om cassatieberoep in te stellen; strekking van art. 360 F., geen toepasselijkheid van art. 426 Rv.
Pagina1167-1168
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH2958
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 31-03-2009, S08/01312
CiteertitelNJB 2009, 879
SamenvattingDe voorzitter van het gerechtshof te 's-Gravenhage had art. 410a lid 4 Sv toegepast. Het betrof een hoger beroep tegen een veroordeling tot Ä 200 boete wegens het niet voldoen aan een ambtelijk bevel, gegeven op grond van art. 2 Polw 1993. Dat artikellid van 410a luidt:
In het andere geval beslist de voorzitter bij een met redenen omklede beschikking dat het hoger beroep buiten behandeling wordt gelaten. Deze beschikking geldt als een beslissing op een rechtsmiddel als bedoeld in art. 557, eerste lid.
Samenvatting (Bron)Cassatieberoep beschikkingen. Volgens art. 445 Sv staat tegen beschikkingen beroep in cassatie alleen open in de gevallen in dat wetboek bepaald. Nu in dat wetboek geen bepaling voorkomt volgens welke beroep in cassatie openstaat tegen een beschikking a.b.i. art. 410a.4 Sv van de voorzitter van een gerechtshof om een ingesteld h.b. buiten behandeling te laten, kan verdachte in het ingestelde beroep niet worden ontvangen (HR LJN BG4411).
Pagina1168-1168
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BG6595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 07-04-2009, S07/12917
CiteertitelNJB 2009, 880
SamenvattingDe verdachte werd in hoger beroep veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk wegens (1) deelneming aan een organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven (2-13) Medeplegen van opzetheling (14B) medeplegen van opzetheling, meermalen gepleegd en (15) in een geval waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede vordert, mondeling, persoonlijk opzettelijk een valse verklaring onder ede afleggen.
Samenvatting (Bron)Bewijsklacht. De klacht dat uit de gebezigde bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat verdachte als getuige in de zaak tegen betrokkene 1, nadat hij in handen van de voorzitter op de bij de wet voorgeschreven wijze de eed had afgelegd de gehele waarheid en niets anders dan de waarheid te zullen zeggen, is terecht voorgesteld.
Pagina1168-1168
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH2787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 07-04-2009, S07/11663 P
CiteertitelNJB 2009, 881
SamenvattingOntnemingszaak (Ä 5500)
De raadsman van de verdachte verzocht ter zitting om aanhouding van de zaak omdat zijn cliŽnt hem die morgen telefonisch had meegedeeld dat hij wegens griep niet op de zitting kon komen en toch bij de behandleing aanwezig wilde zijn.
Samenvatting (Bron)Profijtontneming. Afwijzing aanhoudingsverzoek, aanwezigheidsrecht art. 6 EVRM. De HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AA5730. Het stond het Hof vrij om voor de beoordeling van het aanhoudingsverzoek wegens ziekte van betrokkene bewijsstukken of nadere inlichtingen te verlangen. In aanmerking genomen de f&o van het onderhavige geval, kan s Hofs oordeel dat het verzoek diende te worden afgewezen o.g.v de enkele omstandigheid dat de betrokkene op dat moment geen medische verklaring had overgelegd, zonder dat was onderzocht of het overleggen van zon verklaring dan wel van andere gegevens in redelijkheid van betrokkene verlangd had kunnen worden, de afwijzing van het verzoek niet dragen.
Pagina1168-1169
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH0566
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (Strafkamer), 07-04-2009, S00183/07
CiteertitelNJB 2009, 882
SamenvattingDe verdachte werd in hoger beroep veroordeeld tot een werkstraf van zestig uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken wegens diefstal van een reisgids en het opzettelijk voorhanden hebben en afleveren van en vals geschrift, meermalen gepleegd.
Pagina1169-1169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (Strafkamer), 07-04-2009, 01467/07 HS
SamenvattingAanvraag van herziening.
Weer een zaak betreffende geuridentificatieproef, maar een afwijkende.
De aanvrager werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren en drie maanden wegens betrokkenheid bij een gewapende overval op een filiaal van de VSB-bank (feit 6) en wegens betrokkenheid bij een gewapende overval op een filiaal van ABN AMRO-bank te Hoogland (feit 8).
Pagina1169-1170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 07-04-2009, S07/12067
CiteertitelNJB 2009, 884
SamenvattingDe verdachte werd in hoger beroep veroordeeld tot een werkstraf van 70 uren wegens (1) belediging van een ambtenaar in functie (door naar hem te spugen) en (2) mishandeling van een ambtenaar in functie, tweemaal gepleegd.
Samenvatting (Bron)Valt een aspirant-hoofdconducteur van de NS onder het begrip ambtenaar in de zin van art. 267 Sr en 304 Sr? De term ambtenaar in deze bepalingen moet aldus worden uitgelegd dat daaronder tevens is begrepen degene die onder toezicht en verantwoording van de overheid is aangesteld in een functie waaraan een openbaar karakter niet kan worden ontzegd (HR LJN AO2599). s Hofs oordeel dat de aspirant-hoofdconducteurs kunnen worden aangemerkt als ambtenaar geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in aanmerking genomen dat de aspirant-hoofdconducteurs t.t.v. de feiten in dienst waren bij de privaatrechtelijke rechtspersoon N.V. Nederlandse Spoorwegen, niet de hoedanigheid hadden van buitengewoon opsporingsambtenaar en niet waren aangesteld onder (direct) toezicht en verantwoording van de overheid.
Pagina1170-1170
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BG7743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (Strafkamer), 07-04-2009, S07/13157
CiteertitelNJB 2009, 885
SamenvattingDe kantonrechter in de rechtbank te Leeuwarden verklaarde bewezen dat de verdachte, een mes dat als steekwapen kon worden gebruikt bij zich heeft gehad op een voor het openbaar verkeer openstaande weg, zijnde een weg gelegen binnen een door het college van B&W aangewezen gebied. Hem werd echter daarvoor geen straf of maatregel opgelegd.
Samenvatting (Bron)Kwalificatie. Over de onterechte kwalificatie vermeld in het extract vonnis kan in cassatie niet met vrucht worden geklaagd, nu een dergelijk t.b.v. de executie opgemaakt stuk in cassatie niet ten toets staat. De klacht dat de Ktr in het bestreden vonnis heeft nagelaten het bewezenverklaarde te kwalificeren, treft doel. De HR kwalificeert het bewezenverklaarde feit zelf.
Pagina1170-1170
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH2791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 07-04-2009, S07/13359 P
CiteertitelNJB 2009, 886
SamenvattingOntnemingszaak (Ä 1.165.000).
In het (tweede) middel wordt geklaagd over schending van art. 6 lid 2 EVRM op de grond dat het hof een betalingsverplichting heeft opgelegd ter ontneming van voordeel dat wederrechtelijk is verkregen door een strafbaar feit ten aanzien waarvan de dagvaarding in eerste aanleg nietig is verklaard.
Samenvatting (Bron)Profijtontneming. Schending art. 6 EVRM? De opvatting dat een nietigverklaring van de dagvaarding ten aanzien van een bepaald feit kan worden gelijk gesteld aan een vrijspraak t.a.v. dat feit, zoals bedoeld in de uitspraak Geerings tegen Nederland (EHRM 1 maart 2007, NJ 2007, 349), vindt geen steun in het recht.
Pagina1170-1170
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH3342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 07-04-2009, 07/11176 P
CiteertitelNJB 2009, 887
SamenvattingOntnemingszaak (Ä 135 000).
Het middel bevat de klacht dat het hof in strijd met art. 359 lid 2 Sv heeft nagelaten in het bijzonder de redenen op te geven waarom het is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van de verdediging dat de verklaringen van de getuige Van Z. wegens onjuistheid of onbetrouwbaarheid niet tot het bewijs konden worden gebezigd.
Samenvatting (Bron)Profijtontneming. Art. 359.2 Sv (u.o.s.). Het pv t.t.z in h.b. houdt niet in dat de raadsman aldaar het woord heeft gevoerd overeenkomstig de pleitnota van mr. X en houdt evenmin in dat het Hof heeft ingestemd met het verzoek van de raadsman om die pleitnota hier als herhaald en ingelast te beschouwen zodat het in cassatie ervoor moet worden gehouden dat noch het een, noch het ander is geschied. De enkele omstandigheid dat de pleitnota is gehecht aan het pv dwingt niet tot een ander oordeel. Het middel dat ervan uitgaat dat de raadsman t.t.z. in h.b. het standpunt weergegeven in de pleitnota heeft vertolkt mist derhalve feitelijke grondslag.
Pagina1170-1171
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH2687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 17-04-2009, 42432
CiteertitelNJB 2009, 888
SamenvattingToetsing reglement Provinciale Staten aan het willekeurverbod; geen strijdigheid.
Samenvatting (Bron)waterschapsbelasting, ingezetenenomslag wegenbeheer, taakgebiedafbakening in strijd met willekeurverbod?
Pagina1171-1171
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BG4798
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 17-04-2009, 42297
CiteertitelNJB 2009, 889
SamenvattingToepassing landbouwvliegerarrest; reglement Provinciale Staten in strijd met willekeurverbod. Geen proceskostenvergoeding ter zake van de tijd die belanghebbende heeft geÔnvesteerd.
Samenvatting (Bron)Waterschapsbelasting, ingezetenenomslag wegenbeheer, taakgebiedafbakening in strijd met willekeurverbod?
Pagina1171-1173
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BG4663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 22-04-2009, 200809196/1
CiteertitelNJB 2009, 890
SamenvattingSpontane vernietiging bij koninklijk besluit van procesbesluiten van bestuursorganen.
Het koninklijk besluit geeft er geen blijk van dat in de besluitvorming is meegewogen de inbreuk die is gemaakt op de rechtszekerheid van de rechtspersonen waartoe de bestuursorganen behoren wat betreft de daadwerkelijke beschikbaarheid van een hen door de wet geboden rechtsgang. Dit belang is zeer zwaarwegend.
Samenvatting (Bron)Bij koninklijk besluit van 10 november 2008, nr. 08.003234, heeft de Kroon, op voordracht van de minister van FinanciŽn, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de ministers en de staatssecretaris), de besluiten van het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Asten, Goes, Graafstroom, Naarden, Pijnacker-Nootdorp, Texel en Veere en de dagelijks besturen van de openbare lichamen Samenwerking Belastingen en Waardebepaling (SaBeWa) en Drechtsteden (hierna: de bestuursorganen) van 4 november 2008 tot het voeren van een rechtsgeding namens de provincie onderscheidenlijk de gemeenten onderscheidenlijk de openbare lichamen tegen Landsbanki Islands hf. (hierna: Landsbanki) met als oogmerk het behalen van een titel teneinde de gelden waarop in Noorwegen conservatoir beslag is gelegd te kunnen executeren en/of andere ter voorbereiding op executie gerichte handelingen te verrichten, vernietigd wegens strijd met het algemeen belang.
Pagina1173-1176
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1842
Artikel aanvragenVia Praktizijn