Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte
Datum 29-04-2009
Aflevering 2
RubriekVoorwoord
TitelVoorwoord
CiteertitelTvHB 2009, nr. 2
SamenvattingVoor u ligt wederom een tijdschrift vol praktische informatie voor de commerciŽle huurrechtpraktijk. De bestemming van de verhuurde bedrijfsruimte bepaalt of het regime van artikel 7:290 BW e.v. van toepassing is op het gehuurde, of het regime van artikel 7:230a BW.
Auteur(s)M. de Gaay Fortman
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerkleuring of meekleuring van bestemming bedrijfsruimte
CiteertitelTvHB 2009, nr. 2
SamenvattingIn gerechtelijke procedures wordt veelvuldig strijd gevoerd over de bestemming van een verhuurde bedrijfsruimte met het oog op de kwalificatie van de overeenkomst. Daarmee probeert een der partijen, meestal de huurder, aansluiting te zoeken bij een meer of juist minder verstrekkend huurbeschermingsregime van boek 7 BW. De bescherming van een huurder van middenstandsbedrijfsruimte (art. 7:290 BW e.v.) gaat gezien het (semi-)dwingendrechtelijk karakter van de termijnbescherming en de beperkte opzeggingsgronden veel verder dan die van een huurder van overige bedrijfsruimte (art. 7:230a BW). Bij verhuur van deze laatste categorie bedrijfsruimte kan de verhuurde zonder opgaaf van redenen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van een huurtermijn. Dat de huurder van overige bedrijfsruimte na einde huur van rechtswege schorsing van de ontruimingsverplichting toekomt heeft en nog enkele malen om verdere verlenging kan verzoeken (ex art. 7:230a BW), maakt die conclusie niet anders.
Auteur(s)J.P.H. Jacobs , S.H.W. le Large
Pagina48-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelConversie bij een nietige opzegging van de huurovereenkomst
CiteertitelTvHB 2009, nr. 2
Samenvatting'Mijnheer de Voorzitter! Dit is een uiterst gecompliceerd artikel, waarvoor men alleen al vijf minuten nodig heeft om het te begrijpen.' Conversie is voor velen een lastig hanteerbaar begrip. Schelto Patijn (PvdA) verwoordde het treffend bij de commissievergadering over de totstandkoming van het algemene conversie-artikel 3:42 BW. Met de invoering van het nieuwe huurrecht in 2003 is afscheid genomen van twee bijzondere conversiebepalingen. Deze bepalingen waren van toepassing indien een huurovereenkomst van winkelruimte was opgezegd op een te korte termijn. Of conversie mogelijk is, moet thans worden beantwoord aan de hand van artikel 3:42 BW. Na vijf en een half jaar nieuw huurrecht kan voorzichtig worden bekeken of deze wetswijziging tot inhoudelijke veranderingen van de conversieregeling bij 290-bedrijfsruimte heeft geleid. In dit artikel wordt een voorlopige balans opgemaakt.
Auteur(s)D.J. Gondrie , A.A.K. Sinnige
Pagina53-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe opleveringsprocedure bij het einde van de huurovereenkomst
CiteertitelTvHB 2009, nr. 2
SamenvattingArtikel 7:224 BW bepaalt - kort gezegd - dat de huurder het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst weer moet teruggeven aan de verhuurder. Daar bij huur van bedrijfsruimten veelal sprake is van een lange looptijd, kan bij de oplevering van het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst gemakkelijk een verschil van mening ontstaan over de wijze waarop en de staat waarin het gehuurde aan de verhuurder moet worden teruggegeven. De in de wet opgenomen regeling biedt partijen vaak onvoldoende houvast om in die concrete gevallen tot overeenstemming te komen.
Auteur(s)M.E. Berends-de Weerd
Pagina56-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad, 13-02-2009, 07/13290
CiteertitelTvHB 2009, nr. 2
SamenvattingHuurder heeft het gehuurde na de opzegging door de verhuurder doch vůůrdat het verzoek tot verlenging van de ontruimingstermijn is ingediend, ontruimd. Huurder vordert (meer subsidiair) verlenging van de ontruimingstermijn op de voet van artikel 7:230a BW. De kantonrechter heeft huurder vanwege zijn voortijdige ontruiming van het gehuurde niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek.

(Exploitatie Maatschappij Heerlijkheid MariŽnwaerdt Vof / J.M. Van Grunsven, h.o.d.n. Van Grunsven Cuisinier).
Samenvatting (Bron)Huurrecht. Procesrecht. Oordeel appelrechter dat appelverbod van art. 7:230a lid 8 BW wordt doorbroken gevolgd door terugverwijzing van de zaak naar de kantonrechter in het dictum is tussenbeschikking in de zin art. 401a lid 2 Rv.; niet-ontvankelijkheid in cassatie; overweging ten overvloede; beschermingskarakter van art. 7:230a BW brengt mee, dat een beroep op ontruimingsbescherming niet wordt uitgesloten door het enkele feit dat de huurder het gehuurde heeft ontruimd, zonder dat sprake is van afstand van recht of rechtsverwerking; omstandigheid dat de huurder niet meer gebruik maakt van het gehuurde is een factor die moet worden meegewogen bij de belangenafweging op grond van art. 7:230a lid 4 BW.
AnnotatorT. Fraai
Pagina60-65
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BF8925
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-02-2009, 106.004.160
CiteertitelTvHB 2009, nr. 2
SamenvattingIn de onderhavige zaak is een huurprijsherziening op grond van (thans) artikel 7:303 BW aan de orde. De zaak heeft zich toegespitst op de keuze van de vergelijkingspanden doord e Bedrijfshuuradviescommissie. Nu de verhuurder, ING, eigenaar is van het gehele winkelcentrum waarin het gehuurde is gelegedn, betoogt huurder, slagerij Meester, dat een deel van de vergelijkingspanden buiten dit winkelcentrum moet worden gezocht nu aangenomen moet worden dat de huurprijsontwikkeling onttrokken is geweest aan de vrije marktwerking.

(Slagerij Meester / ING Dutch Retail Fund NV).
AnnotatorJ. Adriaansens
Pagina65-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad, 30-01-2009, C07/174HR
CiteertitelTvHB 2009, nr. 2
SamenvattingDe reikwijdte van het artikel 7:309 lid 1 BW geformuleerde criterium 'met het oog op de uitvoering van werken in het algemeen belang' zou te veel worden ingeperkt indien zou moeten worden aangenomen dat slechts aan het criterium wordt voldaan indien het uit te voeren nieuwe werkm waarvoor de afbraak plaatsvindt, berust op ťťn of meer op het tot stand brengen van dat nieuwe werk gerichte overheidsbesluiten.

(Harry van der Veer BV / Beter Wonen Patrimonium).
Samenvatting (Bron)Huurrecht. HuurbeŽindiging bedrijfsruimte wegens afbraak van gehuurde; geding na verwijzing, vervolg op HR 14 december 2007, nr. C06/198, NJ 2008, 11; schadeloosstelling als bedoeld in art. 7:309 lid 1 BW, maatstaf.
AnnotatorN. Eeken
Pagina68-75
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BG4017
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Arnhem, 20-02-2009, 179556
CiteertitelTvHB 2009, nr. 2
SamenvattingDe rijksweglocatie die Shell in gebruik heeft moet in verband met de verbreding van de A2 verwijderd worden. Shell krijgt ter compensatie een nieuwe rijksweglocatie, 40 meter ten oosten van de oude locatie. In de onderhavige procedure staat de vraag centraal of Shell verplicht is op grond van de Benzinewet en de daaraan ten grondslag liggende convenanten, alsmede gezien de verdere omstandigheden van deze zaak, een tijdelijke nieuwe huurovereenkomst met De Lucht aan te gaan met betrekking tot de nieuwe vervangende rijksweglocatie. De voorzieningenrechter oordeelt dat een dergelijke verplichting niet bestaat.

(Hotel Cafť Restaurant De Lucht BV / Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV en de Staat der Nederlanden).
Samenvatting (Bron)De kernvraag in deze zaak is of op grond van de Benzinewet en de daaraan ten grondslag liggende Convenanten alsmede gezien de verdere omstandigheden van de zaak en in aanmerking genomen de verhoudingen zoals die tussen partijen bestaan, voor Shell de verplichting bestaat om een tijdelijke (nieuwe) huurovereenkomst (die betrekking heeft op een motorbrandstoffenverkooppunt) met De Lucht aan te gaan.
AnnotatorJ. Winter-Bossink
Pagina75-80
UitspraakECLI:NL:RBARN:2009:BH3822
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelWet- en regelgeving: Staatsblad en Tweede Kamer
CiteertitelTvHB 2009, nr. 2
Pagina81-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelA.R. de Jonge en E.E. de Wijkerslooth-Vinke, Parlementaire geschiedenis Huurrecht
CiteertitelTvHB 2009, nr. 2
Pagina81-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn