Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 07-05-2009
Aflevering 4
RubriekOpinie
TitelDe weg kwijt...
CiteertitelM en R 2009/4, nr.
SamenvattingHet bestemmingsplan was lange tijd geen toetsingsgrond voor een milieuvergunning. Voor een omwonende was dat misschien moeilijk uit te leggen, maar het paste wel in het specialiteitsbeginsel en was handig voor de ondernemer die vooraf zijn milieugebruiksruimte kon bepalen. Het was ook niet erg dat er een milieuvergunning werd verleend voor een activiteit die op grond van het bestemmingsplan niet was toegestaan. Er was immers altijd nog het andere slot op de deur; zonder de vereiste ruimtelijke toestemming zou de activiteit toch niet ontplooid kunnen worden.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina201-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelICT en Milieuregelgeving: moet de ondernemer de wet nog kennen?
CiteertitelM en R 2009/4, nr.
SamenvattingHet gebruik van ICR in de milieuregelgeving lijkt gemeengoed te worden. Het is een cruciaal onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). ICT wordt ingezet om wetgeving gemakkelijker toegankelijk te maken en voor het verminderen van regeldruk. Dat leidt in de praktijk tot vragen met betrekking tot de juridische status van de door de ICT-voorziening(en) gegenereerde voorschriften, meldingen en vergunningaanvragen. Kortom, welke gevolgen heeft het gebruik van de Activiteiten Internet Module en de Landelijke voorziening omgevingsloket voor de burger en bedrijf, dus voor de klant. In dit artikel belicht ik deze.
Auteur(s)J. Kramer
Pagina202-208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe aanwijzing van Natura 2000-gebieden: landbouwgronden meenemen of niet?
CiteertitelM en R 2009/4, nr.
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag hoe bij de lopende aanwijzing van Natura 2000-gebieden moet worden omgegaan met landbouwgronden. Dit zal zeker een belangrijk aandachtspunt zijn, ook politiek.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina209-215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia en Documentatie
CiteertitelM en R 2009/4, nr.
SamenvattingBestrijdingsmiddelen;

Bestuursrecht;

Industrie;

Natuur;

Ruimte;

Water.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina216-217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2009/4, nr.
Pagina218-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
Titel'Bewegend water. Over de verdeling van waterrechten en waterplichten binnen stroomgebieden in het Europese en het Nederlandse recht'
CiteertitelM en R 2009/4, nr.
Auteur(s)H.J.M. Havekes
Pagina220-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelV.J. van den Broek, D.M.D. van Cooten, A.A.C.J. Janssen, D.A. Kamphorst en M. Pleijte, De nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de bescherming van natuur en milieu. Verslag van de 101e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 1 oktober 2008
CiteertitelM en R 2009/4, nr.
Pagina221-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelRaad van State, 15-10-2008, 200707345/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina222-222
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF8999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-01-2009, 200801491/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 22k
SamenvattingCumulatie van wegverkeerslawaai; belangenafweging t.b.v. niet-onaanvaardbare geluidbelasting in zin van art. 1a, Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen (oud).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) in verband met de aanleg van de Verlengde Veilingroute hogere geluidgrenswaarden krachtens de Wet geluidhinder vatgesteld ten aanzien van, onder meer, het perceel Lange Broekweg 74 te Naaldwijk.
Pagina244-244
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH0467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-01-2009, 200801374/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 23k
SamenvattingUitleg begrip 'producent' in EG afvalstoffenverordening
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen overbrenging van biologisch gedroogd RWZI-slib door het Waterschap Rijn en IJssel (hierna: het Waterschap) naar Duitsland.
Pagina244-244
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 29-01-2009, 200809030/2
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 24k
SamenvattingDe vergunningaanvraag is bepalend voor de m.e.r.-plicht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg (hierna: het college) besloten de door [verzoekers] ingediende aanvraag om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een veehouderij aan de [locatie] te [plaats] buiten behandeling te laten.
Pagina244-244
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1855
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200802524/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 25k
SamenvattingOntheffing krachtens art. 68 lid 1 onder c Flora en faunawet voor het bestrijden van grauwe ganzen in de provincie Utrecht doorstaat de rechterlijke toets.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) aan de stichting Stichting Faunabeheereenheid Utrecht (hierna: de Faunabeheereenheid) onder het stellen van voorschriften ontheffing verleend van het verbod tot het doden met het geweer van grauwe ganzen (Anser anser) voor de perioden van 1 april tot 1 oktober in de jaren 2007 en 2008, alsmede van het verbod tot het zoeken, schudden, rapen en met plantaardige olie insmeren of doorprikken van eieren van de grauwe gans voor de periode van 1 april 2007 tot 9 maart 2009.
Pagina244-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1843
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 04-02-2009, 200806207/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 26k
SamenvattingInvulling beleidsvrijheid bij stellen van nadere (strengere) geluideis in geval van verschil tussen grenswaarde en referentieniveau van omgevingsgeluid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om krachtens het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) een nadere eis op te leggen voor een inrichting aan de [locatie] te Noordwijk, afgewezen.
Pagina245-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 18-02-2009, 200801380/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 27k
SamenvattingBij besluit omtrent goedkeuring uitwerkingsplan ten onrechte geen rekening gehouden met (spoor)reflectiegeluid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bij besluit van 23 oktober 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Uitwerkingsplan EKP".
Pagina245-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200801522/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 28k
SamenvattingBelanghebbendheid bij besluit tot verlening vergunning krachtens Natuurbeschermingswet 1998.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [vergunninghoudster] ten behoeve van een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats].
Pagina245-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-10-2008, 200707345/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 33
SamenvattingBestuursdwang: wie is overtreder bij een lozing a.g.v. bluswerkzaamheden?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2006 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta (hierna: het dagelijks bestuur) zijn beslissing om op 6 september 2006 bestuursdwang toe te passen ter zake van het zonder vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) en artikel 4, eerste lid, aanhef en onder c, van het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: het Uitvoeringsbesluit) in het oppervlaktewater brengen van verontreinigd bluswater op schrift gesteld. Daarbij heeft het dagelijks bestuur beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CZL Tilburg B.V. (hierna: CZL) komen.
Annotator van 't Lam
Pagina245-249
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF8999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200706472/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 34
SamenvattingBEVI; verantwoording groepsrisico alleen op basis gemeentelijk beleid in strijd met criteria art. 12 Bevi.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 augustus 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Kampen (hierna: het college) [appellante] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer voor het veranderen van haar bestaande tankstation aan de [locatie] te Kampen met een LPG-installatie geweigerd. Dit besluit is op 15 augustus 2007 ter inzage gelegd.
Annotator ten Veen
Pagina249-252
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1855
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200802355/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 35
SamenvattingSlapende vergunning Bodegraven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven (hierna: het college) aan [vergunninghouders] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een loonwerkersbedrijf en veehouderij aan de [locatie] te [plaats].
Annotator de Graaf
Pagina252-254
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 03-12-2008, 200706095/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 36
SamenvattingWm-vergunningen voor een multi-fuel elektriciteitscentrale op het industrieterrein Eemshaven; verhouding Wm en natuurregelgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NUON Power Projects I BV (hierna: NUON) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer verleend voor een multi-fuel elektriciteitscentrale op het industrieterrein Eemshaven.
Annotator Bogaart
Pagina254-257
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200709026/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 37
SamenvattingWeigering milieu(oprichtings)vergunning vanwege significante bijdrage aan verdere overschrijding zonegrenswaarde; toepassing zonebeheermodel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) geweigerd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Rivierendriesprong Handelsbedrijf B.V. (hierna: Rivierendriesprong B.V.) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting aan de Noordhoek 35 te Papendrecht. Dit besluit is op 19 november 2007 ter inzage gelegd.
Annotator Claassen-Dales
Pagina257-260
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-01-2009, 200800728/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 38
SamenvattingBEVI; uitleg begrip opslagplaats.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 november 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) aan de staatssecretaris van Defensie (hierna: de staatssecretaris) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een onderhoudsbedrijf van de Koninklijke Landmacht aan de Kolonel van Roijenweg 3 te Leusden. Dit besluit is op 17 december 2007 ter inzage gelegd.
Annotator ten Veen
Pagina260-262
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BG9772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-12-2008, 200709136/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 39
SamenvattingBodemvoorschriften vervallen en geen maatwerk als gevolg van Activiteitenbesluit; vloeistofdichte vloer; beste beschikbare techniek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 november 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reko Holding B.V. (hierna: Reko) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor onder meer de op- en overslag, het be- en verwerken van (bouw-)materialen en afval en potentieel bodemverontreinigende stoffen, het breken van puin, versnipperen van takken en groenafval, zeven van grond, grind en puin, de opslag van containers en silo's en het stallen en wassen van auto's en machines aan de Overkampsweg 21 en Heesweg 36 te Raalte. Dit besluit is op 22 november 2007 ter inzage gelegd.
Annotator van den Broek
Pagina262-265
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-01-2009, 200801123/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 40
SamenvattingIn milieuvergunning voorgeschreven inspectie ondergrondse bedrijfsriolering aan de hand van NEN 3399-3398 niet onredelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 januari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) met toepassing van de Wet milieubeheer voorschriften gewijzigd, die zijn verbonden aan de bij besluit van 8 juli 2003 aan [appellante] verleende revisievergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer voor een autodemontagebedrijf aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 28 januari 2008 ter inzage gelegd.
Annotator van den Broek
Pagina265-268
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200802317/1/M2
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 41
SamenvattingFakkelinstallatie van een vergistingsinstallatie te (?) vaak in werking; verzoek om handhaving terecht afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 27 juni 2007 heeft [appellant] het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) verzocht om toepassing van bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen jegens Orgaworld B.V. wegens overtreding van onder meer voorschrift 2.2.1 van de bij besluit van 1 maart 2005 krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning voor een vergistingsinstallatie op het perceel Elsendorpseweg 6 te Gemert-Bakel.
Annotator Arentz
Pagina268-268
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH3973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-02-2009, 200709030/1
CiteertitelM en R 2009/4, nr. 42
SamenvattingVergunning voor 17 windturbines nabij de Waddenzee: toepassing artikelen 15a en 19d e.v. van de Nb-wet 1998.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2007 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Windpark Westereems B.V. (hierna: Westereems) een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw1998) verleend voor de sloop van de huidige windturbines in de Eemshaven en de Emmapolder en de oprichting en het gebruik van 35 nieuwe windturbines in de Eemshaven. Tevens heeft de minister in dit besluit Westereems geweigerd vergunning te verlenen voor de oprichting en het gebruik van 17 windturbines in de Emmapolder.
Annotator Bastmeijer , de Bruin
Pagina269-276
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH4011
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2009/4, nr.
Pagina221-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn