TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 19-05-2009
Aflevering 4
RubriekColumn
TitelHet is tijd voor een open discussie over arbeidsongevallen
CiteertitelTRA 2009, 31
SamenvattingInternationale kritiek op de WIA noopt waarschijnlijk tot een aanvullende regeling voor arbeidsongevallen. Een pleidooi om hierin ook de werkgeversaansprakelijkheid te regelen.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelInternationaal arbeidsrecht gemangeld tussen Europese fundamentele vrijheden
CiteertitelTRA 2009, 32
SamenvattingIn commentaren bij enkele recente, ophefmakende uitspraken van het Hof van Justitie (Viking, Laval, RŁffert en C / Luxemburg) werd tot nog toe weinig aandacht gegeven aan aspecten van internationaal privaatrecht (ipr). In deze bijdrage wordt besproken welke rol het ipr speelt c.q. kan spelen in de spanning die momenteel wordt onderkend tussen zogenaamde 'economische' en 'sociale' Europese doelstellingen.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina5-10
LinkVolledige tekst artikel (Universiteit Leiden)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelOver de impact van het Webster-arrest op het Nederlands betaald voetbal een jaar later
CiteertitelTRA 2009, 33
SamenvattingIn januari 2008 wees het hoogste internationale sporttribunaal, het CAS, een ogenschijnlijk spraakmakend arrest. Een voetbalspeler verbrak eenzijdig de arbeidsovereenkomst met zijn club en was slechts een bedrag gelijk aan de gefixeerde schadevergoeding ex art. 7:680 BW aan de club verschuldigd. Maar ook gemeten naar het Nederlandse arbeidsrecht zou men tot eenzelfde conclusie moeten komen. Ook in Nederland bestaat geen mogelijkheid om verloren markwaarde, gemaakte kosten voor rechtsbijstand, verlies aan commerciŽle inkomsten en een afgeschreven transfersom te scharen onder de volledige schadevergoeding bij een schadeplichtig ontslag. Het enige alternatief is het overeenkomen van een volledige schadevergoeding in de arbeidsovereenkomst.
Auteur(s)B. Hunnekens
Pagina11-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelEen stappenschema voor de rechtmatige toepassing van verborgen cameratoezicht
CiteertitelTRA 2009, 34
SamenvattingBij verborgen cameratoezicht spelen vele normen een rol. In de literatuur en jurisprudentie komen die normen steeds afzonderlijk aan bod. Dit artikel tracht een overzicht te geven van die normen en combineert die normen in een stappenplan voor de rechtmatige inzet voor verborgen cameratoezicht.
Auteur(s)F.C.A. van de Bult
Pagina15-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelReactie op de bijdrage Europees recht in de rubriek Actueel 'Uitsluiting van pensioen wegens leeftijdsverschil' van mevr. drs. K.H. Hermans, TRA 2009, 9
CiteertitelTRA 2009, 35
SamenvattingUitsluiting van nabestaandenpensioen wegens leeftijdsverschil is wel aanvechtbaar.
Auteur(s)M. Heemskerk , E. Lutjens
Pagina19-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-01-2009, HD 103.004.330
CiteertitelTRA 2009, 36
SamenvattingWijziging passende arbeid in de bedongen arbeid.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht
AnnotatorC.J. Frikkee
Pagina21-22
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2009:BH0657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 12-12-2008, C07/178HR
CiteertitelTRA 2009, 37
Samenvatting(Vogel)vrij in de proeftijd.
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil over ontslag werknemer in proeftijd; eisen van goed werknemerschap (81 RO).
AnnotatorO. van der Kind
Pagina23-24
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BG1213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelOndernemingskamer, 02-02-2009, 200.000.745/1 en 200.016.846/1 OK
CiteertitelTRA 2009, 38
SamenvattingBesluit kennelijk onredelijk, geen voorzieningen.
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina24-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-12-2008, 07/4696 WW
CiteertitelTRA 2009, 39
SamenvattingDe re-integratievisie een besluit.
Samenvatting (Bron)Appellante had een WW-uitkering. In verband met haar re-integratie is een aantal gesprekken met haar gevoerd en is ten aanzien van haar een re-integratievisie als bedoeld in artikel 30a, eerste en tweede lid, van de Suwi opgesteld. In die re-integratievisie is een aantal verplichtingen voor haar opgenomen. De Raad is van oordeel dat de re-integratievisie een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb is. Aan appellante werd een maatregel opgelegd omdat zij de in de re-integratievisie neergelegde verplichtingen niet had nageleefd. De Raad is van oordeel dat die verplichtingen onvoldoende helder en geconcretiseerd zijn, zodat voor het opleggen van een maatregel geen grondslag aanwezig was.
AnnotatorA.C. Damsteegt
Pagina26-28
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BG8911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 27-11-2008, C-396/07
CiteertitelTRA 2009, 40
SamenvattingOntslagvergoeding bij opzegging als gevolg van overgang van onderneming.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 november 2008. # Mirja Juuri tegen Fazer Amica Oy. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Korkein oikeus - Finland. # Sociale politiek - Richtlijn 2001/23/EG - Behoud van rechten van werknemers - Overgang van ondernemingen - Artikel 4, lid 2 - Aanmerkelijke wijziging van arbeidsvoorwaarden bij overgang - Collectieve arbeidsovereenkomst - Verbreking van arbeidsovereenkomst door werknemer - Verbreking geacht door toedoen van werkgever te hebben plaatsgevonden - Gevolgen - Financiele vergoeding door werkgever. # Zaak C-396/07.
AnnotatorA.G. Veldman
Pagina28-30
UitspraakECLI:EU:C:2008:656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelA. van Zanten-Baris, De grondslagen van de ontslagvergoeding
CiteertitelTRA 2009, 41
Auteur(s)G.C. Boot
Pagina31-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn