Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 28-05-2009
Aflevering 10
RubriekRedactionele bijdrage
TitelNot only what you see is what you get. Over wat een bezwaarschrift maakt en welke aspecten bij die beoordeling van belang zijn
CiteertitelJBa 2009/121
SamenvattingIn een uitspraak van 31 december 2008 heeft de Afdeling zich uitgelaten over de vraag wanneer een brief als bezwaarscrift moet worden aangemerkt. In deze bijdrage ga ik in op de betekenis van deze en andere uitspraken met betrekking tot het duiden van bezwaar- en beroepschriften. Ook komen enkele recente procedurele ontwikkelingen met betrekking tot de indiening van zienswijzen aan de orde. Ik begin met een korte bespreking van de eisen die de wet aan bezwaar- en beroepschriften stelt.
Auteur(s)M.A. van Werkhoven
Pagina150-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200806495/1/H1
CiteertitelJBa 2009/122
SamenvattingBelanghebbende. Bouwverguning. Vrijstelling.

(X / B en W van Franekeradeel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel (hierna: het college) aan de provincie Frysl‚n vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het bouwen van een fietsbrug in het Hitzumer Binnenpad over de toekomstige rondweg van Franeker.
Pagina155-155
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200803806/1/M1
CiteertitelJBa 2009/123
SamenvattingUniforme openbare voorbereidingsprocedure. Toepasselijkheid UOV.

(de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven / GS van Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) ten aanzien van het verzoek van [partij] besloten het zonder vergunning krachtens de Wet milieubeheer in werking zijn van haar inrichting voor scheepsreparatie en het stralen van staal op het ongenummerde perceel aan de [locatie] te [plaats] te gedogen.
Pagina155-156
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200805289/1/M2
CiteertitelJBa 2009/124
SamenvattingTerinzagelegging. Wijzigen. Aanvullen.

(X / B en W van Wunseradiel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van WŻnseradiel (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor een kippenhouderij met co-vergistingsinstallatie, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 5 juni 2008 ter inzage gelegd.
Pagina156-156
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2647
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200800181/1/M1
CiteertitelJBa 2009/125
SamenvattingBeroep. Beperking beroepsrecht.

(X e.a. / GS van Groningen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) aan RWE Power AG (hierna: RWE) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een elektriciteitscentrale (2 x 800 MWe) op poederkool en biomassa op het industrieterrein Eemshaven te Eemsmond. Dit besluit is op 17 december 2007 ter inzage gelegd.
Pagina157-157
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2681
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200803143/1/M1
CiteertitelJBa 2009/126
SamenvattingBeroep. Beperking beroepsrecht.

(de Stichting Greenpeace Nederland e.a. / GS van Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de naamloze vennootschap Electrabel Nederland N.V. (hierna: Electrabel) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een kolen- en biomassacentrale aan de Missouriweg te Rotterdam. Dit besluit is op 20 maart 2008 ter inzage gelegd.
Pagina157-158
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200804338/1/M1
CiteertitelJBa 2009/127
SamenvattingBeroep. Beperking beroepsrecht.

(Scheepswerf Maastricht BV / GS Limburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) een bij besluit van 4 december 2001 verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een scheepswerf aan de Klipperweg 8-10 te Maastricht ingetrokken. Dit besluit is op 15 mei 2008 ter inzage gelegd.
Pagina158-158
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200806300/1/H2
CiteertitelJBa 2009/128
SamenvattingHeroverweging. Stukken. Nadere onderbouwing.

(X e.a. / de minisrer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2007 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) de aanvraag van [appellante] om vaststelling van de subsidie voor het inwinnen van kennis en advies over biologische productie afgewezen.
Pagina158-158
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 06-05-2009, 200806924/1
CiteertitelJBa 2009/129
SamenvattingNieuw besluit. Advies bezwaarschriftencommissie. Handhaving.

(X / B en W van Nijefurd).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijefurd (hierna: het college) verzoeken van 30 augustus 2005 en 5 september 2005 van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingmiddelen met betrekking tot een veehouderij op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina159-159
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2950
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 06-05-2009, 200804977/1
CiteertitelJBa 2009/130
SamenvattingOntvangst. Beroepschrift. Tegenadvies. Welstand.

(X e.a. en B en W van Aa en Hunze).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze (hierna: het college) [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend ten behoeve van het gedeeltelijk vergroten van de woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina159-160
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2952
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-04-2009, 200802338/1/R1
CiteertitelJBa 2009/131
SamenvattingGeheimhouding. Stukken.

(X e.a. / GS van Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Katwijk (hierna: de raad) bij besluit van 12 juli 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Haringkade, herziening fase 3b".
Pagina160-161
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bestuursorganen
TitelRaad van State, 24-04-2009, 200807141/1/V2
CiteertitelJBa 2009/132
SamenvattingMandaatverlening. Mandaat.

(X / de staatssecretaris van Justitie).
Samenvatting (Bron)Mandaat / ondermandaat / bevoegdheid heroverweging besluit In zijn eerste grief klaagt de staatssecretaris dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft overwogen dat de aard van de bevoegdheid tot heroverweging van een besluit, bedoeld in artikel 7:11 van de Awb, zich er tegen verzet dat in het onderhavige geval het besluit op bezwaar is genomen door een ambtenaar lager in rang en als zodanig ondergeschikt aan degene die het besluit in primo heeft genomen. Daartoe betoogt hij dat de functie van medewerker niet (hiŽrarchisch) ondergeschikt is aan de functie van senior medewerker. Het besluit in primo is in ondermandaat genomen door een senior medewerker. Het besluit op bezwaar is in ondermandaat genomen door een medewerker. De voorzieningenrechter heeft zonder nadere motivering aangenomen dat de functie van medewerker hiŽrarchisch ondergeschikt is aan de functie van senior medewerker. Uit de lijst van functionarissen behorende bij artikel 1 van de ondermandaatregeling blijkt dit echter niet. Evenmin is op andere wijze gebleken dat dit het geval zou zijn. De grief slaagt derhalve. In de tweede grief klaagt de staatssecretaris dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft overwogen dat het besluit op bezwaar is genomen in strijd met artikel 10:3, derde lid, van de Awb, nu zowel het besluit in primo als het besluit op bezwaar in mandaat zijn genomen door het hoofd van de IND. Daarvan is geen sprake, aangezien beide besluiten niet in mandaat, maar in ondermandaat zijn genomen, aldus de staatssecretaris. Anders dan de voorzieningenrechter heeft overwogen, is van strijd met artikel 10:3, derde lid, van de Awb geen sprake. Het geval dat de beslissing op bezwaar is genomen door degene die ook het primaire besluit heeft genomen doet zich niet voor, nu die besluiten krachtens artikel 1, eerste lid, van de ondermandaatregeling in ondermandaat zijn genomen door verschillende functionarissen van de IND. Deze grief slaagt eveneens. In zijn derde grief klaagt de staatssecretaris dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft overwogen dat uit de ondermandaatregeling niet blijkt dat de medewerker, die het besluit op bezwaar heeft genomen, bevoegd was tot het nemen van een besluit op bezwaar. Uit de bijlage bij de ondermandaatregeling, weergegeven in 2.1, volgt reeds dat iedere persoon in de functie van medewerker bevoegd is een besluit op bezwaar in ondermandaat te nemen. De derde grief slaagt derhalve eveneens.
Pagina161-161
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina162-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn