Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 30-05-2009
Aflevering 5
RubriekBerichten
TitelIntellectual Property Law and Knowledge Management (LLM/MSc)
Pagina201-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank Amsterdam, 12-09-2008, ---
Samenvatting(opheffing beslag)

Het demonstreren van de genoemde producten vindt plaats in het kader van de bedrijfsmatige activiteiten van Altech; niet valt in te zien dat een demonstratie van een geoctrooieerd product niet zou vallen onder begrip 'gebruiken' als bedoeld in art. 53 lid 1; het demonstreren is immers aan te merken als een toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, nog daargelaten dat op voorhand niet te controleren valt wie de (potentiële) klanten zijn en waar de producten uiteindelijk verhandeld worden; er is, mede gelet op het zwaarwegende belang van Sisvel bij handhaving van haar octrooi in Nederland, geen aanleiding om de beslagen in de door Altech gewenste zin te beperken.

(Altech Technologies e.a. / SISVEL).
Pagina162-163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 01-10-2008, ---
Samenvatting(knikker met figurine)

Onder versneld regime nieuwe stijl, waar deze procedure onder valt, is het in beginsel niet strijdig met de goede procesorde om bij wege van verweer een beroep te doen op het bestaan van één of meer nietigheidsgronden, zonder een daarop toegesneden eis in reconventie in te stellen; wordt een dergelijk verweer gevoerd, dan biedt het versneld regime de mogelijkheid een akte te nemen, waarin alsdan (uitsluitend) op het nietigheidsverweer kan worden gereageerd; rechtbank van oordeel dat niet overtuigend is aangetoond dat het gestelde probleem zich in de stand van de techniek voordoet en evenmin dat het in NL 444 geclaimde voordeel is toe te dichten aan de kenmerkende maatregelen van NL 444; dit leidt tot conclusie dat octrooi niet verleend had mogen worden.

(Sulphide Productions e.a. / Joker e.a.).
Pagina164-173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 17-06-2008, ---
Samenvatting(boomrooier)

Uit conclusies en toelichtende beschrijving van octrooi is niet op te maken dat het octrooi zich beperkt tot inrichtingen voor het in delen rooien van een boom en zich niet ook uitstrekt tot inrichtingen voor het in één keer vellen van een boom; daarbij komt dat vooralsnog niet is in te zien dat de Waratah-inrichting niet geschikt zou zijn voor het in delen rooien van de boom; omdat de Waratha-inrichting geheel voldoet aan de maatregelen van conclusie 1 is hetgeen daarin wordt geclaimd niet als nieue aan te merken.

(Raaijmakers / Weijtmans h.o.d.n. Boomrooierij Weijtmans e.a.).
Pagina173-175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Zwolle, 02-06-2008, 144461 / KG ZA 08-170
Samenvatting(CNV / ALDI)

Optreden door merkhouder tegen voor hem schadelijk gebruik zou gespannen voet kunnen met vrijheid van meningsuiting; in casu mag van de doelgroep (Aldi-werknemers) worden verwacht dat zij als geen ander begrijpt dat het gebruik door CNV van de variant niet bedoeld is om afbreuk te doen aan de producten van en de naam van Aldi als zodanig maar om hen mede door middel van gebruik van deze variant (parodie) op de Aldi-slogan te bewegen lid te worden van CNV; geen afbreuk aan de reputatie van Aldi.

(CNV / Aldi Ommen e.a.).
Samenvatting (Bron)Nakoming overeenkomst. Onrechtmatige uitlatingen. Merkenrecht.
Pagina176-178
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2008:BD2938
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 13-12-2007, ---
Samenvatting(Levi Strauss / Makro)

Standpunt van Levi Strauss dat makro slechts in het bewijs van uitputting kan slagen, indien zij in kort geding de naam van de desbetreffende distributeur kan noemen wordt niet gevolgd; wel is Makro gehouden haar eigen leverancier te noemen en voorts aannemelijk te maken dat deze leverancier de partij broeken heeft gekocht, al dan niet via derden, van een distributeur van Levi Strauss & Co; niets staat Levi Strauss in de weg om zelf de naam van de desbetreffende distributeur te achterhalen.

(Metro Cash & Carry Nederland / Levi Strauss & Co e.a.).
Pagina178-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 27-02-2008, ---
Samenvatting(Lactona)

Er is sprake van identieke merken; omdat sprake is van identieke tekens en het oudere merk van Lactona een algemeen bekend merk is, volstaat een geringe mate van soortgelijkheod van de waren om verwarringsgevaar te doen ontstaan; de vraag is of Ardoz als licentiehoudster ook gerechtigd was een sublicentie te verstrekken aan Diamond White; uit de samenwerkingsovereenkomst valt een dergelijke toestemming niet af te leiden; vordering welke Ardoz aanhanging wenst te maken dient betrekking te hebben op het onderwerp van de onderhavige procedure; die situatie doet zich niet voor, nu dat onderwerp is de nietigverklaring van een merk van Diamond White en een daarop gegrond inbreukverbod, terwijl de vordering die Ardoz wenst in te stellen tegen Lactona Corporation betrekking heeft op een door Ardoz gestelde geheel andere rechtsbetrekking, te weten een overeenkomst tussen Ardoz en Lactona Corporation.

(Lactona Corporation / Diamond White Nederland e.a.).
Pagina179-185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 04-03-2008, ---
Samenvatting(Enanef / Eurosolar)

Het gaat er om of de kenmerken van het apparaat door de technische functie worden bepaald; het modelrecht is nog minder dan het merkenrecht aangewezen voor toepassing van de zgn. resultaatgerichte leer; die leer zou immers met zich brengen dat techniek welke principieel vrij is en ook equivalenten van diezelfde techniek langs de weg van het modelrecht alsnog uitsluitend voor Enanef beschikbaar zou zijn.

(Enanef e.a. / Eurosolar).
AnnotatorJ.L.R.A. Huydecoper
Pagina185-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 28-05-2008, ---
Samenvatting(Klokken)

Art. 5 GModVo eist niet dat de ontwerper het model zelf aan het publiek ter beschikking stelt; de overeenstemming tussen de klokken is dermate groot dat voorshands moet worden aangenomen dat er sprake is van ontlening; niet weersproken is dat de vormgeving van de fritesbak van Present Time en de vormgeving van de aangevochten fritesbak gelijk zijn en dat door die gelijkenis verwarring bij het publiek kan ontstaan; Blokker en Dake hebben in strijd gehandeld met de op hen rustende verplichting om bij nabootsing van een product van een ander alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt.

(Present Time e.a. / Blokker e.a.).
Pagina189-194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank Utrecht, 03-09-2008, 2237737/HA ZA 07-1877
Samenvatting(Zandbergen)

Het doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu is te kwader trouw door Ferdinand Zandbergen BV geschied; deze domeinnaam vertoont een te grote verwarrende gelijkenis met de oudere handelsnaam Jan Zandbergen; de door Ferdinand Zandbergen BV gevorderde verklaring voor recht dat Ferdinand Zandbergen BV noch Jan Zandbergen BV de domeinnaam zandbergen.eu toekomt wordt toegewezen.

(Zandbergen / Zandbergen).
Samenvatting (Bron)Inbreuk Handelsnaam, ontheffing veroordeling ADR-procedure bij arbitragehof te Praag mbt EU-domeinnaam
Pagina194-198
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2008:BE9612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 05-12-2007, ---
Samenvatting(Beauty Center)

Voorzieningenrechter zal partijen volgen in hun standpunt dat Bogaard en Bogár als handelsnaam voldoende onderscheidend zijn om naast elkaar te kunnen worden gebruikt; partijen hebben hun handelsnaam gevormd door aan de (vermeend onderscheidende) delen Bogár en Bogaard, het niet onderscheidende Beauty Center toe te voegen; het onderscheidend vermogen gaat daardoor (nog verder) verloren zodat er (nog meer) gevaar voor verwarring ontstaat; onder de omstandigheid dat de verwarring in de basis door partijen in stand is gelaten kan Nefertete zich niet meer op verwarringsgevaar beroepen.

(Nefertete / Bogár e.a.).
Pagina198-200
Artikel aanvragenVia Praktizijn