Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-05-2009
Aflevering 5
RubriekKort & bondig
TitelPacht en het verhelpen van gebreken
CiteertitelAgr.r 2009, p. 203
SamenvattingTitel 7.5 BW is onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. Ondanks een veegwetje, waarbij een flink aantal onzuiverheden werd weggepoetst, is dat nog altijd aan de regeling te zien. Om te beginnen vertoont de tekst enkele kennelijke verschrijvingen. In art. 7:373 lid 3 BW moet 'op verzoek van de verpachter' worden gelezen als 'op verzoek van de pachter'.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina203-203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelHoge Raad spreekt zich opnieuw uit over agrarische bedrijfsopvolging
CiteertitelAgr.r 2009, p. 204
SamenvattingLandbouwbedrijven worden anno 2009 nog altijd in veel gevallen overgedragen voor een prijs die gebaseerd is op voortzetting en lonende exploitatie van de onderneming door de verkrijger. Omdat veel bedrijveb in de land- en tuinbouw het karakter hebben van een familiebedrijf, dat ook al door vorige generaties van dezelfde familie werd geëxploiteerd, bestaat meestal een voorkeur voor opvolging door één of meer eigen kinderen. In dit verband wordt vaak het begrip 'agrarische waarde' gebruikt. Dit begrip is voor het eerst genoemd in de Resolutie van 30 juni 1987, nr. 287-9104. De agrarische waarde is de waarde waarbij nog juist een lonende exploitatie mogelijk is.
Auteur(s)A. Verduijn
Pagina204-212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelWetsvoorstel aanpassing huwelijksvermogensrecht gewijzigd
CiteertitelAgr.r 2009, p. 213
SamenvattingHet huwelijksvermogensrecht is een rechtsgebied dat mede van groot belang is voor de agrarische praktijk. Een agrarisch ondernemer die in het huwelijk treedt, doet er verstandig aan goed na te denken over de vermogensrechtelijke consequenties hiervan. Veelal worden huwelijksvoorwaarden gemaakt om problemen met het bedrijfsvermogen van de niet-ondernemende partner veilig te stellen tegen verhaalsaanspraken van schuldeisers in een eventueel faillissement. Maakt men geen huwelijksvoorwaarden dan geldt immers de wettelijke (of algehele) gemeenschap van goederen, waardoor beide echtgenoten automatisch gerechtigd worden tot het geheel van het vermogen dat voorheen privévermogen was.
Auteur(s)J.H.M. ter Haar
Pagina213-216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 217
SamenvattingAlgemeen:
Kredietcrisis en de landbouw.

Structuurbeleid:
Landbouwtelling en gecombineerde opgave;
Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2009.

Marktordening:
Health Check.

Dieren:
Verrijkte kooi;
Veterinairrechtelijke regelingen.

Producten:
Voedsel- en Waren Autoriteit/voedselveiligheid;
Diervoeders.

Milieurecht:
Mest;
Wetsvoorstel Luchtkwaliteit (titel 5.2 Wet milieubeheer);
Rechtspraak: revisievergunning 8.4 Wet milieubeheer/Wet ammoniak en veehouderij/interne saldering.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina217-218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelStudiedag Personenvennootschappen
CiteertitelAgr.r 2009, p. 219
Samenvatting13 oktober 2009 Grand Hotel Wientjes - Zwolle;
19 oktober 2009 RKC Stadion - Waalwijk.

De docenten voor deze cursus zijn prof. mr. M.J.A. van Mourik en mr. W. Burgerhart.
Pagina219-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 01-04-2009, 200807857/1/R2
CiteertitelAgr.r 2009, p. 220
SamenvattingPeildatum bestaand gebruik. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een vergunning krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [de maatschap] voor het exploiteren van een gemengde veehouderij aan de [locatie] in [plaats], in de omgeving van het beschermde natuurmonument "Deurnese Peel" en het als speciale beschermingszone aangewezen gebied "Deurnese Peelgebieden".
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina220-224
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH9249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 01-04-2009, 200802588/1
CiteertitelAgr.r 2009, p. 224
SamenvattingMilieuvergunning. Belanghebbende. Visuele hinder. Gevolgen inwerkingtreding wijziging Natuurbeschermingswet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) aan vergunninghouder een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een melkveehouderij op het perceel [locatie] te Nederweert. Dit besluit is op 29 februari 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina224-226
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH9238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 08-04-2009, 200806291/1
CiteertitelAgr.r 2009, p. 226
SamenvattingSluiting inrichting. Last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek (hierna: het college) aan [appellant] een last onder dwangsom opgelegd vanwege het zonder een ingevolge de Wet milieubeheer vereiste vergunning in werking hebben van een legkippenhouderij op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina226-229
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI0416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 20-03-2009, 43393
CiteertitelAgr.r 2009, p. 229
SamenvattingBedrijfsopvolging. Voortzetting maatschap. Begrip schenking. Waardering.
Samenvatting (Bron)Art. 1, lid 2, Successiewet 1956. Begrip schenking. Voortzetting maatschap. Uit HR 13 februari 2004, nr. C02/223HR, NJ 2004, 653 vloeit voort dat voor zover waardering op een lagere waarde dan de economische waarde noodzakelijk is om voortgezette bedrijfsuitoefening te verzekeren, in het algemeen sprake zal zijn van nakoming van een verplichting.
Pagina229-238
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BF1029
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 20-03-2009, 43394
CiteertitelAgr.r 2009, p. 238
SamenvattingBedrijfsopvolging. Voortzetting maatschap. Begrip schenking. Waardering.
Samenvatting (Bron)Art. 1, lid 2, Successiewet 1956. Begrip schenking. Voortzetting maatschap. Uit HR 13 februari 2004, nr. C02/223HR, NJ 2004, 653 vloeit voort dat voor zover waardering op een lagere waarde dan de economische waarde noodzakelijk is om voortgezette bedrijfsuitoefening te verzekeren, in het algemeen sprake zal zijn van nakoming van een verplichting.
Pagina238-247
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BF1043
Artikel aanvragenVia Praktizijn